Negyedéves beszámolók tapasztalatai, iránymutatások és

Report
Szakmai Tájékoztató Nap
Budapest, 2012. december 12.
GYEMSZI
Ferencz Csaba Zsolt
képzési tanácsadó
MKIK
1
Témák

A tanulószerződéssel és az együttműködési
megállapodással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályi előírások
 Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok
2
A TSZ és EM helye a gyakorlati képzésben
Gyakorlati képzés
Iskolában
(iskolai tanműhely)
Tanulószerződéssel
Iskolán kívül
- gazdálkodó szervezet
- egyéb szerv, szervezet
Együttműködési
megállapodással
3
A TSZ és EM összehasonlítása
Jellemző
TSZ
EM
Felek
tanuló & gyak. képzést szervező
(gazd. szervezet, egyéb szerv/
szervezet*)
iskola & gyak. képzést folytató
(gazd. szervezet, egyéb szerv/
szervezet*)
Képző kiválaszthatja a
tanulót?
igen
nem
Időtartama
teljes hátralévő időszakra
bármely részidőszakra
Tartalma
teljes gyakorlati képzés
bármely részelemre
Gyak. képzésért felelős
gyak. képzést szervező
iskola
Pénzbeli juttatás
teljes időszakra, szüneteltetést
kivéve*
fizeti: gyak. képzést szervező
csak az összefüggő szakmai
gyakorlatra
fizeti: jelenleg az iskola,
(elfogadás esetén:
2013. jan. 1-től a gyak. képzést folytató)
TB-jogviszony
van, szüneteltetést kivéve
nincs
Kötés lehetősége
TSZ-hez képest korlátozott
(Szt. 56. §: 4 eset)
4
TSZ előnyei a Szervezet számára
 kiválaszthatja az oktatni kívánt tanulót,
 a saját igényeinek megfelelően ki tudja nevelni a leendő
alkalmazottját, aki a végzést követően azonnal teljes értékű
munkaerőként tud dolgozni,
 költségeit elszámolhatja, ill. visszaigényelheti,
ezáltal
 biztosítani tudja szakember-utánpótlását és
 minimálisra tudja csökkenteni az új munkaerő felvételével és
beállításával, betanításával kapcsolatos kockázatait és
költségeit
 Motiváltabb az oktatott tanuló (pénzbeli juttatás, szociális háló)
A TSZ előnyei a tanuló számára
- megismeri a valós munkahelyi körülményeket, később
könnyebben szocializálódik a munkára (alkalmazkodás)
- megismeri és megtanulja használni a munkahelyen
alkalmazott technológiákat, eszközöket, berendezéseket
- a munkaerőpiacon jól eladható aktív, versenyképes
tudást szerez, könnyebben helyezkedik el
- havi pénzbeli juttatást kap (jobb teljesítményre ösztönöz)
- szociális háló (TB-jogviszony, szolgálati időbe beszámít)
A TSZ elterjedtsége
Tanulószerződések száma
60,000
50,000
50,000
Több mint 7-szeres növekedés
40,000
30,000
20,000
10,000
0
6,600
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
7
2012.
Változások a gyakorlati képzésben
 2012. január 1-től jelentős változások (Szt., Szht., rendeletek)
 Korrekciók: 2012. szept. 1-től,
2013. január 1-től – parlamentnek benyújtva
 Minden korábbi lényeges probléma megoldásra került vagy
kerül
 Alapvető cél:
 képzési hajlandóságának növelése
 a gyakorlati képzés bővítése: képzők és tanulók számának növelése
 a gyakorlati képzés minőségének jelentős javítása
 végső soron a gazdaság versenyképességének és a
foglalkoztatottság szintjének emelése
8
A gyakorlati képzés szabályozása a
Szervezet
A szabályozás területei
Változások területei:
Jogi szabályozás
Finanszírozás
9
Változások a jogi szabályozás terén
Legfontosabb jellemzők:
 már sokat kifogásolt elemeket a gazdaság jelen igényeinek megfelelően
módosított
 a tanulószerződés rendszerének kiterjesztésével erősíti a képzés duális
jellegét
 jobb teljesítményre és munkafegyelemre ösztönöz
 csökkenti a szabályozás egyoldalúságát, azaz mérsékli a gyakorlati
képzők és a tanulók jogai és kötelezettségei közötti különbséget
10
Gyakorlati képzés a 9. évfolyamon
• 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a
szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat
kivételével –
– a szakképző iskolában vagy
– a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében
kell megszervezni.
EM köthető bármely, arra feljogosított képzőhellyel az
összefüggő szakmai gyakorlatra.
TSZ köthető a „gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet
kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében” történő
képzésre
11
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanműhely (2013-tól)
- kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,
- a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen
elkülönített,
- a nyilvántartást vezető szerv által kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített,
- állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő,
- csoportos (legalább nyolc tanuló) képzésre alkalmas,
- iskolán kívüli
- gyakorlati képzőhely,
- ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési
megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben
12
10. és 11. évfolyam: a szintvizsga szerepe
• 10. és 11. évfolyamon szakiskolai tanuló csak sikeres szintvizsgát
követően mehet iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyre (ha a tanulónak
kötelező a szintvizsga)
• Szintvizsga nélkül a 10. és 11. évfolyamon: gyakorlat csak iskolában,
vagy iskolán kívül a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet
kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében
• Szakiskolai tanulók esetében azt méri, hogy elsajátította-e az irányítás
melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat
• Szervezi: a kamara, az Iskola és az ÉK bevonásával
• Mikor: első szakképzési évfolyam tanévében, febr-ápr.
• Kik számára: minden szakiskolai tanuló (2013-tól az érettségivel
rendelkezőknek nem, ill. csak nappalisok számára [nappali rendszerű
13
oktatás, vagy nappali munkarend szerinti felnőttoktatás])
A gyakorlati képzés ideje





