Mentalizáció

Report
Mentalizáció
Intencionális alapállás

Daniel Dennett szerint a különféle
intencionális állapotok (hitek és vágyak
stb.) - amelyek az úgynevezett népi
pszichológia révén írhatók le - a viselkedés
szintjén definiálhatók.

Dennett a behaviorizmus szemére veti,
hogy miközben (helyesen) a hitek, vágyak
tulajdonításának kritériumaként kezeli a
viselkedést, eleve kizárja azokat az
elkülöníthető belső agyi állapotokat, melyek
hiteink és vágyaink okai.

Természetesen senki sem gondolhatja,
hogy a hitek és vágyak azonos fajta
entitások, mint az agyi állapotok. Dennett
szerint olyan bonyolult rendszereknek, mint
az emberek, állatok vagy éppen a sakkozó
komputerek számtalan különféle és
egymással kompatibilis leírási szintjük van.

A rendszerek intencionális terminusokkal
történő deskripciója magas szintenű
absztrakt megragadás. Például egy
meglehetősen kifinpomult sakkozó
komputert (Deep Blue) a következő három
szinten írhatunk le:

Tekinthetjük fizikai rendszernek, mely a
fizika törvényei révén működik, azaz a
mikrochipek, érzékelők stb szintjén.

Tervezetként is kezelhetjük, melynek
különféle részei speciális funkciókat
látnak el, és együttműködésük
eredményeként jellegzetes viselkedések
jönnek létre (a komputer megvalósít egy
sakkozó algoritmust).

Ha az intencionális leírás mellett döntünk,
akkor olyan ágenst látunk a sakkozó
komputerben, aki racionálisan cselekszik.
Hiszen vágyik rá, hogy legyőzze
ellenfelét, és azt hiszi, ha így és így lép,
akkor előbb utóbb mattot ad. Ismernie kell
tehát saját céljait, a korlátokat és
rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű
és minőségű információval.

Dennett szerint ez a három alapállás áll
rendelkezésünkre a különféle komplex
rendszerek leírására. A fizikai, tervezet és
intencionális alapállás révén értelmezhetők
és bejósolhatok a különféle általunk
értelmezni kívánt rendszerek. Mindig azt a
stratégiát kell alkalmazni, aminek révén a
legpontosabban jóslásokra vagyunk
képesek az adott speciális esetben

Az intencionális alapállás például (szemben a
fizikai és a tervezet-stratégiákkal) kiválóan
alkalmas egy sakkozó komputer cselekedeteinek
bejóslásához és megvilágításához. Az
intencionális alapállás azonban nem mindig
célravezető. Ha a komputer hirtelen furcsán kezd
viselkedni, azaz értelmetlen lépésékre ragadtatja
magát, a tervezet alapállás révén ragadható meg
a hiba forrása.

Dennett szerint egy rendszer csak akkor
tekinthető intencionálisnak, ha a
viselkedésére racionális interpretáció
adható. Az intencionális alapállás egy olyan
teoretikus stratégia, melynek révén a
rendszer működése előre jelezhető vágyak
és hitek tulajdonítása révén.

Elvárjuk a rendszertől, hogy a számára
adott körülmények között ésszerűen
cselekedjék. Viselkedésének értelmezése
során olyan hitekkel és vágyakkal látjuk el,
melyekkel rendelkeznie kell ahhoz, hogy
meg tudja védeni magát, azaz képes
legyen érzékelni a környezetének
változásait stb.

A propozicionális attitűdök tulajdonításának van
egy redukálhatatlanul normatív aspektusa. A
hiteket és vágyakat tulajdonító stratégiát lehetővé
tévő alapgondolat (az interpretativizmus lényegi
magva) az, hogy egy organizmusnak bizonyos
vágyat vagy hitet tulajdonító állítás akkor igaz, ha
a rendszer viselkedésének legátfogóbb
interpretációja megerősíti, hogy a vizsgált ágens
rendelkezik a neki tuljdonított a hittel vagy
vággyal. Az interpretáció ezen fajtája
racionalizálja a rendszer viselkedését.

Az intencionális alapállás másik jellemző
vonása, hogy az általa végrehajtott
interpretáció nem csupán normatív, de
absztrakt is. Az entitásokra nem kell úgy
tekinteni, mint egy viselkedést okozó belső
rendszer megkülönbözethető állapotaira.

Dennett úgy véli, hogy a hitek és vágyak a
gravitációs centrumhoz, az egyenlítőhöz és
a lehetőségekhez hasonló realitással
bírnak, de semmiképpen sem rendelkeznek
az atomok valódiságával, hiszen ezek a
fizikai világ alkotórészei.

Dennett szerint a népi pszichológia által posztulált
hiedelmek semlegességüknek köszönhetően
teljesen érintetlenek maradnának abban az
esetben is, ha tökéletesen képesek lennénk
megismerni az őket okozó neuropszichológiai
alapot. A mágnesesség okának alapos fizikai
magyarázata semmiképpen sem
eredményezhetné a mágnesek eliminálását.
Gyakorlat


Coachee: Úgy néz rám a férjem, mint egy
börtönőr.
Coach: Woody Allen filmrészlet
felhasználásával segíti a coachee-t abban,
hogy képes legyen olvasni a másik ember
(a férj) tudtát.

similar documents