Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai

Report
Országos Kereskedelmi Szövetség 2011. november 29.
Az áruházak üzemeltetőinek
tűzvédelmi feladatai
Kiss Levente tűzoltó alezredes
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
úgy üzemeltetni, hogy ne
legyen tűz, illetve a bent lévők
kimenekülhessenek
alapelvek
103. Kiürítés és mentés
291. § Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy
a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő
módon, indokolt esetben több szakaszban tájékoztathassák, riaszthassák,
-a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt
normaidőn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak,
-a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé
(felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelek alkalmazása, megvilágítás,
akadályok feloldása, hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség),
Feladatok
adminisztrációs
gyakorlati
Adminisztrációs feladatok
Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzriadó Terv
Dolgozók tűzvédelmi oktatása
Tűzvédelmi Szabályzat – 30/1996 (XII. 29.)
BM rendelet
•
a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
•
a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a
finanszírozására vonatkozó szabályokat;
•
a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek,
szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra
vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
•
a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
•
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek
meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
•
a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó
tűzvédelmi képesítési követelményeket;
•
•
a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának
szabályait;
Tűzvédelmi Szabályzat – 30/1996 (XII. 29.)
BM rendelet
i)1 a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget
tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli,
helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű
módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
j)2 az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő
helyiséghasználat módját és felelősét
Tűzriadó Terv – 30/1996 (XII. 29.) BM
rendelet
•
a tűzjelzés módját;
•
a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
•
a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
•
a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
•
a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti
alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók
(kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben
a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.
Dolgozók tűzvédelmi oktatása – 1996. évi
XXXI. tv. 22.§ (3)
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben
részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről,
valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos
tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz
esetén végzendő feladataikat megismerjék – feleslegesnek tűnik, unalmas
Gyakorlati feladatok
•
Műszaki berendezések karbantartása, dokumentálása
•
Személyi állomány folyamatos kontrollja (bérlők, dolgozók)
•
Figyelemmel kísérni az áruház mindenkori állapotát (dekorációk,
reklámok, ajtók, menekülési rajzok)
Problémák
Problémák
•
•
•
•
nagy mennyiségű éghető anyag
helyismerettel nem rendelkező emberek – menekítés!
átalakítás, felújítás
vagyonvédelem – tűzvédelem
Mi a cél?
- Pánik elkerülése
- Egyértelmű
információ közlés
- Események
irányítása
Köszönöm a figyelmet!

similar documents