BAB 2: TEORI PERMINTAAN, PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN

Report
BAB 2:
TEORI PERMINTAAN,
PENAWARAN DAN
KESEIMBANGAN PASARAN
BAB 2:
TEORI PERMINTAAN,
PENAWARAN DAN
KESEIMBANGAN PASARAN
TAJUK-TAJUK:
2.1 PERMINTAAN
2.2 PENAWARAN
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
2.4 LEBIHAN PENGGUNA DAN
LEBIHAN PENGELUAR
UNIT EKONOMI
AE 015
3
2.1.1
Objektif Pengajaran
a. Mentakrifkan Permintaan
b. Menerangkan jadual dan keluk Permintaan
individu
c. Menerangkan Hukum Permintaan
d. Menerangkan fungsi dan persamaan
permintaan
e. Membentuk keluk permintaan pasaran
UNIT EKONOMI
AE 015
4
a. Mentakrif Permintaan
Permintaan ialah
dan
yang dan
dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam
jangka masa tertentu.
Contoh:
Pada harga RM3 Melisa ingin dan mampu membeli 3
majalah setiap bulan.
Pada harga RM5 Melisa ingin dan mampu membeli 2
majalah setiap bulan.
UNIT EKONOMI
AE 015
5
b.Menerangkan jadual dan keluk permintaan
Jadual permintaan ialah jadual yang menunjukkan
kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat
harga.
Contoh:
Keadaan
Harga (RM)
Kuantiti diminta
(Qd)
A
B
C
D
UNIT EKONOMI
AE 015
6
Keluk Permintaan.
P
D
D
Q
UNIT EKONOMI
AE 015
7
c. Hukum Permintaan
Menyatakan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah
secara
(negatif).
Apabila harga sesuatu barang
kuantiti yang diminta
sebaliknya apabila harga sesuatu barang maka kuantiti
yang diminta akan
, dengan andaian ceteris paribus.
P
P
Qd
Qd
ceteris paribus
Ceteris paribus ialah
UNIT EKONOMI
AE 015
8
-secara rumus, hubungan songsang antara kuantiti yang diminta
dengan tingkat harga barang itu dapat dinyatakan seperti
berikut:
Qx = f ( Px ), cateris paribus
Qx= a – bPx
dimana Qx = kuantiti barang X yang diminta
Px = harga barang X
a = pemotong paksi kuantiti, iaitu nilai Qx apabila
Px sama dengan sifar
1/b = kecerunan keluk permintaan
UNIT EKONOMI
AE 015
9
Contoh : Qx = 25 – 5Px
Pada harga RM 2, kuantiti yang diminta ialah
Qx =
=
= unit
Jika harga naik dari RM 4, kuantiti diminta X akan berkurang ke
Qx =
=
= unit
-Ini menunjukkan bila harga naik dari RM2 ke RM 4, kuantiti
diminta berkurang dari unit ke unit.
-Bila harga jatuh dari RM 4 ke RM 2, kuantiti diminta
bertambah dari unit ke unit.
UNIT EKONOMI
AE 015
10
d. Fungsi dan Persamaan Permintaan
Fungsi Permintaan:
Qd = a – bP
Dimana:
Qd
=Kuantiti diminta
a
=Kuantiti barang yang diminta apabila
harga adalah kosong.
b = kecerunan keluk permintaan (negatif)
P
= Harga
UNIT EKONOMI
AE 015
11
Persamaan Permintaan
Persamaan permintaan ialah Qd = a – bP, di
mana a dan b ialah pemalar sementara P ialah
harga. Katakan harga asal ialah RM 5 dan
kuantiti diminta adalah sebanyak 40 unit
manakala apabila harga naik kepada RM 10,
kuantiti diminta berkurang ke 20 unit.
