A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

Report
A 2014-2020-as határon
átnyúló együttműködési
programok tervezése
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
A 2014-2020-as határon átnyúló
együttműködési programok tervezése
-
közös programozási folyamat a két partnerország részvételével
-
2012-ben programozó munkacsoportok kerültek felállításra: szavazó tagjai a
NUTS 3-as szintű területegységek és a központi kormányzati szervek képviselői
Az 1034/2013 (II.1) számú Korm.határozat a Széchenyi Programirodát jelöli ki a
határon átnyúló programok tekintetében a nemzetközi tervezési
munkacsoportjában való részvételre, valamint az elkészült operatív programok
Kormány elé történő beterjesztésére.
A Széchenyi Programiroda az alábbi határszakaszok együttműködési
programjainak tervezését koordinálja:
- Magyarország – Szlovákia
- Magyarország – Románia
- Magyarország – Szerbia (IPA II)
- Magyarország – Horvátország
- Ausztria – Magyarország
- Szlovénia – Magyarország
- Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna (ENI)
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Jogszabályi környezet
•
Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós
politika jövőbeli működési, és forrásának felhasználási kereteit
rögzítő jogszabálycsomag tervezetét.
–
–
–
–
–
–
fő üzenet: források hatékony és eredményorientált felhasználása
tematikus célkitűzések
indikátorok (kimenet-, és eredményindikátorok)
e-cohesion
Partnerség
ITI, CLLD
•
Az Európai Parlament 2013. november 20-án jóváhagyta a
jogszabálycsomag kompromisszumos változatát, várhatóan 2013
december 17. után kerülnek kihirdetésre.
•
ETE operatív programokat 9 hónapon belül kell benyújtani (2014.
szeptemberig)
Jogszabályi környezet
• Külön ETE rendelet kerül kihirdetésre, hangsúlyozva
ezeknek a programoknak a sajátosságait.
– Cél: végrehajtás egyszerűsítése
• limitált számú tematikus célkitűzés
• Vezető Partner elv marad - a „fő kedvezményezett” felelős
a projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi
konzorcium megbízásából: támogatási szerződés,
partnerségi megállapodás, projekt szintű megvalósítás és
elszámolás
• ERFA támogatási intenzitás 85% marad
• közös döntéshozatali mechanizmus marad
• határon átnyúló hatás legyen világos, definiálható,
mérhető, fenntartható, kimutatható
• egységes output indikátorok meghatározása
• közös jogosultsági szabályok felé való elmozdulás
Tematikus célkitűzések
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása;
3. A kis-és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati
és akvakultúra – ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban;
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és– kezelés
előmozdítása;
6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a
főbb hálózati infrastruktúrákban;
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás;
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
EU 2020
Az ETE programoknak is hozzá kell járulniuk az EU 2020
stratégia célkitűzéseihez:
• a 20 – 64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell
rendelkeznie;
• az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani;
• energia/klíma:
– ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése;
– Energiahatékonyság 20%-os növelése;
– Megújuló energia részarányának 20%-os növelése.
• az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni,
és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a
rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel;
• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának
kitett lakosok számát.
A magyar oldali végrehajtási rendszer
felépítésének alapelvei a 2014-2020-as
időszakban
• Irányító Hatóság (IH) és Közös Titkárság (KT)
kormányzati rendszeren kívül való elhelyezése
• IH és tagállami funkció szétválasztása
• Közös Monitoring Bizottság a kizárólagos döntéshozó
• megyék részvételének erősítése a végrehajtásban
• infopontok szerepének újragondolása, nagyobb
bevonásuk a végrehajtásba
• monitoring rendszer fejlesztése
• pénzügyi folyamatok egyszerűsítése
• bizonyos beavatkozási területek esetén nyílt
pályáztatási rendszer helyett egyéb
projektkiválasztási módszer lehetősége
