Közbeszerzés modul 16. tétel

Report
16. tétel
Alaphelyzet:
• A Közbeszerzési Értesítőben közzétételre
kerülő ajánlattételi felhívást tartalmazó
hirdetményében
megadott
alkalmassági
feltételeken az ajánlatkérő változtatni
szeretne, továbbá a részvétel lehetőségét a
közbeszerzési eljárásban fenn kívánja tartani.
Kérdések
• Változtathat-e az ajánlatkérő a hirdetmény
tartalmán?
• Hogyan, milyen feltételekkel?
• Amennyiben még nem jelent meg a
hirdetmény, úgy a változtatást az ajánlatkérő
megteheti-e?
Információtartalom vázlata:
• Ajánlattételi felhívás módosításának feltételei
• Ajánlattételi határidő és annak hosszabbítása
• Hirdetmények közzétételének rendje, feladott
hirdetmény javítása
• Fenntartott szerződések, nemzeti elbánás
Ajánlattételi felhívás módosításának feltételei
A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. mellékletével tudja az ajánlatkérő módosítani a felhívását:
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI
HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Kbt. 42. § alapján nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeket.
Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről vagy - amennyiben a
dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű - a dokumentáció módosításának tényéről, módosított
pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről,
beszerzési helyéről új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági
szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a
dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell
hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfelelő időtartam, de legalább a
módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő fele
rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez a megfelelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő
alapján is rendelkezésre áll, akkor az eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani.
Ajánlattételi határidő és annak
hosszabbítása
A Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt - indokolt esetben
- egy alkalommal meghosszabbíthatja, a határidőt rövidíteni nem
lehet.
A (3) bekezdés alapján az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben
kell közzétenni a módosított határidőt és a határidő
meghosszabbításának indokát. A nem hirdetménnyel induló
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg,
közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre
felhívott gazdasági szereplőket.
A több szakaszból álló közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában
az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt
egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőket az új határidőről.
Hirdetmények közzétételének rendje, feladott
hirdetmény javítása
• A hirdetmények közzétételének rendjét a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet határozza
meg. A KÉ-ben a Rendelet 34. §-ában meghatározott hirdetményeket a
Rendelet szerint kell közzétenni.
• A hirdetmény megjelenése előtt a kérelmező a hirdetmény ellenőrzésért
felelős
szervezeti
egységhez
(KÖZBESZERZÉSI
HATÓSÁG,
HIRDETMÉNYELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY) benyújtott kérelem, illetve
hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a változtatásokat
egyértelműen megjelölő kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes
terjedelemben történő benyújtásával.
• A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek
legkésőbb a kérelem és hirdetmény megküldését követő munkanapon
meg kell érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez.
A hirdetmény megküldése napjának a javított hirdetmény megküldésének
napja minősül.
Fenntartott szerződések, nemzeti elbánás
A fenntartott szerződésekre vonatkozóan a Kbt. 29. § tartalmaz szabályozást:
• Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát a külön jogszabályban
meghatározottak szerint fenntarthatja vagy köteles fenntartani az olyan, védett
foglalkoztatónak minősülő szervezetek, védett szervezeti szerződést kötött szervezetek,
továbbá szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek számára, amelyek ötven
százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztatnak, valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben
ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben
fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak.
• Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell. Az
ajánlatkérő a fenntartott szerződések esetében köteles biztosítani az Európai Unióban
letelepedett azon gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, amelyek ötven százalékot
meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Az
ilyen közbeszerzési eljárások személyi és tárgyi hatályát, valamint részletes szabályait külön
jogszabály határozza meg.
• A Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a
közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban.
Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára
nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
Összegezve:
• Változtathat-e az ajánlatkérő a hirdetmény
tartalmán? Hogyan, milyen feltételekkel? –
változtathat, a fentiek szerint!
• Amennyiben még nem jelent meg a hirdetmény,
úgy a változtatást az ajánlatkérő megteheti-e? –
ameddig a feladott hirdetmény a Hirdetmény
felvevő rendszerben nem került KÉ-s hirdetmény
esetében „szedésen”, TED-es hirdetmény
esetében „EU-ba feladott” státuszba, addig az
ajánlatkérő javíthat a fentiek alapján.

similar documents