Maka:
Fungsi Permintaan : Qd = a – bP
UNIT EKONOMI
AE 015
12
Qd = a – bp
P1= 5
Q1= 40
P2= 10 Q2= 20
40 = a – 5b…………………….[ 1 ]
20 = a – 10b…………………[ 2 ]
[1]–[2]
20 = 5b
b=4
Gantikan b ke [ 1 ]
40 = a – 5 (4)
40 = a – 20
a = 60
Jadi fungsi permintaan Qd = 60 – 4p
UNIT EKONOMI
AE 015
13
Contoh:
Harga (P)
Kuantiti diminta (Qd)
100
300
80
440
60
580
40
720
Berdasarkan jadual di atas terbitkan fungsi
permintaan..
UNIT EKONOMI
AE 015
14
Qd = a – bp
P1= 100
Q1= 300
P2= 80
Q2= 440
UNIT EKONOMI
AE 015
15
e. Keluk Permintaan Pasaran
Permintaan individu:
Permintaan individu adalah permintaan ke atas
sesuatu barang oleh seseorang individu pada suatu
tingkat harga tertentu dalam suatu tempoh masa
tertentu
Permintaan pasaran:
Permintaan pasaran adalah jumlah permintaan
semua individu dalam pasaran pada suatu tingkat
harga tertentu dalam suatu tempoh masa tertentu
UNIT EKONOMI
AE 015
16
Andaikan dalam pasaran terdapat 2 orang pembeli
iaitu Hisyam dan Asyraf. Berdasarkan jadual di bawah:
Keadaan
Harga
Qd
Hisyam
Qd
Asyraf
Qd
Pasaran
A
20
2
3
5
B
15
4
6
10
C
10
6
9
15
D
5
8
12
20
UNIT EKONOMI
AE 015
17
Sebagai contoh:
Pada tingkat harga = RM10
Permintaan pasaran = Permintaan Hisyam +
Permintaan Asyraf
= 6+9
= 15
UNIT EKONOMI
AE 015
18
KELUK PERMINTAAN PASARAN
KELUK PERMINTAAN
ASYRAF
KELUK PERMINTAAN
HISYAM
P
DH
15
P
B
15
C
10
DA
P
KELUK PERMINTAAN
PASARAN
DP
B
B
15
C
10
DH
C
10
DP
DA
Q
4
UNIT EKONOMI
6
Q
6
AE 015
9
Q
10
15
19
2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruh
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
permintaan.
Harga barang itu sendiri
Harga barang lain (barang pengganti dan penggenap)
Citarasa
Pendapatan
Jumlah penduduk
Jangkaan masa depan
Kemudahan kredit
Dasar kerajaan
Musim
*a hingga d untuk permintaan individu
*e hingga i untuk permintaan pasaran
UNIT EKONOMI
AE 015
20
a.
Ceteris Paribus, semakin tinggi harga barang, semakin
kurang kuantiti barang yang diminta. Sebaliknya,
semakin rendah harga sesuatu barang semakin banyak
kuantiti barang yang diminta
(Keluk permintaan itu sendiri- pergerakan sepanjang
keluk)
UNIT EKONOMI
AE 015
21
Rajah : Perubahan harga barang itu sendiri
P
P2
P
A
B
C
P1
D
0
UNIT EKONOMI
q2
q
q1
AE 015
Q
22
b.
Terdapat dua jenis barang yang berkaitan iaitu barang pengganti
dan barang penggenap.
( Keluk Permintaan beralih)
Barang pengganti
Barang yang mempunyai fungsi yang sama dan mudah diganti
antara satu sama lain dalam penggunaan untuk mendapat
kepuasan yang hampir sama.
Sebagai contoh: Getah asli dan getah tiruan.
Andaikan harga getah asli adalah sama dengan getah tiruan.
Apabila harga getah asli meningkat maka pengguna akan
mengurangkan pembelian getah asli dan membeli getah tiruan
walaupun harga getah tiruan tidak berubah.
UNIT EKONOMI
AE 015
23
Katakan getah tiruan adalah pengganti kepada getah
asli.

Apabila harga getah asli meningkat
pengguna kurang meminta getah asli dan lebih
meminta getah tiruan (di mana harga getah
tiruan tidak berubah)

Keluk permintaan getah tiruan akan
berubah ke kanan (DD ke DD1).

