Odborná príprava členov usporiadateľskej služby

Report
Odborná príprava členov
usporiadateľskej služby v zmysle
Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí
Príprava modulu vzdelávania a evidencie
usporiadateľov v IS BŠP,
• Krok A - príprava metodických a študijných materiálov pre vzdelávanie a
odbornú prípravu členov usporiadateľskej služby (HU, BM, U) – MO, MP,
• Krok B - príprava metodického školenia pre HU, BM (školenie, odborná
príprava, materiály), Senec 13.03.2014
• Krok C - spolupráca s PZ SR pri vymenovaní odbornej komisie a určení
členov pre prípravu testov a pravidiel na overenie odbornej spôsobilosti
HU, BM, U, - menovacie dekréty podpísané a testy vypracované SFZ ukončené
• Krok D - Realizácia odbornej prípravy (osvedčenie) pre HU, BM podľa
komisie??? (potreba vypracovania vykonávacieho predpisu ktorý určí
pravidlá používania testov, zverejnenie otázok, odpovedí, postup pre HU,
BM ako sa dostať k testom) = výsledok vyškolení pracovníci HU, BM
• Krok E - realizácia odbornej prípravy pre usporiadateľov prostredníctvom
odborne spôsobilých osôb (HU, BM) prostredníctvom klubov
• Výsledok = splnené podmienky zákona + celoživotné vzdelávanie
všetkých osôb, aby sa efektívne nastavili opatrenia
Vzdelávacie materiály pre HU, BM
futbalových klubov
• Metodické odporúčanie SFZ pre kluby ako postupovať v
praxi pri implementácii zákona
• Príloha príručky = Príručka pre usporiadateľa
/pracovná pomôcka do vrecka/,
• Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Pripravovaná smernica SFZ o IS BŠP
• Iné študijné materiály (športové predpisy, organizačný a
návštevný poriadok - potreba zmeniť §6 ods. 4 !!!).
Metodické odporúčanie pre BM
futbalových klubov + príručka pre
usporiadateľa do vrecka
• Všetky materiály budú uverejňované na stránke
www.futbalsfz.sk v priečinku Slovensko a Usporiadatelia
• Login: usporiadatelia
• Heslo:5eg6tusp
• Určené len interne pre HU, BM futbalových klubov !!!!
• Možnosť aj cez BM SFZ zažiadať o vloženie dôležitých
dokumentov od BM, HU klubov!!! Pre poskytnutie
informácií k dôležitým veciam!!! (taktike, pyrotechnike,
iné..)
• Možnosť čerpať informácie pre vyškolenie alebo
preškolenie usporiadateľov!!! (preukaz usporiadateľa)
Príručka pre usporiadateľa
(pracovná pomôcka do vrecka)
•
•
•
•
•
•
I. Základné informácie pre usporiadateľa
II. Činnosť usporiadateľa pred podujatím
III. Činnosť usporiadateľa počas podujatia
IV. Činnosť usporiadateľa po podujatí
V. Kódex usporiadateľa
VI. Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby(v
zmysle ustanovenia § 14 zákona č.1/2014 Z. z.)
• VII. Oprávnenie podľa ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného
poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok)
• Dôležité telefónne čísla
• Poznámky: (kontakty na BM, HU, klub, atď.).
Jediná cesta ako dosiahnuť
spoločné ciele je ísť spolu !!!
•
•
•
•
Spolupracovať pri implementácii zákona do praxe,
Spolupodieľať sa na návrhoch a opatreniach
Spolu reagovať na prekážky v praxi
Spolu vyhodnocovať nedostatky a navrhovať opatrenia na
ich odstránenie
• Spolu vzdelávať všetky osoby podieľajúce sa na príprave a
realizovaní športového podujatia
• Spolu komunikovať počas opatrení a rešpektovať jeden
druhého (všetky subjekty)
SPOLU DOSIAHNÚŤ CIELE (žiadna individuálna akcia v tomto
prípade nemôže byť úspešná!!!
Otázky ???
Ďakujem za pozornosť !!!
Mgr. Peter France
Bezpečnostný manažér SFZ

similar documents