Regisztrációs tájékoztató - UNI-NKE

Report
Regisztráció előtti
tudnivalók minősítő
vizsgára készülőknek
2015
Minősítő vizsga
Az előmenetel egyik feltétele a
minősítő vizsga megléte!
A Hjt. Előírja, hogy az előmeneteli rangsort
a központi személyügyi szerv állítja össze a
teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és
érvényes minősítő vizsga eredményeként
megállapított előmeneteli minősítés alapján.
Rangsorolás (9/2013 HM R.)
hdgy.,
fhdgy.,
szds., örgy.
őrm.,
törm.,
ftörm., zls.
.
A minősítő vizsga
eredményét
legelőször a 2015. évi
előmeneteli
tervezésnél kell
figyelembe venni.
Minősítő vizsga
Rangsor
Teljesítmény
értékelés
A tiszti és az altiszti állomány
előmenetele és előmenetelének tervezése
(KI?)
(9/2013 HM R)
Az állomány tagja előmenetelre tervezhető
általános előmeneteli rendben ha:
- legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és
- az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint
főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a
teljesítményértékelés mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is
rendelkezik.
Speciális előmeneteli rendben:
- a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét
követően léptethető elő, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintű
teljesítményértékeléssel, valamint sikeres és érvényes minősítő vizsgával
rendelkezik.
A tiszti és az altiszti állomány
rangsorolása 1.
(9/2013 HM R)
A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját
rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja,
az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények
szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít,
megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére
szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki
• a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során
előnyben részesít, és
• az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első
helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e.
A tiszti és az altiszti állomány
rangsorolása 2.
(9/2013 HM R)
Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből
legfeljebb 3 jelöltet választ.
A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások
alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz
történő hozzárendelését.
A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati
beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe
vételét.
Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke
figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető.
Minősítő vizsga
(56/2013. HM ut.)
KVK
Minősítő vizsga
Tananyag
Vizsgaanyag
• az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti
minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért
felelős szervezet
• olyan internetes felületen működő rendszeren (ILIAS)
keresztül elérhető számonkérés, ahol a jelentkezők
önálló felkészülést követően a meghirdetett
vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből
tehetnek tanúbizonyságot
• a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által
lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott
általános katonai ismeretanyag, amely 24 témakört
foglal magában.
• a rendfokozatonként differenciált általános katonai
vizsga alapját képező tudástartalom
Minősítő vizsga
(a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése
alapján)
A kérdéssor 50 kérdésből áll
A teszt kitöltési ideje: 50 perc
Az ajánlott felkészülési idő a
regisztrációt követően 2 hónap
A felkészülés során 5 alkalommal
próbateszt kitöltésére van lehetőség
Minősítő vizsga
szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés
• 3-3 kérdés
általános harcászat, általános lőkiképzés
• 4-4 kérdés
nem háborús műveletek
• 3 kérdés
katonai testnevelés
• 1 kérdés
katonai tereptan és térképismeretek
• 3 kérdés
jogi és hadijogi ismeretek
• 3 kérdés
felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek • 3 kérdés
műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni
tevékenység
híradó ismeretek
vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek
• 3 kérdés
• 2 kérdés
• 2-2 kérdés
logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat
• 2 kérdés
CIMIC/PSYOPS ismeretek
• 1 kérdés
törzsszolgálati ismeretek tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és
katasztrófavédelem
informatikai ismeretek
• 3 kérdés
információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek
• 2-2 kérdés
meteorológiai ismeretek
• 1 kérdés
• 2 kérdés
• 1 kérdés
Minősítő vizsga jellemzői
(9/2013 HM R.)
Jelentkezés a kötelező várakozási idő letelte
előtti évtől
Egyéni/önkéntes jelentkezés és regisztráció –
http://kvk.uni-nke.hu
Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig
Évente legfeljebb 2X tehető (utolsó a mérvadó)
Sikeres: 51 % felett
Tanácsok a regisztrációhoz
Elengedhetetlen, hogy ismerje meg
jelenlegi beosztása előmeneteli
rendjét, mielőtt regisztrál!
Regisztrációját megelőzően
tájékozódjon a katonai szervezetéhez
rendelt vizsgahelyszínekről:
http://kvk.uni-nke.hu/minositovizsga/vizsgahelyszinek
Tájékozódjon kötelező várakozási idejét
illetően akár honlapunkon:
http://kvk.uninke.hu/userfiles/images/Dia1.JPG
Vizsgaidőpont kiválasztása:
ideális esetben a felkészülési idő (24
témakörből) két hónap, ezért
érdemes ennek figyelembe vétele
mellett időpontra jelentkeznie.
