Projekt APK (T. Koníček, R. Jiránek, OPK MV)

Report
Projekt
Asistent prevence kriminality
Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra
Historie a východiska
• Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2008
až 2011 + na léta 2012 až 2015
• 2009 - Program prevence kriminality a
extremismu – Úsvit
– cíl / donor / realizátor /
– osvědčené typy projektů
• 2009 = (září – prosinec) Most, SV lokalita
Chanov, projekt Asistent prevence kriminality = 26
asistentů / paralelní realizace projektu v Děčíně.
Legislativní ukotvení
• ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - zcela inovativní
projekt v poměrech ČR;
• Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je
zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní
policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není
strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které
nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně
strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na
prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a
bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci;
3
Cíle projektu APK
• snížení počtu spáchaných trestných činů i
přestupků v sociálně vyloučené lokalitě;
• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL;
• zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů
garantujících dodržování práva (veřejná správa,
Policie ČR, obecní policie);
• motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě
nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné;
• zvýšení pracovních a sociálních kompetencí,
zvýšení vzdělání a zajištění praxe;
• podpora sociální integrace, zvýšení sociálního
statutu, prevence a eliminace sociálního vyloučení;
4
Cíle projektu APK
• posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců
chování v rámci rodin v sociálně vyloučených
lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání
pro dospělého člena rodiny;
• prevence sousedských sporů, bagatelní a
latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR
a obecní policie v rámci sociálně vyloučených
lokalit obtížně řeší;
• prevence rasově motivovaných sporů a
extremistických projevů;
• změna negativního pohledu majoritní
společnosti na osoby sociálně vyloučené.
5
Podmínky pro činnost APK
• Výběr vhodného zájemce o práci APK – člověk ze
SVL, zná komunitu, není trestán nebo je trestán za
neúmyslné trestné činy, není angažován v žádném
„živém kriminálním případu“, není členem lichvářské
nebo nátlakové (vlivové) skupiny, je ochoten se
vzdělávat a má potenciál vzdělávat se. Nejsou
preferování tzv. samozvaní vůdci.
• Na výběru se podílí Policie ČR, MP, vedení města,
romský poradce nebo asistent, sociální odbor města.
• Není nikde stanoveno, že APK musí být jen
příslušník Romské komunity a zkušenosti z
realizace projektu to jednoznačně potvrzují!!!
• Před nástupem do zaměstnání musí zájemce
absolvovat vstupní vzdělání. Ministerstvo vnitra
připravilo 16 hodinový vstupní kurz pro APK i pro
6
mentory.
Podmínky pro činnost APK
• Zřízení pozice mentora z řad obecní policie,
který asistenta přímo vede; mentor musí
absolvovat vstupní vzdělávání. Příprava MP na
příchod asistenta a nový styl práce.
• Stanovení konkrétního obsahu činnosti APK,
každodenní zadávání úkolů a jejich kontrola ze
strany mentora a vedení MP.
• Stanovení pracovní doby – klouzavá,
přerušovaná – tak, aby jejich práce byla co
nejefektivnější včetně např. nočních časů a
sobot.
7
Podpora projektu z MV
• Odbor prevence kriminality MV poskytuje:
– metodické vedení a konzultace zájemcům a
realizátorům projektu
– dotace na mzdy asistentů v max. výši 16 800 Kč
superhrubé mzdy /osoba/měsíc
– dotace na vzdělávání asistentů a jejich mentorů a na
supervizi
– dotace na další potřebné vybavení, kurzy, analýzy …
– dotace je poskytována na kalendářní rok / je možné ji
přidělit opakovaně
• Odbor prevence kriminality provádí věcnou kontrolu
obsahové činnosti i finanční kontrolu využití dotace.
• Dobrou i špatnou praxi sděluje všem realizátorům projektu
Asistent prevence kriminality (seminář pro realizátory
projektu v prosinci 2011 i 2012).
8
Realizace projektu – lokality
• 2009 – Most (Chanov) = 26 APK
• 2010 – v 10 městech působí 38 APK,
Most, Litvínov, Děčín, Trmice, Obrnice,
Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová, Kladno
• 2011 – v 17 městech působí 104 APK,
Bílina, Bruntál, Břeclav, Děčín, Havířov,
Karviná, Kladno, Kojetín, Litvínov, Most,
Nový Bor, Nový Bydžov, Obrnice, Orlová,
Ostrava, Šluknov, Trmice
9
Realizace projektu – lokality
• 2012 – v 15 městech pracuje 37 APK, Bílina,
Brno, Bruntál, Břeclav, Kadaň, Krásná Lípa,
Nový Bor, Praha 14, Rotava, Sokolov, Štětí, Ústí
n/L, Vejprty, Vsetín, Vysoké Mýto.
