Bilaga 1 - Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Report
Kronoberg

Kan man välja kejsarsnitt? Nej

Varför? Kejsarsnitt innebär ökade risker för
komplikationer för både mor och barn på kort
och lång sikt.

Patientrelaterade förutsättningar:

Kvinnan skall ha redovisat skälet för sitt
önskemål om kejsarsnitt, och det bedöms vara
tillräckligt tungt vägande
Kvinnan står fast vid sin önskan, fått information
om konsekvenserna för de olika förlossningssätt
OCH blivit erbjuden/fått stödsamtal/annan
insats
Efter ovanstående kan det finnas skäl att
tillmötesgå kejsarsnittsönskemålet



Vårdprocessrelaterade förutsättningar:


Strukturerad anamnes
I enstaka fall kan kvinnan ha så tungt
vägande skäl att vaginal förlossning inte
övervägs, t ex psykisk sjuklighet som
bedömts utgöra hinder för vaginal
förlossning.

En sannolikhets- och riskbedömning

Vårdgivarrelaterad förutsättning

1 Starka skäl;Äldre kvinnor >40 år resp >38 år
2 Mindre starkt skäl; oro, rädsla för att tappa
kontrollen… mål- vag.förl
3 Ej tillräckligt vägande skäl;
planeringsmässiga eller inga skäl




Mödravården – samtal med kvinnor som
önskar kejsarsnitt av icke medicinsk orsak.
Många har samtal med MVC-läk, extra besök
hos pat:s egen bm, Aurora-bm , utöver de
”vanliga” kontrollerna.
Förlossningen, dessa kvinnor behöver ofta
mer personal”tid” under förl, bb-tiden, men
även extrabesök på förl under graviditeten.


Ansvarig MÖL Eunice Langmo har redan
utarbetat ett PM utifrån; rapport 2011:09
från samarbetsprojektet Nationella
medicinska indikationer ( SKL,
Socialstyrelsen, SBU och Svenska
Läkarsällskapet).
Även innan rapporten publicerades, har vi
försök med tillgängliga resurser, att erbjuda
våra kvinnor en liknande vård.


Nu är målet att denna patientgrupp skall få
en mer enhetlig behandling/bedömning,
oavsett, var och till vem i Sverige de vänder
sig.
Nu kan kvinnan/paret få en enhetlig skriftlig
information om fördelar och nackdelar med
de olika förlossningssätt.

Resurser så vi kan erbjuda våra kvinnor den
rekommenderade behandling året runt, Aurora
verksamhet året runt och tillgång till psykiater
och psykolog med special intresse för gravida
och nyförlösta kvinnor med psykisk sjukdom

Resurser menar jag tillräckligt med personal på
de olika instanserna; Specialintresserad
psykiatriker, Aurora-bm, bm på förlossningen,
obstetriker och bm på MVC.

Målet är välmående kvinnor och barn.

Tanken är att stabilisera kejsarsnitts
frekvensen, pga kostnad men främst pga
ökad risk för komplikation för mor och barn

Framför allt att minska oro och sjuklighet hos
våra gravida och nyförlösta kvinnor.

Ja!

similar documents