Az új köznevelési környezet és a tehetséggondozás - Borsod

Report
Az új köznevelési környezet és a
tehetséggondozás
Miskolc, 2013. jún. 19.
Dr. Polonkai Mária
c. egyetemi docens
OFI főtanácsadó
Új köznevelési környezet
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1.§(1)
……
Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozás
és a tehetséggondozás.
4.§ 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában
magas fokú kreativitással rendelkezik, és fellelhető benne a feladat iránti erős
motiváció, elkötelezettség.
CSALÁD
ISKOLA
speciális mentális
képesség
kreativitás
átlagon felüli
képesség
motiváció
KORTÁRS
TÁRSADALOM
10. § …
Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.
11.§ (2)
A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor működhet
hat vagy nyolc évfolyammal, ha az ott folyó oktatás külön jogszabályban
meghatározott emelt szintű követelménynek megfelel.
12.§ (4)
Ha a művészeti szakközépiskola a tehetséggondozás keretében művészeti
szakvizsgára készít fel, a szakképzés és az iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat (továbbiak-ban:
párhuzamos oktatás).
16. §(1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi
képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú
továbbtanulásra.
17. § (3) A kollégium-részben vagy egészben, jogszabályban meghatározottak szerintszakkollégiumként is működhet. A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai program
kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen.
18. § (1) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény
feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.
(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás,
.
.
.
.
.
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
19.§ (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és
fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel
összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.
(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
a) a pedagógiai értékelés,
.
.
.
f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése,
összehangolása,
27. § (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti
kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a
tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a
beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók
számára, továbbá az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére
szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat.
A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további
heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete
felett.
28. § (2) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő
tanulók részére felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó
felkészítő foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb
foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez.
(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve-az e törvény 2. § (1)
bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítse-továbbtanuljon, továbbá
alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és
fejlesztése érdekében,
47. § (11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki,
amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és
Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint
működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki a
köznevelési intézmények számára és tartalmazza a feladatok finanszírozásának
módját.
35. A pedagógus kötelességei és jogai
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról,………….
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a
tehetséges tanulókat,
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről
12. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
30. § (1) Az Nkt. 18.§ (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozása keretében az intézmény feladata:
a) korai tehetség-felismerés,
b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén
további megsegítésre irányítása,
c)önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
d) tanácsadás, támogatás a szülőknek,
e) konzultáció a pedagógus részére,
f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
h) tehetségazonosítás, tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai
kapcsolatot tart a feladat-ellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok
vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,
i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő
bekapcsolódásra,
j) kimeneti mérések elvégzése,
k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség
biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.
(2) A tehetséggondozó koordinátor
a) kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival,
óvodapszichológusaival,
b) kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal,
c) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist,
d) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázatait,
e) kapcsolatot tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő
Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és
………………….
174. § Hátrányos HelyzetűTanulók Arany János Kollégiumi Programja
175. § Halmozottan Hátrányos HelyzetűTanulók Arany János KollégiumiSzakiskolai Programja
176. § Arany János Tehetséggondozó Program
A tehetséggondozásról
Állami szerepvállalás
Civil szerepvállalás
(EMMI-OFI-EMET)
MATEHETSZ (MTT)
Országgyűlés
Nemzeti Tehetség Program (NTP)
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum
NTP- Cselekvési Program
NTP pályázatok
Tankerületek, szakszolgálatok
Nemzeti TehetségsegítőTanács
TÁMOP- Géniusz Program
TÁMOP-Tehetséghidak
TALENTUM Program (?)
(2014-2020)
Nemzeti Tehetségpont
Állami szerepvállalás







