Đại cuong ve hoc thuyet xa hoi CG

Report
Đại Cương về Học Thuyết
Xã Hội Công Giáo
Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo
GLV Phao lô Phạm Xuân Khôi
Soạn theo tài liệu của Office for Social Justice
Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis
328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102
651-291-4477 http://www.osjspm.org
Vấn Đề Thời Đại
Quá nhiều người Công Giáo không biết gì về nội
dung căn bản của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo.
Đúng ra, nhiều người Công Giáo không biết rằng
sứ vụ xã hội của Hội Thánh là một phần căn bản
của Đức Tin Công Giáo.
Điều này tạo ra một thách đố quan trọng cho tất cả
mọi người Công Giáo, bởi vì nó làm cho khả năng
của Hội Thánh bị hao mòn, không còn thực sự đáp
ứng với đòi hỏi của Tin Mừng.
Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để chia sẻ sứ
vụ và sứ điệp xã hội của Hội Thánh.
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
Một Đặc Tính Căn Bản của
Công Giáo
Sứ điệp căn bản thật là đơn giản: Đức Tin
của chúng ta có một chiều kích xã hội sâu
xa. Chúng ta không thể tự nhận là “Công
Giáo” nếu chúng ta không nghe lời mời
gọi của Hội Thánh trong việc phục vụ
người nghèo và hoạt động cho công lý và
hoà bình.
Cộng Đồng Muối và Ánh Sáng, HĐGMHK, 1993
Hội Thánh Học của CĐ Vatican II

Hội Thánh là dấu chỉ và là cơ quan bảo
vệ nhân phẩm.

Là một tổ chức tôn giáo có mục đích
đem Nước Thiên Chúa vào lịch sử.

Sứ mạng xã hội của Hội Thánh là sứ
mạng “cơ bản” chứ không phải là sứ
mạng phụ thuộc.
Công Bình trên Thế Giới
THĐGM 1971
Đối với chúng ta, hoạt động cho công lý và
tham gia vào việc thay đổi thế gian hoàn
toàn là một bình diện cơ bản của việc rao
giảng Tin Mừng, hay nói cách khác, là tham
gia vào sứ mạng của Hội Thánh trong công
tác cứu rỗi và giải phóng nhân loại khỏi mọi
tình trạng áp bức.
Các Yếu Tố Căn Bản của Hội Thánh

Thánh Kinh
-- Lắng nghe Tin Mừng

Các Bí Tích
-- Thờ phượng,
đời cầu nguyện, vv.

Sứ Vụ Xã Hội
-- Hoạt động cho công bằng
xã hội
Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
 Dựa
vào Thánh Kinh
 Tiếp
tục được khai triển trong Giáo Huấn của
Hội Thánh về Xã Hội
-- Quan sát, phán đoán, hành động
Các Chủ Đề Thánh Kinh về Công Bằng

Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử nhân loại

Việc Tạo Dựng

Các liên hệ Giao Ước

Cộng Đồng

Người yếu thế -- “cô nhi, quả phụ và ngoại kiều”

