Politikai véleményárfolyam - Méltányosság Politikaelemző Központ

Report
MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS
Mi zajlik az interneten?
Ki uralja a virtuális médiateret?
Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on?
Fókuszban az Együtt 2014 online jelenléte
Milyen események borzolják a kedélyeket a neten?
Hogy áll a pártok népszerűsége cyber-térben?
Kivel foglalkoznak a legtöbbet a hírportálok?
Milyen a politikusok online megítélése?
Hogyan alakul a pártok véleményárfolyama?
A Méltányosság Politikaelemző Központ és a Neticle Technologies egy,
a hazai piacon teljesen egyedülálló kutatást indít útjára, amely innovatív
módszerekkel eddig ismeretlen szemszögből láttatja a hazai politikai
folyamatokat. A Neticle Technologies saját fejlesztésű webes
szöveganalízisére építve az MPK havi rendszerességgel publikál a fő
politikai manőverek, taktikai lépések és a véleményalkotás
összefüggéseire fókuszáló elemzéseket. Nem csupán az internetes
szféra véleményreflexióira világítunk rá, hanem feltárjuk a háttérben
meghúzódó ok-okozati kapcsolatokat is. Így amit kínálunk, az több mint
hagyományos közvélemény-kutatás és egyben meghaladja a
klasszikus politikai elemzés kereteit is.
Fókuszban az Együtt 2014 online jelenléte
A Politikai véleményárfolyam alapvetően két részre tagolódik. Az első
részben hónapról hónapra a pártok és pártvezetők webes
megítélésének és említési gyakoriságának alakulását vizsgáljuk, míg a
második részben olyan specifikus és aktuális politikai kérdéseket járunk
körül empirikus módszerek alkalmazásával, amelyek a közbeszéd
középpontjába kerültek/kerülhetnek. Ebben a hónapban a fókusz-téma
az Együtt 2014 online „lábnyoma”. Megvizsgáljuk, hogy a Bajnai
Gordon által vezetett párt internetes hátországa milyen csatornákat
használ, s mennyire erős az online térben, vagyis összességében
mennyire képes befolyásolni az Együtt webes megítélését.
I.
PÁRTOK ÉS VEZETŐIK INTERNETES MEGÍTÉLÉSE
A webes szféra politikai szereplőkkel kapcsolatos
véleményreflexióit először annak a két pártnak a
viszonylatában elemezzük, amelyek rendszeresen
szignifikánsan több internetes említést gyűjtenek
be, mint vetélytársaik, vélhetően azért, mert jóval
hosszabb ideje jelentős szereplői a politikai
porondnak, mint a „fiatal” pártok. A szocialisták
webes megítélése június elejétől folyamatosan
egyenletes
ütemben
romlott,
míg
a
kormánypárté már a hónap elejétől kezdve
egyre nagyobb ütemben fordult negatív
tartományba, ami elsősorban a jóval magasabb
említésszámmal hozható összefüggésbe, hiszen itt
is érvényesül a politikai véleményalkotás
„vastörvénye”: politikusról/pártról vagy rosszat,
vagy semmit. Ugyanakkor szembeötlő, hogy a
hónap végére minden eddiginél nagyobbra nyílt
az olló a két párt között. Ez a trend elsősorban a
Fidesz által megszavazott trafiktörvény körüli
botrányokkal és a földtörvény elfogadásával
hozható
kapcsolatba,
valamint
tankönyvbeszerzés körül kialakult helyzet miatt.
Véleményárfolyam
Júniusi hónapban a Fideszhez köthető
említésszám 27-én mutatott kiugró
értéket. A magas érték mögött döntően
–némileg meglepő módon – Bayer Zsolt
beadványa áll. Ezen a napon a Kúria
jogerősen
elutasította
keresetét,
amelyben azt kifogásolta, hogy korábbi
vitatott megnyilvánulásait antiszemita
gyűlöletkeltésnek bélyegezték többen
is. A legnagyobb ellenzéki párt
ugyanakkor
jócskán
elmaradt
a
kormánypárt említésszámától az elmúlt
hónapban is. Jól látható, hogy egyik
nap
sem
generáltak
akkora
említésszámot, mint de a két párt
„említési
mélypontjai”
szinkronba
mozogtak. Összességében tehát az
látható, hogy Bayer Zsolt keresete
nagyobb említésszámot és visszaesést
generált az online térben mint a
parlamenti
botrányt
is
kiváltó
földtörvény megszavazása.