Sebaliknya, apabila harga getah asli
menurun, ini menyebabkan pengguna lebih
meminta getah asli dan kurang meminta getah
tiruan.
 Keluk permintaan getah tiruan berpindah kekiri
(DD ke DD2)
UNIT EKONOMI
AE 015
24
Peralihan Keluk Permintaan
Getah tiruan
harga
Po
Kuantiti
UNIT EKONOMI
AE 015
25
Barang penggenap
• Barang penggenap ialah barang yang perlu digunakan
bersama-sama / serentak. Jika tiada satu barang,
barang yang satu lagi tidak berfungsi. Contohnya
kamera dan filem.
• Apabila harga kamera turun, kuantiti diminta terhadap
kamera akan naik. Ini akan meyebabkan permintaan
terhadap filem akan meningkat juga (harga filem tidak
berubah) keluk permintaan filem bergerak ke kanan.
Keadaan sebaliknya berlaku.
UNIT EKONOMI
AE 015
26
Harga filem
Po
D1
D
D2
q2
UNIT EKONOMI
q0
AE 015
q1
Kuantiti filem
27



Pengguna sekarang banyak dipengaruh oleh
pengiklanan melalui pelbagai media dan pertunjukanpertunjukan serta ekspo.
Sekiranya perubahan citarasa pengguna menyebabkan
kuantiti diminta bertambah pada setiap tingkat harga
yang asal, keluk permintaan akan beralih ke kanan.
Keadaan adalah sebaliknya dimana keluk permintaan
akan beralih ke kiri jika citarasa pengguna terhadap
sesuatu barang berkurangan.
UNIT EKONOMI
AE 015
28
Perubahan citarasa
Harga
kuantiti
UNIT EKONOMI
AE 015
29
d.
Perubahan pendapatan pengguna boleh mempengaruhi
permintaan pengguna ke atas barang-barang dan
perkhidmatan dalam 3 kategori:
i. Barang biasa
Apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap
barang biasa bertambah. Keluk permintaan berpindah
ke kanan. Ini kerana pada tingkat harga yang sama,
semakin banyak kuantiti barang yang mampu dibeli.
Sedangkan apabila pendapatan berkurangan, keluk
permintaan akan beralih ke kiri. Ini kerana pada tingkat
harga yang sama, semakin sedikit kuantiti yang diminta
mampu dibeli
UNIT EKONOMI
AE 015
30
ii.
Barang bawahan
Barang bawahan mempunyai hubungan negatif antara tingkat
pendapatan dengan kuantiti barang yang diminta . Bila pendapatan
pengguna meningkat, permintaan barang bawahan akan menurun
dan keluk permintaannya berpindah ke kiri. Contohnya beras
hancur
iii. Barang Mesti
barang yang diperlukan oleh pengguna dan permintaan terhadap
barang ini tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam tingkat
pendapatan. Kuantiti barang diminta tetap sama walaupun tingkat
pendapatan pengguna berubah. Contoh barang mesti ialah gula,
garam dan beras.
UNIT EKONOMI
AE 015
31
e.
Semakin banyak jumlah penduduk di sesebuah negara
semakin banyaklah permintaan terhadap barangan
dipasaran
f.
Sekiranya pengguna menjangkakan harga akan
meningkat pada masa depan, mereka akan didorong
akan membeli lebih banyak pada masa sekarang. Ini
akan menyebabkan keluk permintaan berpindah ke
kanan.
g.
Sekiranya terdapat kemudahan untuk mendapatkan
kredit dari institusi kewangan maka permintaan
barang dipasaran akan meningkat.
UNIT EKONOMI
AE 015
32
h.
Dasar Kerajaan akan mempengaruhi permintaan
pasaran sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Contohnya apabila kerajaan megenakan cukai
pendapatan, pendapatan individu akan berkurangan. Ini
akan mengurangkan permintaan barang di pasaran .
i.
Pada musim hujan, permintaan terhadap baju hujan
bertambah.
UNIT EKONOMI
AE 015
33
2.1.3 Perubahan kuantiti diminta dan
perubahan permintaan
Perubahan dalam kuantiti diminta bermaksud
di sepanjang keluk permintaan yang sama
disebabkan oleh perubahan
sementara faktorfaktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah .
Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam kuantiti
diminta.
Penurunan harga akan menyebabkan kenaikan dalam kuantiti
diminta.
UNIT EKONOMI
AE 015
34
Rajah : Perubahan dalam kuantiti diminta
P
P
D
0
UNIT EKONOMI
q
Q
AE 015
35
Perubahan permintaan
Perpindahan atau peralihan keluk permintaan sama
ada ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh faktorfaktor lain yang mempengaruhi permintaan selain
daripada harga barang itu sendiri.
Ia disebabkan oleh faktor-faktor seperti:
i. perubahan harga barang lain,
ii. citarasa pengguna,
iii. pendapatan pengguna,
iv. jumlah penduduk,
v. jangkaan masa depan,
vi. kemudahan kredit,
vii.dasar kerajaan dan
viii.musim.
UNIT EKONOMI
AE 015
36
Rajah : Perubahan permintaan
P
Po
D3
D2
D1
UNIT EKONOMI
AE 015
37
2.1.4 Permintaan luar biasa
Keluk permintaan luar biasa tidak mematuhi hukum
permintaan. Ia tidak mencerun ke bawah dari kiri ke
kanan.
Ia berlaku kepada 3 jenis barang:
1. Barang Mewah
2. Barang Giffen
3. Barang Mesti
UNIT EKONOMI
AE 015
38
1.
Barang mewah pengguna merasakan semakin tinggi
harganya, barang itu semakin berprestij.
Pengguna akan merasakan ia memberi taraf
sosioekonomi yang tinggi kepada pengguna.
Contohnya kereta mewah
Semakin tinggi harga kereta ini semakin tinggi kuantiti
yang diminta oleh pengguna yang kaya
.
UNIT EKONOMI
AE 015
39
Keluk permintaan luar biasa bagi
barang mewah (harga tinggi)
P
D
C
P2
B
P1
D
0
UNIT EKONOMI
q1
q2
AE 015
Q
40
2.
• Contohnya beras hancur. Apabila harga beras
hancur jatuh, pendapatan benar pengguna
meningkat.
• Maka pengguna mampu menggantikan
sebahagian beras hancur dengan makanan yang
lebih bermutu tinggi
UNIT EKONOMI
AE 015
41
Keluk permintaan luar biasa bagi
Barang Giffen (harga rendah)
P
D
C
P2
B
P1
D
0
UNIT EKONOMI
q1
q2
AE 015
Q
42
3.
Keluk permintaan bagi barang mesti berbentuk
garis tegak (tidak anjal sempurna). Menunjukan
Perubahan harga tidak memberi kesan kepada
kuantiti.
Contohnya garam. Apabila harga naik
dari 50sen ke 60 sen atau sebaliknya. Kuantiti
permintaan garam tetap pada 1kg sebulan.
UNIT EKONOMI
AE 015
43
Rajah : Keluk permintaan barang mesti
P
D
P2
C
P1
A
P0
B
0
UNIT EKONOMI
q0
Q
AE 015
44
BAB 2.2:
PENAWARAN
2.2.1 Objektif Pengajaran
a. Mentakrifkan penawaran
b. Menerangkan jadual dan keluk penawaran
firma
c. Menerangkan Hukum penawaran
d. Menerangkan fungsi dan persamaan
penawaran
e. Membentuk keluk penawaran pasaran
2.2.1. TEORI PENAWARAN
a. Takrifan Penawaran
Penawaran ialah jumlah___________
dan_____________ yang sanggup
dikeluarkan oleh pengeluar untuk dijual
pada suatu tingkat harga dalam jangka
masa tertentu.
b. Jadual penawaran dan keluk penawaran
Jadual penawaran adalah jadual yang menunjukkan
hubungan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti
ditawarkan oleh firma terhadap barang tersebut.
Keadaan
Harga (RM)
A
1
Kuantiti
ditawarkan
5
B
2
10
C
3
15
D
4
20
Huraian jadual
 Jadual menunjukkan hubungan positif antara harga barang
dan kuantiti barang yang ditawarkan.
