Széchenyi programiroda

Report
A Széchenyi Programiroda bemutatkozása,
fejlesztési lehetőségek ismertetése
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. szolgáltatásai
Tájékoztatás:
• Potenciális pályázók teljes körű naprakész tájékoztatása
Tanácsadás:
• Projektgenerálás
• Sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának
növelése
• Problémakezelés, pályázók motiválása
• Projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban
Legfontosabb alapelveink
Mindenki számára elérhetőek
vagyunk!
Személyes konzultáció!
Országosan egységes
információkat közvetítünk!
Megfelelő szakmai támogatást
nyújtunk mindenkinek!
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
Szentgyörgyi Dávid
regionális igazgató
Baranya megye:
Pécs, Király u. 33.
Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Somogy megye:
Kaposvár, Fő u. 7.
Tolna megye:
Marcali, Rákóczi út 17.
Szekszárd, Széchenyi u.
38.
Barcs, Bajcsy Zs. u. 27.
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Tamási, Szabadság út 29.
Pályázati dokumentációk
Pályázati felhívások,
útmutatók,
segédletek
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján
www.nfu.hu
TÁMOP-2.3.4.A-13/1
Gyakornoki program a tanulószerződés
keretében tanult pályakezdők
támogatására
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Pályázat feltétele
A pályázat célja
Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások
projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti fiatal,
szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak.
A pályázat beadása: 2013. február 15. – 2014. április 30.
Pályázók köre:
•
•
•
•
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak , amelyek esetében a cégalapítás
dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját.
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek.
Átlagos statisztikai létszám a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben min. 1 fő volt.
Pályázat feltétele
A pályázat kiemelt célja
A tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, így a
korábban tanulószerződéses gyakornokok foglalkoztatása esetén a
támogatás intenzitás magasabb.
Tanulószerződés:
iskolai
rendszerű
szakképzés
szakképzési
évfolyamán tanulógyakorlati képzése céljából a tanuló és a
gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött, a
gazdasági kamara által nyilvántartott írásbeli szerződés.
A pályázat tartalma
A pályázó vállalja a feltételeknek megfelelő célcsoporttag
foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a
megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti.
A pályázó vállalja,hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált
bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap,
továbbá az azt követő 4,5 hónap alatt.
A pályázó vállalja, hogy
megjelöl egy szakembert (5 év szakmai
tapasztalat) aki mentorként segítő, értékelő szerepkört tölt be a pályakezdő
fiatal mellett.
Speciális elvárások
Létrejött munkaviszony esetén a munkaviszony kezdete legfeljebb 30
nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.
Ha a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat
aláírását követő 60 napon belül kell létrehozni.
A munkaszerződésnek egyértelműen a szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia.
A gyakornok foglalkoztatása csak
munkaviszony keretében lehetséges.
heti
40
órás,
teljes
munkaidejű
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap)
munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül.
Támogatás összege
460.350 Ft - 30.000.000 Ft
• Gyakornok 9 havi bérköltsége (bérminimum 100-150%)
• Gyakornokok száma*havi 54.000 Ft*9hónap (46.000 Ft
mentor, 8.000 Ft adminisztráció)
• Kötelező nyilvánosság: 50.000 Ft
• Felújítás, eszközbeszerzés (20 %)
Csekély összegű (de minimis)
támogatás
Egy vállalkozás, bármely forrásból, de minimis
támogatási
jogcímen
odaítélt
támogatás
támogatástartalma
–
3
pénzügyi
év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelőt.
A gyakornok bér- és bérköltség-támogatásának
intenzitása jelen konstrukcióban
a következőképpen differenciált 9 hónapon
keresztül:
Új státusz,korábban saját
vagy más tanulószerződéses
tanuló gyakornokként
történő foglalkoztatása
De minimis
De minimis
800/2008/EK alapján
nyújtott
támogatás
800/2008/EK alapján
nyújtott
támogatás
foglalkoztatott
gyakornok
gyakornok
fogyatékos
személy
Hátrányos helyzetű
Fogyatékos
100%
100%
66,5%
100%
Új státusz, korábban nem
tanulószerződéses tanuló
gyakornokként történő
foglalkoztatása
90%
100%
60%
100%
Statisztikai létszám
megőrzését eredményező
foglalkoztatás
50%
100%
35%
100%
A gyakornokok foglalkoztatása
25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor.
Nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte első iskolai rendszerű
középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését.
Szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre
irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményében rögzített.
A célcsoporttag a bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a
kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban.
