Onkormanyzatok_BGF_2014_1

Report
Az önkormányzatok finanszírozási
és gazdálkodási rendszere
Települési önkormányzatok száma, lakosságszáma
2014. október 30-án
Önkormányzatok száma Önkormányzatok száma Önkormányzatok lakosságszáma Önkormányzatok lakosságszáma
Települési önkormányzatok
(fő)
(db)
(%)
1 063
33,4%
283 465
2,8%
Községi önkormányzatok 500 és 999 fő lakosságszám között
674
21,2%
485 369
4,8%
Községi önkormányzatok 1 000 és 2 999 fő lakosságszám között
858
27,0%
1 458 395
14,5%
Községi önkormányzatok 3 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött
113
3,6%
432 471
4,3%
2 708
85,2%
2 659 700
26,5%
119
3,7%
472 462
4,7%
81
2,5%
279 871
2,8%
Városi önkormányzatok 5 000 és 9 999 fő lakosságszám között
102
3,2%
710 839
7,1%
Városi önkormányzatok 10 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött
121
3,8%
2 225 128
22,1%
304
9,6%
3 215 838
32,0%
Megyei jogú városi önkormányzatok
23
0,7%
2 005 043
19,9%
Fővárosi és kerületi önkormányzatok
24
0,8%
1 698 406
16,9%
Települési önkormányzatok összesen
3 178
100,0%
10 051 449
100,0%
Községi önkormányzatok 500 fő lakosságszám alatt
Községek összesen
Nagyközségek
Városi önkormányzatok 5 000 fő lakosságszám alatt
Városi önkormányzatok összesen
(%)
2
Az önkormányzatok jogállása
• Az önkormányzatok nem az államhatalom részei, önálló hatalmi
tényezők
• Az önkormányzáshoz való jogot az
önkormányzatokról sarkalatos törvény szól
Alaptörvény
rögzíti,
az
• Kétszintű önkormányzati rendszer:
• települési (3178): község, város, megyei jogú város, kerület, főváros
(egyben területi is)
• területi önkormányzatok (19): megyei
• Az önkormányzatok között nincs alá-fölé rendeltség
• Társulások hozhatóak létre
• A nemzetiségi (országos, területi és települési) önkormányzatok
különleges jogállásúak
3
Az önkormányzatok jogállása
• A helyi önkormányzás joga kétféleképpen gyakorolható:
• Közvetett joggyakorlás (képviselőtestületen keresztül)
• Közvetlen joggyakorlás (helyi népszavazás)
• Önkormányzati autonómiák:
• Szabályozási autonómia (rendeletalkotás)
• Gazdasági autonómia (helyi adók, vagyongazdálkodás, vállalkozás)
• Szervezeti autonómia (SZMSZ, társulások, szövetségek)
• Törvényességi felügyeletüket a fővárosi és megyei kormányhivatalok
látják el
• Kötelező feladatot csak törvény írhat elő önkormányzat számára, ezen
felül önként is vállalhatnak feladatokat
4
Az önkormányzatok költségvetése
• Jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be
• 2000 lakos felett kötelező a Pénzügyi Bizottság létrehozása
• Központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon
belül kell előterjeszteni
• Az önkormányzatnak az előterjesztést követő harminc napon belül kell
az elemi költségvetésről adatot szolgáltatni a kincstár felé (amennyiben a
rendeletet március 15-éig nem fogadják el, úgy az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet kell alkotniuk)
• Működési hiány nem tervezhető
• Adósságot keletkeztető ügylet főszabályként csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthető
• Kincstár és ÁSZ ellenőrzi a gazdálkodást
5
Helyi adók rendszere
• Vagyoni típusú adók:
• Építményadó (max. 1821 HUF/m2, vagy a forgalmi érték 3,6%-a)
• Telekadó (max. 331 HUF/m2, vagy a forgalmi érték 3%-a)
• Magánszemélyek kommunális adója (max. 28 145 HUF/év)
• Idegenforgalmi adó (max. 496 HUF/fő/nap)
• Helyi iparűzési adó:
• Állandó jellegű tevékenység után (max. nettó árbevétel 2%-a)
• Ideiglenes jellegű tevékenység után (max. 5 000 HUF/nap)
• A benyújtott adócsomag tartalmazza az új helyi adók, a települési adók
szabályozását, melyet az önkormányzatok szabadon vethetnének ki
magánszemélyekre, más adónem által nem adóztatott adótárgyra
6
Az önkormányzati adósságkeletkezés engedélyezése
• Az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletet főszabályként kizárólag a Kormány hozzájárulásával köthet.
• Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételek
50%-át nem haladhatja meg
• Nem szükséges a Kormány hozzájárulása
• az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési
támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek (az önerő 2015-től engedély
kötelessé válik),
• a naptári éven belüli hitel (likvid hitel),
• a reorganizációs hitelek, valamint
• a törvényben írt értékhatár alatti ügyletek esetében.
• Az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell!
• Értékhatár alatti, illetve európai uniós támogatást megelőlegező ügylet megkötése
engedélyköteles, amennyiben az önkormányzat nem jelezte azt előre az éves
adatszolgáltatás során.
7
Az önkormányzati adósságkeletkezés engedélyezése
A szabályozás célja
• az önkormányzatok fizetésképtelenné válásának megelőzése,
• a
nagymértékben
eladósodott
eladósodásának megakadályozása,
önkormányzatok
további
• az államadósság kordában tartása,
• továbbá annak biztosítása, hogy az önkormányzatok csak a törvény
által számukra előírt (kötelező és önként vállalt) feladatok
ellátásának érdekében kössenek olyan mindenképpen szükséges
adósságot keletkeztető ügyleteket, amelyek visszafizetése biztosított.
8
Az önkormányzati adósságkeletkezés engedélyezése
A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha
• az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben
meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását
eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése
biztosított,
• az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját
bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg,
• az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke
teljesítését nem veszélyezteti.
A nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ügyletekhez
történő hozzájárulást a Kormány megtagadhatja.
9
Az önkormányzati adósságkeletkezés engedélyezése
• 2012-ben és 2013-ban összesen 161 ügylet 76,6 milliárd forint értékben
került jóváhagyásra, melyek adósságnövelő hatása 24,5 milliárd forint
volt
• 2014-ben a Kormány számára új ügyletek megkötése engedélyezésére
rendelkezésre álló mozgástér 15 milliárd forint.
• A Kormány 2014-ben eddig 103 ügylet megkötéséhez járult hozzá,
melyek megkötése 10,8 milliárd forinttal növelheti az év végi
adósságállományt.
10
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja
A konszolidáció indokai:
• nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási rendszer
hibáiból eredt,
• a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt volt az
önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is átvenni,
• a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó kevés
feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az állam 2012ben,
• a többcélú kistérségi társulások megszűntek, ezért adósságuk teljes
mértékben visszafizetésre került 2012-ben,
• az 5 ezer fő feletti településeknél – adóerő-képességükkel arányosan 40-70%-os alapmértékben került 2013-ban konszolidálásra az adósság,
• a teljes fennmaradt adósság átvállalásra került 2014 februárjában.
11
Az önkormányzatok és társulások
adósságkonszolidációja
A konszolidációban érintett önkormányzatok és társulások száma, valamint a
konszolidált adósság összege ütemenként
millió forintban
Ütem
2011 - megyei önkormányzatok
2012 - 5 ezer fő alatti önkormányzatok
és többcélú kistérségi társulások
2013 - 5 ezer fő feletti
önkormányzatok
2014 - minden önkormányzat és
társulás
Összesen
Érintett önkormányzatok
és társulások száma
Konszolidáció
összege
20
197 600,7
1 740
84 763,1
279
614 396,6
516
472 317,4
2 082*
1 369 077,8
*a több alkalommal konszolidált önkormányzatok az összegben egyszer szerepelnek
12
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja
Az
adósságkonszolidációban
kompenzációja
nem
részesült
települések
• A Belügyminisztérium kezelésében lévő „Egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” előirányzatból 2013ban csak ezen önkormányzatok részesülhettek támogatásban.
• A „BM EU Önerő Alap”-ból ezen települések magasabb, akár 75%-os
támogatásra pályázhattak.
• A Kormány döntése alapján 2014-2017 közt e települések összesen 50
milliárd forint támogatásra pályázhatnak elmaradt fejlesztéseik
megvalósítására. A 2014. évi pályázatok alapján 12,1 mrd Ft
kifizetése már megtörtént. 2015-től uniós forrásokból lesz biztosított e
települések támogatása.
