Pedagógus életpálya

Report
A pedagógusok előmeneteli rendszere,
a portfólió szerepe
Wölfling Zsuzsanna
óvodai szakértő
[email protected]
Jogszabályok
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
• 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről
Kikre vonatkozik?
• A köznevelési intézményben pedagógus munkakörben,
• a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
• a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát
közvetlenül
segítő
munkakörben
pedagógus
szakképzettséggel rendelkező, (2015.szept. 1-től)
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottakra. NKt. 65.§ (9)
Kikre nem vonatkozik a minősítési kötelezettség?
• Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusmunkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai
előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013.
szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá
vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. NKt. 97.§ (21)
A pedagógus minősítési rendszer három alappillére
Szaktanácsadás
Tanfelügyelet
Minősítés
Pedagóguskompetenciák
8/2013. (I.30.)EMMI rendelet szerint
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás.
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók.
3. A tanulás támogatása.
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel,
tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség.
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység.
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése.
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás.
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
Pedagóguskompetenciák
A pedagógus tudása, szakmai felkészültség
Szakmai, módszertani tudás
Tervezés, önreflexiók
Értékelés, elemzés
Osztálytermi folyamatok
A tanulás támogatása
A gyermekek személyiségének fejlesztése
Közösségfejlesztés
A pedagógus személye
Kommunikáció és szakmai együttműködés
Elkötelezettség
A kompetenciák és indikátorok
A pedagógus kompetenciák  amit tud, amire képes.
A kompetenciák megléte közvetlenül nem vizsgálható,
ezért INDIKÁTOROK
Indikátorok  amit és ahogyan csinál.
A pedagógusok előmeneteli rendszerében az értékelés
alapja.
Példa indikátorokra
Forrás: Tóth Mária (2)
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
1.1.
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
1.2.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
1.3.
Fogalomhasználata pontos, következetes.
1.4.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).
1.5.
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.
1.6.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.
1.7.
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.
1.8.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.
1.9.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
1.10.
Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus,
etikus módját.
Előmeneteli rendszer
Kutatótanár
Kötelező minősítés
Mesterpedagógus
Pedagógus II.
Pedagógus I.
Gyakornok
+ min. 6 év
+ 6-9 év
2 év
A 2014/15. tanévben várható bérek
Kat.
Év
Főiskola
Pedagógus I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
30–32
33–35
36–38
39–41
42–44
192041
208044
216046
224048
232049
240051
248053
256054
264056
272058
280060
288061
296063
304065
Főiskola
Pedagógus II.
Egyetem
Pedagógus I.
Egyetem
Pedagógus II.
240051
248053
256054
264056
272058
280060
288061
296063
304065
312066
320068
328070
211210
228810
237611
246411
255212
264012
272812
281613
290413
299214
308014
316814
325615
334415
264012
272812
281613
290413
299214
308014
316814
325615
334415
343216
352016
360816
A minősítési eljárás lépései
Jelentkezés,
portfólió
feltöltése
/minden év márc.31-ig/
Visszaigazolás
a minisztertől
/legkésőbb május 31-ig/
E-portfólió
módosításának
lehetősége
/ha több mint hat hónap
telt el a jelentkezés óta/
Óra/foglalkozás
-látogatás
időpontjának
egyeztetése
/legalább kettő
foglalkozás
Pedagógus I.,
Pedagógus II./
Az óra/foglalkozáslátogatás
Felkészülés az órára/
foglalkozásra
Az óra/foglalkozás
megtartása
Az óra/
foglalkozás megbeszélése/
értékelése
A védés lebonyolítása
a jelölt pedagógiai munkásságának összefoglalása
15 perces digitális bemutató formájában,
reflektálás az e-portfólió dokumentumai alapján
kapott kérdésekre
szakmai beszélgetés a minősítő bizottság tagjaival.
A pedagógus értékelése
Az értékelés elemei
%
1
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió
értékelése
A portfólióvédés értékelése
50
2
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum
elemzése
20
Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása,
az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott
foglalkozások tapasztalatai
Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése
30
Mesterpedagógus, kutatótanár
Az értékelés elemei
%
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
A portfólióvédés értékelése
1
Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység,
tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység,
pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó
gyakorlat bemutatása a portfólióban
50
Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban
2
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése
20
Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások
tapasztalatai
Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése
30
A minősítőbizottság tagjai
minősítővizsga esetében
• A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy
gyakorlóóvodájának, legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt
alkalmazottja, aki a
külön jogszabályban foglaltak szerinti
felkészítésben vett részt,
• a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy
az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb
vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja.
A minősítőbizottság tagjai
minősítési eljárás esetében
• az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő,
aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt
vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy
gyakorlóóvodájának, legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt
alkalmazottja, aki a
külön jogszabályban foglaltak szerinti
felkészítésben részt vett,
• a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy
az
általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező
alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében
a fenntartó képviselője, valamint
• Kutatótanár fokozatba történő minősítési eljárás esetében az
előzőekben felsoroltakon kívül a Magyar Tudományos Akadémia
delegáltja.
