letölt - MK Nonprofit Kft.

Report
Az építésügyi jogszabályok
változása
az e-építési napló bevezetése
2013. október 1.
Jogszabályi háttér
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelméről
Étv.1§ (2) E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem
alatt álló építmények és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön
törvényekkel, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel és önálló
szabályozó szerv vezetője által kiadott rendeletekkel és miniszteri
rendeletekkel együtt, a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell
alkalmazni.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
1.§(2)E törvényt a jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátásához
szükséges olyan elektronikus hírközlő hálózat esetén, amely nyilvános
elektronikus hírközlő hálózattól fizikailag vagy logikailag elkülönített (a
továbbiakban: kormányzati célú hálózat), valamint az ilyen hálózatokkal
kapcsolatos elektronikus hírközlési tevékenység tekintetében a rájuk
vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
Jogszabályi háttér
312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról
1§(3) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit
a) a sajátos építményfajtákkal, valamint
b) ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
tevékenység szükséges, a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával
kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és
ellenőrzésekre is alkalmazni kell.
313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet
az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról
Jogszabályi háttér
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti bírságról
1.§(2)E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás
hiányában kell alkalmazni.
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság
megállapításának részletes szabályairól.
1. § E rendelet rendelkezéseit - a sajátos építményfajtákra vonatkozó külön
szabályozás hiányában - az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság
megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.
Jogszabályi háttér
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes
szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és
módosításáról
7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet
a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési
eljárásáról
Jogszabályi háttér
8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési építmények egyéb
nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről,
megközelítéséről és védelméről.
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és
az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos
hatósági eljárásokról
Jogszabályi háttér
191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az
építőipari kivitelezési tevékenységről
1§(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait – az
antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével –
a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre akkor kell alkalmazni, ha
külön jogszabály másként nem rendelkezik.
24.§(4)A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési
folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési
kötelezettségüket – az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének
formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés
hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos
építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények
tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a
továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség
szerint továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek
teljesíteni.
Jogszabályi háttér
Épkiv. Módosítások:
1. az építésüggyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet
2. az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő
intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm.
rendelet
3. a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete
a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos
szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet,
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
Jogszabályi háttér
4. 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
Módosította:

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI.8.) Kormány rendeletet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Kormány rendeletet
Jogszabályi háttér
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása
2014. Július 1-től
bevezeti a rendszerhasználati díjat.
A díj csak általános építményekre terjed ki,önköltség alapú.
A díjat ez e-építési napló igénylésekor az építtető (vagy
meghatalmazottja) fizeti be a rendszerüzemeltető felé.
A díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási
megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az
Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni
313/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 1. melléklete
e-építési napló rendszerhasználati díj
mértéke (2014. július 1-től)
A
1
e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján
számított építmény értéke
2
3
4
5
6
7
0 - 50.000.000 Ft
50.000.001 - 100.000.000 Ft
100.000.0001 - 250.000.000 Ft
250.000.001 - 500.000.000 Ft
500.000.001 - 1.000.000.000 Ft
1.000.000.001 Ft felett
B
e-építési napló
rendszerhasználati díj
bruttó összege
2 620 Ft
3 930 Ft
7 860 Ft
11 790 Ft
18 340 Ft
23 580 Ft
A legfontosabb változások
• az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
• kivitelezési tevékenységvégzés feltételei
• a munkaterület átadás-átvétele és a
használatbavételi engedélyezés kapcsolata
• az elektronikus építési napló bevezetése
A legfontosabb változások
• az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
• kivitelezési tevékenységvégzés feltételei
• a munkaterület átadás-átvétele és a
használatbavételi engedélyezés kapcsolata
• az elektronikus építési napló bevezetése
Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
Az építési napló elektronikus vezetéséből származó
eltérések:
•
a naplóvezetési kötelezettség teljesítése az e-építési
naplóban, ( online vagy offline)
•
a különböző nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok
csatolása elektronikus formában,
•
teljesítésigazolás
alnaplóban.
rögzítése
az
e-főnaplóban,
és
e-
Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
Az építtető feladata többek között:
az építési napló ellenőrzése,
 a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő
azonnali értesítése, ha még el nem kezdett kivitelezési
szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre,
 felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések
és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti
hatóság rendelkezésére álljon,

Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
Az építtető feladata többek között:
az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése
a
fővállalkozó
kivitelező
elektronikus
építési
főnaplójának készenlétbe helyezése
 a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos
jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása ( szerepkör
kiosztás)
 munkaterület átadása

Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
A vállalkozó kivitelező feladata többek között:

Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása
jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az
utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a
naplóba bejegyezni.