Gương Chúa Giêsu – Nước Thiên Chúa, chữa lành
Theo đức tin trong Thánh Kinh, hoạt động cho
công lý là điều chính yếu mà Đức Giavê mong
đợi.
Walter Brueggeman
Chu kỳ Baal
Cộng đồng,
tình trạng được
chúc lành
Phục hồi
Trở hành
chủ nhân
Lãng quên
người nghèo
Cầu xin được
Giải thoát
Quên luôn
Thiên Chúa
Giết các
Tiên Tri
Tạo ra
các thần khác
Tiên Tri:
Người nghèo
Tự hủy diệt
Công Đồng Vatican II
Tách rời đức tin mà chúng ta tuyên xưng ra
khỏi đời sống thường nhật được coi là một
trong những sai lầm nghiêm trọng của thời
đại chúng ta.
Thủa xưa, các Ngôn Sứ trong Cựu Ước đã
mãnh liệt chống lại gương mù này. Trong
Tân Ước chính Đức Kitô đã dùng những hình
phạt nghiêm trọng để đe dọa những kẻ làm
gương mù.
Các Giáo Huấn về Xã Hội của
Hội Thánh Hiện Đại
1891
1931
1961
1963
1965
1967
1971
1971
1979
1981
1988
1991
1995
2004
Rerum Novarum
Quadragesimo Anno
Mater et Magistra
Pacem in Terris
Gaudeum et Spes
Populorum Progeressio
Octogesima Adveniens
Justina in Mundo
Redemptor Hominis
Laborem Excercens
Sollicitudo Rei Socialis
Centesimus Annus
Evangelium Vitae
Tóm Lược về GHXH cuả HT
Lêo XIII
Piô XI
Gioan XXIII
Gioan XXIII
Vatican II
Phaolô VI
Phaolô VI
THĐGM
Gioan Phaolô II
Gioan Phaolô II
Gioan Phaolô II
Gioan Phaolô II
Gioan Phaolô II
UBGHCLHB
Xã Hội
Công
Bằng
Xã Hội
Cá nhân
Cá nhân
Trao đổi (theo khế ước)
Các Đề Tài Chính của Học Thuyết
Xã Hội Công Giáo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nhân Phẩm
Cộng Đồng
Quyền Lợi và Bổn Phận
Ưu tiên cho Người Nghèo
Tham Gia
Công Bằng Kinh Tế
Chăm sóc cho Tạo Vật
Đoàn Kết
Vai Trò của Chính Quyền
Vận Động cho Hòa Bình
1. Nhân Phẩm
Con người có nhân phẩm vì được dựng nên
theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống
con người thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Nhân phẩm là nền tảng cho nhãn quan luân
lý của xã hội.
2. Cộng Đồng / Công Ích
Diện xã hội của con người
Sự kiện con người theo bản tính là sống
theo xã hội chứng tỏ rằng sự thăng tiến
của con người và xã hôi lệ thuộc vào
nhau…. Con người, theo bản chất, hoàn
toàn lệ thuộc vào đời sống xã hội.
Vatican II, Hội Thánh trong Thế Giới Hôm Nay
“Nhất sĩ nhì nông,
Hết gạo chạy rông,
Nhất nông nhì sĩ”.
3. Quyền Lợi và Nhiệm Vụ

Dân sự/chính trị

Kinh tế/xã hội
Mỗi người có quyền có những nhu cầu
căn bản cần thiết để có một đời sống
xứng đáng.
4. Quan tâm đến người nghèo
nhớ đến các “cô nhi, quả phụ, và
ngoại kiều.”
 Hãy
 Một
yếu tố cần thiết của công ích
5. Tham Gia
Mọi người đều có quyền tham gia ở mức
tối thiểu vào đời sống kinh tế, chính trị và
văn hóa của xã hội.
6. Công Bằng Kinh Tế

Kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải con người
phục vụ kinh tế. Con người quan trọng hơn sự vật; và lao
động quan trọng hơn vốn đầu tư.

Mọi nhân công đều có quyền làm việc, sản xuất, lãnh
lương xứng đáng, có các điều kiện làm việc an toàn; và có
quyền tổ chức cùng tham gia công đoàn.

Mọi người đều có quyền sáng kiến kinh tế và tư hữu,
nhưng các quyền lợi này phải được giới hạn. Không ai có
quyền vơ vét quá nhiều tài sản trong khi những người khác
thiếu cả những nhu cầu căn bản cho đời sống.
7. Chăm sóc các tạo vật
Của cải trên thế gian là quà tặng,
được Thiên Chúa tín nhiệm trao cho
chúng ta như những người quản lý.
“Thiên Chúa dành riêng thế giới và tất cả những
gì trên đó cho mọi người và mọi dân tộc để tất cả
các tạo vật được chia sẻ cách công bằng cho toàn
thể nhân loại dưới sự hướng dẫn của công lý,
được dung hoà bằng đức ái.”
Về việc Phát Triển Các Dân Tộc
8. Đức tính Đoàn Kết
“Là một quyết tâm chắc chắn và kiên
trì để dấn thân phục vụ công ích; nghĩa
là, ích lợi cho mọi người… bởi vì tất
cả chúng ta đều thật sự có trách nhiệm
đối với mọi người.
ĐGH GP II, Về những quan tâm Xã Hội, 1987
9. Vai trò của Chính Quyền
 Quốc gia có một chức năng luân lý tích
cực. Nó là một công cụ để thăng tiến nhân
phẩm, bảo vệ nhân quyền, và xây dựng
công ích.
 Nguyên tắc Hỗ Trợ
Quyết định càng ở hạ tầng càng tốt
Khi cần thiết, thượng tầng cần phải can thiệp
10. Vận Động cho Hòa Bình


