voorlichting 66 2014

Report
Voorlichtingsavond 6 vwo
15 september 2014
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
verschil 5 vwo en 6 vwo
begeleiding
toetsing/ po’s
rapportage resultaten
examentraining
examen
zak/slaagregeling
belangrijke data
profielwerkstuk
vervolgopleidingen, loting en
studiefinanciering
Wat is anders in 6 vwo?
• geen tussentoetsen
• naast praktische opdrachten ook
profielwerkstuk
• 3 toetsweken
• stof (4)5 vwo ook getoetst
• steunles door studentassistenten
• steunles door docenten Ne/En/Wi
–Om de week
–Vrijwillig, behalve
–Voor contractleerlingen
–In geval van slechte cijfers
Begeleiding 6 VWO
• Dhr R. H. Snijder, teamleider (sny)
• Mw. drs. L. Bender-Leenen,
afdelingsleider (bnd)
• Dhr B. Brouwer,
sectordirecteur bovenbouw
Begeleiding
initiatief Snij, Bnd:
gesprek met leerlingen bij minder
goede resultaten
gesprek vervolgopleiding/PW
initiatief bij leerling:
hulp bij plannen studie
steun bij kiezen herkansing
andere problemen
Examenvreestraining
• Dinsdag 6e uur
• Mw. drs E.Brouwer en Mw. C.
Luijpen
• Testen zijn al afgenomen
• Je mag ook meedoen als je niet
in de doelgroep zit
Toetsing
• deel toetsen 4 vwo en 5 vwo telt
mee
• programma van toetsing en
afsluiting (pta)
• in PTA staat ook
examenreglement
• stof en gewicht per toets
• alle toetsen zijn onderdeel
examen
Verhindering bij toetsing
• ernstige familieomstandigheden
• ziekte
• melding zo spoedig mogelijk,
altijd vóór de toets om 8:00
•aandacht voor toetsen (zoals
mondeling) buiten de
toetsweek
• neemt u altijd contact op met
team/afdelingsleider
• bij ziekte tijdens examen:
tweede/derde tijdvak
Herkansingen
• recht op één herkansing per
toetsweek
• hoogste cijfer telt
• inhalen herkansing niet
mogelijk
Rapportage resultaten
• binnenkort overzicht alle
cijfers
• resultaten ook op internet
• resultatenoverzicht na iedere
toetsweek
Profielwerkstuk
•
•
•
•
•
zelfstandig onderzoek
samenwerken
kost ongeveer 80 klokuren
begeleiding van docent
telt in combinatie met ml, anw,
(kcv) als één cijfer
• aandacht voor plagiaat
• presentatie van PW op 12
januari
Inleveren
Profielwerkstuk
• op tijd inleveren:
–laatste vrijdag voor Kerst voor
23:59 uur
–digitaal én op papier
• aandacht voor planning!
–houd er rekening mee dat je
de laatste week niets kan doen
• maak reservebestanden (op
harde schijf op school)
Te laat inleveren
• te laat inleveren PW heeft
gevolgen voor cijfer
(bonuspunt)
• PO later inleveren dan twee
dagen na vastgestelde
datum = onregelmatigheid
• dit heeft gevolgen voor
cijfer
Schoolexamen
• omvat alle vakken
(uit 4, 5 en 6 vwo)
• Lo en ckv hebben geen cijfer
• ANW, Maatschappijleer, (KCV)
en profielwerkstuk:
combinatiecijfer.
• combinatiecijfer telt als
volwaardig cijfer mee
• compensatie vergroot kans op
slagen
Examentraining
• twee varianten:
• 1: gegeven door docenten
• accent op vraagstelling,
valkuilen, oefenexamen
• na kerstvakantie iedere
donderdag
• voor het examen een hele week
Examentraining
• variant 2: betaalde
examentraining
• Lyceo (instituut uit Delft)
• locatie Ring, Maerlant, Helinium
• per vak 2 dagen in
voorjaarsvakantie
• werken met modules: theorie en
oefeningen
• de hele stof van 5 en 6 vwo
wordt behandeld
• u krijgt nader bericht hierover
Centraal examen
• deelname bij voldoende voor
ckv, lo en de
handelingsdelen
• geen CE voor:
maatschappijleer, anw, ckv, lo,
kcv en informatica.
Cijferbepaling
•Alleen schoolexamen:
eindcijfer = afgerond
cijfer ExDo
5,45=6
Eindcijfer:
•SE : gemiddelde op 1 decimaal
•CE : levert cijfer op 1 decimaal
•Eindcijfer: gemiddelde SE en CE
5,45=5
De leerling is geslaagd:
–zonder onvoldoendes
–één 5 zonder compensatie
–één 4 met 2 compensatiepunten
–2 x 5 met 2 compensatiepunten
–of één 4 en één 5 met 3
compensatiepunten
– cijfer 3 of lager is niet
toegestaan, ook niet binnen het
combinatiecijfer
–gemiddelde CE moet 5,5 zijn!
–maximaal 1 x 5 NE-EN-WIS
• rekenen telt nog niet mee
• mogelijk herexamen CE in één vak
Uitslag
• donderdag 11 juni
• wij bellen de nog niet
geslaagden
• vrijdag komen geslaagde
leerlingen naar school voor
cijferlijst en herkansingen
• één vak herkansen, mag ook
voldoende zijn
Belangrijke examendata
•
•
•
•
IB voor tto in meivakantie!
maandag 11 mei begin CE
woensdag 27 mei laatste zitting
di 16 juni en wo 17 juni:
tweede tijdvak voor
herexamens
• ook als je geslaagd bent!
• di 30 juni: definitieve uitslag
(incl tweede tijdvak)
• maandag 6 juli diplomauitreiking om 19.30 uur
.
Vervolgopleiding
•Universiteit (WO)
•HBO
•Bachelor – Master
•niveauverschil WO – HBO
•bezoek open dagen
•denk aan alternatief bij numerus
fixus of plaatsingsrisico
•overzicht open dagen op
www.studiekeuze123.nl en TKMST
open-dagen app
Aanmelding WO en HBO
• liefst voor 1 januari i.v.m.
Studiefinanciering en
Ovjaarkaart
• uiterlijk per 1 mei
• (bij 18 jaar stopt kinderbijslag,
zelf 3 maanden tevoren
tegemoetkoming scholieren
aanvragen)
Aanmelding WO en HBO
• www.studielink.nl
• www.DigiD.nl
• www.startstuderen.nl :
veranderingen in regelgeving
• “veel is nog onduidelijk”
Studiefinanciering
•www.startstuderen.nl :
veranderingen in regelgeving
• studiefinanciering verandert:
•Basisbeurs vervalt
•Nieuwe beurs is
inkomensafhankelijk
•Lening
•OV jaarkaart
Loting afgeschaft
•www.startstuderen.nl :
Loting vervalt voor numerus fixus
studies:
•Voor lijst zie www.duo.nl
•Decentrale selectie
•Inschrijven voor max. 2 studies
•Dat mogen 2 numerus fixus studies
zijn, behalve: geneeskunde,
tandheelkunde, fysiotherapie
•Na 1 mei niet toegelaten!
Afscheidsdag
• donderdag 16 april
• feestcommissie
• 1 à 2 leerlingen uit iedere
examenklas M - H – V
• voorwaarden voor het feest
Tot ziens op de diplomauitreiking
Maandag 6 juli om 19.30 uur

similar documents