 Semakin rendah harga barang semakin kurang kuantiti
barang yang ditawarkan.
 Berdasarkan jadual, satu keluk penawaran dapat dilukis
seperti berikut:
Rajah: Keluk Penawaran
Harga
D
C
B
A
S
0
Kuantiti
• Keluk penawaran ditakrifkan sebagai keluk yang
menunjukkan kuantiti yang ditawarkan oleh seseorang
pengeluar pada pelbagai tingkat harga.
• Keluk penawaran bercerun _________________. Ini
menunjukkan hubungan positif antara harga sesuatu
barang dengan kuantiti barang yang ditawarkan.
• Keluk penawaran mencerun_________________
.
c. Hukum penawaran
Hukum penawaran menerangkan hubungan antara harga
dengan kuantiti ditawar adalah__________
(positif).
Apabila harga sesuatu barang___________, kuantiti
ditawar akan _____________dan apabila harga
sesuatu barang _______, kuantiti ditawar akan
______dengan andaian ceteris paribus.
Ceteris paribus.
ialah faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri
diandaikan tidak berubah/ malar.
Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif
antara tingkat harga dan kuantiti ditawar. Ini
disebabkan: Harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih
kepada pengeluar, jadi pengeluar akan menawarkan
lebih banyak barang.
 Harga yang tinggi , menyebabkan pengeluar
berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh
pengguna tetapi penawarannya kurang di pasaran.
 Pengeluar akan menambahkan penawaran untuk
memenuhi permintaan.
d. Fungsi dan persamaan penawaran
Persamaan penawaran menunjukkan hubungan
antara tingkat harga dan kuantiti yang ditawarkan.
Qs = a + bP
Qs
a
b
P
=
=
=
=
Contoh Pengiraan:
(Kaedah persamaan serentak)
Pada harga RM 2, kuantiti barang X yang ditawarkan ialah 8 unit.
Apabila harga barang X telah naik ke RM 4, kuantiti yang ditawar
meningkat ke 12 unit. Tentukan fungsi penawaran barang X
Qs = a + bp
P1 = 2
P2 = 4
Q1= 8
Q2= 12
8 = a + 2b …………. (1)
12 = a + 4b .…………. (2)
(2) - (1)
4 = 2b
b = 2
Gantikan b dalam mana-mana persamaan, katakan dalam
persamaan (1):
8 = a - 2(2)
8 =a +4
a = 4
Maka fungsi penawaran ialah
Qs = 4 + 4P
Contoh:
Harga
Kuantiti ditawar
100
950
80
765
60
580
40
395
Terbitkan fungsi penawaran..
Qs = a + bp
P1= 100
Q1= 950
P2= 80
Q2= 765
e.
Penawaran Pasaran
Penawaran firma:

Penawaran sesuatu barang dan perkhidmatan
oleh_______________ pada tingkat harga
tertentu dan dalam jangka masa tertentu.
Penawaran pasaran:
 Penawaran______________dalam pasaran yang
dicampurkan pada tingkat harga tertentu dan
dalam jangka masa tertentu.
Jadual Penawaran Firma
Keadaan
Harga (RM)
Qs
A
5
80
B
4
70
C
3
60
D
2
40
Jadual penawaran firma menunjukkan hubungan antara harga dan
kuantiti yang ditawarkan oleh sesebuah firma bagi sesuatu barang.
Berdasarkan jadual penawaran firma, keluk
penawaran firma dapat dibentuk seperti berikut:
harga
S
A
B
C
D
S
kuantiti
Keluk Penawaran Pasaran
Keluk penawaran pasaran dibentuk dengan menjumlahkan
keluk penawaran semua firma dalam pasaran secara
mendatar seperti jadual dan rajah berikut:
Keadaan
Harga
Qs
Firma A
Qs
Firma B
A
4
8
14
B
3
5
10
C
2
3
6
D
1
0
2
Penawaran
Pasaran
Keluk penawaran
firma dan pasaran
KELUK PENAWARAN
P
KELUK PENAWARAN
FIRMA A
SA
P
SA
A
4
A
4
B
3
8
Q
B
3
SP
SA
5
A
4
B
3
SA
KELUK PENAWARAN
PASARAN
SP
P
FIRMA B
10 14
Q
15
22
Q
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
penawaran
a.
b.