Egyéni/önkéntes regisztráció folyamata
Kérjük
ne adjon meg belső
• A rendszerbe történő regisztráció a minősítő
vizsgára
(Intranet)
jogosultak jegyzékében szereplők számáralokális
teszihálózati
lehetővé
a
levelezési címet!
regisztrációt. /9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
§/
Kérjük,90.
fokozattan
figyeljen E-mail
címe megadására, mivel a rendszer
automatikusan a megadott címre
Regisztráció során Önnek az alábbi teendői
lesznek:
továbbítja
az ILIAS rendszerhez
• meg kell adnia a személyügyi törzsszámáttörténő hozzáféréshez szükséges
felhasználói nevét és jelszavát!
• meg kell adnia az e-mail címét
Továbblépés a hónap nap
• ellenőriznie
kell személyes adatait
kiválasztásához
gombra
Vizsgahelyszínt
úgy dőpontját.
köteles megválasztani,
kattintással
• ki kella megjelenő
választania a vizsga helyszínét
és a vizsgai
hogy a honvédségi szervezetén kívüli
Naptárból, az aláhúzott
helyőrségben minősítő vizsgát csak a
(zölddel alászínezett)
szervezete
vezetőjének
napokra
kattintva
• A http://kvk.uni-nke.hu
honlapon ahonvédségi
2015 Minősítő
Vizsga
engedélyével tehet! Űrlap itt:
választhatja
ki a
Regisztráció
bannerre kattintva indulhttp://kvk.uni-nke.hu/minositoel a regisztráció
rendfokozatának
folyamata.
vizsga/modositasok-regisztraciovalmegfelelő minősítő
kapcsolatban/urlapok-vizsgahelyszin-esvizsgája napját.
idopont-modositas-vagy-lemondashoz
A regisztráció folyamata - videó
Kattintson, majd
a honlap aljára
görgessen a videó
megtekintéséhez.
• A Regisztráció véglegesítése gombra kattintva
véglegesítheti a regisztrációját, amely után „Regisztráció
sikeres!” rendszerüzenet jelenik meg.
Belépés az ILIAS-ba
• A KVK honlapján található Bejelentkezés az ILIAS-ba
elnevezésű boxban a belépéshez szükséges felhasználói
név és jelszó megadásával beléphet az ILIAS
rendszerbe.
Minősítő vizsgával kapcsolatban felmerülő
igények kezelésének eljárásai
Vizsga
lemondásának/módosításának igénye esetén
Az állomány minősítő vizsga tételére
jogosult tagja, a minősítő vizsgán való
részvételét a vizsga előtt 15. napig, az
indok megjelölésével, a közvetlen
szolgálati elöljárója előzetes
tájékoztatását követően, a KVK
parancsnokához benyújtott ügyiratban
írásban lemondhatja, vagy
módosíthatja.
Vizsgahelyszín
módosításának
igénye esetén
Amennyiben a minősítő vizsga
helyszínéül honvédségi szervezetén
kívüli helyőrséget kíván megjelölni,
úgy a KVK honlapján a „Minősítő
vizsga” menüpont alatt található
„Űrlap vizsgahelyszín engedélyre”
nyomtatványt kell kitöltenie és az
illetékes vezetővel aláíratnia, tehát
szükség van az állományilletékes
parancsnoka engedélyére.
A KVK honlapján a „Minősítő vizsga” menüpont alatt található „Űrlap minősítő vizsga
lemondás/módosítás” nyomtatvány kitöltésével, és elküldésével.
A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe
vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti.
Új vizsgaidőpont kiválasztása
• Amennyiben előzőleg megjelölt
vizsgaidőpontját lemondta és új
időpontra kíván feljelentkezni, a
http://kvk.uni-nke.hu weboldal jobb
szélén található naptár funkciójából
tájékozódhat, amelynek segítségével
könnyedén megtalálhatja a kiválasztott
hónap még szabad vizsgaidőpontjait
vizsgahelyszínek szerint.
• Az időpont kiválasztását követően
email-ben tudassa a KVK-val
jelentkezési szándékát:
• [email protected]
„Nem jelent meg”
• Amennyiben nem jelent meg a minősítő vizsga napján,
úgy az „sikertelen” vizsgának minősül.
• Új vizsgára történő feljelentkezésre van lehetősége ez
esetben is, azonban csak ha adott tárgyévben még nem
tett minősítő vizsgát, illetve csak a kihagyott vizsga
időpontjától számított 60. napot követő vizsgaidőpontok
valamelyike közül választhat.
Elérhetőségek
• További kérdéseivel forduljon
személyügyes kollégáihoz, vagy
tájékozódjon honlapunkon.
• További információkért keressen
• minket az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
• Telefon: 022-29-135
• Városi elérhetőség:
• +36 -1- 432-9000/ mellék
• Email: [email protected]

similar documents