Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából (MVH)

Report
Erdészeti jogcímek alakulása
végrehajtás szempontjából
Regős János
Budapest, 2013. február 19.
Támogatási kérelmek alakulása a 2012.
évi benyújtási időszakban
Megnevezés
Beérkezett
kérelmek száma
(db)
Elutasított
kérelmek száma
(db)
Fiatal erdők
állományneveléséh
ez nyújtandó
támogatás
571
27
Körülbelüli Igényelt Körülbelüli Igényelt Körülbelüli Igényelt Körülbelüli Igényelt
erdőrészlet (db)
nagyság (ha)
támogatási összeg támogatási összeg
Kérelmenként 9-10 5ha/erdőrészlet
(€)
(Ft)
db
(314,58 Ft-os
erdőrészlet/kérele
árfolyammal
m
számolva)
5 439
27 195
4 104 375
1 291 154 287
Kifizetési kérelmek benyújtása folyamatos az MVH megyei Kirendeltségeire
2013. február 15. állapot alapján 238 db.
Támogatás keretösszege 6 666 000 € megfelelő forintösszeg, de legfeljebb
2 milliárd forint. (Beérkezett igény: 4 104 375 €)
Jogcím problémák
Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák:
• Több tevékenységet jelölt meg, ugyanazon erdőrészletre vonatkozóan.
25/20121. (III.20.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján:
„Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy, 2. § szerinti tevékenységre
igényelhető támogatás”
• A gazdálkodók nincsenek tisztában azzal, hogy a tevékenységek közül, mely végezhető el az
erdőrészletén és az mekkora hektáron. (pl: befejezettápolás egy 10 ha-os erdőrészleten csak
5 ha részterületen végezhető el, de az ügyfél a támogatási kérelemében 10 ha-ra igényel.)
• A gazdálkodó nem jogosult a támogatás igénybevételére, mert nem gazdálkodik 20 ha
erdőterületen. 25/20121. (III.20.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
„Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan
erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.”
• 25/20121. (III.20.) VM rendelet 1. § 3. pontja alapján:
„erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, akit az Evt. 17. § (1) bekezdése szerint az erdészeti hatóságként eljáró
területileg illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti
igazgatóság) nyilvántartásba vett”
Jogcím problémák
Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák:
• Olyan erdőrészletre pályázik, melyen nem Ő a nyilvántartott
erdőgazdálkodó.
• Nem létező erdőrészletekre nyújtanak be támogatási kérelmet. Az
Országos Erdőállomány Adattárában 2012.05.02.-án nem szerepelt
nyilvántartott erdőrészletként.
• Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben.
• Az erdőrészletek elírásra kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a
támogatási kérelemben.
• Nem erdőrészlet típusú részletre nyújt be támogatást.(tisztásra, nyiladékra
stb..)
Jogcím problémák
Formanyomtatványokon előforduló hibák:
A betétlapon a „befejezett ápolásnál részerdőrészlet területe”
mező több esetben akkor is kitöltésre került, ha a teljes
erdőrészleten kívánja megvalósítani a tevékenység, valamint
sok esetben tisztításnál és törzsnyesésnél is feltűntetik.
A pénzügyi terv 2. adatblokkban az összeget nem forintban, a
beszámoló tábla esetén pedig nem ezer forintban adták meg.
Jogcím végrehajthatósága
• 25/2012. (III.20.) VM rendelet módosítása
Módosító rendelet: 122/2012. (XII.6.) VM rendelet, mely a támogatási
kérelmek pontozását is szabályozza.
• A támogatási kérelemben szereplő ügyfél által megadott ellentmondásos
adatok tényállás tisztázása.
Leggyakoribb hibák:
A betétlapon megadott erdőrészletre vonatkozóan, az ügyfél több
tevékenységet jelölt meg.
Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben.
Az erdőrészletek beazonosíthatatlansága formai hibák miatt pl.: elírásra
kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a támogatási kérelemben.
Ügyfélnyilvántartásban szereplő rendezetlen adatok pl.: képviseletre
jogosultság azon cégek tekintetében, ahol olyan ügyfelek hitelesítették a
kérelmet, akik az MVH nyilvántartásban nem szerepelnek.
Mérési jegyzőkönyv hiánya.
Támogatási kérelmek alakulása a 2012.