Harga barang itu sendiri
Harga barang lain
(penawaran bersama dan penawaran bersaing)
c. Kos pengeluaran
d. Matlamat pengeluar
e. Teknologi
f. Dasar kerajaan
g. Bilangan firma
h. Musim
*a hingga e untuk firma sahaja
*f hingga h untuk pasaran
a.
Dengan andaian ceteris paribus, semakin tinggi harga
sesuatu barang, semakin banyak kuantiti barang
ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah harga sesuatu
barang semakin kuranglah kuantiti barang ditawarkan.
( Keluk penawaran sendiri/ pergerakan disepanjang
keluk penawaran)
Rajah: Perubahan harga barang itu sendiri
Harga
S
A
P1
P
B
C
Po
S
Qo
Q
Q1
kuantiti
b.
i . Penawaran Bersama
ii. Penawaran Bersaing
i. Penawaran Bersama
Melibatkan barangan yang akan dikeluarkan secara
bersama-sama dengan pengeluaran barang lain.
Contohnya: Daging lembu dan kulit lembu merupakan
penawaran bersama. Kenaikan harga daging lembu
menyebabkan pertambahan penawaran kulit lembu.
(Keluk Penawaran beralih)
ii. Penawaran bersaing
Penawaran bersaing melibatkan barangan yang
pengeluarannya dapat diganti dengan mudah untuk
mengeluarkan barang lain yang menggunakan faktorfaktor ekonomi yang sama.
Contohnya:
Sayur bayam dan sayur sawi. Kedua-dua ini dapat
dikeluarkan dengan faktor yang sama. Kenaikan harga
bayam menyebabkan penawaran barang bersaing (sawi)
berkurang.
Rajah: Perubahan harga barang lain (edit)
P (RM)
Po
Po
q1
q0
q2
Qs1
c.
Kenaikan kos pengeluaran seperti tanah, modal dan
buruh menyebabkan keuntungan firma terjejas.
Sekiranya harga barang yang dijual dipasaran tetap.
Maka untung firma akan berkurang. Seterusnya
firma akan cuba mengurangkan bilangan penawaran
barang dan perkhidmatan.
Rajah: Perubahan Kos pengeluaran
P (RM)
Po
Po
q1
q0
q2
Qs1
d.
Memaksimumkan keuntungan:
Jika pengeluar bertujuan memaksimumkan
keuntungan, maka ia akan mengurangkan
penawarannya.
Memaksimumkan pengeluaran:
Ia akan menawarkan barang seberapa
banyak yang mampu. Contoh firma yang
oleh kerajaan
dimiliki
e.

Penggunaan teknologi moden dan canggih
dapat meningkatkan daya pengeluaran
sesebuah firma. Melalui teknologi moden,
penghasilan barang secara besar-besaran dapat
dilakukan. Oleh itu keupayaan penawaran dapat
ditingkatkan.
f.
Cukai :
 Untuk menggalakkkan penawaran tempatan kerajaan
mengenakan cukai keatas barang diimport. Kenaikan harga
barang diimport menyebabkan permintaan barang tempatan
meningkat. Seterusnya penawaran dalam negara bertambah
Subsidi :
 pemberian subsidi kerajaan terhadap firma tempatan akan
menyebabkan kos pengeluaran berkurang. Keadaan ini dapat
menggalakkan firma mempertingkatkan pengeluaran sesuatu
barang.
•
Kempen , undang-undang
g.
 Secara umumnya semakin ramai pengeluar
dalam sesuatu barang, semakin tinggi
kuantiti penawaran barang tersebut.
.
h.
 Pada musim tengkujuh, penawaran ikan
atau getah akan berkurangan.