Említés-gyakoriság
A
két
legtöbb
említéssel
rendelkező
párt
említésmegoszlásáról
elmondható, hogy júniusban
ismét messze a Facebook-on
hagyták a legnagyobb „digitális
lábnyomot”. A Fidesz-t közel
kétszer többször említették a
cikkekben, mint az MSZP-t, a
legnagyobb
ellenzéki
párt
esetében
inkább
a
hozzászólások domináltak, de
ezek száma is jócskán elmarad a
kormánypártétól. De hasonló a
helyzet a címlapok tekintetében
is:
az
MSZP
a
teljes
említésszámán belül a címlapok
mindössze 0,67%-t tesznek ki, míg
a Fidesznél 1,22%-ot. A Fideszről
majdnem
háromszor
annyit
beszéltek az online térben, mint
az ellenzék legerősebb pártjáról.
Említések megoszlása médiatípus szerint
A „fiatal” pártok véleményárfolyama –
Jobbik kivételével – meglehetősen azonos
pályán mozgott az elmúlt hónapban. A
radikális
jobboldali
párt
webes
megítélésének – a korábbi hónapokhoz
képest meglepően – negatív trendje
mögött a föltörvény megszavazása közben
okozott parlamenti botrányuk áll. Pedig a
párt emelkedő árfolyammal kezdte a
hónapot,
de
végül
június
utolsó
harmadában
tekintélyes
zuhanást
szenvedtek el. Ez alatt az idő alatt végig az
LMP és a DK rendelkezett a „fiatal” pártok
között a legjobb árfolyammal, de ők sem
voltak
képesek
jelentős
mértékben
megfordítani a romló árfolyam-tendenciát.
A DK a hónap vége felé javítani tudott
helyzetén,
ami
valószínűsíthetően
köszönhető
egyrészt
az
ellenzéki
összefogással kapcsolatos nyilatkozatok
pozitív fogadtatásának, másrészt az LMBTQ
közössége melletti egyértelmű kiállásnak.
Véleményárfolyam
Említésszámban a Jobbik szinte végig
uralta az internetes teret, ugyanakkor
láthattuk, hogy emellé, egy –az eddigi
hónapokhoz képest- szokatlanul negatív
megítélés is társult. Míg a föltörvény
megszavazása a Fidesznél nem okozott
kiugróan magas említésszámot, addig a
Jobbik esetében ez havi említési csúcsot
hozott. A törvény megszavazásának igazi
vesztese végül nem a nagyobbik
kormánypárt,
hanem
a
radikális
jobboldali ellenzéki erő lett. Június 14-én
azonban az LMP képes volt jelentősebb
említésszámot elérni a Jobbiknál, ami
annak is köszönhető, hogy Országgyűlés
alkotmányügyi bizottsága e nap mondta
ki, hogy a párt még is alakíthat frakciót a
parlamentben. A Demokratikus Koalíció
kiállása az LMBTQ közösség mellett
ugyanakkor
nem
csak
a
véleményárfolyamot
befolyásolta
pozitívan, hanem az említésszámot is
jócskán megnövelte a hónap végén, és
majdnem sikerült megközelíteniük a
szinte végig éllovas Jobbikot.
Említések megoszlása médiatípus szerint
A
„fiatal”
pártok
említésmegoszlása alapján elmondható,
hogy nincs olyan online felület,
amelyen
a
radikális
pártot
megelőznék.
Bár
a
Jobbik
szubkultúrára
épülő
netes
hálózata jól működik, hiába
„uralja” ennek segítségével a
webet a „fiatal” pártok között,
ebben a hónapban nem volt
képes megakadályozni a magas
említésszám
mellett
a
véleményárfolyamának
zuhanását.
Említések megoszlása médiatípus szerint
Orbán Viktor és Bajnai Gordon
véleményárfolyama egészen június
6-ig együtt mozgott, azonban ettől a
naptól kezdve a miniszterelnök
véleményárfolyamában
több
alkalommal is negatív irányú törés
keletkezett. A negatív tendencia
nagy valószínűséggel köszönhető a
romló Merkel-Orbán viszonynak, és
érdekes
módon,
az
árvízzel
kapcsolatos események is inkább
rontottak a kormányfő megítélésén.
Ugyanakkor
Bajnai
Gordon
júniusban két nap erejéig képes volt
pozitív
irányba
mozdítani
megítélését
a
netes
térben,
azonban végül ő is enyhén leívelő
pályára került. Az átmeneti erősödés
okaként – csak a miniszterelnökkel
szemben pozitív értelemben – az ő
esetében is az árvízi védekezés
során
tanúsított
magatartását
jelölhetjük meg.
