Pelaksanaan PPsi

Report
Pentaksiran Psikometrik
PPsi
Ujian
Aptitud
PPsi
Ujian
Personaliti
Aptitud Am
Tahun 3 &
Tahun 6
Aptitud Khusus
Ting. 3
Tret Personaliti
Ting. 1 dan 4
Minat Kerjaya
Ting. 1, 3 dan 5
Kecerdasan
Pelbagai
(KP)
Penataran Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 3 kepada JPN, PPD, GBKSM
Bil.
Negeri
Tarikh
1
Melaka
27 - 28 Mei 2014
2
Negeri Sembilan
28 - 30 Mei 2014
3
Pulau Pinang
2 – 4 Jun 2014
4
WP Kuala Lumpur
5 – 7 Jun 2014
5
Sarawak
6
Kedah
18 -19 Jun 2014, 16 – 17 Jul 2014
7
Sabah
25 – 28 Jun 2014
8
WP Labuan
25 – 26 Jun 2014
9
Terengganu
1 – 3 Julai 2014
10
WP Putrajaya
2 – 3 Julai 2014
11
Johor
6 – 11 Julai 2014
12
Perlis
6 – 7 Julai 2014
13
Pahang
5 – 8 Ogos 2014
14
Perak
5 – 8 Ogos 2014
15
Selangor
11 – 15 Ogos 2014
16
Kelantan
11 – 15 Ogos 2014
16 – 20 Jun 2014
2
BIL
PERKARA
TARIKH
TINDAKAN
1
Setiausaha Peperiksaan memuat turun Instrumen
Kecerdasan Pelbagai (IKP) dan Inventori Minat
Kerjaya (IMK)dari portal LP: http://www.moe.gov.my/lp
11 September
Sekolah
2
Pentadbiran IKP dan IMK .
22 – 26 September
Sekolah
Mulai
Sekolah
Catatan:
Calon Berkeperluan Khas diberikan tambahan masa
30% dari waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa.
3
3
4
5
Setiausaha Peperiksaan memuat turun Kunci
Jawapan IKP (Kertas 1) dari portal
LP: http://www.moe.gov.my/lp
GBKSM melaksanakan pemeriksaan dan pentafsiran
skor
GBSKM mendapatkan pengesahan daripada
Pengetua
GBSKM mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang
berkepentingan (Murid , Guru, Ibu Bapa)
29 September
29 September –
Sekolah
31 Oktober
3 – 7 Nov
Sekolah
Mulai 9 November
JPN dan
Sekolah
3
Pentaksiran Psikometrik
Tingkatan 3
• Ujan Aptitud Khusus
(Instrumen Kecerdasan Pelbagai)
• Inventori Minat Kerjaya
4
Ujian Aptitud Khusus
Instrumen
Kecerdasan Pelbagai
5
Instrumen Kecerdasan Pelbagai
Terdiri daripada 2 kertas

Kertas 1
:
Kecekapan
[Bahagian A & B]

Kertas 2
:
Persepsi
6
Instrumen Kecerdasan Pelbagai
KERTAS 1: KECEKAPAN (Aneka Pilihan)
KERTAS 1: KECEKAPAN (Aneka Pilihan)
BAHAGIAN
A
VERBAL LINGUISTIK [BM]
Item 1 - 20
20 ITEM
1 JAM
VERBAL LINGUISTIK [B1]
Item 21 - 40
20 ITEM
REHAT: 15 MINIT
BAHAGIAN
B
LOGIK MATEMATIK
Item 1 - 20
VISUAL RUANG
Item 21 - 30
JUMLAH
20 ITEM
30 MINIT
10 ITEM
20 MINIT
70 ITEM
1 JAM 50 MINIT
7
Kertas 1 : Bahagian A
[BM]
Sekaki
A komputer
B payung
C baju
D lilin
[BI]
Identify the odd one out.
1
A
C
Gorgeous
Prominent
B
D
Beautiful
Pretty
2
A
C
Amazed
Surprised
B
D
Stunned
Annoyed
8
Kertas 1 : Bahagian B
[Logik Matematik]
Apakah saiz sudut yang terbentuk pada sudut kecil ketika waktu
menunjukkan jam 1540?