A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért.

Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési
munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre
vagy betekintésre jogosultak részére a fő- és alnaplóhoz és
ezek mellékleteihez.
Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a
vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Ezt a
megállapodást a naplóban kell rögzíteni.
Kivitelező vagy felelős műszaki vezető nyilatkozata:
 tartalma nem változott,
 helye módosult: minden e-főnapló és e-alnapló része
 minden kivitelezőnek vagy felelős műszaki vezetőjének
nyilatkozatot kell tennie az e-építési naplóban,
 a fővállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetőjének a
nyilatkozata az összesítő lap része
Az építőipari kivitelezési tevékenység
szereplőinek feladatai
• Ha a fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan kivitelező vesz
részt az építési tevékenység folytatásában, akivel
kapcsolatban az elektronikus építési napló nem került
készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, értesíti az
építésfelügyeleti hatóságot.
• megrendelő vállalkozó kivitelező: ( új fogalom)
Az
alvállalkozóval
építési
szerződést
ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező
kötő,
Az építőipari kivitelezési tevékenység
egyéb szereplői
a tervellenőrzés
A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri
tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette
a beruházáslebonyolító
2013 év végével megszűnt jogosultság
A legfontosabb változások
• az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
• kivitelezési tevékenységvégzés feltételei
• a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi
engedélyezés kapcsolata
• az elektronikus építési napló bevezetése
A kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének
módosítása szerint :
„(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,
a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében
szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas
telephellyel rendelkezik,
b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének
megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti
jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és
c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet
végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban
álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe
tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési
tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására
jogosult. „
A kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan
építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet
a) amelyhez
aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele
tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel,
ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő
szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással,
ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen
rendelkezésre áll, és
ad) az építési naplót megnyitották és vezetik,
b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel.
c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és
d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem
tiltotta meg.
A kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei
Építőipari kivitelezési tevékenységet a
vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha
a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a
vállalt tevékenységet, és
b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői
tevékenység végzésében közvetlenül részt
vesz.
A kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a vállalkozó kivitelező
aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
adószámát,
ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör)
megnevezését,
ac) telephelye (telephelyei) címét,
ad) által megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő
szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló –
szakmunkásainak számát, a szakképesítéssel rendelkező egyéni
vállalkozó kivételével,
ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt tevékenységek
legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele
tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel rendelkezik.
A kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei
A felelős műszaki vezető

az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben
meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető
irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység
szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel,
továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában
közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő
szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki
vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési
engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez
nem vesz igénybe alvállalkozót.
A legfontosabb változások
• az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
• kivitelezési tevékenységvégzés feltételei
• a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi
engedélyezés kapcsolata
• az elektronikus építési napló bevezetése
A munkaterület átadás-átvétele
és a használatbavételi
engedélyezés összekapcsolása
1. az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti
kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó
kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési
naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek
2. ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az
építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság
60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az
építtetőt.
3.
az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a
használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül
engedélyezi.
A legfontosabb változások
• az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
• kivitelezési tevékenység feltételei
• az építésfelügyeleti bírság
• a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi
engedélyezés kapcsolata
• az elektronikus építési napló vezetése
Az építési napló
az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban
felhasználható dokumentáció, amely
• időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti
építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építésiszerelési munkák adatait, továbbá
• a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira
(pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz
szükséges jelentős tényeket.
e-építési napló vezetési kötelezettség
A kivitelezés résztvevői az előírt építésinapló-vezetési,
ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési
beruházáshoz rendelt,
• az építésügyért
építmények),
felelős
miniszter
(általános
• a sajátos építmények vonatkozásában a sajátos
építményfajtáért felelős miniszter
által működtetett internetes alapú elektronikus építési
napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
A sajátos építményfajták vonatkozásában eltérő rendelkezés
hiányában az Épkiv. rendelkezései szerint kell teljesíteni az
építésinapló-vezetési kötelezettséget.
e-építési napló ütemezett bevezetése
Általános építmények
2013. október 1-jét, követően megkezdett
kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni.
kivéve:
az európai uniós beruházásból megvalósuló
általános építmények
2014. január 1-től
A papír alapon elkezdett építési naplót papír
formátumban be lehet fejezni
e-építési napló ütemezett bevezetése
Sajátos építményfajták :
2014. július 1-től a közlekedési, a víziközmű és
vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos
építményfajták
2014. október 1-től a honvédelmi és katonai, továbbá a
nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési
építmények
2015. január 1-től a közlekedési sajátos építményfajták
2016. október 1-től az atomenergia alkalmazására szolgáló
és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó építmények
e-építési napló alkalmazás