évi benyújtási időszakban
Fiatalerdők
állománynevelése
Beérkezett
kérelmek állapotai
Elutasított
Értékelésre vár
db
db
27
129
Hiánypótlásra
vár
Igazgatói
felülvizsgálatra
vár db
Indított
db
Központi
felülvizsgálatra
vár
db
2
22
17
371
db
II. Tengely jogcím
Jogcím
Benyújtási időszak támogatási
kérelmek vonatkozásában
II. tengely
2013. május 1. és június 30.
Benyújtási időszak kifizetési
kérelmek vonatkozásában
EMVA mezőgazdasági területek erdők
telepítése 88/2007. (VIII.17.) FVM
rendelet alapján.
Agrárerdészeti rendszerek 32/2008. (III. 2013. május 1 és június 30.
27.) FVM rendelet
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
Erdészeti potenciál helyreállítása
2013. június 9 és június 30.
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján.
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
Erdő-környezetvédelmi intézkedések
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
alapján.
2013. július 2 és július 31.
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
Erdőszerkezet átalakítás 139/2009. (X.
22.) FVM rendelet alapján.
2013. július 2 és július 31.
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
Natura 2000 erdőterületeken
kompenzációs támogatás 41/2012. (IV.
27.) VM rendelet alapján.
Minden évben az egységes kérelem
keretében.
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
Minden évben az egységes
kérelem keretében.
EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem
adatok I.
• Mezőgazdasági területek erdősítése támogatása 403 db kérelemből 372
db válhatott támogathatóvá 1 924 426 163 Ft értékben, határozathozatal
megtörtént. Jövedelempótló ügyintézés a SAPS határozatok jogerőre
emelkedését követően.
• Agrárerdészeti rendszerek támogatása 19 db kérelemből, 17 db válhatott
támogathatóvá 150 187 554 Ft értékben határozatok hozatal megtörtént.
• Natura 2000 erdő támogatása 2193 db kérelem érkezett 3 db érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra került. Feldolgozás folyamatban felület
élesedett ügyintézést segítő ESZÍR adatbetöltésekre várunk. Lekötés
várható összege még nem ismert, határozathozatal 2013 tavasza.
• Erdészeti potenciál helyreállítása támogatásra 283 db támogatási kérelem
érkezett be. A kérelmek feldolgozása folyamatban.
EMVA II. tengely 2012. évi támogatási
kérelem adatok II.
• Erdőszerkezet átalakítás
A jogcímen belül a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével” célprogram notifikációja
még folyamatban volt, így e célprogrammal érintett támogatási kérelmek tekintetében a
határozathozatal 2012. április 17-t követően kezdődhetett meg.
A 2010. évben benyújtásra került, tárgyban szereplő intézkedéssel érintett kérelmek száma 83
darab, melyből 75 érintett a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével”
célprogrammal. A 2011. évben 140 darab kérelem érkezett be. A támogatási kérelmekben
szereplő 644 darab erdőrészletből 629 érintett a fent nevezett problémával.
2010. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 08. 29. postázásra kerültek. 83 db beérkezett
kérelemből 61 db válhatott támogatás alapjává 400.750.558 Ft értékben.
2011. évi támogatási kérelmek ügyintézése befejeződött, 140 db beérkezett kérelemből 100 db
válhatott támogathatóvá forrásallokáció kérés megtörtént 654 738 781 Ft értékben.
2012. évi támogatási időszakban 153 db kérelem érkezett be ügyintézése folyamatban van,
döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem benyújtásáig.
EMVA II. tengely 2012. évi támogatási
kérelem adatok II.
• Erdőkörnyezet védelem
• 2011. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 09. 10. postázásra
kerültek. 213 db beérkezett kérelemből 183 db válhatott támogatás
alapjává 637.094.022 Ft értékben.
• 2012. évi támogatási időszakban 270 db kérelem érkezett be ügyintézése
folyamatban van, döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem
benyújtásáig.
• Valamennyi célprogramnál a támogatási összegek 40%-os megemelésére
került sor. Az intézkedést a 2011-ben benyújtott támogatási kérelmeknél
is alkalmazni kell, amennyiben a kérelmező a támogatandó intézkedéseket
a módosítás hatálybalépéséig még nem kezdte meg. (A 2007-2013 agrár és
erdészeti iránymutatásoknak megfeleltetett előírás) 70 db olyan kérelem
volt, melynél a kifizetési kérelem benyújtása 2012.05.05 utáni ebből 1 db
kérelemnél lehet érvényesíteni az emelt támogatási összeget
visszamenőleg.
