Perşembe, 13 Ekim 2011 - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel

Report
10. TARAFLAR KONFERANSI
HAZIRLIK TOPLANTISI
8 Ekim 2011
 Açılış Konuşması
GÜNDEM
Hanifi AVCI - Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü
 Bakanlık ve Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğünün Kurumsal
Yapısı
Mediha Haliloğlu -Uzman
 Bölgesel Toplantı Hakkında Bilgi Verilmesi
Abdullah Yurtoğlu- Uzman yrd.
 BM Genel Kurul Toplantısı
İsmail Belen – Gn.Mdr. Yrd.
 10. Taraflar Konferansının Gündemi Hakkında Sunum
Mediha Haliloğlu –Uzman
 Katılımcı Listesi
 Konferansa Yapılacak Olan Hazırlıklar
 Diğer Konular
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE
SÖZLEŞMESİ (UNCCD)
Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
 1960-1970 200.000 den fazla insan ve hayvanın öldüğü Sub-
Saharan-Arfika’da yaşanan kuraklık
 1972 Çevre Konferansı
 1973 Birleşmiş Milletler Sahel Ofisinin (BMSO) kurulması
 1977 BM Çölleşme Konferansı ve Çölleşme ile Mücadele Eylem
Planının Kabul edilmesi (Nairobi)
 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio),
 1993 Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin için Hükümetler Arası
Müzakere Komitesi (Nairobi)
 1994 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin Benimsenmesi (Paris)
Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
 1996 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin yürürlüğe Girmesi (26
Aralık)
 1997 Birinci Taraflar Toplantısı (COP 1) (Roma-İtalya), TK ve
yardımcı organlarının kurulması, Global Mekanizmanın (GM)
görevlerinin oluşturulması ve sekreteryasının kurulması
 1998 Türkiye’nin Sözleşmeye Taraf Olması
 1998 Ulusal Bilgilendirme Semineri (20-22 Mayıs, İzmir)
 1998 COP 2 (Dakar-Senegal) BMSO ve UNCCD’nin Oluşumu,
Sekreteryanın ara dönem stratejilerinin görüşülmesi, ilk yuvarlak
masa parlamenterler toplantısı deklarasyonu
Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
 1999 UNCCD düzenli sekreteryasının Bonn- Almanya’da kurulması
 1999 COP 3 (Recife-Brezilya) GM‘nin işleyişinin ilk gözden geçirimi
 2000 COP 4 (Bonn-Almanya) EK V (Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri)
‘in uygulanması
 2001 COP 5 (Cenova-İsviçre) Sözleşme uygulamalarının gözden
geçirilmesi (CRIC) komitesinin kurulması
 2002 Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi, Hükümetlerin Küresel
Çevre Fonu (GEF)’na BMÇMS’nin mali mekanizması olması için çağrısı
Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
 2002 GEF’ in arazi bozulumunu beşinci odak alanı olarak
kabul etmesi ve UNCCD’nin mali mekanizması olması
 2002 Uzmanlar grubunun ilk toplantısı
 2002 CRIC 1 (Roma-İtalya)
 2003 COP 6 (Havana-Küba), CRIC 2
 2005 CRIC 3 (Bonn- Almanya)
 2005 COP 7 , CRIC 4 (Nairobi-Kenya)
Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
 2006 Uluslar arası Çöl ve Çölleşme Yılı
 2007 CRIC 5 (Buenos Aires- Arjantin),
 2007 COP 8 , CRIC 6 (Madrid- İspanya) Taraf ülkelerin 10
yıllık stratejik planı (2008-2018) kabul etmeleri
 2008 CRIC 7 (İstanbul- Türkiye)
 2009 COP 9 , CRIC 8 (Buenos Aires- Arjantin)
 2010 COP 10, CRIC 9 (10-21 Ekim- Gyeongnam/Kore
Cumhuriyeti)
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine Türkiye’nin
Katılımı
 Ülkemiz, 11 Şubat 1998 tarih ve 23258 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı Yasa ile Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ne taraf olmuştur.