az általános építmények vonatkozásában az e-építési
napló alkalmazás működtetéséről, fenntartásáról és
fejlesztéséről az építésügyért felelős miniszter a
Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK)
útján gondoskodik,

az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás
része,
Országos Építésügyi Nyilvántartás
belső adatállomány
településrendezési eszköz
OÉNY
központi
kezelőfelület
e-építési napló
e-tanúsítás
e-szankció, e-bírság
ÉTDR
Építésügyi Monitoring
e-statisztika
e-közmű
e-örökség
Kamarai nyilvántartások:
tervtanácsi vélemény
 MÉK névjegyzék
szakértői vélemény
 MMK névjegyzék
engedélyezési dokumentáció
 MKIK kivitelezői
nyilvántartás
kiviteli terv
engedély
Elektronikus
alkalmazások
külső adatállomány
ÉTDR adat, dokumentum
e-építési napló+mellékletei
Állami alapadatok
közhiteles nyilvántartásai
 Ingatlan-nyilvántartás
 lakcímnyilvántartás
 cégnyilvántartás
energetikai tanúsítvány
szankció,bírság adat
változási vázrajz
Egyéb közhiteles
nyilvántartások
statisztikai adat
Táj- és természetvédelem
ellenőrzési jegyzőkönyv
helyszíni fotó
Dokumentációs Központ
digitalizált adatállománya
LLTK által kezelt egyéb
adatállományok
 Dokumentációs Központ
 TeIR
Belépés az e-építési napló alkalmazásba
Az alkalmazás elérhető: www.e-epites.hu/oeny/
◦ az OÉNY nyilvános felületén
◦ az e-építés portál nyilvános felületén keresztül
A belépés, a belépő természetes személy azonosítása
ügyfélkapun keresztül, az ügyfélkapus felhasználónév,
és jelszó megadásával történik.
A hatóságok az OÉNY hatósági felületén keresztül:
◦ ügyfélkapunk keresztül vagy
◦ egyedi hozzáférési kóddal léphetnek be
Előzetes regisztráció szükséges.
e-építési napló alkalmazás
Változások 2014. július 1-től
38
e-építési napló alkalmazás
Éles alkalmazások:
 Általános építmények
 Sajátos építmények
◦ Víziközmű és
vízgazdálkodási
◦ MKEH által engedélyezett
DEMO alkalmazás
39
e-építési napló alkalmazás






központi internetes felületen elérhető, komplex
alkalmazás,
a papír alapon naponta vezetett több építési napló
helyett az e-építési napló alkalmazás az
„egy beruházás – egy napló” elvén működik.
a felhasználók a nap bármely szakában, egyszerűen és
egyidejűleg többen is elérhetik és megtekinthetik,
lehetséges a távoli kontroll és bejegyzés,
üzenetek
tájékoztatások és figyelemfelhívások
egyszerűen, részben automatikusan megküldhetőek, az
alkalmazás naplóz minden eseményt,
segíti az építési napló szabályos vezetését,
szabályozott jogosultságokkal lehet hozzáférni,
e-építési napló alkalmazás