13
Feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok
között
• 2010-től kezdődő önkormányzati megújulás, feladatok újrastrukturálása.
Megyei önkormányzatoknál csak a területfejlesztési feladatok maradtak
• 2013-tól az államigazgatási feladatok nagyrészt elkerültek az
önkormányzatoktól, csak a helyi szinten szabályozandó ügyek maradtak
• Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az
iskola működtetés maradt önkormányzati feladat
• Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg
szakellátás helyi feladat
• Szociális feladatok közül a segélyezés, alapszolgáltatások, nappali
ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása
• Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok (megyei jogú városok) és
a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár
14
A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint
2002
2006
2010
2011
2012
2013
2014.
várható
Bruttó adósságállomány
191,5
490,1
1247,5
1196
1067,1
459,6
40
Pénzforgalmi egyenleg
-105
-156,5
-232
143,5
90,3
112,9
120
Adósságkonszolidáció
nélküli
pénzforgalmi egyenleg
-105
-156,5
-232
1,2
16,6
76,6
51,3
15
A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint
1400
1200
1000
800
600
Bruttó adósságállomány
Pénzforgalmi egyenleg
400
200
0
2002
-200
2006
2010
2011
2012
2013
2014.
várható
-400
16
Feladatalapú finanszírozási rendszer
• 2013. évtől - az önkormányzati reform részeként - a megmaradt,
ellátandó feladatok új szemléletű finanszírozása került
bevezetésre.
• A korábban önkormányzati feladatellátást szolgáló helyben maradó
és átengedett központi bevételek (SZJA, illetékek, gépjárműadó
60%-a) 2013. évtől a megnövekedett állami feladatok ellátását
szolgálják.
• A főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív
finanszírozási rendszert felváltotta a feladat alapú finanszírozás.
• Az új finanszírozási rendszerben nyújtott támogatások kötött
felhasználású támogatások.
• A finanszírozási rendszerben továbbra is működik kiegyenlítő
mechanizmus (beszámítás rendszere).
17
A helyi önkormányzatok 2015. évi
finanszírozási rendszere
•
A feladatalapú finanszírozási rendszer
2013 – a rendszer bevezetése, alapvetéseinek lefektetése
2014 – a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése
2015 – a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése
•
A 2015. év finanszírozási struktúrája:
• a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat,
• a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet (a benyújtott törvénytervezet
alapján) 690,5 milliárd forint támogatást tartalmaz a helyi önkormányzatok
számára.
• Általános működési támogatások köre bővül, „Beszámítás” mellett
„Kiegészítés”-t is tartalmaz a rendszer
• Egyes ágazati alapellátás és szakellátás működésének támogatása növekszik
• Önkormányzati fejlesztési támogatások keretösszegének emelése
• Önkormányzati fejezeti tartalék keretösszege csökken, egyedi problémák
kezelésére szolgál
18
Feladatalapú finanszírozási rendszer
• 2013. évtől - az önkormányzati reform részeként - a megmaradt,
ellátandó feladatok új szemléletű finanszírozása került
bevezetésre.
• A korábban önkormányzati feladatellátást szolgáló helyben maradó
és átengedett központi bevételek (SZJA, illetékek, gépjárműadó
60%-a) 2013. évtől a megnövekedett állami feladatok ellátását
szolgálják.
• A főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív
finanszírozási rendszert felváltotta a feladat alapú finanszírozás.
• Az új finanszírozási rendszerben nyújtott támogatások kötött
felhasználású támogatások.
• A finanszírozási rendszerben továbbra is működik kiegyenlítő
mechanizmus (beszámítás rendszere).
19
Helyi önkormányzatok központi költségvetési
támogatásainak alakulása
Év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.*
2013.*
2014.*
2015. tv. javaslat*
IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet teljesítés
adatok (mFt)
1 421 716,0
1 308 451,9
1 259 386,6
1 195 626,5
1 066 707,2
674 808,4
715 854,9
690 484,9
*A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és önkormányzatok
közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési feladatok csökkenését, és így a
helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források szűkülését is jelentette. 2015-re az azóta meghozott
döntések eredményeképpen még érdemben változik a főösszeg.