Véleményárfolyam
Ahogy
korábbi
vizsgálataink
sokszor
bizonyították,
Magyarországon
a
magas
említésszám
inkább
negatív
árfolyamot
eredményez
a
politikai szereplők esetében az
interneten. Nem meglepő tehát,
hogy
Orbán
Viktor
említésszámának
emelkedése
mellett
egyre
erősebb
volt
véleményárfolyamának
esése.
Ugyanakkor
júniusban
Bajnai
Gordon egyetlen nap sem volt
képes
megelőzni
a
miniszterelnököt említésszámban.
A legtöbb említést hozó június 20-i
napon, amikor Zsigó Róbert
Fidesz-szóvívő
megvádolta
Bajnait azzal, hogy vállalkozásai
nem itthon fizetnek adót, sokkal
nagyobb mértékű volt a negatív
értékelésű említések száma, mint
a pozitívoké, vagyis ez esetben a
negatív kampány egyértelműen
célt ért.
Említés-gyakoriság
A többi pártvezető megítélését ábrázoló
grafikonról leolvasható, hogy Gyurcsány
Ferenc véleményárfolyama alakult a
leginkább negatívan. Miközben a pártja
megítélése a hónap vége felé erősödött is,
többek között az ő nyilatkozatainak
köszönhetően. A volt miniszterelnök árvízi
védekezésben tanúsított hozzáállása, és
Nagy Imre halálának évfordulóján tartott
beszéde sejthető a negatív tendencia
mögött, ugyanis az internetes közvélemény
mindkét esethez negatívan viszonyult.
Ugyanakkor Mesterházy Attila a többi
pártvezetővel
ellentétben
sikeresen
tartotta a júniusi véleményárfolyamát a
pozitív tartományban, ami nagyrészt
köszönhető az ellenzéki összefogással
kapcsolatos kommunikációjának. Azonban
említésszámokat tekintve nem rendelkezik
kiemelkedő
adatokkal
a
szocialisták
vezetője. Schiffer András és Vona Gábor
megítélése
hozzávetőlegesen
stagnált
júniusban, semmilyen hazai, vagy külföldi
esemény
nem
volt
befolyással
a
megítélésükre.
Véleményárfolyam
Érdekes látni, hogy a pártok és vezetőik
véleményárfolyama, illetve említésszáma
mennyire nincs szinkronban. A legerősebb
eltérés a Jobbiknál figyelhető meg, hiszen
a párt erős árfolyam esése nem volt
kihatással
Vona
Gábor
véleményárfolyamára. Ahogy Gyurcsány
Ferenc negatív teljesítményének ellenére
is
képes
volt
korlátozott
mértékű
növekedést elérni a volt miniszterelnök
pártja a DK. Ahogy a Jobbik esetében,
úgy Gyurcsány Ferencnél is megfigyelhető
az a tendencia, hogy a magas
említésszámhoz
az
esetek
döntő
többségében negatív véleményárfolyam
társul.
Említés-gyakoriság
FÓKUSZBAN AZ EGYÜTT 2014 ONLINE JELENLÉTE
Az előző hónapban három szempont alapján
vizsgáltuk meg, hogy mennyiben helytálló az
közhellyé váló tézis, miszerint a Jobbik
rendelkezik a legerőteljesebb internetes
jelenléttel, sajátos szubkulturális alapokon
nyugvó online közösséggel, és a radikális párt
aknázza ki a leghatékonyabban a közösségi
médiafelületekben rejlő potenciált politikai
céljainak eléréséhez. Most hasonló a
szempontokat felhasználva elemezzük az
Együtt
2014
webes
jelenlétét,
szimpatizánsainak online aktivitását.
1) az Együtt 2014 facebook- közössége a
mennyire tekinthető aktívnak a pártok
között?
2) a
közösségi
médiafelületeken
és
fórumokon jobban alakul-e az Együtt
megítélése, mint a többi párté?
3) jellemzően
mely
online
felületeken
találhatóak
a
legpozitívabb
vagy
legnegatívabb vélemények az Együttel
kapcsolatban ?
