Kilencedikes kompetenciaalapú bemeneti mérés matematikából

Report
PÓTA
VEZETÉKNÉV
MÁRIA
KERESZTNÉV
Kilencedikes kompetencia alapú
bemeneti mérés
matematikából
2009 őszén
A matematikai eszköztudás
kompetencia alapú mérése
Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott
értéket mutató első követő mérése
a 2011-es tizedikes országos kompetenciamérés lesz.
A felmérést az iskolák bonyolították le,
általában két egymást követő, 45 perces tanóra
keretében.
•2
A mérésben résztvevők köre
Fővárosi fenntartói szinten teljeskörű,
matematikából 11816 tanuló részvételével.
A reprezentatív mintába
matematikából 2803 tanuló került,
80 %-uk írta meg a dolgozatot: 1756 fő.
A populáció 45 %-a lány, 54 %-a fiú.
•3
A mérés lebonyolítása
A és B változatú feladatlappal, az azonos feladatok
sorrendjét variálva.
Így minden tanuló ugyanazokat a feladatokat
oldotta meg .
Elsősorban az eszköztudást, nem pedig a tantervi
követelmények elsajátítását mértük.
• Javítók: szakértők, vezetőtanárok, 10 fő.
• Statisztikai feldolgozás: az MFPI végezte.
•4
Létszám (fő)
A tanulók nyolcadikos év végi
matematikajegyének megoszlása
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
838
724
628
346
208
57
1
2
3
4
5
Év végi matematikaosztályzat
Nem
válaszolt
•5
A matematikateszt jellemzői
Összteljesítmény
Szórás
36 %
18 pont
21%
10 pont
Jegy-teszt korreláció
0,55
Cronbach-féle alfa
0,93
•6
Teljesítményeloszlás matematikából
30
Gyakoriság (%)
25
20
15
18
18
14
14
12
11
10
7
4
5
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Teljesítmény (%)
8
9
10
•7
Matematika-teljesítmények
iskolatípusonként
gimnáziumi átlag
szakközépiskolai átlag
szakiskolai átlag
fővárosi átlag
megoldási szint (%)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
feladatok sorszáma
•8
A matematika kompetenciamérés
eredményei képzéstípusonként
Átlag
(%)
Szórás
(%)
Gimnázium
55
19
Szakközépiskola
35
18
Szakiskola
17
13
Összesítve
36
21
A képzés típusa
•9
A mérés tartalmi területei
Tartalmi területek és eredményeik
2008.
2009.
Mennyiségek és műveletek
41 %
35 %
Hozzárendelések és
összefüggések
38 %
51 %
Alakzatok síkban és térben
42 %
24 %
Események statisztikai
jellemzői és valószínűsége
43 %
43 %
•10
Gondolkodási műveletek
Gondolkodási
műveletek
Összesített
eredmény
2008.
Összesített
eredmény
2009.
Tényismeret
és rutinműveletek
Modellalkotás
Komplex
megoldások
46,7 %
53,3 %
21,7%
39,3 %
47,7 %
24 %
•11
Kihagyott feladatok számának
megoszlása
900
800
763
700
551
Létszám (fő)
600
519
500
366
400
300
235
168
200
118
100
31
27
17
8
7
8
9
10
0
nincs
1
2
3
4
5
6
Kihagyott feladatok száma
üresen hagyott feladatok száma
•12
A kompetenciák
fejlődésének/fejlesztésének lépései
1.
szint: reorganizáció,
2. szint: reprodukció,
3. szint: transzfer,
4. szint: problémamegoldás
Kompetencia ≥transzferképesség
•13
Az eredmények feladatonként
60%
elért eredmény (%)
50%
52%
50%
50%
50%
43%
40%
31%
27%
30%
24%
22%
23%
20%
10%
0%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
feladat sorszáma
•14
1. feladat
Egy mobil-szolgáltató két díjcsomagot ajánl: az A
változatban a havi előfizetési díj 3600 Ft, amely teljes
egészében lebeszélhető, 1 perc beszélgetés díja pedig 30
Ft. A B változatban a havi előfizetési díj 4860 Ft, amely
teljes egészében lebeszélhető, 1 perc beszélgetés díja
pedig 27 Ft.
a) Dani havonta átlagosan 150 percet beszél
mobiltelefonján. Melyik díjcsomag kedvezőbb a
számára?
b) Sanyi átlagosan 200 percet telefonál havonta. Neki
mennyit kellene az egyes díjcsomagok szerint
fizetnie?
2. feladat
Egy derékszögű háromszög befogói 3 cm és 4 cm
hosszúak. Ezt a háromszöget tükrözzük az
átfogójára.
a) Szerkeszd meg a háromszöget, és végezd el az
átfogóra való tükrözést!
b) Milyen síkidomot határoz meg a derékszögű
háromszög és a tükörkép együttesen?
c) Mekkora a keletkezett síkidom területe?
d) Milyen hosszúak a keletkezett síkidom átlói?
3. feladat
A IX. B osztályba járó 28 diák mindegyike
szereti a fagylaltot. Tanítás után egy
héten át minden nap bemennek a közeli
cukrászdába, és vesznek egy-egy
háromgombócos fagyit, 120 Ft/gombóc
áron.
Hány 15000 Ft-os koncertjegyet tudnának
venni a fagyira költött összes pénzből?