A
B
C
D
120
135
150
210
9
Inventori Kecerdasan Pelbagai
KERTAS 2: PERSEPSI (Dwi Pilihan)
KERTAS 2: PERSEPSI (Dwi Pilihan)
ITEM
KONSTRUK
BIL. ITEM
Kecerdasan Visual Ruang
10
11 - 30
Kecerdasan Muzik
20
31 - 50
Kecerdasan Naturalis
20
51 - 70
Kecerdasan Intrapersonal
20
71 - 90
Kecerdasan Interpersonal
20
91 - 110
Kecerdasan Kinestatik
20
Kecerdasan Eksistensial
20
1 - 10
111 - 130
JUMLAH
MASA
45 MINIT
130
10
Kertas 2 : Persepsi (Dwi Pilihan)
Saya memahami fungsi setiap simbol yang terdapat pada
sebuah peta.
YA
TIDAK
Apabila saya bercakap dengan seseorang, saya akan melihat
matanya.
YA
TIDAK
Saya boleh mengecam kesilapan pada not muzik.
YA
TIDAK
11
Pentadbiran IKP
1
Penyediaan murid
2
Pengedaran Kertas Ujian
dan Borang Jawapan
3
Beri penerangan tentang
ujian
4
Pentadbiran ujian
5
Pengumpulan Kertas Ujian
dan Borang Jawapan
6
Pentafsiran skor
7
Penyimpanan Maklumat
Tarikh
Sasaran
Tempat
1
2
:
:
:
Ditetapkan oleh sekolah
Murid Tingkatan 3
Tempat ujian yang sesuai dan kondusif
Murid dikehendaki menjawab di atas Borang Jawapan (OMR)
yang diberi dengan melorek pada pilihan jawapan yang tepat.
Kertas ujian dikumpulkan semula oleh guru pengawas
peperiksaan selepas tamat ujian.
Guru pengawas peperiksaan menyerahkan Borang Jawapan dan
kertas ujian kepada GBKSM.
GBKSM akan memberikan tafsiran skor setelah rumusan skor
disediakan.
1
2
Pengesahan maklumat oleh Pengetua.
Maklumat disimpan di Unit Bimbingan dan Kaunseling
12
BORANG RUMUSAN SKOR IKP
BAHAGIAN
A
B
C
SKOR
MENTAH
MIN PERATUS
(SKOR MENTAH / BIL. ITEM)
VERBAL
LINGUISTIK (BM)
SaK =
SaK/ 20 x 100 =
VERBAL
LINGUISTIK (BI)
SaK =
SaK/ 20 x 100 =
SbK =
SbK/ 20 x 100 =
ScK =
ScP + ScK x 100 =
20
DOMAIN
LOGIK MATEMATIK
VISUAL RUANG
ScP =
D
MUZIK
SdP =
SdP /20 x 100 =
E
NATURALIS
SeP =
SeP/20 x 100 =
F
INTRAPERSONAL
SfP =
SfP/20 x 100 =
G
INTERPERSONAL
SgP =
SgP /20 x 100 =
H
KINESTATIK
ShP =
ShP /20 x 100 =
I
EKSISTENSIAL
SiP =
SiP/20 x 100 =
CATATAN : P = Soalan Persepsi
K = Soalan Kecekapan
MIN
KESELURUHAN
DOMAIN
Interpretasi Skor IKP
Interpretasi Skor
Tinggi
Sederhana
Rendah
Skor dalam Peratus
75% hingga 100%
50% hingga 74%
0% hingga 49%
Sumber :
Alias Baba (1999), Tuckman (1999) dan Gay & Airasian (2003)
dalam Mohd. Sani Ismail (2011).
14
Inventori
Minat Kerjaya
15
Inventori Minat Kerjaya
Terdiri daripada 3 bahagian
 Bahagian A : Kesukaan
 Bahagian B : Pekerjaan
 Bahagian C : Kecekapan
Mengukur 6 konstruk
Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial,
Enterprising, Konvensional
Masa ujian : 30 – 40 minit
1. Setiap konstruk
mempunyai 30 item.
2. Jumlah item - 180
16
Contoh Item Inventori Minat Kerjaya
Suasana yang bising
YA
TIDAK
17
Contoh Item Inventori Minat Kerjaya
Pelakon
YA
TIDAK
18
PENTADBIRAN IMK
Murid disediakan
Tarikh
Sasaran
Tempat
:
:
:
Ditetapkan oleh sekolah
Murid Tingkatan 3
Tempat ujian yang sesuai dan kondusif
Edaran kertas ujian dan
borang jawapan
Penerangan
Murid menjawab soalan
Pengiraan Skor
Pengisian Skor dalam Borang Profil
Psikometrik (BPP)
Pentafsiran Skor
Penyimpanan
Maklumat
Arahan menjawab mengikut keperluan inventori
• Menjawab di atas borang jawapan
• Kertas ujian tidak boleh diconteng dan perlu dikembalikan
•
•
Masa : 30 – 40 minit
•
Murid mengira skor masing-masing dengan
bimbingan GBKSM
• Mengedar BPP kepada murid
• Murid memindahkan skor ke dalam borang BPP
•
1
2
GBKSM akan memberikan tafsiran skor
Pengesahan maklumat oleh Pengetua.