 Bu tarihten itibaren Türkiye, Sözleşmenin IV üncü Eki olan
“Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki”(Portekiz, İspanya,
İtalya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan,
Sırbistan Karadağ, Yunanistan ve Türkiye) çalışmalarında
aktif olarak yer almaya başlamıştır
 9 Mart 2005 Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Programı
(UÇMEP) Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
UÇMEP
 Ülkemizde ulusal düzeyde yapılmış ve yapılmakta olan tüm
çalışmalar ve projeler, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek
olan UÇMEP’in öncelikli 63 Eylem önerileri kapsamında
yürütülmektedir.
 Bu eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca hangi yöntemlerle
ve ne düzeyde gerçekleştiği etkin bir izleme ve
değerlendirme sistemi ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Sözleşmenin Amacı
 Etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına
katkıda bulunmak, uluslararası işbirliği ortaklık düzenlemeleri
ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, ciddi
kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle
mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.
Sözleşmenin Misyonu
 Kuraklık ve çölleşme ekseninde belli bölgelere yoğunlaşmıştır.
 Sürdürülebilir arazi yönetimi üzerinde yoğunlaşan tek uluslar
arası sözleşmedir.
 Çölleşme ve arazi bozulmasını hem çevresel bir sorun hem de
bir kalkınma sorunu olarak ele alınmaktadır
Sözleşmenin Kapsamı
 Arazi bozulması, fakirlik ve ekosistem hizmetleri
 Bilim, teknoloji ve bilgi
 Politika uygulaması
 Kapasite oluşturma
 Finansman ve teknoloji
 Bilinç oluşturma ve eğitim
 Yönetişim ve kurumsal yapı
Sözleşmenin Organları
 COP (Taraflar Konferansı)
 CRIC ( Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirme
Komitesi)
 CST (Bilim ve Teknoloji Komitesi)
 Global Mekanizma
 Sekreterya
Taraflardan Beklentiler
 Rio sözleşmeleri ile uyum
 Ulusal Eylem Programların hazırlanması ve Uygulanması
 COP toplantılarında alınan kararların uygulanması
 Gelişmekte olan ülkelere yardım
 On yıllık stratejik plan
Taraflardan Beklentiler
 Sürdürülebilir kalkınma
 Sinerji oluşturulması
 Uluslararası işbirliği
 Bölgesel Eylem Programların hazırlanması
 Yerelleşme
 Katılımcılık
10 YILLIK STRATEJİK PLAN
Neden gerek duyuldu:
 Geçmiş uygulamanın zayıflığı,
 Zayıf bilimsel faaliyetler,
 Yetersiz mali destek,
 İlgili kurum ve kuruluşlarda bilinç eksikliği
 Yetersiz kurumsal yapılanma
 Sürdürülebilir kalkınma zirvesi sonrası gelişmeler, iklim
değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedilmesi
 GEF gibi yeni finans mekanizmaları
Stratejik Hedefler
 Çölleşmeden etkilenen toplulukların yaşam şartlarını
iyileştirmek,
 Çölleşmeden etkilenen ekosistemlerin şartlarını iyileştirmek,
 Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasıyla global faydalar
elde etmek,
 Ulusal ve uluslar arası aktörler arasında etkin ortaklıklar
tesis ederek sözleşmenin uygulanmasının destekleyici
kaynakları seferber etmek.
Operasyonel Hedefler





Bilinç yaratma, destek sağlama ve eğitim,
Politika çerçevesi,
Bilim, teknoloji ve bilgi,
Kapasite geliştirme,
Finansman ve teknoloji transferi,
Bu stratejik planın;
 Sözleşmenin temel zorluklarına dikkat çekmek,
 Güçlerinden istifade etmek,
 Finansman çevresinden ve yeni politikalar sayesinde ortaya çıkan
fırsatları kapmak ve
 Bütün UNCCD paydaşları için yeniden canlandırılmış ortak bir görüş
yaratmak
için eşsiz bir fırsat sağladığı düşünülmektedir.
