File

Report
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
TAJUK : DOMAIN-DOMAIN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT
MOHAMMED MOHAYADDIN
KELAS : BM 4.11
DOMAIN-DOMAIN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
Domain Reka Bentuk
o Domain Pembangunan
o Domain Penggunaan
o Domain Pengurusan
o Domain Penilaian
o
DOMAIN REKA BENTUK
Terbahagi kepada 4 iaitu:
Reka Bentuk Sistem Pengajaran
Reka Bentuk Mesej
Strategi Pengajaran
Ciri – ciri Murid




Aspek reka bentuk pengajaran ialah MENGANALISIS,
MEMBINA, MELAKSANA DAN MENILAI.
Reka Bentuk Mesej menyalurkan maklumat melalui
mesej berbentuk audia visual yang boleh menarik
perhatian murid
Reka Bentuk Strategi Pengajaran ialah spesifikasi
untuk memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti p&p
dalam satu unit pelajaran.
Ciri-ciri murid yang amat penting sebelum
perancangan dibuat ialah pengetahuan terhadap
kebolehan, kemahiran, pengetahuan sedia ada dan
sikap murid agar keberkesanan setiap objektif
tercapai.
DOMAIN PEMBANGUNAN
Terbahagi kepada 4 iaitu:
Teknologi Cetak
Teknologi Bahan Pandang Dengar
Teknologi Berasaskan Komputer
Teknologi Bersepadu
DOMAIN PENGGUNAAN
Pengaplikasian
kaedah dan
model
pembelajaran,
sumber
p&p
dan
persekitaran pembelajaran merupakan 3
perkara yang berkait rapat dalam domain
ini. 4 kategori Domain Penggunaan ialah:
Penggunaan Media dan Proses
Institutionalisasi
Pelaksanaan
Penerimaan Inovasi
Penggunaan media ialah proses menggunakan
bahan dan sumber pengajaran yang sistematik
dan bermakna.
Penerimaan inovasi ialah proses yang
dilakukan untuk menerima sesuatu perubahan
dan pembaharuan yang dibuat.
Pelaksanaan ialah proses menggunakan bahan
pengajaran dalam proses P&P.
Institutionalisasi ialah proses untuk menerima
dan mengekalkan pengguaan bahan
pengajaran yang dibina berdasarkan peraturan
yang ditetapkan masyarakat.
DOMAIN PENGURUSAN
Aspek-aspek Domain Pengurusan ialah:
Pengurusan Projek
Pengurusan Sumber
Pengurusan Maklumat
Pengurusan Sistem Pentadbiran
Pengurusan projek melibatkan perancangan,
pemantauan dan pengawalanprojek reka bantuk dan
pembinaan bahan pengajaran.
Pengurusan sumber melibatkan perancangan,
pemantauan, dan pengawalan perkhidmatan bantuan
sumber dan perkhidmatan media yang lain.
Pengurusan sistem penyampaian melibatkan
perancangan, pemantauan dan pengawalan kaedah
pemilihan media yang digunakan dalam sistem
pengajaran dan pembelajaran.
Pengurusan maklumat melibatkan perancangan,
pemantauan dan pengawalan pengumpulan,
pemindahan dan pemprosesan meklumat kepada
pelajar.
DOMAIN PENILAIAN
Aspek-aspek Domain Penilaian ialah:
Analisis Masalah
Ukuran Rujukan Kriteria
Penilaian Formatif dan Sumatif
Kajian
DOMAIN PENGURUSAN
Aspek-aspek Domain Pengurusan ialah:
Pengurusan Projek
Pengurusan Sumber
Pengurusan Maklumat
Pengurusan Sistem Pentadbiran
Analisis masalah ialah proses mengumpulkan data
dan maklumat tentang masalah yang dikaji.
Ukuran rujukan kriteria ialah cara atau kaedah
yang dipilih untuk menguji penguasaan pelajar
terhadap satu unit pelajaran.
Penilaian formatif dan sumatif dijalankan untuk
melihat hasil sebenar kerana kedua-dua penilaian
dibuat untuk menguji pelajar.
Kajian ialah penyelidikan yang dijalankan untuk
mengatasi permasalahan dan kelemahan yang
wujud.

similar documents