Ausztria – Magyarország CBC
2014-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
legelőrehaladottabb a tervezés
2012. ápr. 17: 1. PG ülés (Programming Group)
2013. nov. 28: 10. PG ülés
Irányító Hatóság: Ausztria, Közös Titkárság:
Magyarország (Sopron)
tematikus célkitűzések és beruházási
prioritások meghatározásra kerültek
OP előzetes tervezete EB számára megküldésre
került
pozitív visszajelzés
ERFA keret: 70-75 M EUR
Kisprojekt Alap koncepció kidolgozás alatt
Ausztria – Magyarország CBC
2014-2020
Tematikus célkitűzés
Beruházási prioritások
Specifikus célkitűzések
3. A kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
javítása
3d) A kkv-k kapacitásának támogatása
a növekedésben és innovációs
folyamatokban való részvétel
elősegítése érdekében
1. A kkv-hálózatok együttműködő kutatásfejlesztési kapacitásainak növelése a nemzetközi
szinten versenyképes helyi termékek fejlesztésére
koncentrálva
6. A
környezetvédelem és
az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása
6c) kulturális és természeti örökség
védelme, támogatása és fejlesztése
1. A természeti és kulturális örökség fenntartható,
környezetbarát és erőforrás-hatékony módon
történő védelmére, ösztönzésére és fejlesztésére
irányuló közös megközelítések erősítése
6d) biodiverzitás védelme és helyreállítása,
talajvédelem és ökoszisztémával
kapcsolatos szolgáltatások, például Natura
2000 és zöld infrastruktúrák helyreállítása és
ösztönzése
1. A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai
stabilitásának növelése (az éghajlatváltozás
hatásaival kapcsolatban is)
6f) innovatív technológiák ösztönzése a
szennyvízkezelési és a vízgazdálkodási
szektorban a környezetvédelem és
erőforrás-hatékonyság javítása, illetve a
talajvédelem vagy a légszennyezés
1. Technológiai innováció ösztönzése az erőforráshatékonyságban (anyagok életciklusa, megújuló
energia szektor, talajvédelem, légszennyezés)
2. A gazdasági fejlődéssel foglalkozó közvetítő
szervezetek (pl. munkaerőpiaccal kapcsolatos
intézmények, szakmai szövetségek...) által
nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése
a régiós kkv-k nemzetközileg versenyképes helyi
termékei, valamint gyártási és
marketingkapacitásai fejlesztésének előmozdítása
érdekében
2. Az együttműködés, valamint az innovatív és
fenntartható intézkedések ösztönzése a
vízgazdálkodás és a vízvédelem területén a
Ausztria – Magyarország CBC
2014-2020
Tematikus célkitűzés
Beruházási prioritások
Specifikus célkitűzések
7. A fenntartható
közlekedés előmozdítása
és kapacitáshiányok
megszüntetése a főbb
hálózati
infrastruktúrákban
7b) regionális mobilitás
előmozdítása
1. A regionális központok határon
átnyúló összekapcsolódásának és
elérhetőségének növelése
7c) zöld közlekedési
rendszerek
1. A közlekedési eszközök
környezetbarát megoszlására való
átállás ösztönzése
11. Az intézményi
kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás
CBC) állampolgárok és
intézmények közötti jogi és
közigazgatási együttműködés
elősegítése
1. A határon átnyúló együttműködések
és regionális/területi irányítási
felépítések környezetének javítása
Szlovénia – Magyarország CBC
2014-2020
• … a tervezés még kezdeti fázisban
• tervezési munkacsoport 2012-ben megalakult
• OP szakértők még nem kerültek kiválasztásra
• kis költségvetésű program (kb 15 M EUR)
Üzenet a megyéknek
Fontos, hogy a tervezési folyamat során a helyi fejlesztési igények
minél hatékonyabban és eredményesebben becsatornázásra
kerüljenek.



Erre több módon is lehetőség van:
tervezéssel kapcsolatos rendezvényeken való aktív részvétel;
társadalmi egyeztetésben való részvétel, programdokumentumok
áttekintése, észrevételezése;
illetékes megyei kollégák részére az észrevételek, felmerülő
fejlesztési igények továbbítása, amelyeket a munkacsoportokba
delegált képviselők a tervezésbe becsatornáznak.
Javasoljuk, hogy a pályázók már most gyűjtsék össze a konkrét
projektötleteket, és a megfelelő partnerségeket kezdjék el
kialakítani, hogy az új pályázati felhívásokra készen álljanak. A
határon átnyúló együttműködési projektek sikeres és eredményes
megvalósításának egyik záloga a megfelelő partnerek megtalálása és
a jól működő partnerség kialakítása.

similar documents