Anjakan - OpenDrive

Report
Pelan Strategik
KPM
• Pelan Strategik memenuhi 7 ciri:
– 1) Visi, 2) Misi) 3) Teras Strategik 4) Strategi 5) Pelan tindakan 6)
KPI/Petunjuk Prestasi 7) Sasaran pencapaian.
• Tempoh Pelaksanaan Pelan Strategik:
– lebih dari 3 tahun cemerlang
• Apakah usaha hebahan program/aktiviti
– cth: emel, banner, meja bulat, hari bertemu pelanggan, laman
web, perhimpunan bulanan, taklimat/mesyuarat, pengurusan,
majlis pelancaran, gallery walk.
• Kajian Semula Pelan Strategik:
– markah cemerlang-apabila Kajian telah dilaksanakan dan tindakan
susulan ke atas hasil kajian diambil
6 Ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid…………………..
1
2
Pengetahuan
Kemahiran
Berfikir
Profisiensi
Dwibahasa
Identiti
Nasional
Etika dan
Kerohanian
Kemahiran
Kepimpinan
4
5
3
6
…selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
100% enrolmen merentas semua tahap
daripada prasekolah hingga ke
menengah atas menjelang 2020
1 Akses
Dalam kalangan negara satu pertiga ke
atas dalam pentaksiran seperti PISA,
TIMSS dalam 15 tahun
2 Kualiti
50% pengurangan dalam jurang
pencapaian (antara bandar-luar bandar,
jantina, sosioekonomi) menjelang 2020
3 Ekuiti
Sistem yang memberi murid nilai
dan pengalaman bersama
dengan kepelbagaian
4 Perpaduan
Sistem yang memaksimumkan
keberhasilan murid dalam
bajet semasa
5 Kecekapan
Teras strategik
Meningkatkan
pebelajaran
murid
Strategi (anjakan)
Menyediakan
kesamarataan akses
kepada pendidikan
berkualiti bertaraf
antarabangsa
Pelan Tindakan
(inisiatif)
KPI
Sasaran
Enrolmen prasekolah 88% enrolmen
Meningkatkan
enrolmen sejagat kerajaan meningkat. prasekolah kerajaan
meningkat.
menjelang 2020
Enrolmen SK dan
sekolah SM
Enrolmen di sekolah
menengah atas.
Sasaran Menjelang
Memastikan setiap murid
2025:
menguasai
Kemahiran dalam bahasa
Meningkatkan
Murid mencapai
malaysia dan
kemahiran
guru minimum gred
Bahasa inggeris dan
dalam BM dan BI
kepujian dalam BM
Digalakkan mempelajari
peringkat SPM
bahasa tambahan
Murid mencapai
minimum gred
kepujian yang setara
dengan Cambridge
1119 dalam MP BI
peringkat SPM.
100% enrolmen di SK
dan sekolah
menengah rendah.
80% enrolmen di
sekolah menengah
atas.
90% murid mencapai
minimum gred
kepujian dalam BM
peringkat SPM
70% murid mencapai
minimum gred
kepujian yang setara
dengan Cambridge
1119 dalam MP BI
peringkat SPM.
Teras Strtegik Strategi (Anjakan)
Melahirkan rakyat
Malaysia dengan
penghayatan nilai
Pelan
Tindakan
(Inisiatif)
KPI
Sasaran
Peluasan LINUS
2.0
untuk
merangkumi
skop
literasi
Bahasa
Inggeris
LINUS
2013:
(BM) Sasaran LINUS
(BM) 2013:
Melaksanakan
program
RIMUP
sekolah
melaksanakan
RIMUP setiap
tahun
(tertakluk
kepada
peruntukan
kewangan)
Penguasaan
Tahun 1- 90%
LINUS
(BM) Tahun 2 -95%
murid:
Tahun 3 -100%
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
20% sekolah
melaksanakan
RIMUP setiap
tahun
(tertakluk
kepada
peruntukan
kewangan)
Teras
Strtegik
Strategi
(Anjakan)
Pelan Tindakan
(Inisiatif)
KPI
Memperkukuh kurikulum
Pendidikan Agama Islam
dan Pendidikan Moral ke
arah perpaduan
Konsep
perpaduan
melalui kurikulum
Pendidikan Islam
dan Pendidikan
Moral
berdasarkan nilai
murni sejagat
dihasilkan 2013.
Menjelang 2014
kurikulum yang
disemak semula
dilaksanakan di
sekolah.
Memanfaatkan Penyediaan 1BestariNet
ICT
bagi dan perisian ke sekolah.
sekolah
meningkatkan
menggunakan
kualiti
VLE.
pembelajaran
sekolah
dirangkaikan
dengan
1BestariNet.
