ITT

Report
Belügyminisztérium
A 2013. évi önkormányzati
költségvetési finanszírozás
1
2013. évi költségvetés
2013-tól új feladat-ellátási rendszer
forrásszabályozás átalakítása
• Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás
•
•
(Mötv. 117-118. §)
Önkormányzati forrásszerkezet változása
– átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az
önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az
illetékbevételek átengedése megszűnik);
– az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások
forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a);
– az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az
önkormányzati fejezetből (járás -30 Mrd Ft; köznevelés -370 Mrd
Ft; szociális -35 Mrd Ft)
2013. évi költségvetési előirányzat: 636,4 milliárd forint
2
Általános működési és ágazati feladatok
támogatása
• Kötelező települési önkormányzati feladatok
támogatása
(hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok),
• Megyei önkormányzatok támogatása,
• Köznevelési feladatok támogatása
(óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés),
• Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok
támogatása,
• Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása,
• Kulturális feladatok támogatása
3
Önkormányzati hivatal működésének
támogatása
• Alapja az elismert hivatali létszám
(településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a
lakosságszámmal arányosan változik),
• A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék
kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók,
• A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők
(fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi
önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely),
• 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti
finanszírozás,
• 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti
finanszírozás
4
Településüzemeltetési feladatok
finanszírozása
• A támogatások alapja a 2011.
•
•
•
•
zöldterület gazdálkodás, •
közvilágítás,
közutak,
köztemetők fenntartása
•
évi tényleges nettó működési
kiadás, + OSAP adatok)
minden önkormányzatnál
jelentkező feladatok: minimális
támogatás azon
önkormányzatoknak is jár,
melyek működési kiadást nem
könyveltek e szakfeladatokon,
e feladatokhoz (+ a hivatali
feladatokhoz ) kapcsolódó
támogatást csökkenti az elvárt
bevétel.
A hivatali, település-üzemeltetési, egyéb feladatok előirányzatai között
lehetséges átcsoportosítani.
5
További támogatások
Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám
alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”);
Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak:
 központosított előirányzatok, pl.
◦ EU Önerő Alap támogatás,
◦ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
◦
támogatása
„Létszámcsökkentési” támogatás, stb.;
 a működőképesség megőrzését segítő támogatás
biztosított az önkormányzatoknak;
 vis maior támogatás.
6
A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai
1.
2.
Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzat: 24 493 millió forint)
IV. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás
• Korábbi években működő ÖNHIKI pályázati rendszer 2013. évtől
megszűnik
• A támogatás felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet
megalkotása szakmai egyeztetés alatt áll
• A támogatás forrása az Önkormányzati fejezeti tartalék
Szerkezetátalakítási tartalék (előirányzat: 20 000 millió forint)
Év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására
• A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt az
önkormányzatok által jelzett működési problémákra nyújthat
megoldást (pl. gyermekétkeztetés)
• Felhasználásának szabályait BM rendelet fogja tartalmazni
7
A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai
Modellszámítások NGM+BM
Az önkormányzatok jelzései alapján rendszerjellegű kiegészítést igénylő feladatok:

beszámítás (differenciált „visszapótlása” kiegészítő támogatás formájában az egy főre jutó
adóerő-képesség alapján képzett kategóriák szerint 25-100% )

gyermekétkeztetés (ellátottakról és a kapcsolódó bevételekről, kiadásokról részletes
felmérés várható, saját bevételeinek nagysága alapján meghatározott kategóriánként eltérő
mértékű támogatást biztosítani)
◦ intézmény elhelyezkedése szerint illetékes önkormányzat biztosítja;
◦ térítési díjak csak a nyersanyag költséget tartalmazhatják;
◦ bejáró gyermekek aránya;
◦ kedvezményes és ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek aránya

oktatási intézmények épületeinek üzemeltetése (volt MIK-es köznevelési
intézményeket érintené, felmérés, forrásátcsoportosítás)

szociális és gyermekjóléti feladatok (komplex kiegészítő támogatási struktúra/felmér.)