A minősítővizsga, minősítési eljárás eredménye
Fokozat
Sikeres
vizsga
1. sikertelen vizsga
2. Sikertelen vizsga
Gyakornok
(Ped.I.)
Min. 60%
2 év múlva újra
vizsgázhat
Munkaviszonya
megszűnik
Pedagógus I.
(Ped.II.)
Min. 75%
Min. 2 év múlva újra
vizsgázhat
Munkaviszonya
megszűnik
Pedagógus II. (
MP, KT)
Min. 85%
Min. 2 év múlva újra
vizsgázhat
Min. 2 év múlva újra
vizsgázhat
Példák
Szakmai gyakorlat
Szakvizsga
kötelezett
ség
Jelentkezés
portfólió
feltöltési
határidő
Értesítés
határideje az
eljárásba
kerülésről
Következő határidő
Két év azoknak, akik
2013.szept. 1. után
kerülnek
alkalmazásba
nincs
A gyakornoki
idő lejártának
hónapjában
az alap
eljárásrend szerint
Kevesebb mint nyolc
év
nincs
A nyolc év
megléte után
az alap
eljárásrend szerint
Több mint nyolc év
nincs
Először 2014 ben kezdeményezheti
2014. május 31.
2018. június 30-ig a
szakmai gyakorlat
időtartamára vonatkozó
előírást nem kell
alkalmazni
2014. április 30ig kérelmezheti
/nem kötelező!/
Automatikusan be
kell sorolni, ha a
portfólió
tartalmilag
megfelel
2018.december 31-ig
minősítő eljárásban kell
részt venni
Tizennégy év
van
Az e-portfólió tartalma
• szakmai önéletrajz,
• a nevelő-oktatómunka dokumentumai,
– alapdokumentumok
– szabadon választható dokumentumok (3-5)
• az intézmény rövid bemutatása,
• a szakmai életút értékelése.
• a pedagógiai és egyéb tevékenységek bemutatása.
• önálló alkotói, művészeti tevékenység bemutatása.
A portfólió kötelező dokumentumai
Tematikus terv és
reflexiók
Csoportprofil
FoglalkozásFoglalkozásFoglalkozásterv
terv
terv
FoglalkozásFoglalkozásterv
terv
Foglalkozásterv
A megvalósulás
dokumentumai,
reflexiók
Foglalkozásterv
Foglalkozásterv
Foglalkozásterv
A tanulói
munka
értékelése és
reflexiók
Foglalkozásterv
A portfólió kötelező dokumentumai
• hátránykompenzáció, tehetségfejlesztés stb.,
• IKT alkalmazása a saját gyakorlatban,
• hospitálás, vagy bemutató foglalkozás naplója és reflexió,
• esetleírás és a probléma megoldása.
Nem kötelező dokumentumok
• kirándulás, erdei óvoda,
megvalósítása, reflexiók,
ünnepség,
sportnap,
stb.
• a műveltségterületekhez kapcsolódó, fontosnak tartott
források bemutatása, értékelése,
• egyéb projektek megvalósítása és értékelése,
• együttműködés bemutatása más szervezetekkel, szülőkkel,
stb.
Amire nagyon figyeljünk még!
• Elegendő időt szánjunk rá.
• Eredetiségnyilatkozat.
• Kevés szóval, de sokat tömörség.
• Helyesírás.
• Több szempontból
véleménye/.
• Sokrétű, arányos legyen.
megvizsgálni
/tanácsadók,
kollégák
Az óvodapedagógusok felkészülése a minősítésre
• Az óvoda pedagógiai programjának elemző áttekintése.
• Korszerű szakmai ismeretek bővítése. A szakterületéhez kapcsolódó
pedagógiai eredmények, új eljárások, módszerek ismerete.
• Gyermekcsoportjának megfigyelésen, mérésen alapuló ismerete.
• A gyermekek egyéni sajátosságainak, képességeinek rendszeres
megfigyelése, ismerete. A fejlesztési feladatok meghatározása,
regisztrálása. Az elért eredményeknek a
gyermek fejlődési
üteméhez és a pedagógiai célokhoz viszonyított értékelése.
• Együttműködés a gyermekek fejlesztésében közreműködő
szakemberekkel. Az együttműködés tartalmának, eredményeinek
regisztrálása, értékelése.
Az óvodapedagógusok felkészülése a minősítésre
• A vonatkozó jogszabályok áttekintése, értelmezése.
• Anyaggyűjtés a portfólióhoz.
• Bemutató foglalkozások tartása, hospitálás óvodán belül, óvodaközi
szervezésben.
• Szakmai munkaközösségek tevékenységében való részvétel.
• Részvétel szakmai fejlesztésben, együttműködésben. Publikálás.