Fiatalkorú esetén: max. 7 óra/nap
Nagykorú esetén: max. 8 óra/nap
Fiatalkorú esetén: 6-22 óra között, folyamatosan
16 óra folyamatos pihenőidő
Csak szorgalmi időszakban és összefüggő szakmai gyakorlat
ideje alatt
 Nem: elméleti képzési napokon, rendezvények napjain, vizsga
alatt, heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, őszi, téli,
tavaszi szünet alatt, kivéve a rendeltetése folytán e napokon is
működő képzőhelyen, iskola hozzájárulásával
 2013.: pótlásra sor kerülhet ekkor is
 4,5 óra -> fél óra folyamatos szünet
14
Mulasztás és foglalkozási napló
 Mulasztás –> foglalkozási naplóba
 Igazolt és igazolatlan hiányzás > gyakorlati óraszám 20%-a, =>
évismétléses bukás
 Évismétléshez a gyak.képzést folytató szervezet hozzájárulása is
kell.
 Összefüggő szakmai gyakorlat esetén is 20%-os szabály
 Kivétel: nincs igazolatlan hiányzás + igazolt mulasztások pótlása
 Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Szervezet –> Iskola
 1., 10., 30, 50 órát követően
 Iskola: mulasztásokra vonatkozó szabályozás szerint jár el
 Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Iskola –> Szervezet
15
Foglalkozási napló
 Kötelező vezetni
 Tartalma: szakmai tevékenységek tantárgyanként, ráfordított
idő, tanuló értékelése – forduljanak a területi kamarákhoz
 Iskola betekintést kérhet
 Ha nincs meg, az Iskola értesíti a kamarát, aki ellenőrzést hajt végre
 Felszólít a hiánypótlásra, s ha ismételt mulasztást tapasztal –> bírság
+
16
TSZ kötése