hivatali létszám (tervezéskor a feladatcsökkenés tényleges nagyságrendje nem volt
ismert, a 40%-os önkormányzati feladatcsökkentés felültervezett, sem az államigazgatási
feladatok, sem az önkormányzati feladatok nem a tervezett mértékben csökkentek)
település-üzemeltetés (egyedi elbírálás alapján, egyszeri támogatás),
8
ÖNHIKI támogatás elszámolása
A
2012. december hónapban megítélt ÖNHIKI támogatást az
önkormányzatok kizárólag az alábbi célokra használhatják fel, amely egyben
prioritási sorrendet is jelöl:
1.
a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezése
(kérelem „egyéb dokumentuma” szerint),
2.
a közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítése (kérelem 5. melléklete
szerint),
3.
élelmiszerbeszállítók felé fennálló hátralék rendezése (kérelem 5.
melléklete szerint),
4.
egyéb működési célú szállítói tartozások rendezése.
Felhasználási időszak kezdete:

5.000 fő alatti, adósságkonszolidációban érintett : 2012.12.12.

Nem érintett: kérelem benyújtásának időpontja
Elszámolás határideje: 2013. június 30.
9
Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: 6 800 millió forint
Hatályos rendelet: 5/2013.(III.14.) BM rendelet
Benyújtási határidők:

I. ütem: 2013. április 12. (171db.; június közepe)

II. ütem: 2013. július 12.

III. ütem: 2013. szeptember 27.
Változások:
 felmentés: eddigi 1 hónap felmentési idő helyett legfeljebb 6 hónap
felmentési idő támogatható;
 végkielégítés: eddig a végkielégítés 50%-a, max. 2 millió forint, 2013ban a végkielégítés 75%-a, max. 4 millió forint;
 nyugdíjra jogosultak esetén egy havi felmentési illetmény + szociális
hozzájárulási adó támogatható;
 TKT helyett a székhely település pályázik
10
BM EU Önerő Alap támogatás I.
Előirányzat: 13.900,0 millió forint.
Hatályos szabályozás:

Kvtv. 3. melléklet 8. jogcím – célok: a 2012. évben támogatott célok +
Kvtv. módosítás: belterületi közutak, kerékpárutak

Miniszteri rendelet előkészítése folyamatban, kihirdetés előtt áll
Igénylés: a rendelet megjelenését követően folyamatosan, legkésőbb 2013.
október 1-ig.

A jogosultsági feltételek:

meghatározott szempontok szerint „hátrányos helyzetű” önkormányzatok

ivóvízminőség-javító beruházásban résztvevő valamennyi önkormányzat
Változás:

2013. évben megyei önkormányzatok is pályázhatnak, 2012. évi vagy azt
megelőző uniós döntés
11
BM EU Önerő Alap támogatás II.
Támogatás mértéke:
ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés: elérheti a saját forrás 100%-át (feltétel
közfoglalkoztatás)

egyéb cél (pl.: óvodafejlesztés, csapadékelvezetés) tám. mértéke: 40-60% (+5%
közfoglalkoztatás esetén)


adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok: 75%-os támogatás
Folyósítás:
ivóvíz, szennyvíz, hulladék: a 2013. évre ütemezett összeg 25%-a előlegként
kiutalásra kerülhet

Derogációs
ivóvíz: kivitelezést 2013. október 1-ig megkezdi, a 2013. évre
ütemezett összeg 75%-a

más céloknál: a támogatás teljesítményarányosan kerül folyósításra
„Állami EU Önerő Alap”: 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján – NFÜ
kezelésében lévő támogatás / EMIR
12
Egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás
Előirányzat: 700 millió forint (1 735 db; 23,5 milliárd Ft)
Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 10. pont és a 8/2013. (III.29.) BM rendelet
Benyújtási határidő: 2013. május 2.
Támogatható célok:

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
(Bölcsődei nevelést (10 000 fő feletti településeken), vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai,
kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztése, felújítása) 629 db/13,6 milliárd Ft