Hòa bình không phải chỉ là không có chiến
tranh
“Nếu bạn muốn hoà bình, hãy làm việc cho
công lý.”
ĐGH Phaolô VI, 1972, TĐ ngày Hòa Bình Thế Giới
Các Đề Tài Chính của Học Thuyết
Xã Hội Công Giáo
1. Nhân Phẩm
2. Cộng Đồng
3. Quyền Lợi và Bổn Phận
4. Ưu tiên cho Người Nghèo
5. Tham Gia
6. Công Bằng Kinh Tế
7. Chăm sóc cho Tạo Vật
8. Đoàn Kết
9. Vai Trò của Chính Quyền
10. Vận Động cho Hòa Bình
Gợi Ý cho các Nhà Giáo Công Giáo
Các trường Công Giáo, các chương trình
giáo dục tôn giáo và đào luyện đức tin giữ
địa vị thật quan trọng trong việc chia sẻ chất
lượng và giá trị của gia tài công bình xã hội
Công Giáo.
Như giáo huấn về xã hội của Hội Thánh là thành phần của
đức tin Công Giáo thế nào, thì mặt công bình xã hội của
giáo huấn này phải là phần tử của việc giáo dục và dạy Giáo
Lý Công Giáo cũng như thế. Chúng là thành phần thiết yếu
của căn tính và giáo dục Công Giáo.
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
“Bảy Mệnh Lệnh” cho việc sát nhập Giáo
Huấn Xã Hội Công Giáo vào Đức Tin
1. Bắt nguồn từ Cầu Nguyện và Phụng Tự.
2. Sát nhập vào chứ không tách ra.
3. Đặt nặng nội dung – hãy nghiên cứu các tài liệu.
4. Cần phải có khả năng.
5. Việc từ thiện không chưa đủ.
6. Phải quan sát, phán đoán và hành động.
7. Phải làm cách vui vẻ!
Phải chắc chắn rằng giáo huấn bắt
nguồn từ Cầu Nguyện và Phụng Tự.
Gầy dựng một tinh thần sống đạo không những
chỉ có tính cách cá nhân, mà còn có tính cách
công cộng và xã hội.
Đạo Công Giáo không kêu gọi chúng ta từ bỏ thế
gian, nhưng góp phần vào việc thành hình nó.
Có nghĩa là không từ bỏ các công tác và trách nhiệm
trần thế, nhưng biến đổi chúng.
Sống đạo mỗi ngày: Đói Khát Công Lý
HĐGMHK, Tháng 11, 1998
Sát Nhập chứ đừng Tách Rời
Quyết tâm phục vụ sự sống, nhân phẩm, nhân quyền
và sự đoàn kết là một ơn gọi mà mọi người Công
Giáo phải chia sẻ. Nó không phải chỉ là ơn gọi cho
một số người, mà là một thách đố cho tất cả các nhà
giáo dục Công Giáo.
Giá trị của Giáo Huấn về Xã Hội của Hội Thánh
không được coi là giá trị phụ thuộc hay tùy ý, mà
phải được coi là một phần chính yếu của giáo huấn
và đào luyện.
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
Đặt nặng Nội Dung
hãy nghiên cứu các tài liệu.
Cần phải giải thích rõ ràng trong khi
giảng dạy các nguyên tắc suy nghĩ về xã
hội của Công Giáo, cùng giúp người ta
áp dụng và hành động dựa theo những
nguyên tắc ấy.
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
Cần phải có Khả Năng
Chúng tôi tha thiết thúc đẩy người Công
Giáo tạo thêm các tài liệu và chương trình
để đáp ứng lại việc thiếu hiểu biết về Giáo
Huấn Xã Hội Công Giáo của nhiều người…
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
Việc Từ Thiện mà thôi chưa đủ
Cần phải có những chương trình giáo
dục và dạy Giáo Lý không những chỉ
tiếp tục nhằm nêu lên những kinh
nghiệm phục vụ, mà còn tạo dịp làm
việc để thay đổi các chính sách và cơ
chế là căn nguyên của những bất công.
Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi
HĐGMHK, 1998
Phải quan sát, phán đoán và hành động

Quan sát các dữ kiện; và biết rõ thực tế

Dùng phương pháp phân tích xã hội và các
giá trị luân lý mà phán đoán các dữ kiện

Soạn thảo một kế hoạch hành động thực tế
và hiệu quả
Hãy vui vẻ mà làm
Không ai thích kẻ nhăn nhó khi làm việc thiện!
Kết Luận
Muối và Ánh Sáng thế gian
“Bạn phải trở nên men trong bánh, chứ không
phải là một phần tử của đống bột.”
Tài liệu trên Internet về
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo

http://www.osjspm.org/cst
 http://www.osjspm.org/justed.htm
 http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/cm/cst.htm
Bản Tiếng Anh có thể được download từ:
http://www.osjspm.org/cst.htm
Đại Cương về Học Thuyết
Xã Hội Công Giáo
Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo
GLV Phao lô Phạm Xuân Khôi
Soạn theo tài liệu của Office for Social Justice
Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis
328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102
651-291-4477 http://www.osjspm.org

similar documents