Ayrıca, planda UNCCD organlarının rolleri ve sorumlulukları
ayrıntılı bir şekilde yeniden tanımlamakta ve etkinliklerini
arttırıcı önlemler de içermektedir.
COP 10 TASLAK PROGRAM
Pazartesi, 10 Ekim 2011
• Açılış
• COP 10 oturum başkanının
seçimi
• Ev sahibi ülke, UNCCD
• COP 10 İş Planı ve
gündemin kabul edilmesi
• Kamu kurumları, STK ve
gözlemci olarak
Genel Sekreteri, Bölgesel
katılacakların
ve STK temsilcilerinin
akreditasyonu
konuşmaları
Salı, 11 Ekim 2011
CST
CRIC
 Açılış
 Açılış
 CST nin işleyişinin 10 yıllık
stratejik plan çerçevesinde
yeniden şekillendirilmesi
 “Çölleşme , kurak, ve yarı
kurak alanların esnekliği ve
sürdürülebilir arazi
yönetiminin ekonomik
değerlendirmesi” konusunda
düzenlenecek olan 2. Bilim
Konferansının hazırlık
çalışmaları
 10 yıllık stratejik planın
uygulanmasının gözden
geçirilmesi
 Performans indikatörlerine
göre sözleşmenin
uygulanmasının
değerlendirilmesi
Çarşamba, 12 Ekim 2011
CST
CRIC
 Stratejinin uygulanmasında
 En iyi uygulamaların
bilim, araştırma ve eğitim
kurumlarının desteğinin
güçlendirilmesi
 CST ile diğer sözleşmelerin
(CBD ve CCC) eş organları
arasında bilimsel işbirliği
ve bilgi değişimini
güçlendirmek
değerlendirilmesi
Perşembe, 13 Ekim 2011
CST
CRIC
 CST’nin çok yıllık çalışma
 Diğer sözleşmeler (CBD ve
 Bölgesel bilimsel
 Rio sözleşmeleri
planının (2012-2015)
kararlaştırılması
girişimlerin tanıtılması
 CST raporunun
benimsenmesi
 Kapanış
CCC) ile ilişkilerin
güçlendirilmesi
raporlamalarında sinerjinin
oluşturulması
 GEF ile işbirliği
Perşembe, 13 Ekim 2011
Parlamenterler Toplantısı
 Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin
Sağlanması
 10 Yıllık Stratejik Planın Uygulanmasında
Parlamenterlerin Rolü
Cuma, 14 Ekim 2011
 Sözleşmenin uygulamalarının geliştirilmesi için 10
yıllık stratejik plan ve çerçevesinin görüşülmesi
Parlamenterler Toplantısı
 Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin
Sağlanması
 10 Yıllık Stratejik Planın Uygulanmasında
Parlamenterlerin Rolü
Pazartesi, 17 Ekim 2011
 Üst Düzey Bölüm Toplantısının açılışı
 1. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çölleşme/Arazi Bozulumu, Kuraklık ve
Gıda Güvenliği
 2. Yuvarlak Masa Toplantısı: RİO+20 Zirvesinde UNCCD
Salı, 18 Ekim 2011
 3. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çölleşme ile Mücadele, Arazi
Bozulumu ve Kuraklık Konularında Bilimin Kullanılması: İlerlemeye
Giden Yol
Çarşamba, 19 Ekim 2011
 STK aktiviteleri
Perşembe, 20 Ekim 2011
 Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Çıktılarının ve
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunun 18. ve 19. oturum
çıktılarının takibi ve UNCCD açısından değerlendirilmesi
 10 yıllık BM Çöller ve Çölleşme ile Mücadele (2010-2020)
Cuma, 21 Ekim 2011
 Raporların gözden geçirilmesi
 Oturum raporunun hazırlanması
TEŞEKKÜRLER
COP10 Toplantısı
 Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyetle katılım sağlanması beklenmektedir.
 Katılımcı listesi,
 Yan etkinlikler
 Stant açılması
 İkili Görüşmeler

similar documents