lehetővé
teszi
az
építésügyi
hatósági
engedélyezés egyszerűsítését
kivitelezés kezdés tudomásulvételi eljárás, és
adatszolgáltatás mellőzhetővé válik
a hatósági ellenőrzések hatékonyságának
fokozása
a lezárt elektronikus e-naplók archiválást
követően az Országos Építésügyi Nyilvántartásba
kerülnek,
statisztikai adatokat szolgáltat az építési
beruházásokról, folyamatban lévő
kivitelezésekről.
e-építési napló alkalmazás
A naplóvezetési kötelezettség változott !
• Építési naplót kell vezetni minden
• építésügyi hatósági engedélyhez,
• tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
• a Kbt. hatálya alá tartozó
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.
• A LLTK helyezi készenlétbe az építési tevékenység
egyetlen elektronikus építési naplóját,.
Az építési napló vezetés szabályai
Nem változtak a napló vezetés szabályai !
 Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői
egymást a naplóba történő bejegyzéssel
értesítik egymást
 a veszélyhelyzetekről,
 a tényekről,
 a körülményekről,
amelyek az építési szerződésen alapuló
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését
befolyásolják vagy veszélyeztetik.
44
Az építési napló vezetés szabályai

A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az
alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja
meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység
befejezését követően az építési munkaterületről
levonulással zárja le.

Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az
építési munkaterület átadását a tulajdonosnak
 külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és
azt elektronikus formában az építési naplóhoz
csatolnia.

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése
az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az
előírt adatok felvitelével teljesül.
45
Az építési napló vezetés szabályai

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani
úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen
bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi
jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a
várható munkafolytatási nap megjelölésével - az
utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni.

A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell
arról, hogy az offline rögzített napi bejegyzés és
egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy
dokumentálási kötelezettség napjától számított
három napon belül az internetes alkalmazásban is
rögzítésre kerüljenek.
46
Az építési napló vezetés szabályai
• Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló
megnyitásakor kell kitölteni.
• A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor
kell rögzíteni.
• A napi bejegyzéseket az alkalmazás a bejegyzés napját
követő napon automatikusan lezárja
• Az e-főnapló és e-alnapló tartalmazza a teljesítésben
részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező
• adatait,
• az általuk vállalt kivitelezési tevékenység
meghatározását,
• a
kivitelezési tevékenység megkezdésének,
szakaszolásának és befejezésének időpontjait,
Naplóvezetés átvállalása
• A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele
szerződéses viszonyban álló alvállalkozók e-alnaplójának
vezetését átvállalhatja.
• A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további
alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja.
• Az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását rögzíteni kell
az e-alnaplóban.
• A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a
naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a
naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási
naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a
gyűjtőnaplóra.
Naplóvezetés átvállalása
• a vállalkozó kivitelező az átadás időtartama alatt nem
vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának
vezetését.
• az átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló
vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie,
• az átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az ealnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó
észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített
nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-napló
vezetését.
e-építési napló felépítése:
e-építési napló
e-alnapló-1.1
tervnapló
gyűjtőnapló
készenléti tárhely
e-főnapló-1
teljesítés igazolási
gyűjtőnapló
hatósági napló
teljesítés igazolási
hatósági napló
e-főnapló-2
e-alnapló-1.2
gyűjtőnapló
teljesítés igazolási
hatósági napló
gyűjtőnapló
közös gyűjtőnapló
összesítő lap
fő- és alvállalkozói
összesítés
teljesítés igazolási
hatósági napló
e-főnapló-3
e-alnapló-3.1
e-alnapló-3.1.1
gyűjtőnapló
gyűjtőnapló
gyűjtőnapló
teljesítés igazolási
teljesítés igazolási
teljesítés igazolási
hatósági napló
hatósági napló
hatósági napló
1 beruházás
Fedezetkezelői
elektronikus
alvállalkozói
nyilvántartás
e-építési napló felépítése:
Az elektronikus építési fő- és alnapló részei:
 címoldal,
 nyilvántartásirész-oldalak,
 Naplórész ( napi jelentés, eseti bejegyzés)
 Kivitelezői / felelős műszaki vezetői nyilatkozat
A címoldal tartalmazza az építmény megnevezését és címét
valamint a napló megnyitásának és lezárásának időpontját.
A nyilvántartási rész tartalmazza az építés-szerelési munka
jellemzőit, a szerződés főbb adatait, a kivitelezés
résztvevőinek az adatait.
51
e-építési napló felépítése:
Naplórész
1. Napi jelentés:
• kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd);
• külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a
munka
jellege
megkívánja,
a
legalacsonyabb
hőmérsékletet is rögzíteni kell);
• időjárási adatok;
• létszámadatok szakmánként részletezve,
• napi teljesítmény adatai;
• a keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének,
fajtájának megnevezése, EWC kódja, [a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
alapján] elszállításának ténye, helye, bizonylata;
Naplórész
2. Eseti bejegyzések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
az építési munkahely átadás-átvétele;
az építmény helyének kitűzése;
az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak
eredménye;
az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok,
a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos
tények;
a munkavégzést gátló körülmények;
anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek)
vizsgálata;
tervek átvétele;
naplómellékletek felfektetése;
kivitelezés közben előállott károk felvétele;
speciális munkák adatai;
egyéb bejegyzések;
a műszaki átadás-átvételi eljárás.
e-fő-, és e-alnapló mellékletei:
a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott,
engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációt, a kivitelezési és –
amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető
által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat
tartalmazó tervnapló,
b) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat,
jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
c) kivitelezési szerződést, a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a
teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó
teljesítésigazolási napló,
d) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus
alvállalkozói nyilvántartás,
e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó
teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati
jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési
vizsgálati tanúsítványokat, a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakmai
nyilatkozatát, továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel
nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló,
e-napló hozzáférési jogosultságok