20
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2014. évi előirányzat
Év közben beépülő előirányzatok
Szociális ágazati pótlék 11 havi rész beépítése az alaptámogatásokba
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása
A KLIK-nek átadott önkormányzati források
2015. évi bázis
Szociális ágazati pótlék 12. havi rész beépítése az alaptámogatásokba
Pedagógus életpálya többletigényének óvodapedagógusokra jutó része
Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása
Előadó-művészeti szervek minősítése miatt átcsoportosítás a XX. fejezetbe
E-útdíj kompenzáció megszüntetése
Óvoda kapacitás bővítése
Önkormányzati fejlesztések támogatásának növelése
Békásmegyeri piac rekonstrukció
A segélyezés területén várható változások összesített hatása a fejezetben
2015. évi előirányzat
715 854,9
5 555,8
605,8
2 500,0
-20 000,0
704 516,5
505,1
3 752,8
1 092,3
-12 500,0
-23,3
-5 000,0
1 934,9
620,0
150,0
-4 563,4
690 484,9
21
Ágazati támogatások 1.
- Általános működési támogatások 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2. Településüzemeltetés jogcímeinek támogatása (zöldterület, köztemető
(temetővel nem rendelkező önk. támogatása!), közvilágítás, közutak)
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (korábban
központosított előirányzat)
4. Üdülőhelyi feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat)
5. Egyéb kötelező feladatok támogatása (a korábbiaknál differenciáltabb)
•
•
•
1 000 fő alatti települések: legalább 4 millió forint alaptámogatás
1 000 fő lakosságszám feletti települések (ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20 000 forintot): legalább 5 millió forintos támogatás,
az egyik kategóriába sem eső települések: 3 millió forintra számíthatnak
ezen a jogcímen.
FONTOS!
• Központi Statisztikai (OSAP) adatszolgáltatás alapján történő feladat
finanszírozás
• Megfelelő szakfeladatra történő év közbeni könyvelés elvárása
22
Ágazati támogatások 2.
- Köznevelés I. FONTOS! Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba
3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése
Kiemelt kormányzati célkitűzés: esélyegyenlőség megteremtése a nevelésben,
hátrányos helyzetűek korai oktatásba való terelésének megalapozása
Önkormányzatok érintettsége: óvodai férőhelyek növelése, korszerű óvodai
nevelés és infrastruktúra biztosítása
2015. évi költségvetési törvénytervezetben ehhez kapcsolódóan:
- Emelt összegű működtetési támogatást
- Új célzott (2 500,0 M Ft) fejlesztési forrásokat biztosít
23
Ágazati támogatások 3.
- Köznevelés II. Óvodák központi költségvetési támogatása
- Óvodapedagógusok és segítők elismert átlagbér alapú támogatása
- A bértámogatás követi a pedagógus életpálya rendszerét
- Külön támogatás a minősített óvodapedagógusok illetménynövelésének ellentételezésére
- Emelt összegű óvodaműködtetési támogatás (68.000 forint/fő – várhatóan még nőhet)
- Továbbra is támogatott a társult óvodába járó gyermekek utaztatása
Óvodai kapacitásbővítést célzó fejlesztések támogatása
- Új előirányzat, 2 500,0 millió forint
- Pályázati rendszer a meglévő óvodai férőhelyhiány megszüntetése érdekében
- NGM pályázati kiírás a támogatási feltételekről
Köznevelési feladatok egyéb támogatás
- Korm. Rendelet alapján 2 500,0 millió forintos előirányzat a KLIK által fenntartott
köznevelési intézmények működtetői, illetve a hozzájárulást fizetők számára
- 2015.: működtetésről szóló újabb döntés éve lesz!
24
Ágazati támogatások 3.
- Szociális terület I. Kisgyermek ellátások (bölcsőde, családi napközi)
• 2014. évben bevezetett rendszer fennmarad
• A támogatás összegének meghatározásakor figyelembe vett osztószám csökken
• bölcsődéknél 240-es osztószám 235-re,
• családi napköziknél 251-ről 240-re változik.
Gyermekek átmeneti ellátása
• Bevezetésre kerül a feladat alapú finanszírozás a szakosított ellátások mintájára.
• Feladatalapú finanszírozás bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból áll.