• Další APK (celkem 50) začalo od 1. 7. 2012
pracovat v 11 městech vybraných k realizaci
projektu financovaném z prostředků ESF OP
LZZ. Jedná se o města Děčín, Havířov,
Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most,
Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov.
• Celkem v roce 2012 je projekt APK realizován
ve 26 městech a je do něj zapojeno 87
asistentů.
10
Ukázky z činností asistentů
• dohled u základních škol (před zahájením
vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu
žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích
(přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností
dětí při začínajících projevech šikany, rvaček,
okrádání školáků, kouření dětí, nebo jak prevence
před distribucí omamných látek přímo před budovou
školy;
• kontrola heren, zda se v nich nezdržují osoby pod
stanovenou věkovou hranicí;
11
Ukázky z činností asistentů
• dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové
služby společně s hlídkami obecní policie a po zácviku i
samostatně;
• získávání a předávání poznatků obecní policii nebo
Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního
jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách
jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji
nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení
nočního klidu;
• podíl na mediaci vznikajících problémů již v jejich
počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví,
rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí;
• spolupráce s majiteli domů v nalézání možností zapojení
obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např.
společné úklidy).
12
APK v Novém Bydžově (2011)
13
Klady projektu
• zaměstnání osob dlouhodobě a obtížně
nezaměstnaných se znalostí specifik SVL;
• působení APK snížilo riziko páchání trestné
činnosti, riziko vandalismu a zvýšilo pocit bezpečí
občanů;
• APK pomohli k navázání kontaktu mezi obyvateli
lokalit a strážníky; došlo ke změně postojů dětí i
jejich rodičů ke strážníkům a k dodržování
zákonů;
14
Klady projektu
• postupná změna náhledu na romskou komunitu jako
na skupinu ryze problémovou;
• objektivně dochází ke snížení počtu oznámení a
stížností na vybrané přestupky zejména proti
veřejnému pořádku; došlo zároveň ke zvýšení
objasněnosti různých přestupků, a to na základě
místní a osobní znalosti APK;
• APK jsou obyvateli lokality velmi pozitivně přijímáni a
obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a
to jak příslušníci romské menšiny, tak i příslušníci
majority);
• téměř všichni APK se identifikovali s rolí „ochránce
zákona a spolupracovníka městské policie“;
• z pohledu městské policie je pozice APK zajímavou a
efektivní možností jak „nerepresivním způsobem“
usměrnit chování obyvatel vyloučené lokality;
15
Klady projektu
• obyvatelé lokalit vnímají APK jako součást systému
bezpečnosti; důkazem důvěry obyvatel v asistenty je
fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí
s žádostmi o řešení jejich problémů (nejčastěji
vyplývající ze soužití s problémovými rodinami);
• veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup APK
k jejich získané práci a její vliv na snížení negativních
jevů v SVL;
• úspěch projektu je znásoben vytvořením návazných
preventivních programů a zakomponováním činnosti
APK do strategických a rozvojových dokumentů
obce (integrace, prevence, rozvoj …) a do pracovních
skupin.
16
Úskalí projektu
•
•
•
•
dobrý výběr vhodného asistenta = absence páchání
trestné činnosti, šíření pomluv a nepravdivých
informací, nadržování příbuzným …
APK se nepodařilo ve všech lokalitách navázat
takové vztahy v SVL, především v místní romské
komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji
„proniknout“ a spolupodílet se odstraňování bariér a
řešení problémů;
nedostatečně konkrétní zadání práce pro APK,
absence přímého vedení a důsledné kontroly práce
APK ze strany obecní policie;
neochota resp. nedostatečná motivace APK k doplnění
formálního stupně vzdělání, které by jim otevřelo cestu
k jiným pracovním pozicím (např. strážníka obecní
policie);
17
Úskalí projektu
• média zveřejňují tendenční a zkreslené informace o
působení APK. Utvrzují a povzbuzují předsudky majority
vůči minoritám a sociálně vyloučeným;
• despekt některých strážníků k APK; podcenění
personální práce uvnitř obecní policie; proces
zavádění projektu do obce;
• APK nemohou komunikovat s médii svévolně a
samostatně - jsou zaměstnanci obce a jako takoví
podléhají vnitřním směrnicím obce o kontaktu s médií,
který většinou zastává tiskový mluvčí nebo velitel obecní
policie;
• není garantována kontinuita realizace projektu,
protože není zajištěno víceleté financování z národních
zdrojů. To způsobuje nejistotu v působení APK.