Kizáró ok
A gyakornoki program keretében nem igényelhető támogatás olyan
gyakornok után:
1. Aki után a munkaügyi központ bértámogatás nyújt a 70/2009. (IV.2) Korm.
Rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében
2. Akinek a foglalkoztatását a TÁMOP 1.1.2 konstrukció támogatta.
Nem kizáró ok
A szakmai végzettség megszerzése óta olyan munkakörben lehetett
jogviszonya, amelyben nem hasznosította a szakképesítését.
A START kártya alapján járó kedvezmény igénybevétele, a járuléknak a
kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható.
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezmény, a
járuléknak a kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható.
Mentori tevékenység feltételei
A gyakornok munkakörével megegyező szakirányú végzettség.
Legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, 5 év szakmai tapasztalattal.
Egy személy – 16 gyakornok mentorálási feladatát láthatja el.
Kötelező
együttműködés
kedvezményezettjével.
–
TÁMOP-2.3.4.B
kiemelt
projekt
Munkaviszony felmondása
Gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azonnali
hatályú felmondással vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a
gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
4 hónapon belül következik be a munkaviszony fenti okból történő
megszűnése, és a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a
munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak
tekinthető.
Közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg,
akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési
kötelezettség terheli.
Lakcímváltozás miatt közös
támogatás elszámolható.
megegyezéssel
szűnik
meg
–
időarányos
Pályázat benyújtása
•
Projektdosszié a pályázat benyújtásakor
• Minden pályázattal kapcsolatos dokumentum
• Időrendi sorrend
• Támogatói okirat/TSZ
• Ajánlott, tértivevény szelvény
• Eredeti példányok megőrzésére kiemelt figyelmet fordítsunk.
Minden benyújtásra kerülő anyagról másolat!
2020. december 31-ig kötelező dokumentum megőrzési
kötelezettség!
Pályázat benyújtása
Kitöltő program letöltése: www.nfu.hu
Információkkal történő feltöltése
Benyújtandó dokumentumok
PAPÍR ALAPON:
• Kitöltő program által generált nyilatkozat,
ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN:
• Eszközlista
• NAV által kiadott létszámigazolás
• Alapító okirat/cégkivonat/hatósághoz benyújtott adatlap
• Nyilatkozat csekély összegű támogatásról
• Mentorok önéletrajza/munkakörhöz szükséges kompetenciák leírása
• Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszáról
• Közzétételi kérelem
• Nyilatkozat a Knyt. szerinti érintettségről
Támogatói okirat
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 – Gyakornoki program a tanulószerződés
keretében tanult pályakezdők támogatására pályázat esetén
Támogatói Okirat kerül kiállításra.
Határidők:
• 15 napunk van a TO kiállításához szükséges dokumentumok
visszaküldésére.
•
30 nap a TO kiállításának határideje.
•
Max. 60 nap áll rendelkezésre hiánypótlással együtt a
szerződéskötésre.
A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, kifizetett számlák
elszámolására van lehetőség.
Előleg mértéke:
Igényelt támogatás 25 %
Feltétele:
- Hatályos támogatói okirat
- Elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról igazolás
- Előleg igénylése a rendszeresített formanyomtatványon
- Előleg folyósításától számított 6 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása
- 15 napon belül teljesíti a KSZ
A fennmaradó összeget utófinanszírozás formájában igényelheti a
kedvezményezett.
•
Előleg elszámolása: útmutatóban meghatározott 70%-os köztes kifizetés után, de
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben.
Beszerzésekhez kapcsolódó
elvárások
Árajánlat:
• Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések nettó 100 000,-Ft feletti beszerzések
esetén a 3 árajánlat szükséges (e-mailben, faxon, postai úton).
• Kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszköz esetén lehet hivatalos árajánlat
(pl.: forgalmazó cégek honlapja, prospektus).
• Árajánlatok nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek a szerződéskötéshez képest.
• Árajánlatkérés, árajánlat és szerződés összhangja. Az ajánlatok azonos
tárgyúak, összehasonlíthatóak, összegében egyértelműek legyenek.
Képzésre vonatkozó elvárás:
A képzést szolgáltató szervezetnek rendelkeznie kell Felnőttképzési Akkreditáló
Testület (FAT) intézményi-akkreditációval, valamint a Munkaügyi Központ által az
adott képzésre kiadott regisztrációval
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szalainé Hodoniczki Andrea
humán fejlesztési tanácsadó
DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
www.szechenyiprogramiroda.hu
Tel:06-20-375-5253
[email protected]

similar documents