TSZ
iskolai rendszerű szakképzésben,
magyarországi székhellyel rendelkező köznevelési
intézményben,
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő,
tanulóval (tanulói jogviszony!),
az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől
kezdődő hatállyal,
az előírt eü és pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő
tanulóval,
nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban is
köthető.
17
TSZ kötése
 Írásbeliség előírása (kötés, módosítás, felmondás)
 Egy tanulónak egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződése
lehet.
18
TSZ kötésére jogosult képzők
Jelentősen kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult
szervezetek köre 2013. január 1-től:
 A köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti,
közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést
szervező költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány,
egyesület, egyházi jogi személy, ezek fenntartásában működő
intézmény, továbbá az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést
szervező őstermelők is rendelkezni fognak ilyen joggal.
 Előfeltétel: a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek
kamarai nyilvántartásába történő felvétel
19
TSZ kötésének folyamata
 Szervezet nyilvántartásba vétele
 TSZ kötését kizáró tények ellenőrzése Szervezet által
 első szakképesítésre kerül-e megkötésre (másodszakmára nem
köthető)
 szintvizsga szükségessége és megléte, a képzőhely kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgál-e,
 eü és pályaalkalmassági szükségessége és megléte
 felnőttoktatás esetén csak nappali oktatás munkarendje szerint
20
TSZ kötésének folyamata
 kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása
 csak a teljes hátralévő időszakra – nincs határozott időre
kötött TSZ
 kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre
 ellenőrizzék a sablont
 az aláírt TSZ minden példányának kamarához történő
beküldése aláírást követő 5 napon belül
 kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba
vesz, visszaküld és egy pld-t az iskolának is elküld
 a TSZ a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, és hatályos
a TSZ-ben megadott képzés kezdete napjától egészen a TSZ
21
megszűnéséig
TSZ módosítása
kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása
 kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre
 az aláírt TSZ-módosítás minden példányának
kamarához történő beküldése aláírást követő 5
napon belül
kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül,
nyilvántartásba vesz, visszaküld
 a módosítás a kamarai ellenjegyzéssel válik
érvényessé, a módosításban megjelölt naptól hatályos
22
TSZ megszüntetése
kamara és iskola értesítése a megszűnést követő 5
napon belül
kamara a megszűnés tényét 5 napon belül átvezeti a
nyilvántartásán
 8 taxatíve felsorolt megszűnési eset, pl.
 sikeres vizsga (bizonyítvány kiállításának napján)
 tanulói jogviszony megszűnése napján
 jogutód nélküli megszűnés, eltiltás
 közös megegyezéssel történő megszűntetés
 rendes v. rendkívüli felmondás, tanuló halála
23
TSZ szüneteltetése
54. § (1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján történő szüneteltetése, (2013-tól: továbbá a
tanuló szülési szabadsága) alatt a tanulószerződésből eredő
jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a
feleket (a tanulószerződés szüneteltetése).
− amennyiben a tanulói jogviszony nem szünetel, ill. nem
szülési szabadságon van a tanuló, TSZ-t szüneteltetni nem
lehet
24
TSZ kötelező tartalmi elemei
 Kérjük a kamarai sablon használatát
 Minden igényt kielégít, s megfelel az aktuális jogszabályi
előírásoknak
 Ennek ellenére kérjük az érvényes jogszabályoknak való
megfelelés minden alkalommal történő ellenőrzését!
 A sablon minden területi kamara honlapján megtalálható, de
megtalálható a www.mkik.hu oldalon is
 A jelenlegi sablon átalakításra kerül az előreláthatólag 2013.
január 1-től érvénybe lépő új rendelkezések, valamint a
2012-ben hatályba lépett szabályok hatékonyabb lekövetése
miatt
25
EM
 Csökken azon esetek köre, amikor együttműködési
megállapodás köthető
56. § (1) a): EM köthető, ha az SZVK-ban a gyak. képzési idő 50
40%-nál kevesebb
Megmaradt:
 kiegészítő gyak. képzésre max. 40% ideig
 Összefüggő szakmai gyakorlatra
 Költségvetési szervnél töltendő gyakorlatra
Nem jegyezhető ellen az az EM, ahol ez nincs betartva
26
EM
Kötés, módosítás, megszűntetés
 Határidők és folyamat hasonló a TSZ-hez
 Tehát ezt is be kell küldeni a kamarához ellenjegyzés és
nyilvántartásba vétel érdekében.
 Kérjük a kamarai sablon használatát, előzetes ellenőrzést
követően.
 A dokumentumok megtalálhatók a területi kamara, valamint
az MKIK honlapján.
27
Juttatások
 a pénzbeli juttatás függővé vált a gyakorlat mértékétől, s
bukás, igazolatlan hiányzás esetén csökken
 a béren kívüli juttatás adhatóvá válik 2013-tól (jelenleg
kötelező)
• Pénzbeli juttatás
fizetési számlára történő befizetés is
ha nincs a tanulónak saját fizetési számlája, akkor szülő,
gyám bankszámlájára is történhet a fizetés, átutalás
2013. január 1-től: EM esetében a gyakorlati képzést
folytató (gazdálkodó, egyéb szerv) köteles fizetni (nem az
iskola)
28
Rendeletek
 Fontos rendeletekre várunk
− Pl. a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek
nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a
részletes szabályairól,
− a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről
 ügyintézési folyamat, dokumentumminták hozzáillesztése
29
Egyéb
 Terv: online felület TSZ és EM kitöltésére GSZ-ek, egyéb
szervezetek számára
30
Köszönöm a figyelmet!
Ferencz Csaba Zsolt
képzési tanácsadó
[email protected]
31

similar documents