18
Projekt podpořený z OP LZZ
• Název projektu - Asistent prevence
kriminality, délka trvání 36 měsíců, reg. č.
CZ.1.04/3.3.00/61/00003, dotace
37 771 432 Kč.
• Projekt probíhá v následujících městech –
Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná
Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová,
Ostrava, Šluknov.
19
Aktivity projektu OP LZZ
• zaměstnání pro 50 APK na dobu 24 měsíců;
• standardizace fáze výběru APK i mentorů a jejich
vstupního vzdělávání;
• standardizace průběžného vzdělávání APK zaměřené
na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce
v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti
související s lepším uplatněním na trhu práce;
• vzdělávání a supervize mentorů;
• vytvoření metodiky činnosti APK;
• akreditace rekvalifikačního kurzu;
• nalezení zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků
projektu (tj. pro 10 APK) po jeho ukončení.
20
APK v systému Národní
soustavy povolání
• odboru prevence kriminality se podařilo s platností od 1.
října 2012 nově zařadit pozici APK do Národní soustavy
povolání
• konkrétně viz
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102691&ko
d_sm1=8
• Pracovní pozice APK byla Sektorovou radou Národní
soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně
schválena a stala se součástí Katalogu Národní
soustavy povolání
21
APK v NSP
• NSP je významným zdrojem informací pro oblasti HR a
profesního vzdělávání ve všech jeho stupních
• NSP významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto
oblastech
• NSP se stává základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu
na trhu práce v kontextu celé Evropské unie
Vyhodnocení dotací
poskytnutých v rámci Programu
prevence kriminality 2013,
2. kolo dotací a základní
evaluace vlivu APK na
přestupkovou činnost v dané
lokalitě
23
Rekapitulace 1. kola dotačního titulu
• Finanční prostředky jsou obcím přidělovány na základě
plnění jednoho z úkolů „Strategie prevence kriminality
v ČR na léta 2012 až 2015“
• V 1. kole bylo podáno celkem 163 žádostí samospráv
na celkem 406 dílčích projektů s požadavkem na dotaci
ve výši 93.733.083,- Kč
• Celkově byly dotace přiděleny na 220 dílčích projektů
• K rozdělení bylo celkem 20.000.000,- Kč investičních a
30.557.000,- Kč neinvestičních prostředků
• Investičních projektů bylo schváleno celkem 64 ve
výši 20.000.000,- Kč
• Neinvestičních projektů bylo schváleno 156 ve výši
26.553.000,- Kč
24
Rekapitulace 1. kola dotačního titulu
• Nejvíce podpořených projektů v investiční oblasti
byla realizace městských kamerových
dohlížecích systémů - 47 dílčích projektů za
15.566 000,- Kč
• V neinvestiční oblasti jde o projekt Asistent
prevence kriminality (APK) - 30 projektů za
12.105.000,- Kč
25
2. kolo dotačního titulu
• Protože z 1. kola zbyly finanční prostředky, bylo
vyhlášeno ministrem vnitra dne 7. května 2013 2. kolo
dotačního titulu "Prevence kriminality a zvýšení bezpečí
v sociálně vyloučených lokalitách v obcích
spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování"
(viz http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevencekriminality.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d)
• Souhrn žadatelů dle krajů: (seznam obcí v příloze č. 3)