• Közel 1 milliárd forintos többletfinanszírozást jelent az érintett intézményeknek.
Szociális bentlakásos intézmények felújítása (200,0 millió forint)
• Elsősorban az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező intézményekre koncentráló
forrás, célja a a jogszabályi feltételek teljesítése
• NGM hatáskörben kerül elosztásra, az év első felében
25
Ágazati támogatások 4.
- Szociális terület II. Gyermekétkeztetés (58 000,0 millió forint)
• Kiemelt kormányzati célkitűzés, hogy egy gyermek se éhezzen
• Több, mint 10%-os, 5,4 milliárd forintos többlettámogatás az idei évhez képest
• Kisebb módosítások a bértámogatásban, a kategóriák közötti folyamatos
növekedés biztosítása
Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 360 millió forint többletforrást biztosít a központi
költségvetés a 2015. évre (összesen 3 000,0 millió forintot) – ezzel még több
rászoruló gyermek vonható be az étkeztetésbe.
Várhatóan kiegészül még a törvény a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatásával (várhatóan 1 milliárd forint).
26
Ágazati támogatások 5.
- Szociális terület III. Segélyezés
A Kormány célja, hogy 2018-ig megvalósuljon a munkaképes népesség körében a teljes
foglalkoztatottság.
Ennek elérése érdekében a segélyezés terén alapvető változások történnek:
• 2018-ig az FHT-sok fokozatosan a munkaerőpiacra kerülnek, első lépésként 2015. II.
félévétől egynegyedük közfoglalkoztatott lesz,
• Az FHT megállapítása és folyósítása 2015.március 1-jétől a járásokhoz kerül,
• A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnik. A munkaképesek FHT-ra, a
betegek és gyermeket nevelők egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak, a többiek települési segélyt kaphatnak.
• A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás 2015. március 1-jétől
fokozatosan beolvad a települési támogatásba,
• Az önkormányzati segély új neve települési támogatás lesz, az önkormányzatok sokkal
több élethelyzetben és volumenben adnak e jogcímen segélyt (ehhez adóerőképességtől
függő támogatás jár majd).
27
Ágazati támogatások 6.
- Kulturális terület Nyilvános könyvtári, muzeális intézményi és közművelődési feladatok
• 1 250,0 millió forinttal magasabb támogatás 2015-ben.
• A többlet elsősorban a kistelepülések közművelődési tevékenységét segíti
• a fajlagos összeg változatlanul hagyása mellett legalább 1,2 millió forint
minimális támogatás
• A többlettámogatás 1 793 db kistelepülést érint pozitívan.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• 2015. évi előirányzat 180,0 millió forinttal nő
• A támogatás a nyilvános könyvtárak állománygyarapítását, a közművelődési
intézmények eszközbeszerzését, valamint a múzeumok állandó kiállításainak
megújulását segíti elő.
28
Beszámítás - Kiegészítés
• Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési
adóbevétel
• A beszámítás a 2014. évinél differenciáltabb módon történik:
• Az alacsony adóbevételi potenciállal rendelkezőket (8 500 forint alatt) a
beszámítás helyett kiegészítést kapnak (az általános támogatások összegére
vetített, meghatározott százalékú kiegészítő támogatással), e felett sávosan
jelentkezik az elvonás.
• Kibővül a beszámítás alá tartozó támogatások köre a külterületi
támogatással, az ifa kiegészítéssel és az egyéb önkormányzati feladatok
támogatásának 50 %-ával.
• A levonandó számított bevétel az ipa adóalap 0,5 %-áról 0,55 %-ára nő, a
nagyon magas adóbevétellel bíró önkormányzatok esetében még magasabb
0,65 %-ot is elérő mértékkel.
• A sávokat a következő táblázat mutatja be.
29
Beszámítás - Kiegészítés
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ
Támogatáscsökkentés
mértéke a számított
bevétel százalékában
Kiegészítés
a beszámítás, kiegészítés
alapjának százalékában
1
5000
0
25
5 001
8 501
10 001
12 001
15 001
18 001
24 001
36 001
42 001
60 001
100 001
8 500
10 000
12 000
15 000
18 000
24 000
36 000
42 000
60 000
100 000
0
10
20
40
60
85
95
100
105
110
120
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Köszönöm a figyelmüket!
31

similar documents