78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról
126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum létrehozásáról és működéséről
1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról
A 233/2011. (XI. 8.) Kormányhatározat a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2011-2012. évi cselekvési programjáról
2011-12. évi cselekvési program
a) Tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása;
b) Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az
c)
d)
e)
f)
g)
értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése;
A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi
felelősségének növelése;
A tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési
intézmények) megbecsülését;
A tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő
programok, jó gyakorlatok előterjesztését segítő hálózatok) és
tehetségbarát
társadalom
(önkormányzatok,
kisebbségi
önkormányzatok,
tehetségsegítő
tanácsok)
kialakulásának
elősegítése;
Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti
együttműködésének segítése;
A magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió
tagállamaival és más államokkal való megismertetése.
Új pályázati kiírások
 2013. május 22-én megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új nyílt pályázati
felhívásai, amelyek elsődleges célja a tehetséggondozó nyári programok
támogatása.
 Az egyes programok szervesen illeszkednek a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI.
8.) Korm. határozatban megfogalmazott elvekhez és értékekhez.
 prioritásra kerül kiírásra pályázat
 A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
802 millió Ft.
 Támogatási időszak:
2013. április 6. - 2013. szeptember 30.
 Beadási határidő: 2013. június 24. (postabélyegző kelte)
"BONIS BONA – A nemzet
tehetségeiért” díj
 Az elismerés elnyeréséhez jelöltenként két ajánlás szükséges.
 Az ajánlások alapján a díjakat az alábbi három területen ítélik oda:
 1. „Kiváló versenyfelkészítők” A díjjal járó támogatás összege bruttó 400.000 Ft.
A díjazottak várható száma 200 fő.
 2. „Kiváló tehetséggondozók” A díjjal járó támogatás összege bruttó 400.000 Ft.
A díjazottak várható száma 170 fő.
 3. „Kiváló tehetségsegítők” A díjjal járó támogatás összege bruttó 250.000 Ft. A
díjazottak várható száma 65 fő.
 Ajánlásra az „Ajánlólap” és az „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”
kitöltésével, aláírásával és postai beküldésével van lehetőség.
 Beküldési határidő (a postai feladás határideje): 2013. július 5.
 Postacím: MATEHETSZ 1518 Budapest, 112. Pf. 146.
 http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/bonis-bona-tanari
Civil szerepvállalás
A Nemzeti Tehetség Program megvalósulása
2012
2013
TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak
Forrás:
TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság
Program
TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3 – (2012-)
EU 2014 – 20
Talentum Program
TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3 – (2010-)
TÁMOP 3.4.4 A
Magyar Géniusz Program
Nemzeti Tehetség Program
OKA pályázatok
Forrás:
ÁLLAMI
- CIVIL
2028
Nemzeti Tehetségpont;
Budapesti Európai
Tehetségközpont
OFI pályázatok 2012-2013Köz- és felsőoktatási törvények tehetségtámogató
elemei
Mit csinál egy Tehetségpont?
A Tehetségpontok négy általános feladatköre:
a) tehetségazonosítás
b) tehetséggondozás
c) tehetség-tanácsadás
d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás
Szolgáltatási tartalom, funkció és hatókör szerint:
 Részlegesen, vagy komplexen funkcionáló Tehetségpont
 Helyi, intézményi, települési, térségi, regionális hatókörű
Tehetségpont
 Országos/Nemzeti Tehetségpont
A hálózati együttműködés alapkövetelmény !
Hálózat a tehetségnevelésben

Tehetségpont – hálózatok
Hibás
Helyes
A Tehetségsegítő Tanácsok fogalma, feladata
A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, térségi, vagy országos kezdeményezésre létrejött
szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a
tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a
szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát
társadalom kialakításához
SZAKMAI FUNKCIÓ
Együttműködés
koordináció
A Tehetségpontokkal,
TehetségsegítőTanácsokkal,
műhelyekkel,szakmai
intézményekkel
,szervezetekkel
mentorokkal,
szakemberekkel
TÁRSADALMI
FUNKCIÓ
Együttműködés
társadalompolitikai
célok,
megvalósításában,mint
az esélyek javítása
hátrányos helyzetű
fiatalok számára
lehetőségek biztosítására
A tehetségbarát
társadalom kialakítása.
TÁRSADALMI TŐKE
GAZDASÁGI FUNKCIÓ
A Tanács illetékességi
területén működő
tehetségsegítő hálózat és
programok
Fenntarthatóságát segítő
források bővítése
Tehetségek bevonása
Tehetségek produktumainak
hasznosulása
ERŐFORRÁSBŐVÍTŐ
FUNKCIÓ
A programok
hosszabb távú
fenntarthatósága
érdekében
helyi, térségi
erőforrások
feltérképezésére,
aktiválására
A SZAKMAI PARTNEREK LEHETNEK
Tehetségpontok, tehetséggondozó műhelyek.
 Tankerületek

Közoktatási, szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények,
közművelődési intézmények.
 Nem önkormányzati fenntartású intézmények.
 Térségi szakmai szolgáltató központok.
 Szakmai civil szervezetek.
 Mentorok.
 Határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek, más külföldi
partnerek.