– Ústecký kraj - 13 obcí
– Karlovarský a Moravskoslezský kraj - 6 obcí
– Olomoucký a Středočeský kraj - 3 obce
– Liberecký kraj - 2 obce
– Plzeňský, Jihočeský, Královehradecký a
Jihomoravský kraj - 1 obec
– Praha, Pardubický, Zlínský a kraj Vysočina - 0 obcí
Termín odevzdání žádostí je 30. červen 2013
26
Další dotace v roce 2014
Výzva na Program prevence kriminality v roce
2014 bude zveřejněna v průběhu 4. čtvrtletí roku
2013 na webových stránkách MV
27
Příloha č. 1
APK podpoření v rámci Programu prevence kriminality 2013
*Nově je projekt realizován ve 13 obcích
** Počet asistentů byl v roce 2013 navýšen. V Kadani ze 2 na 3 a ve Štětí ze 2 na 4.
Město
Dotace
(Kč)
Navazující/no
vý *
projekt
Počty
asistent
ů
Rotava
609 000
Rumburk
300 000
2
Sokolov
758 000
4
nový
2
Aš
280 000
Bílina
575 000
4
Svitavy
267 000
nový
1
Brno
620 000
3
Šternberk
298 000
nový
2
Bruntál
372 000
2
Štětí **
737 000
4
Břeclav
487 000
3
1 209 000
8
Frýdek - Místek
265 000
Kadaň **
454 000
Karlovy Vary
1 032 000
Krásná Lípa
126 000
1
Krupka
168 000
1
Nový Bor
403 000
Ornice
362 000
Opava
306 000
Pardubice
111 000
Praha
254 000
nový
nový
Ústí nad Labem
4
2
Ústí nad Orlicí
175 000
nový
2
Vejprty
231 000
Velké Hamry
221 000
nový
1
Vimperk
327 000
nový
2
2
Vsetín
282 000
2
2
Vysoké Mýto
432 000
2
nový
2
Žďár nad Sázavou
164 000
nový
2
nový
1
Žlutice
280 000
nový
2
2
CELKEM
3
nový
1
5
12 105 000
74
28
Příloha č. 2
APK podpořený z prostředků ESF OPL ZZ reg. č.: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003
Město
Počet asistentů
Karviná
10
Ostrava
3
Havířov
2
Orlová
4
Kutná Hora
3
Litvínov
4
Chomutov
6
Most
4
Obrnice
2
Děčín
10
Šluknov
2
Celkem měst 11
Celkem asistentů 50
Pozn.: Mzdové náklady na činnost 50 asistentů po dobu 2 let (červenec 2012 – červen 2014) jsou
20 160 000 Kč.
29
Příloha č. 3
Seznam obcí pro 2. kolo dotací PK 2013
Lokality se spoluprací od března 2010 do konce
června 2013:
Lokality se spoluprací od ledna 2013 do konce roku 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bílina – Ústecký kraj
Bruntál – Moravskoslezský kraj
Havířov – Moravskoslezský kraj
Jirkov – Ústecký kraj
Jáchymov – Ústecký kraj
Kutná Hora – Středočeský kraj
Obrnice – Ústecký kraj
Teplá – Karlovarský kraj
Toužim – Karlovarský kraj
Trmice – Ústecký kraj
Nové Sedlo – Karlovarský kraj
Odry – Moravskoslezský kraj
Osoblaha – Moravskoslezský kraj
Ralsko – Liberecký kraj
Rumburk – Ústecký kraj
Staré Křečany – Ústecký kraj
Šternberk – Olomoucký kraj
Velké Hamry – Liberecký kraj
Žlutice – Karlovarský kraj
Lokality se spoluprací od června 2011 do konce
června 2014:
Od července 2013 do konce června 2016 bude Agentura
působit v:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Děčín – Ústecký kraj
Hodonín – Jihomoravský kraj
Kadaň – Ústecký kraj
Kolín – Středočeský kraj
Krupka – Ústecký kraj
Mělník – Středočeský kraj
Sokolov – Karlovarský kraj
Vejprty – Ústecký kraj
Větřní – Jihočeský kraj
Dubí – Ústecký kraj
Frýdek-Místek – Moravskoslezský kraj
Jaroměř – Královehradecký kraj
Kraslice – Karlovarský kraj
Krnov – Moravskoslezský kraj
Mikulovice – Olomoucký kraj
Moravský Beroun – Olomoucký kraj
Poběžovice – Plzeňský kraj
Štětí – Ústecký kraj
30
Evaluace činnosti APK
• Jedním ze základních ukazatelů je pokles počtu přestupků v
dané SVL
• Konkrétní data ze Štětí, ze Sokolova z Děčína to jen
potvrzují:
Druhy
přestupků
Sokolov
2011
Sokolov
2012
Štětí
2011
Štětí
2012
Děčín
2011
Děčín
2012
Proti veř.
pořádku
253
36
57
40
6947
2940
Proti obč.
soužití
15
0
12
4
Proti majetku
5
7
130
53
1688
1335
31
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor prevence kriminality
Mgr. Radek Jiránek a JUDr.
Tomáš Koníček
oddělení preventivních programů,
dobrovolnické služby a lidských práv
32

similar documents