Sasaran
Menjelang 2013:
30%
sekolah
menggunakan
VLE.
100%
sekolah
dirangkaikan
dengan
1BestariNet.
Teras Strtegik
Memperkasa
guru dan
pemimpin
sekolah
Strategi (Anjakan)
Pelan
Tindakan
KPI
Sasaran
Menyediakan
Guru
dinilai 100% guru dinilai
Mentransformasi
guru menggunakan
menggunakan
profesion
keguruan Piagam
charter) Instrumen
Instrumen
menjadi profesion pilihan (teacher
Memastikan
kepimpinan
berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap
termasuk
pakej
kerjaya
dan
instrumen penilaian
kompetensi
Bersepadu (Unified
Instrument) untuk
baseline 2013
Bersepadu (Unified
Instrument) untuk
baseline 2013
Pelaksanaan Pelan
Induk CPD baharu
dan Pangkalan
Data Pengesahan
CPD
Pelaksanaan Pelan
Induk CPD
Pelan Induk CPD siap
2013 untuk
dilaksanakan
Guru baharu
mengikut Program
Pembangunan Guru
Baharu
450 guru baharu
mengikut Program
Pembangunan Guru
Baharu
Guru mentor diberi
latihan
150 guru mentor
diberi latihan
Guru PITO (Program
Intervensi Tambah
Opsyen)
230 guru PITO
(Program Intervensi
Tambah Opsyen)
Latihan untuk Calon
NPQEL
1000 calon NPQEL
dilatih
Pengetua/Guru
Besar baharu
100 pengetua/Guru
Besar baharu
Menyediakan
Piagam Pemimpin
Sekolah (principal
Charter) termasuk
NPQEL, laluan
Teras Strtegik
Strategi (Anjakan)
Mentransfor
masi
Kementerian
Mengupaya JPN,
PPD dan Sekolah
untuk
menyediakan
penyelesaian
khusus berasaskan
keperluan
Pelan Tindakan
(inisiatif)
Pelancaran Program
Transformasi Daerah
dan peluasan ke
seluruh negara
KPI
Sasaran
Mengenal pasti
SISC+ dan SI
Partners+ di
seluruh negara
Menjelang 2013
sebanyak:
1278 SISC+ dan
339 SI Partners+
di seluruh
negara dikenal
pasti
Menjelang
2016:
Mentransformasi
kebolehan dan
keupayaan
penyampaian
Kementerian
Menetapkan semula
peranan dan fungsi
JPN dan PPD
Menurunkan
Menurunkan
fungsi kritikal ke dua atau tiga
JPN dan PPD
fungsi kritikal ke
JPN dan PPD
Pelan
Penggantian
jawatan utama
Pelan
Penggantian
untuk 200
jawatan utama
Teras Strtegik
Strategi (Anjakan)
Pelan Tindakan
KPI
Sasaran
Meningkatkan ketelusan
untuk
kebertanggungjawaban
awam secara langsung
Semua pihak
mempunyai
akses yang telus
berkenaan
kemajuan PPPM
Menerbitkan
Laporan
Tahunan Awam
tentang
kemajuan
sasaran PPPM
Menerbitkan
dua Laporan
Tahunan Awam
(pertengahan
dan akhir
tahun) tentang
kemajuan
sasaran PPPM
mulai 2013
Melaksanakan
semakan PPPM
secara
komprehensif
Melaksanakan
semakan PPPM
secara
komprehensif
pada 2015,
2020 dan 2025
program
menjurus
kepada
keberhasilan
murid
100% program
menjurus
kepada
keberhasilan
murid
Memaksimumkan
keberhasilan murid bagi
setiap ringgit
Penjajaran
Semula
peruntukan
kepada program
yang
diutamakan
Teras Strtegik
Mengupaya
struktur sistem
Strategi (Anjakan)
Bekerjasama
dengan ibu bapa,
komuniti dan
sektor swasta
secara meluas
Pelan
Tindakan
KPI
Sasaran
Mempelbagai
kan kolaborasi
dengan
industri
(cth:
Pengukuhan
Pelan
Transformasi
Vokasional)
Mengadakan
MOU antara
KPM dengan
rakan industri
100 MOU
antara KPM
dengan rakan
industri
ditandatangan
i
Meningkatkan
pelibatan ibu
bapa dan
komuniti
dalam
pendidikan
Melancarkan
Sarana Ibu
Bapa &
Sekolah ke
sekolah di
seluruh
negara
Sarana Ibu
Bapa &
Sekolah
dilancarkan ke
semua 10,087
sekolah di
seluruh
negara
14
MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI
KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN
BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN
MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN
▪ Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang
bahasa ibundanya bukan BM di SJK
▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6
▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa
Inggeris dari 2013
▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan
memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa
Inggeris
▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan
menjelang 2025
ANJAKAN
2
Gelombang 1
Gelombang 2
Mengubah sistem dengan
memberi sokongan
kepada guru dan memberi
fokus kepada
Memacu
peningkatan
sistem
kemahiran utama
2013
2015
Gelombang 3
Menganjak ke arah
kecemerlangan melalui
peningkatan
tadbir-urus kendiri
2020
2025
13 tahun
Aspirasi
Sistem Pendidikan
Aspirasi
Setiap Pelajar
MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES
KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI
BERTARAF ANTARABANGSA
▪ Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard
antarabangsa
▪ Melancarkan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) dan
kurikulum baharu sekolah menengah (KSSM) pada 2017
▪ Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan
tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016
▪ Mengukuhkan pendidikan STEM
▪ Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100%
menjelang 2020
▪ Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun pada 2020
▪ Mengukuhkan laluan pendidikan, bermula dengan latihan vokasional yang
relevan dengan industri
▪ Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid
dengan keperluan khusus
ANJAKAN
1
MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI
KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN
BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN
MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN
▪ Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang
bahasa ibundanya bukan BM di SJK
▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6
▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa
Inggeris dari 2013
▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan
memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa
Inggeris
▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan
menjelang 2025
ANJAKAN
2
MELAHIRKAN RAKYAT
MALAYSIA DENGAN
MENGHAYATI NILAI
▪ Memperkukuh pendidikan Sivik dengan menjadikan perkhidmatan
komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan persekolahan
menjelang 2017
▪ Memperkukuh Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
memberi lebih fokus ke atas nilai-nilai perpaduan dan insaniah
▪ Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan
penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1 Badan Beruniform
▪ Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah
cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi
ANJAKAN
3
MENTRANSFORMASI
PROFESION KEGURUAN
SEBAGAI PROFESION PILIHAN
▪ Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan
graduan 30% teratas
▪ Merombak IPG standard bertaraf dunia menjelang 2020
▪ Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas
keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah
▪ Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai
2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran
▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi
mulai 2016
▪ Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran
dan pakar bidang khusus menjelang 2016
▪ Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan
proses pensijilan mulai 2025
ANJAKAN
4
MEMASTIKAN KEPIMPINAN
BERPRESTASI TINGGI
DI TEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH
▪ Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan
kompetensi dan memperkukuh proses perancangan
penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
▪ Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/ guru
besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih
fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah,
perancangan kurikulum dan kokurikulum, serta lebih
akauntabiliti terhadap peningkatan keberhasilan murid
ANJAKAN
5
MENGUPAYA JPN, PPD DAN
SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN
PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN
▪ Memacu peningkatan prestasi sekolah melalui program yang
sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014
▪ Meningkatkan autonomi dan pengurusan berasaskan sekolah,
termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet
dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang
berprestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar
▪ Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
▪ Mewujudkan prinsip pembiayaan saksama bagi semua jenis sekolah
menjelang 2015
ANJAKAN
6
MEMANFAATKAN ICT BAGI
MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
▪ Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran
maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
menjelang 2013
▪ Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan
terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada
2013
▪ Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh
dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk meningkatkan
kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus
ANJAKAN
7
MENTRANSFORMASI KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI
PENYAMPAIAN KEMENTERIAN
▪ Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan
akuantabiliti bagi KPI mulai 2013
▪ Menempatkan hampir 2,500 lagi personel daripada KPM dan
JPN di PPD untuk menyediakan sokongan yang lebih baik
kepada sekolah menjelang 2014
▪ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200
jawatan kepimpinan utama mulai 2013
▪ Memperkukuh tugas utama dan merasionalisasi struktur
Kementerian serta pelaksanaannya mulai 2016
ANJAKAN
8
BEKERJASAMA DENGAN
IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR
SWASTA SECARA MELUAS
▪ Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses
dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS)
▪ Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG
mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti
guru mulai 2016
▪ Mendapatkan 1 000 biasiswa daripada sektor swasta untuk
murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di
sekolah swasta dan antarabangsa
▪ Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah
menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan
NGO yang berpotensi sebagai penganjur
ANJAKAN
9
MEMAKSIMUMKAN
KEBERHASILAN MURID BAGI
SETIAP RINGGIT
▪ Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid
yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah
pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan
kerajaan ke arah OBB
▪ Memanfaatkan peluang meningkatkan kecekapan,
dengan mengagihkan semula peruntukan kepada bidang
paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan
guru
ANJAKAN
10
MENINGKATKAN KETELUSAN
UNTUK AKAUNTABILITI AWAM
SECARA LANGSUNG
▪ Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan
sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan
mulai 2013
▪ Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015,
2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan
Pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklum
balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil kira
perkembangan persekitarannya
ANJAKAN
11

similar documents