2.2.3 Perubahan Kuantiti yang ditawarkan
(Perubahan pada satu keluk penawaran)
• Perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan
oleh_________________________ . Faktor-faktor
lain diandaikan tetap. Ia merupakan pergerakan
titik disepanjang keluk penawaran yang sama.
• Kenaikan harga menyebabkan kuantiti ditawarkan
____________-.
• Penurunan harga menyebabkan kuantiti
ditawarkan________________ .
Rajah: Perubahan kuantiti yang ditawarkan
Harga
S
A
B
P
C
S
Q
kuantiti
Perubahan Penawaran ( Peralihan Keluk Penawaran )
• Ia merujuk kepada peralihan keluk penawaran
sama ada ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh
perubahan dalam faktor-faktor lain selain
daripada perubahan harga barang itu sendiri.
• Contohnya : Peningkatan teknologi akan
menambahkan penawaran. Peralihan ini dipanggil
pertambahan penawaran
• Peningkatan kos pengeluaran akan menyebabkan
pengeluar mengurangkan penawaran. Peralihan
ini dikenali sebagai pengurangan penawaran.
Rajah: Perubahan Penawaran
P (RM)
Po
Po
Pengurangan
penawaran
q1
Pertambahan
penawaran
q0
q2
Qs1
2.2.4 Penawaran Luar Biasa :
Keluk Penawaran Buruh
• Penawaran luar biasa berlaku keatas penawaran buruh.
Pada peringkat awal apabila upah meningkat penawaran
jumlah jam bekerja sehari akan meningkat kerana buruh
ingin meningkatkan pendapatan.
• Sehingga satu peringkat, apabila bayaran upah meningkat
jumlah jam bekerja yang ditawarkan jatuh kerana buruh
lebih mementingkan masa rehat.
• Keluk penawaran luar biasa buruh regresif dibahagian atas
dan bertentangan dengan hukum penawaran.
•
Rajah : Keluk Penawaran Buruh (individu)
Upah/
jam
C
10
6
B
2
A
SL
0
8
10
Jumlah jam
Objektif pengajaran.
Diakhir pengajaran pelajar dapat:
2.3.1 Menerangkan proses keseimbangan dan
menentukan keseimbangan pasaran dengan
menggunakan jadual, rajah dan fungsi.
2.3.2 Menerangkan perubahan keseimbangan pasaran
kesan perubahan
a.
Permintaan
b.
Penawaran
c.
Permintaan dan Penawaran secara
serentak
2.3.1 Keseimbangan Pasaran
Keseimbangan pasaran ialah keadaan harga dan
kuantiti tidak berkecenderungan untuk
berubah apabila harga dan kuantiti diminta
sama dengan harga dan kuantiti ditawar pada
tingkat harga tertentu.
Secara persamaan
Qd = Qs
Secara keluk:
Titik persilangan antara keluk permintaan
dan keluk penawaran
Jadual permintaan dan penawaran
Harga (RM)
Qs
Qd
50
20
4
40
16
8
30
12
12
20
8
16
10
4
20
Keadaan
pasaran
Rajah : proses Keseimbangan Pasaran
P
S
S
40
E
30
D
S
0
8
12
16
Q
Rajah : proses Keseimbangan Pasaran
P
S
S
E
30
20
D
S
0
8
12
16
Q
Keseimbangan pasaran berdasarkan rumus;
Keseimbangan pasaran tercapai apabila kuantiti
diminta sama dengan kuantiti ditawarkan pada
satu tingkat harga iaitu
.
Persamaan permintaan dan penawaran boleh
ditulis seperti berikut:-
Persamaan permintaan : Qd = a – bP
Persamaan penawaran : Qs = a + bP
Qd = 14 – 2P
Qs = 2+ P
Penyelesaian:Syarat keseimbangan pasaran Qd = Qs maka
Qd = Qs
14-2P = 2+4P
P=2
Pada P = 2 gantikan dalam Qd atau Qs
Qd=14-2P
= 14 – 2(2)
= 10
Jadi harga keseimbangan ialah RM2.00 dengan
kuantiti keseimbangan ialah sebanyak 10 unit.