TÁRSADALMI PARTNEREK
 Illetékes döntéshozóként szakmapolitikai-politikai megrendelést, támogatást
adnak a programok elindításához. (Állami szervek, önkormányzati testületek,
szakbizottságok, meghatározó politikai-szakmapolitikai szereplők.)
 Helyi társadalmi szereplőként megfogalmazzák igényüket a programok
elindítására, illetve támogatóként állnak a már működő kezdeményezések mellé.
(egyházak, szülői szervezetek, civil szervezetek, közvéleményt formáló erővel bíró
magán személyek.)
GAZDASÁGI PARTNEREK
 Gazdasági partnerek bekapcsolása hozzájárulhat az
erőforrások bővítéséhez.
 A tehetséges fiatalok produktumainak hasznosulása közvetlen és közvetett
formában is gazdasági előnyöket jelenthet a gazdaság szereplői számára.
 Gazdasági partnerek lehetnek:
kamarák,
egyéni és társas vállalkozások,
gazdasági társaságok és azok különböző szintű szervezetei.
TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak
2012-2014, 2mrd Ft
Fókuszban a tehetségek, valamint a tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok
tehetséggondozó programjainak közvetlen támogatása:
Kiemelkedően tehetségesek szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb.
támogatása, eszköztámogatása.
Gazdagító programok támogatása (iskolai, szakterületi régiós és országos).
Intenzív szünidei programok támogatása.
Versenyfelkészítő szakkörök sikeres tehetségek bevonásával.
Szülőket bevonó programok, pull-out programok.
Kortárscsoportok ösztönzése.
TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak
2012-2014, 2mrd Ft
http://geniuszportal.hu/content/tehetseghidak
www.tehetseghidak.hu
1. Tehetségek életpálya-követése
Csatlakozás a megújuló KIR-hez
és a megyei Integrált Nyomonkövető Rendszerhez
2. Szülő-pedagógus-tehetséges fiatal kapcsolatrendszer fejlesztése (5000
diák)
Szakmai muníció, minimum 115 program megvalósítása
3. Tudástranszfer (50 fórum)
Tehetségpontok és TST-ok régiók közötti tapasztalatcseréje, szakmai
tájékoztatás fenntartók és szakmai szervezetek felé
TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak
2012-2014
4. Hátrányos helyzetű és SNI (kettős különlegességűek) segítése (3000 fiatal)
Szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb. támogatás, eszköztámogatás,
utaztatás és más költségek, gazdagító programok (régiós, országos), pull-out
programok, ECDL tanfolyamok támogatása, belépők
5. Tehetség Piactér (150 együttműködési megállapodás)
Webes felület és személyes együttműködések a tehetség hasznosulása
érdekében, TST-ok bevonása
6. Kortárscsoportok
Webes felület és személyes találkozók egymás ösztönzése érdekében
7. Gazdagító programpárok (500 programpár)
évközbeni tanórán kívüli és szünidei intenzív alkalmak támogatása (munkadíj,
belépők, szállás-étkezés, anyagok-eszközök)
TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak
2012-2014
8. Kiemelt tehetségek segítése (300< fiatal)
Szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb. támogatás,
eszköztámogatás, mentorálás, gazdagító programok (régiós, országos),
pull-out, ECDL, belépők, utaztatás és más költségek
9. Képzések (5000 résztvevő)
Akkreditált képzés, műhelybeszélgetés, képzésfejlesztés, e-learning
fejlesztés, min. 30x30 óra megnevezett matematika és ttud. képzés
10. Sikeres tehetségek bevonása (2000 mentor)
Példaképek, verseny győztesek adatbázisa, mentor-mentorált
találkozók, műhelybeszélgetések, 70 szakkör: 1400 óra
11. Haza a magyar tehetségekkel!
Példaképek, verseny győztesek adatbázisa, mentor-mentorált
találkozók, 30 peregrinus klub: 450 óra
TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak
2012-2014
12. Fiatalok felelősségvállalása
Fiatalokat szervezésbe is bevonó TST-ok tehetségsegítő
programjainak támogatása
13. Kommunikációs offenzíva (70.000 fiatal)
Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, TST-ok
médiakapcsolatai
14. Európai Uniós kommunikáció (+10 ország)
Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, 50 fiatal
utaztatása, 10 országgal vagy nemzetközi szervezettel
együttműködés

similar documents