4. feladat
Péter kirándulni ment. Otthonról északi irányba indult el, majd
3 km megtétele után délkeletnek fordult. Mivel sok volt az
emelkedő, ezért ezen a szakaszon csak 2 km/h-s
átlagsebességgel tudott haladni. 90 perc elteltével pihent
egy kicsit, majd déli irányban megtett újabb 3 km-t. Lassan
esteledett, ezért a legrövidebb úton szeretne hazatérni.
a) Készíts térképvázlatot, amelyen berajzolod Péter már
megtett útját!
b) Hány kilométer hosszú a legrövidebb út, amelyen
visszatérhet kiindulási helyére?
c) Milyen irányban van Péter otthona mostani helyétől?
5. feladat
Az országúton haladva figyeljük a különböző benzinkutaknál kiírt
üzemanyagárakat. Útközben feljegyeztük, hogy a 95-ös benzin ára:
az 1. kútnál:
a 2. kútnál:
a 3. kútnál:
a 4. kútnál:
az 5. kútnál:
265,9 Ft/ l
272,9 Ft/ l
279,9 Ft/ l
262 Ft/l
269,9 Ft/ l
a) Az árakat tízesekre kerekítve melyik kutaknál lenne azonos az
üzemanyagár?
b) Mennyit fizetünk 34 liter üzemanyagért, ha a legolcsóbb kútnál
vásárolunk?
c) Mennyivel fizetnénk többet, ha a harmadik kútnál vásárolnánk?
6. feladat
Ha fehér, kék és sárga festéket 9 : 6 : 5 arányban
keverünk össze, zöld festéket kapunk.
a) A keverék hány százaléka a kék?
b) Az elkészített 32 liter festékben hány liter
sárga festék van?
7. feladat
Egy zsákutcában a személygépkocsik parkolására
egymás mellett öt helyet jelöltek ki.
a) Hányféleképpen helyezkedhet el két autó a
parkolóban?
Jelöld a lehetséges elhelyezkedéseket jellel az
ábrán! (A táblázatban maradhat üres sor is.)
b) Egy minibusz három egymás melletti parkolóhelyre
fér be.
Mekkora az esélye (mi a valószínűsége) annak, hogy
az érkező minibusz talál elég helyet a parkoláshoz,
ha már két autó áll a parkolóban?
8. feladat
109 m 20 cm szövetből 42 db ugyanolyan
kabátot készítettünk.
Mennyi szövetet használtunk volna fel, ha
csak 35 kabátot varrtunk volna?
9. feladat
Egy 3 méter élhosszúságú, kocka alakú tartály tele
van vízzel. A tartály alján lévő csapból 1 óra alatt
1800 liter víz folyik ki. A csapot reggel 8 órakor
megnyitottuk, délután 2-kor elzártuk.
a) Mennyi víz folyt ki a tartályból?
b) A csap elzárása után milyen magasan állt a víz
a tartályban?
(A csapból kifolyó víz sebessége állandó.)
10. feladat
Az A = 3 + 33 + 33 + 33 + 3 kifejezés értékének
kiszámolásakor azt kell figyelembe venni, hogy a
szorzás magasabb rendű művelet, mint az összeadás.
Ez azt jelenti, hogy először a kijelölt szorzásokat kell
elvégezni. Eszerint A = 3 + 9 + 9 + 9 + 3 = 33.
Írj zárójeleket a B, C, D kifejezésbe úgy, hogy B, C, D
értéke más-más legyen, és számold ki az egyes
zárójelezések nyomán kapott eredményt is!
B= 3 + 33 + 33 + 33 + 3 =
C= 3 + 33 + 33 + 33 + 3 =
D= 3 + 33 + 33 + 33 + 3 =
A matematikafeladatok
kapcsolatrendszere
•26
4., 9. és 6. feladat
A 4. és a 9. feladat összetett
gondolkodást igényel, többfajta
ismeretet kellett mozgósítani
megoldásukhoz.
Elég erősen kapcsolódik e csoporthoz a
6. feladat, amelyben arányosság
alapján
kellett
következtetést
levonni
Mindhárom feladat alapvető
fontosságú számolási és kombinatív
.
geometriai készséget mért
•27
3. és 10. feladat
Alapvető számolást igénylő
feladatok.
A 3. a legegyszerűbbnek számít,
mindenkitől elvárható minimális
tudásszintet mér.
A hármasokkal való számolást,
zárójelezést kívánó 10. feladatot
a tanulók viszonylag sikeresen
oldották meg.
•28
1. és 5., valamint a 7. feladat
Mobiltelefon előfizetési díja,
tankolás különféle
benzinkutaknál, valamint a
parkolási lehetőségek
témája.
Elenyésző volt azok száma,
akik ezekből a feladatokból
nem értek el
részpontszámokat.
•29
2. feladat
Derékszögű háromszög
szerkesztése, majd tükrözése
az átfogóra,
Területszámítás.
A legkritikusabb feladat.
Nem foglalkoztak vele!
•30
A méréssorozat várható eredménye
A folyamatos fejlesztés
pozitív hatású lesz a
tanulókra.
Jobb eredmények,
sikeresebb iskolai
tanulmányok.
A bemeneti matematikai
kompetenciamérésének
összevetése az országos
mérés eredményével;
a hozzáadott érték
vizsgálata több tanulmányi
időpontban.
•31
Köszönöm a figyelmet.
[email protected]
•32

similar documents