2.3.2 Perubahan Keseimbangan pasaran
a. Perubahan dalam permintaan sahaja
b. Perubahan dalam penawaran sahaja
c.
Perubahan dalam permintaan dan penawaran secara
serentak
a. Perubahan dalam permintaan sahaja
P
S
E1
P1
Po
E
E2
P2
D1
D
D2
0
q2
qo
q1
Q
a)i) Permintaan sahaja bertambah
P
S0
Po
E0
D0
0
q0
Q
a)i) Permintaan sahaja berkurang
P
S0
Po
E0
D0
0
qo
Q
Contoh soalan:
Dengan menggunakan gambar rajah yang sesuai, huraikan
kesan terhadap keseimbangan pasaran ayam daging bila:
i) kempen dijalankan oleh persatuan pengguna bahawa
pengambilan ayam yang berlebihan akan menimbulkan
masalah kesihatan.
P
S0
P0
P1
E0
E1
D0
D1
Q 1 Q0
Q
Contoh jawapan:
Berdasarkan rajah keseimbangan asal ialah Eo
pada harga Po dan kuantiti Qo bila keluk So
bersilang dengan Qo.
Apabila kempen dijalankan oleh persatuan
pengguna bahawa pengambilan ayam yang
berlebihan akan menimbulkan masalah kesihatan
menyebabkan permintaan terhadap daging ayam
berkurang. Kesanya, keluk permintaan beralih ke
kiri dari Do ke D1.
keseimbangan
baru
pada
E1,
harga
keseimbangan jatuh ke P1 dan kuantiti
keseimbangan berkurang ke Q1.
b. Perubahan dalam Penawaran sahaja
P
S1
S0
E1
S2
P1
E
Po
E2
P2
D
0
q1
q1
q2
Q
b)i) Penawaran sahaja bertambah
P
S0
Po
E0
D0
0
q0
Q
b)ii) Penawaran sahaja berkurang
P
S0
Po
E0
D0
0
q0
Q
2.3.2. c. Perubahan dalam permintaan dan penawaran
1.
2.
3.
4.
5.
Kenaikan dalam permintaan adalah sama kadar dengan
kenaikan dalam penawaran.
Kenaikan permintaan melebihi kenaikan dalam
penawaran
Kenaikan dalam penawaran melebihi kenaikan dalam
permintaan.
Pengurangan permintaan melebihi pengurangan
penawaran
Pengurangan penawaran melebihi pengurangan
permintaan.
1.
Kenaikan permintaan dan penawaran pada kadar yang sama (
harga tidak berubah tetapi kuantiti meningkat)
S0
P
S1
Po
D1
D0
0
qo
q1 Q
2. Kenaikan permintaan melebihi kenaikan dalam penawaran(
harga naik dan kuantiti juga meningkat)
S
E1
p2
p1
S1
E
D1
D
Q1
Q2
3.
Kenaikan dalam penawaran melebihi kenaikan dalam
permintaan.( Harga turun dan kuantiti meningkat)
S
S1
p1
E
E1
p2
D
Q1
Q2
D1
4.
Pengurangan permintaan melebihi pengurangan
penawaran( harga jatuh dan kuantiti juga jatuh)
S1
E
p
S
E1
p1
D
D1
Q1
Q
5.
Pengurangan penawaran melebihi pengurangan
permintaan.( harga meningkat dan kuantiti
berkurang)
S2
E1
p2
p1
S1
E2
D1
D2
Q2
Q1
2.4
Lebihan pengguna dan lebihan pengeluar
Lebihan pengguna ialah faedah yang diperoleh
oleh pengguna apabila terdapat
_________________________. (rujuk rajah)
Lebihan pengeluar ialah faedah yang diperoleh
oleh pengeluar apabila terdapat perbezaan
antara harga keseimbangan pasaran dengan
harga yang sanggup ditawarkan oleh
pengeluar.(rujuk rajah)
Rajah : Lebihan pengguna
harga
P
10
S
E
5
D
0
100
kuantiti
Q
Rajah : Lebihan Pengeluar
10
5
D
15
10

similar documents