Szerepkörönként eltérő, hogy az e-napló
mely eleméhez kap hozzáférést illetve mely
mellékletekbe tölthet fel.

A hozzáférési jog lehet:
◦ Bejegyzési jog
◦ Betekintési jog
e-napló hozzáférési jogosultságok
A bejegyzési illetve betekintési jogosultság
terjedelme
A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelő és a NAV építés helye
szerint illetékes szervén kívül más bejegyzésre vagy betekintésre
jogosult nem láthatja a fővállalkozói vagy alvállalkozói naplóban
és mellékleteikben található üzleti titoknak minősülő adatokat és
a teljesítés, részteljesítés ellenértékét.
e-napló hozzáférési jogosultságok
Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre
kötelezetten túl – bejegyzést tehet:
a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr, a
beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető,
b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a fő- vagy megrendelő vállalkozó
kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetője, és az építési műszaki ellenőr
c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti
hatóság,
d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi
koordinátor,
e) az e-főnapló és az e-alnapló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás
mellékletébe az építtetői fedezetkezelő,
f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és
bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok.
g) az e-főnaplóba és e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre
külön jogszabállyal feljogosított szerv.
e-napló hozzáférési jogosultságok
Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe
betekinthet:
a) időbeli korlátozás nélkül
 az építtető, építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó,
 az építésfelügyeleti hatóság,
 az építésügyi hatóság,
 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) illetékes
szerve,
 külön jogszabályban feljogosított más hatóság,
b) az e-napló lezárásáig
 az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,
 a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi
hatóság,
 az építtetői fedezetkezelő,
 az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás
megvalósításához támogatást nyújtó szervezet.
Szünet…..
e-építési napló alkalmazás
Alapok
Mi szükséges az e-építési napló használatához
ügyfélkapu
 számítógép
 internet kapcsolat : az adatok feltöltése
történhet vezetékes vagy mobil internet
szolgáltatással naponta, de legalább 3
naponként.
 Általános Nyomtatvány Kitöltő program
(ÁNYK) az offline naplórészek kitöltéséhez.

Belépés e-építési napló alkalmazásba
Az elektronikus építési naplóba történő
első belépés alkalmával minden
felhasználó egy egyedi azonosítót kap:
Naplóügyfél-jel – NÜJ.
Mi az a NÜJ ?
Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek.
Szükséges az ügyfélkapun belépő természetes személyek és az
általuk képviselt cégek összerendelése.
 Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok,
szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatainak
rögzítésével létrejön egy személyes „profil”,melyhez a
rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t.
 Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok
módosíthatóak.
 A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz
tartozik.
 A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért
minden szerződéses partnernek ismernie kell a másik NÜJ-ét.
 Szükséges a NÜJ ismerete a szerepkörök kiosztásához,
események visszaigazolásához.