Maklumat disimpan di Unit Bimbingan dan
Kaunseling
Borang jawapan IMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
81. Y
82. Y
83. Y
84. Y
85. Y
86. Y
87. Y
88. Y
89. Y
90. Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
180.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y T
20
PERANAN PERSONEL PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN)
(Pegawai Kaunseling, Pegawai PBS Unit Peperiksaan)
• Memberi taklimat kepada Pegawai Pelajaran Daerah dan Penolong Pegawai
Pelajaran Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya mengenai pemantauan IKP
• Memantau pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik di peringkat PPD
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD)
(Penolong Pegawai Kaunseling dan Kerjaya, Pegawai PBS)
• Memastikan semua sekolah di bawah PPD masing-masing menerima bahan
Pentaksiran Psikometrik
• Memastikan pelaksanaan di peringkat sekolah
21
PERANAN PERSONEL PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PENGETUA/PENTADBIR
• Mengadakan perbincangan bersama Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh
Masa (GBKSM) dan setiausaha peperiksaan di sekolah masing-masing
mengenai pentadbiran Pentaksiran Psikometrik seperti pemilihan tarikh dan
lokasi ujian
• Mengadakan taklimat kepada semua guru mengenai Pentaksiran Psikometrik
• Memastikan perlaksanaan Pentaksiran Psikometrik berdasarkan proses kerja
yang telah ditetapkan.
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
• Menyediakan tempat dan jadual pelaksanaan pentaksiran psikometrik di
sekolah.
• Berbincang bersama Guru Kaunseling berkaitan perlaksanaan dan pentadbiran
Pentaksiran Psikometrik.
• Mengadakan taklimat kepada guru-guru mengenai pentadbiran Pentaksiran
Psikometrik.
• Memastikan perlaksanaan Pentaksiran Psikometrik berjalan lancar
22
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM)
• Berbincang bersama Pengetua tentang prosedur pelaksanaan Pentaksiran
Psikometrik
• Memberi taklimat kepada semua guru mengenai Pentaksiran Psikometrik
• Memberi taklimat kepada murid mengenai Pentaksiran Psikometrik
• Mentadbir Pentaksiran Psikometrik ( IMK dan IKP)
• Memeriksa borang jawapan IKP berdasarkan skema dan menyediakan profil
• Membuat interpretasi IKP berdasarkan keputusan murid
• Membuat intervensi, konsultasi dan sesi berdasarkan dapatan profil
• Mencetak pernyataan keputusan IKP
• Menyimpan profil murid
23
Pelaporan Pentaksiran Psikometrik (Ppsi)
SMK BINTANG TIMUR
PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3, 2014
Nama : NURUL HANI BINTI HASHIM
No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118
Tingkatan : 3 Nekad
Realistik
Investigatif
Artistik
UJIAN APTITUD KHUSUS
Konstruk
Skor (Peratus)
Verbal Linguistik
Visual Ruang
Logik Matematik
Muzik
Naturalis
Kinestatik
Interpersonal
Intrapersonal
Existential
90
80
80
70
50
40
40
40
30
INVESTIGATIF
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan
mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan,
menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri
sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.
ARTISTIK
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif
dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang.
Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan
membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang
lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial.
KONVENSIONAL ENTERPRISING
Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti
berikut:
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek,
peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan,
lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh.
Lebih suka bekerja di luar bangunan.
SOSIAL
REALISTIK
PENERANGAN
Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang
diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan
Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat
tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk
mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.
INVENTORI MINAT
KERJAYA
Petunjuk Inventori Minat Kerjaya
Persekitaran
pekerjaan
yang
melibatkan
pentadbiran
dan
pengurusan,
perniagaan
dan
keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu
lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi
dan keuntungan ekonomi.
Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian.
Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.
Petunjuk Ujian Aptitud Khusus
PENERANGAN
Verbal
Linguistik
Logik Matematik
Kecerdasan
Visual Ruang
Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons
dalam pelbagai bentuk set komunikasi.
Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat
penyelesaian secara logikal.
Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan
mengintepretasi ruang.
Kecerdasan
Muzik
Kecerdasan
Naturalis
Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.
Kecerdasan
Intrapersonal
Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat
kendiri.
Kecerdasan
Interpersonal
Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.
Kecerdasan
Kinestatik
Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan
tubuh.
Kecerdasan
Eksistential
Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam
kehidupan.
Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.
24

similar documents