EMVA II. tengely 2012. évi támogatási
kérelem adatok
•
Natura 2000 erdő tapasztalatok
Megnevezés
Beérkezett kérelmek száma
(db)
Igényelt erdőrészlet (db)
Körülbelüli Igényelt
nagyság (ha)
5ha/erdőrészlet
Körülbelüli Igényelt
támogatási összeg (Ft)
(314,58 Ft-os árfolyammal
számolva)
(100 Euro/ha)
Natura 2000 erdőterületek
kompenzációs támogatása
•
2193
22541
112 705 ha
3 545 473 890 Ft.
Végrehajtást elősegítő adatbetöltések jövő héten véglegesednek az ügyintézés ez után
azonnal megkezdődik.
EMVA II. tengely kifizetési kérelem
adatok
• NVT Mezőgazdasági területek erdősítése:
2011-ben 4 224 db kérelemből 4064 db kérelem került kifizetésre összesen 4 618 678 604
Ft értékben. Az elutasított kérelmek száma 134 db.
2012-ben 4 172 db kérelemből 3634 db kérelem került eddig kifizetésre összesen 2 348 434
641 Ft értékben.
Az elutasított kérelmek száma 78 db. Folyamatban lévő kérelmek a helyszíni ellenőrzéssel
elutasított vis maiorral, korábbi évek újraügyintzésével érintett kérelmek. Várható
kifizetés március végétől.
•
Az elutasítási okok:
• Olyan erdőrészlet található, amit az erdészeti hatóság határidőre nem nyilvánított
befejezettnek. A jogkövetkezménye az ilyen eseteknek, hogy az ügyfél a támogatási
jogosultságát az adott erdőrészleten elveszíti és 2 évig a jogcímben támogatásban nem
részesülhet.
• Olyan kifizetési igény, ahol már nincs is támogatási jogosultság: csak első kivitel
támogatására volt jogosult,
• Visszavont támogatási kérelemre érkezik kifizetési igény.
• Korábbi évek helyszíni ellenőrzése alapján támogatási jogosultságát elvesztette az
ügyfél.
EMVA II. tengely kifizetési kérelem
adatok
EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése: 2011-ben
2372 db kérelemből 2336 db kifizetés alapja 2 608 776
915 Ft értékben.
• 2012-ben 2 808 db kérelemből 2380 db kérelem került
kifizetésre összesen 3 322 568 312 Ft értékben.
Új!
EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés! Októberi
adategyeztetéskor EMVA MGTE parcellák is részt
vettek.
2013-ban kialakításra kerül az egyedi parcellaazonosítás
is.
EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok
Erdészeti potenciál: 2012-ben 160 db kérelemből 109 db kérelem válhatott
támogathatóvá összesen 172 954 307 Ft összeggel. Határozathozatal
azonnal.
Új!
EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés. Októberi adategyeztetéskor EMVA
EP parcellák is részt vesznek.
• Agrárerdészeti rendszerek: 2012-ben 24 db kérelemből 17 db kérelem
válhatott támogathatóvá összesen 57 070 163 Ft összeggel 3 db kérelem még
folyamatban van.
EMVA II. tengely kifizetési kérelem
adatok
• Erdőszerkezet átalakítás 2011-ben 59 db kérelemből 29 db kérelem
válhatott kifizetés alapjává 135 843 981 Ft értékben.
• 2012-ben 86 db kérelem ügyintézése a 2011 támogatási kérelmek
forrásallokációját követően azonnal megkezdődik.
• Erdő környezetvédelem 2011-ben 227 db kérelemből 172 db kifizetés
332 151 986 Ft értékben.
• 2012-ben 296 db kérelem várható határozathozatal 2013 tavasza.
Jogcím problémák
EMVA MgTE
Támogatási kérelmet csak és kizárólag az erdőtelepítési engedély jóváhagyása
után adjanak be!
Ha a kérelmezett terület nem támogatható területre esik, akkor elutasításra
kerül (változásvezetési kérelem!)
Az erdőrészlet összes helyrajzi számát át kell vezetni erdő művelési ágba
legkésőbb a második kifizetési kérelem június 30-ig! Jogvesztő határnap!
Ha a kifizetési kérelemben az erdőrészletadatok és a jogcím/támogatási
határozat mező üres, a táblákat támogatást nem igénylőként jelentik le,
akkor nem lesz kifizetés! Ellenőrizni kell a kinyomtatott egységes kérelmet!