Egyszer használatos jelszó

Az egyszer használatos jelszót az alkalmazás generálja a
szerepkör felkérések és kétoldalú visszaigazolásához.
( munkaterület átadásnál megszűnt )

A felkérés az alkalmazásban a NÜJ megadásával történik. A
rendszer minden felkérésről és visszaigazolásról üzeneteket
küld.

A 8 jegyű visszaigazoló kódot az alkalmazástól független
úton kell eljuttatni a címzettjéhez.

A címzett a rendszerbe belépve, a visszaigazolásra váró
felkérései közül kiválasztja a megfelelőt,és a visszaigazolási
kód beírásával fogadja el / utasítja el a rá kiosztott
szerepkört.

Egy adott visszaigazoló kód kizárólag az adott
cselekményhez, egyszer és kizárólag a megadott NÜJ-höz
tartozó ügyfélkapus belépés esetén használható fel.
e-napló készenlétbe helyezése
Mit jelent a készenlétbe helyezés?

Megnyitás előtt létre kell hozni, azaz készenlétbe kell
helyezni minden e-naplót, e-főnaplót és e-alnaplót.

A napló alapadatainak megadásával rögzítjük, hogy mely
beruházáshoz, építési tevékenységhez használható fel az
adott napló.

Az e-építési napló készenlétbe helyezésekor meg kell adni a
számlázási adatokat.

Az e-főnapló és e-alnapló esetében a készenlétbe helyezés
automatikus, a szerepkör kiosztás igényel kétoldalú
jóváhagyást.

A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés
megkezdését, sem az az építési napló megnyitását.
e-napló készenlétbe helyezése
Alapeset lépései – Építtető rendelkezik ügyfélkapuval
építtető
Ügyfélkapus belépés
rendszer
NÜJ generálás
építtető
saját adatok megadása
építtető
beruházás alapadatai (igénylés)
építtető
igénylés elküldése a rendszerbe
építtető
Számlázási adatok megadása
LLTK
vizsgálat, jóváhagyás, számla
rendszer
e-napló készenlétben
e-főnapló készenlétbe helyezése
Alapeset lépésenként – készenlétbe helyezett e-naplóban
építtető
Ügyfélkapus belépés
építtető
e-napló kiválasztása, belépés
építtető
új főnapló létrehozása menüpont
építtető
főnapló alapadatok megadása
építtető
szerződéses adatok (kötelező)
építtető
mentés
rendszer
új e-főnapló készenlétben
építtető
építtető
belépés az e- főnaplóba
rendszer
rendszer
építtető
szerepkör kiosztás a fővállalkozónak
visszaigazoló kód generálás
automatikus üzenetek küldése
visszaigazoló kód átadása a fővállalkozónak
e-alnapló készenlétbe helyezése
Alapeset lépésenként
készenlétbe helyezett e-fő, vagy e-alnaplóban
Megrendelő v. kivitelező
Ügyfélkapus belépés
Megrendelő v. kivitelező
e-fő/ alnapló kiválasztása, belépés
Megrendelő v. kivitelező
új alnapló létrehozása menüpont
Megrendelő v. kivitelező
alnapló alapadatok megadása
Megrendelő v. kivitelező
szerződéses adatok rögzítése
Megrendelő v. kivitelező
mentés
rendszer
új e-alnapló készenlétben
Megrendelő v. kivitelező
belépés az új e-alnaplóba
Megrendelő v. kivitelező
szerepkör kiosztás az alvállalkozónak
e-építési napló alkalmazás
Szerepkörök
e-napló felhasználói szerepkörök
A szerepkör:
 adott személyhez, és adott e-naplóhoz,e-fő-,
vagy e-alnaplóhoz kötődik,
 minden felhasználó csak azokat az e-naplókat,
e-fő, és e-alnaplókat látja és tudja kiválasztani
az ügyfélkapus belépés után, amelyekben
szerepköre van.
 egy adott felhasználó egy adott e-naplóban,efő-, vagy e-alnaplóban kaphat több szerepkört
is, (az összeférhetetlenségi szabályok betartása
mellett )
 meghatározza a hozzáférési jogosultságokat az
egyes naplókhoz, és mellékleteikhez.
e-napló felhasználói szerepkörök
◦ Építtető vagy Építtető meghatalmazottja
◦ Építési műszaki ellenőr
◦ Kivitelező:
-- alapesetben a napi jelentésért felelős,
-- lehet átvállalt napi jelentésre jogosult
◦ Felelős műszaki vezető : ( alapesetben nem vezet naplót )
-- lehet szerződés alapján
napi jelentésre jogosult
-- lehet szerződés alapján átvállalt
jelentésre jogosult
◦ Tervezői művezető, beruházáslebonyolító, beruházási tanácsadó
◦ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
◦ Építtetői fedezetkezelő
◦ Támogató szervezet
◦ Külön jogszabállyal feljogosított
napi
e-főnapló : szerepkör kiosztás
Alapeset lépései – készenlétbe helyezett e-főnaplóban
építtető
szerepkör kiosztás a fővállalkozónak
építtető
kód átadása a fővállalkozónak
Ügyfélkapus belépés
fővállalkozó kivitelező
fővállalkozó kivitelező
visszaigazolásra váró felkérés
fővállalkozó kivitelező
visszaigazoló kód megadása
rendszer
szerepkör rögzítése a főnaplóban
fővállalkozó kivitelező
belépés az e-főnaplóba
fővállalkozó kivitelező
új szerepkör menüpont választása
fővállalkozó kivitelező
NÜJ, szerepkör rögzítése,
fővállalkozó kivitelező
mentés
rendszer
visszaigazoló kód generálás
rendszer
automatikus üzenetek küldése
visszaigazoló kód átadása a szerepkör
címzettjének
fővállalkozó kivitelező
szerepkör címzettje
Ügyfélkapus belépés
e-építési napló alkalmazás
Munkaterület átadás-átvétel

Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a
naplót meg kell nyitni.

Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor
az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak
 külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és
azt elektronikus formában az építési naplóhoz
csatolnia.

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése
az elektronikus építési főnapló megnyitásával és
az előírt adatok felvitelével teljesül.
73
e-naplóvezetés
: offline
Online naplóvezetés : teljes funkcionalitás
Offline naplóvezetés: csak napi jelentés és
eseti bejegyzés
Technikai feltételei:
◦ számítógép
◦ telepített ÁNYK
◦ e-építési napló alkalmazásból ( online) letöltött
offline napi jelentés, és eseti bejegyzés sablon
◦ a feltöltéshez internet kapcsolat
e-naplóvezetés
: offline
1.Sablon letöltés:
Az offline napi jelentés, és eseti bejegyzés kitöltéséhez egy
előzetesen letöltött, - az adott e-fő-, vagy e-alnaplóhoz
rendelt - nyomtatvány sablon szükséges.
2.Az offline napló adatok rögzítése.
A megszemélyesített nyomtatvány tartalmaz minden olyan
információt , amelyek a napi jelentések illetve eseti
bejegyzések rögzítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek. Az
ÁNYK segítségével rögzített adatokat a program a személyi
számítógépen tárolja.
3. Az offline napló adatok feltöltése:
A számítógépen tárolt offline napló adatok feltöltéséhez be
kell jelentkezni az e-építési napló rendszerbe. A letöltött
sablon a kitöltése utáni feltöltéskor garantálja, hogy nem
tölthető fel másik e-naplóba sem a napi jelentés, sem az
eseti bejegyzés.
e-főnapló napi jelentés
építtető
Építtető+kivitelező
: offline
e-főnapló készenlétben
Fővállalkozó kivitelezői szerepkör kiosztva+
elfogadva, e-főnapló megnyitva
Fővállalkozó kivitelező
Belépés, e-főnapló kiválasztása
Fővállalkozó kivitelező
Napi jelentés menüpont kiválasztása
Fővállalkozó kivitelező
Offline napi jelentés sablon letöltése
Fővállalkozó kivitelező
E-nyomtatványkezelő, nyomtatvány
automatikus telepítése
Fővállalkozó kivitelező
Fővállalkozó kivitelező
ÁNYK, új nyomtatvány megnyitása
Sablonok közül a letöltött napi jelentés
sablon megnyitása
Fővállalkozó kivitelező
Napi jelentés nyomtatvány kitöltése,
mentése
Fővállalkozó kivitelező
E-főnapló, offline jelentés feltöltése
menüpont kiválasztása
Fővállalkozó kivitelező
Elmentett napi jelentés feltöltése
https://www.e-epites.hu/oeny/
Köszönöm a figyelmüket !

similar documents