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 256 db/4,2 milliárd Ft

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 256 db/5,6 milliárd Ft
Változások:
• A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése esetében a szociális
étkeztetés és családsegítés helyett az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést végző
intézmények fejlesztésének támogatását tartalmazza a tervezet.
• A három fejlesztési cél közül egy célra nyújtható be pályázat.
• Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának mértéke 100%.
A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a támogatás felhasználásának végső határideje 2013.
június 30. A felhasználást követő 30 napon belül kell az ebr42 rendszerben, valamint
papír alapon az elszámolást benyújtani, legkésőbb 2013. július 30-áig.
13
Vis maior támogatás
Előirányzat: 8 000 millió forint
Hatályos szabályozása: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
(Módosítás történt! 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet)
Támogatható célok:

Önkormányzati védekezési többletkiadások

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek/építmények helyreállítása
Támogatás mértéke:

alapesetben 70%-a

legfeljebb a védekezés/helyreállítás 90%-a

kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, vagy adósságrendezés
esetében 100% adható
Változás: Korm. rendelet módosításban: szúnyoggyérítés (kihirdetett
veszélyhelyzet), megyei önkormányzatok, adósságrendezés alatt álló
önkormányzatok támogatása (önkormányzati tulajdonú, kötelező feladatot
ellátó 100%), technikai jellegű módosítások
14
AKÜ 2013
A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok 2013. január
1. és március 31. között nem köthettek adósságot keletkeztető
ügyletet.
A moratórium nem terjed ki :
• a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más
•
•
•
nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásra,
az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
a likvid hitelre,
adósságmegújító hitelre
Az 5000 fő alatti települések
adósságkonszolidációja





Az állam összesen 1710 település 3848 db
szerződésből eredő 74 milliárd forint összegű
adósságát vállalta át.
1693 db folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés,
amely 23,3 milliárd forint,
110 db rövid lejáratú hitelszerződés, amely 1,4 milliárd
forint,
2002 db hosszú lejáratú hitelszerződés, amely 29,0
milliárd forint,
43 db kötvénykibocsátásból eredő szerződés, amely 20,3
milliárd forint.
5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja (HUF)
Megye
Érintett
önkormányzat
Baranya
Összesen
171
Érintett
Tényleges utalás Óvadék összege
szerződés (db)
(HUF)
(HUF)
345
3 268 043 000
2 063 000
5000 fő alatti települések adósság konszolidációja (HUF)
külön Korm. hat. alapján.
Megye
Érintett
önkormányzat
Baranya
Összesen
2
Érintett
Tényleges utalás Óvadék összege
szerződés (db)
(HUF)
(HUF)
6
3 561 584 990
0
5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja ÖSSZESEN (HUF)
Megye
Érintett
önkormányzat
Baranya
Összesen
173
Érintett
Tényleges utalás Óvadék összege
szerződés (db)
(HUF)
(HUF)
351
6 829 627 990
2 063 000
17
Az 5000 fő feletti települések
adósságkonszolidációja







Az állam összesen 277 település 2015 db szerződésből
eredő 1032 milliárd forintnyi adósságából összesen 610,3
milliárd forint összegű adósságát vállalt át.
A konszolidációba bevonható adósságelemekből
249 szerződés folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez
kapcsolódik, amely 63,8 milliárd forint,
33 szerződés rövid lejáratú hitelszerződéshez kapcsolódik, amely
12,8 milliárd forint,
1389 szerződés hosszú lejáratú hitelhez kapcsolódik, amely
476,9 milliárd forint,
252 szerződés kötvénykibocsátásból ered, amely 472,8 milliárd
forint,
92 szerződés váltókibocsátásból ered, amely 6,1 milliárd forint
5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja
Megye
Baranya
Összesen
2012. december
31-ei
Önkormányzat
adósságállomány
(HUF)
6
51 312 075 593
Fekvőbeteg
(HUF)
100 %
Szociális
(HUF)
100 %
Miniszterek döntése
Átvállalt adósság
összege (HUF)
592 884 958
0
36 078 641 119
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
20

similar documents