Jogcím problémák
• Erdőszerkezet átalakítása
Részterület mérete (ha) mező: Adott erdőrészlet vonatkozásában a
ba.) Szerk.átal.: fafajcserével, bb.) Szerk.átal.: tuskózással,
gyökérfésüléssel, bc.) Szerk.átal.: fainjektálással, tuskókenéssel
célprogramok esetén a részterület méretét kell feltüntetni ebbe a
mezőben, amennyiben NEM teljes erdőrészlettel, hanem RÉSZ
ERDŐRÉSZLETTEL kíván bejönni.
Teljes erdőrészleten történő megvalósítás esetén a mező
kitöltetlen marad!
Amennyiben teljes erdőrészleten kíván megvalósítani, de tölti a
részterület mérete mezőt, s az abban szereplő területadat eltér az
Adattári adattól, úgy a kisebb területadat alapján történik az
elbírálást.
Jogcím problémák
• Erdő-környezetvédelem/Erdőszerkezet átalakítása
A jogcímre beadott kérelmek elbírálásának első lépése
az ügyfelek azonosítása, amely során összevetésre kerül
az MVH-nál regisztrációs számon nyilvántartott
ügyfelek azonosító adatainak, valamint az erdészeti
szakhatóságánál
nyilvántartott
erdőgazdálkodói
azonosítók egymással való azonossága, egymásnak való
kölcsönös megfelelése.
Kérem, hogy a jogcím közös sikere érdekében
fordítsanak figyelmet a fentiekben megfogalmazott
adat-szinkronizálásra, az esetlegesen elmaradt
adatváltozások bejelentésére.
Jogcím problémák
Agrár erdészeti rendszerek
A támogatási kérelemhez nem a kérelemben szereplő
blokkazonosítóknak megfelelő blokktérképek kerülnek
beküldésre.
A blokktérképen a berajzolt parcella nem támogatható
területen fekszik.
Az ügyfél nem nyújtja be a fásítási tervet.
A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal.
Jogcím problémák
Erdészeti potenciál helyreállítása
A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal.
A támogatási kérelmen megjelölt célállomány nem támogatható az
adott tájegységben
A támogatási kérelmenként igényelt minimális támogatási összeg nem
éri el a 400 Euro-t
A károsodás típusa nem sorolható be a 32/2008.FVM rendelet 2. § 15.
pontjába
Az ügyfél nem rendelkezik felújítási kötelezettséget előíró határozattal
Minden kötelezően beküldendő melléklet csatolva legyen a
kérelemhez!!!
Erdős források alakulása 2012.12.31.
állapot alapján
Megnevezés
Rendelkezés
Rendelkezésre
re álló
álló forrás Ft
forrás EUR
Agrárerdészeti
rendszerek
2 813 540,00
787 791 200,00
Erdő-környezet
védelem
41 278 651,00
15 086 022 280,00
Erdészeti
potenciál10 738 726,00 3 006 843 280,00
helyreállítás
Nem termelő
beruházások
erdészeti
32 655 609,00 9 143 570 520,00
területenszerkezetátalakít
ás
Mezőgazdasági
területek első
257 078 598,00 71 982 007 440,00
erdősítése
Fiatal erdők
állománynevelésé 6 666 666,00
2 000 000 000,00
hez támogatás
Natura 2000
erdőterületeken
történő
gazdálkodáshoz
35 800 000,00 10 024 000 000,00
nyújtott
kompenzációs
támogatás
Lekötött forrás
2015-ig EUR
NVT
Lekötött
Még fel nem Még fel nem
Lekötött forrás
determináci
forrás 2015
használt
használt
Ft
ó EUR 2015után EUR
forrás EUR forrás FT
ig
556 292 250,00
13 716 006,49
4 360 092,00
231 498 950,00
23 202 552,51
1 999 500
491,00
1 007 342 789,00
1 004 844 018,00
84 672 878,00
NVT
determináci
ó EUR 2015
után
21 592 605,00
32 655 609,00
56 867 163,22
Előzetes kalkuláció
alapján: 4104375
Előzetes kalkuláció
alapján:
1291154287
Előzetes kalkuláció
alapján: 12 255 281
Előzetes kalkuláció
alapján: 3 855 266
360
8 138 726
502,00
46 938 517,94
47 007 433,84
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents