2015. évi költségvetés

Report
Belügyminisztérium
Az önkormányzatok 2015. évi
finanszírozása
1
2015. évi költségvetés

2015-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás,
 Cél: a struktúra megszilárdítása, egyedi problémák kezelése
 2015. év fő feladatai:
◦ a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése
◦ kistelepülések további felzárkózásának-, és az esélyegyenlőség
megteremtésének az elősegítése
◦ az önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának
emelése
◦ szolidaritás elvének erőteljesebb érvényesítése (beszámítás!)
◦ gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése (több forrás)
◦ segélyezettek visszavezetése a munkába (szociális rendszer átalakítása)
2
Rendelkezésre álló erőforrások 2015-ben
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló
2014. évi C. törvény
IX. fejezet főösszege : 649 264,6 millió forint
Cím
Alcím
1.
1.
2.
3.
4.
2.
Megnevezés
A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása:
A helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Összesen:
Támogatás
150 994,9
165 485,3
192 094,4
30 765,3
109 924,7
649 264,6
3
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
 Települési
önkormányzatok működésének
támogatása
(hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok, lakott
külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok),
 Nem
közművel gyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása

Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
 Határátkelőhelyek

fenntartásának támogatása
Megyei önkormányzatok támogatása
 A 2014. évről
áthúzódó bérkompenzáció támogatása
4
Változások a működés általános
támogatásában
Települési önkormányzatok működésének támogatása
o
ez a jogcím kiegészül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, és az
üdülőhelyi feladatok (fajlagos összeg 1,55 Ft/IFA Ft) támogatásával
o
Egyéb kötelező feladatok támogatása  differenciáltabbá vált
Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű, az
egy lakosra jutó 20.000 forint alatti adóerő-képességgel rendelkező
települések esetén
 1000 fő lakosságszám alatti települések legalább 4 millió forint,
 1000 fő lakosságszám feletti települések legalább 5 millió forint,
 Egyéb települések legalább 3 millió forint,
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
o
Átalakult csak a valódi feladattal rendelkező, schengeni külső
határszakaszokat fenntartó önkormányzatok támogatása
5
Beszámítás
2015. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, sőt erősítése
az előző évi tapasztatok figyelembevételével
 Változások:
 az előző időszakhoz képest jóval differenciáltabb módon történik (a tavalyi 4
kategória helyett 2015. évben 12 kategória van)
 a számított bevétel mértéke a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, amely 0,05
százalékponttal haladja meg a 2014. évi hasonló mértéket
 2015-ben már a 8500 Ft/lakos adóerő-képesség alatt található településeket
sem érinti a csökkentés a (korábbi határ az 5000 Ft/lakos adóerő-képesség volt)
 a jóval az átlag feletti bevétellel rendelkező települések támogatáscsökkentése a
2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-át is meghaladja
 a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál
10 százalékponttal kisebb beszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok
elismeréseként (a tavalyi 5 százalékpont helyett)
 rendszer jellegű változás  a beszámítás mellett kiegészül a „pozitív
kiegyenlítéssel” (alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeknél)
Jogcímek: egyéb önkormányzati feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,
üdülőhelyi feladatok, település-üzemeltetési feladatok, hivatal működésének
támogatása
6
Ágazati feladatok támogatása I.
Köznevelés
Fő feladat 2015-ben is az óvodai ellátás biztosítása
 Bértámogatás (pedagógus életpálya követése)
 Óvodaműködtetési támogatás
változás  a forrás jelentősen emelkedett (+20%)
 Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
 Új támogatási célok
az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2, 5 milliárd
forinttal (2015. szept.1-től 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás)
o kiegészítő támogatás a óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz 2,4 milliárd forint
o
 Iskolák működtetése ( 3000 fő lakosságszám felett)
Figyelem! 2015. szeptembertől új működtetői ciklus,
h.i.: március 31.
7
Ágazati feladatok támogatása II.
Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatok

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím
(a korábban egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése )
előirányzata csökkent

o
oka  a szociális támogatási rendszer átalakulása
o
indoka  kormányzati cél a segélyezettek visszavezetése a munkába
(2018-ig minden munkaképes dolgozhasson)
o
március 1-jéig a támogatásokra forrás rendelkezésre áll (FHT, szoc.
segély, lakásfenntartási, adósságcsökkentési, óvodáztatási támogatás)
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása
32000 Ft/fő adóerő-képesség alatt, települési támogatásra fordítható
Szociális alapszolgáltatások
Normatív alapon továbbra is
8
Ágazati feladatok támogatása II.
Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatok

Egyes szociális szakosított ellátások (egy jogcím alá kerültek )
Feladatalapúvá vált (bértámogatás + üzemeltetési támogatás)

o
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása
o
Hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása
o
Gyermekek és családosok átmeneti gondoskodását biztosító
intézmények
Gyermekétkeztetés  a finanszírozás módja nem változott
változás  a tavalyi évhez képest az előirányzat mértéke több,
mint 5 milliárd forinttal emelkedett
Bértámogatás + üzemeltetési támogatás
9
Hatásköri változások a szociális
ügyintézésben
2015. március 1-jétől:
Járási hivatalokhoz kerül: FHT (időskorúak járadéka, alanyi
ápolási díj marad)
Önkormányzatoknál megszűnik:
o
o
o
rendszeres szociális segély
normatív lakásfenntartási támogatás
adósságcsökkentési támogatás
Települési támogatást állapíthat meg a képviselő-testület:
o
o
o
o
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző
személy részére (méltányossági ápolási díj helyett)
gyógyszer-kiadások viseléséhez (méltányossági közgyógyellátás helyett)
lakhatási kiadások (rezsiköltség) hátralékának kezelésére
(adósságcsökkentési támogatás helyett)
rendkívüli élethelyzetbe kerülés esetére
Forrása: saját bevételek, 2.sz.mell.III/2. szociális feladatok egyéb
támogatása, BM rendkívüli támogatás pályázati úton
o
10
Ágazati feladatok támogatása III.
Kulturális feladatok
 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
ellátása
változás  forrás emelkedés
működési célra az emelkedés mértéke közel 1,6 milliárd Ft
o 1,2 millió forint minimális támogatás (kistelepülések számára
kedvező)
o


Színházak támogatása  közel azonos a tavalyi évihez képest
„Art” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása
megegyezik a tavalyi támogatás mértékével
11
A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési
támogatásai
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú
költségvetési támogatásai
III. Önkormányzati fejezeti tartalék
IV. Vis maior támogatás
A támogatási feltétek meghatározásának módja változott
I.
(Áht. VI. A költségvetési támogatások):

2015-ben miniszteri rendelet helyett pályázati kiírásban kell
rögzíteni a támogatási feltételeket
12
I. Helyi önkormányzatok működési célú
költségvetési támogatásai
Jogcím megnevezése
I.1. Lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás támogatása
I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása
I.3. Gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása
I.4. A kötelezően ellátandó helyi
közösségi közlekedési feladat
támogatása
Pályázat kiírója
BM (EMMI egyetértő)
BM (NGM egyetértő)
EMMI (BM-NGM
egyetértő)
nincs pályázat
Felelős
Tárcaközi bizottság javaslata alapján
vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt
Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi
BM
önkormányzatokért felelős miniszter dönt
Gyermek és ifjúság védelméért felelős
EMMI
miniszter dönt
A közlekedésért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a fővárosi önkormányzattal a
felhasználás szabályairól támogatási
NFM-BM szerződést köt
BM
I.5. A települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatása NFM (BM-NGM egyetértő) NFM
I.6. Önkormányzati adatszolgáltatás
50 millió forint
minőségének javítása
NGM (BM egyetértő)
NGM
I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatása
BM-NGM
I.8. A közérdekű kéményseprő-ipari
közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása
Döntés
BM
100 millió forint.
nincs pályázat
BM
Közlekedésért felelős miniszter dönt
Államháztartásért felelős miniszter dönt
Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter
együttesen dönt
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal tájékoztatásának
figyelembevételével megállapított
támogatásról a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter dönt
13
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú
költségvetési támogatásai
II.1. Lakossági közműfejlesztés
támogatása
II.2. Kompok, révek fenntartásának,
felújításának támogatása
II.3. Önkormányzatok és társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítésének támogatása
II.4. a) Egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás
aa) Kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
ab) Szociális szakosított ellátást és a
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása
ac) Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása
nincs pályázat
MÁK
NFM (BM-NGM egyetértő) NFM
Tárcaközi bizottság javaslata alapján
közlekedésért felelős miniszter dönt
Helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt
BM (NGM-ME egyetértő)
BM
Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter
dönt
2000 millió forint
BM-NGM
BM
400 millió forint
NGM (BM-ME egyetértő)
NGM
1000 millió forint
BM-NGM
BM
ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
BM utalványoz
500 millió forint
BM-NGM
BM
Ideiglenes bejegyzéssel rend.
intézmények fejlesztésére max.20 millió
forint. Tárcaközi bizottság javaslatára az
államháztartásért felelős miniszter dönt
Felújításra, karbantartásra, max. 15
millió forint. Tárcaközi bizottság
javaslatára a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter dönt
Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter
dönt
14
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú
költségvetési támogatásai folytatás
II.4. b) Belterületi utak szilárd burkolattal
való ellátása
II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
II.6. "Art" mozihálózat digitális
fejlesztésének (digitalizációjának)
támogatása
II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása
a) Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás
nincs pályázat
2500 millió forint
NGM (BM-EMMI
egyetértő)
EMMI (BM-NGM
egyetértő)
BM
NGM
Kultúráért felelős miniszter dönt
EMMI (BM-NGM
egyetértő)
Kultúráért felelős miniszter dönt
EMMI
EMMI (BM-NGM
egyetértő)
EMMI
c) Muzeális intézmények szakmai
támogatása
EMMI (BM-NGM
egyetértő)
EMMI
d) Járásszékhely települési önkormányzatok
EMMI (BM-NGM
által fenntartott múzeumok szakmai
egyetértő)
támogatása
II.9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatása
Tárcaközi bizottság javaslatára az
államháztartásért felelős miniszter dönt
EMMI
b) Múzeumok szakmai támogatása
II.8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt
kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
OSAP adatok alapján BM utalványoz
Kultúráért felelős miniszter dönt
Kultúráért felelős miniszter dönt
Kultúráért felelős miniszter dönt
EMMI
OKF kezdeményezésének sorrándjében
BM utalványoz
nincs pályázat
1000 millió forint
NGM (BM-ME egyetértő)
BM
NGM
Tárcaközi bizottság javaslatára az
államháztartásért felelős miniszter dönt
15
III. Önkormányzati fejezeti tartalék
IV. Vis maior támogatás
Jogcím megnevezése
Pályázat kiírója
Felelős
III.4. Rendkívüli
önkormányzati
költségvetési támogatások BM-NGM
BM-NGM
III.7.Adósságkonszolidáció
ban részt nem vett
2015. évi ütem
települések fejlesztéseinek részleges forrása
támogatása
BM
IV. Vis maior támogatás
Korm. rendelet
alapján BM
BM
Döntés
Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter
dönt
Azokra a fejlesztésekre, amelyek forrása
az EU támogatásokból nem biztosítható
Helyi önkormányzatokért
felelős miniszter dönt
16
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
17

similar documents