Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar irodalomban

Report
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc a magyar
irodalomban
Arany Bernadett
Petőfi Sándor forradalmi
látomásköltészete I.
• Költészetében 1846-tól felerősödik a politikai líra
• Az új költő-ideál a XIX. század költői című versben
(1847) jelenik meg
• A költő egy küldött, „lángoszlop” aki az ígéret
földjére vezeti népét
• Ostorozza a gyáva, hazug prófétákat
• Feltárja az elképzelt „Kánaán” jellemzőit:
• Vagyoni, jogi és kulturális egyenlőség
• A költemény a kitűzött cél teljesítésének
boldogító tudatával zárul
Petőfi Sándor forradalmi
látomásköltészete II.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemzeti dal (1848)
Felhívás a nemzethez
Rövid mondatok válaszút elé állítják a hallgatókat
Rabság vagy szabadság szembeállítása
Többes szám első személyben: a szónok és a tömeg
együttes akarata
Ősapák (ősök) dicső helytállása
Hazáért való önfeláldozás
Kard és lánc összehasonlítása
Érvsorozat keménységét az utolsó versszak lágyabb
hangneme váltja fel (unokák a hősi elődök emlékét idézik
fel)
Arany János költészete a
szabadságharc korában I.
Toldi (1846)
• fiatal hős
• a mű időszaka a napfényes
nyár
• a forradalom előtti optimizmus
hatja át
• a nemzeti egység
megtestesítőjeként jelenik
meg (nemesi származású, de
paraszti munkát végez)
• népmesei motívumok
(legkisebb fiú, gonosz testvér,
jó és igazságos király)
• a fiatal hős diadalával zárul
Toldi estéje (1847-48)
•
•
•
•
•
•
•
•
öreg, tragikus sorsú vitéz
a mű időszaka: ősz, kora tél
tragikus, elégikus hangvétel
fő kérdése: mi legyen a helyes
nemzeti magatartás a
megváltozott korral szemben
konfliktusok sorozata
a haldokló Toldi és a király
párbeszéde kivetített belső vita
a mű főhősei már nem idealizált
alakok
tragédiával zárul
Arany János költészete a
szabadságharc korában II.
• A szabadságharc után költészetében a személyes líra veszi át a
vezető szerepet
• Hiábavalónak érzi a verselést, mert ha a nemzet halott akkor nincs
kinek „énekelni”
Letészem a lantot (1850)
• A vers alapélménye a kiábrándulás
• A lehangoló jelen (1., 6., 7. strófák) és a dicső múlt szembeállítása
(2-5. strófák)
• Hang, illat, szín együttes hatása a múlt „teljességélményét” adja
meg
• A múlt panaszai között van a jó költőbarát Petőfi elvesztése
• A kivágott fa képében a nemzethalál motívuma jelenik meg
Vörösmarty Mihály kései költészete I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Előszó (1850-51)
A világosi összeomlás kozmikus tragédiává tágul
A vers egyetlen hatalmasra növesztett évet fog át
1-10. sor: a reformkor reményteli tavasza
Az emberek lelkesen munkálkodtak
A haza és az emberiség sorsa összefonódik
11-18. sor: a várakozás nyara
19-33. sor: az elért magaslat után csak a zuhanás következhet
Az ősz viharaiban a vész mint szörnyeteg jelenik meg
34-41. sor: a tél dermedtsége az emberi remények halála
42-49. sor: elválik egymástól a természet és a társadalom, a természet
tavasszal újraéled ugyan, de az embereknek az önkényuralom tele
marad
Az Előszó 49 sora utalás 1849-re
Vörösmarty Mihály kései költészete II.
A vén cigány (1854)
•
•
•
•
Címzett:
Bánatot elfeledtető zenész (bordal keret)
Az idős költő metaforája (önmagát buzdítja)
A versben az alkotó nagy erőfeszítésre
próbálja sarkallni magát
• A költemény vége bizakodóra fordul: „lesz még
egyszer ünnep a világon”
Köszönöm a figyelmet!

similar documents