• Óvodán belüli és kívüli gyermekprogramok
lebonyolítása, pedagógiai szempontú dokumentálása.
szervezése,
• Mindezekkel kapcsolatosan a reflektív látásmód erősítése.
Hogyan fogjunk hozzá?
Mit kell tennünk?
• Előkészítő szakasz
A rendszer megismerése
/sablonok, minták, kompetenciák, indikátorok, feltöltő
felület megtekintése/
Stratégia
/pl. korábbi vagy új anyagok feltöltése lesz?)
• Portfólió elkészítése
Saját anyagok összegyűjtése
Az elkészítés eltervezése
Önellenőrzés /kompetenciák, indikátorok, megvan-e minden,
megfelelő számú anyag? /
Jelentkezés, feltöltés
• Minősítési eljárás
Javaslatok a portfólió készítéséhez
• Önéletrajz (Europass formátum)
• Önmenedzselés.
• Milyen erényeim vannak?
• Amit elképzelek magamról, az igaz?
• Másoknak mi a véleménye rólam?
• Gondosan kell kitölteni a képességek részt is.
• Álszerénység, önteltség helyett arany középút!
• Helyesírás.
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Szakmai életút bemutatása
•
•
•
•
Eredmények, mérföldkövek, kudarcok.
Hatások, példaképek.
Fejlődő kompetenciák.
Mi az a szakmai momentum, ami hatást gyakorolt a fejlődésemben?
Az intézmény rövid bemutatása
•
•
•
•
•
Adaptivitás, a környezet és az óvoda használóival való adaptivitás.
Pedagógiai program, szervezeti kultúra, légkör, rejtett tanterv.
Mitől működik jól, mitől más az óvoda.
A pedagógus helye a szervezetben.
Arányosság.
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Önálló művészeti tevékenység
• Minden, amit az óvodában, vagy azok kívül csinál, és művészi
értékével gazdagítja a személyiségét.
Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek
bemutatása
• Comenius, TÁMOP, programfejlesztés, szakértői munka, erdei
óvoda.
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Csoportprofil
• A gyermekek életkora, neme, lakhelyük, bejárók.
• A családok szociokulturális háttere, a szülői háttér jellemzése.
• Különleges bánásmódot igénylők.
• Közösségi kapcsolataik, tevékenységi formáik jellemzői, fejlettsége,
otthonról hozott szokásaik,
• Egészségi állapotuk, az óvodában eltöltött átlagos idő.
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Foglalkozásvázlat
A tevékenységet vezető pedagógus neve:
A tevékenység ideje:
A tevékenység helye:
A tevékenységi forma:
A tevékeny tartalma (agyaga):
A tevékenység előzményei:
A tevékenység célja:
A tevékenység feladatai:
Nevelési feladatok:
Didaktikai feladatok:
Képességek, készségek fejlesztése:
A tevékenység szervezési formája:
A tevékenység során alkalmazott
módszerek:
A tevékenység során alkalmazott
eszközök:
A tevékenység
(foglalkozás)
felépítése, lépései
I.A feltételek
megteremtése
II.A tevékenység
logikai lépései
III.A tevékenység
lezárása, átvezetés
más
tevékenység(ek)be
A fejlesztés
módszerei, eszközei,
munkaformák,
differenciálás
I. résznél
II. résznél
III. résznél
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Tematikus terv
Ősz
A
tevékenység
tartalma
1.Kirándulás
2. Őszi kerti
munkák
3. Gyümölcs
szüret
4. Szenzitív
játékok az
őszi erdőben
Didaktikai
feladat
Képesség,
készség
fejlesztés
Módszer
Eszköz
Munkaforma Kapcsolódási
lehetőségek
Javaslatok a portfólió készítéséhez
Reflexió foglalkozáshoz
• A célok, és feladatok megvalósulása
• A célok és a tartalom egysége a tevékenységek során
• A tevékenység /foglalkozás szervezése, lebonyolítása
• Az alkalmazott módszerek, munkaformák, eszközök
eredményessége
• A foglalkozás/tevékenység légköre
Források
1. Tóth Mária: Minősítés lépésről lépésre (2013.08.22-23.)
http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/tanevnyito2013/prezik/minosit
es_lepesrol_lepesre_toth_maria.pdf
2. Tóth Mária: A pedagógusok minősítési rendszere szakértői
szemmel (2013.10.09)
http://suliszerviz.com/images/stories/Dok/2013/Konferencia_eloadasok/plenaris_okt
_09/T%C3%B3th_M%C3%A1ria.pdf
3. Kimmel Magdolna: (2013): Pedagógus e-portfólió (2013.08.22-23.)
http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/tanevnyito2013/prezik/a_peda
gogiai_e-portfolio_kimmel_magdolna.pdf
4. Thaisz Miklós: (2013): A minősítés jogszabályi háttere (2013.08.2223.)
http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/tanevnyito2013/prezik/a_mino
sitesi_jogszabalyi_hattere_thaisz_miklos.pdf
Köszönöm a figyelmet!

similar documents