FACEBOOK-SZIMPATIZÁNSOK
SZÁMA ÉS AKTIVITÁSA
Párt
A Facebook-szimpatizánsok számát tekintve az
Együtt 2014 toronymagasan vezet a pártok közötti
versenyben, de a szimpatizánsok aktivitásának
abszolút értéket tekintve (amit a Facebook úgy
jelöl, hogy „ x ember beszél erről”) is Bajnai pártja
áll az élen. Viszont ha az úgynevezett relatív
aktivitást nézzük, vagyis azt, hogy az adott párt
szimpatizánsainak aktivitása miképpen aránylik a
közösség létszámához, akkor az Együttet az MSZP,
a Fidesz, és a DK is megelőzi a rangsorban. Ebből
arra
következtethetünk,
hogy
az
Együtt
rendelkezik a legerősebb Facebook- jelenléttel
(sok
szimpatizánssal
és
magas
abszolút
aktivitással), ugyanakkor a követői számához
képest, az egyértelműen a párthoz köthető
közösségi aktivitás igen alacsony.
Like-ok
száma
Aktivitás
Relatív
aktivitás
35801
9452
3,79
55888
12158
4,6
111960
16859
6,6
123362
22205
5,6
19925
1925
10,4
13415
8315
1,6
Az Együtt 2014 Facebook-említésfolyamát
szemlélve szembetűnő, hogy a kiemelkedő
számú
szimpatizáns
ellenére
is
a
legkevesebb
említést
generálta
a
közösségi felületen. Ez elsősorban a párt
perszonalizáltságának magas szintjére utal,
vagyis arra, hogy az internetezők az
Együttet közvetlenül Bajnai Gordonnal
azonosítják, így a párttal kapcsolatos
potenciális említések a valóságban a volt
miniszterelnök említésszámát növelik.
FACEBOOK-EMLÍTÉSFOLYAM (PÁRTOK)
FÓRUM-EMLÍTÉSFOLYAM (PÁRTOK)
A fórumok vonatkozásában is hasonló
kép rajzolódik ki az Együtt 2014 webes
jelenlétéről. Hasonlóan a Facebookhoz,
a Bajnai-párt itt is sereghajtó az
említésszám vonatkozásában, vagyis a
szervezet mint önálló politikai brand kvázi
súlytalan a webes pártpolitikai palettán.
AZ EGYÜTT 2014 ONLINE EMLÍTÉSTÉRKÉPRE
A vélemények polaritását webes
felületekre lebontva elemezve azt
láthatjuk, hogy a „legkötetlenebb”
megnyilvánulásoknak helyet adó
online helyeken (facebook, fórumok)
találhatóak a legkedvezőbb és
egyben a legnegatívabb említések
az
Együtt
2014-ről,
de
nem
ugyanazon a napokon. Ez azt jelzi,
hogy nem ugyanazon eseményekre
adott ellentétes előjelű reakciókkal
állunk
szemben,
hanem
egyes
események határozottan pozitív, míg
más történések egyértelműen negatív
véleményeket generáltak.
Módszertan
Kutatás tárgya: magyar politikai pártok és politikusok kulcsszó magyar nyelvű weben keletkezett említései lettek vizsgálva a Neticle
rendszerrel. A vizsgált időszak: 2013.06.01. – 2013.06.30.
Vizsgált források:
Magyar nyelvű fő hírportálok
Magyar nyelvű blogok
Magyar nyelvű fórumok
Nyilvános Facebook posztok
Twitter posztok
Google+ posztok
A Neticle rendszer a vizsgált időszak webes tartalmaiban kereste meg a szinonimákat tartalmazó említéseket (cikkeket, blogokat,
hozzászólásokat, közösségi média tartalmakat), a megtalált tartalmakat automatikusan véleményelemezte: minden említés kapott
egy pontszámot, ún. polaritásindexet, mely jelzi, hogy az adott szöveg mennyire pozitív vagy negatív a kulcsszóra vonatkozóan.
A számszerűsítés alapja az egyik legpontosabb magyar nyelvre készített saját véleményelemző algoritmus, mely 75-80%-os
pontossággal képes megállapítani egy említés véleményét.
A pontszámozott említések folyamatos kumulálásával ún. véleményárfolyamot (WOI - Web Opinion Index) alkotott a rendszer. A
véleményárfolyam a Neticle saját mutatója, mely a web véleményét egyetlen dinamikusan változó mutatószámmal fejezi ki. A
Neticle másik saját mutatója, az említésfolyam grafikon egyszerre mutatja a kulcsszó említések polaritását és mennyiségét.
Neticle Technologies
http://www.neticle.hu
Kapcsolattartó: Szekeres Péter
[email protected]
Méltányosság Politikaelemző Központ
http://www.meltanyossag.hu/
Kapcsolattartó: Csizmadia Nóra
[email protected]

similar documents