Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Report
Sociālās integrācijas valsts
aģentūra (SIVA)
Ilona Jurševska
Sociālās integrācijas valsts
aģentūras direktore
2014.gada 16.decembrī
Aģentūras galvenās funkcijas
Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām, tai skaitā
Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pielietojot
ārstniecību
Koordinēt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas, profesionālās
rehabilitācijas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu
Sniegt profesionālās
invaliditāti
rehabilitācijas
pakalpojumus
personām
ar
Īstenot profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības,
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas),
profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas,
sagatavot speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas personu ar
invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai
Sociālā rehabilitācija
Pasākumu kopums, kas vērsts uz
sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanu vai uzlabošanu, lai
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu
un iekļaušanos sabiedrībā
Rinda sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par
valsts budžeta līdzekļiem
Janv.2012
Janv.2013
Janv.2014
Dec.2014
Personu skaits
4089
Personu skaits
5752
Personu skaits
7229
Personu skaits
8044
Rindas garums
11 mēneši
Rindas garums
1g. 6mēn.
Rindas garums
2g. 1mēn.
Rindas garums
2g. 3mēn.
Rinda ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem
Janv.2012
Janv.2013
Janv.2014
Dec.2014
Personu skaits
202
Personu skaits
358
Personu skaits
472
Personu skaits
557
SIVA sniegto sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu statistika
2012
Plāns 1950*
Plāns 1950
288**
Izpilde 1950
380
* 1079 – personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā
495 – politiski represētās personas
374 – ČAES
*1079
– personām
ar funkcionāliem
traucējumiem
2 – personas
ar prognozējamu
invaliditāti
darbspējīgā vecumā
** NBS
*495 – politiski represētām personām
2031
Plāns 1950* avārijasIzpilde
*374 – 2013
Černobiļas atomelektrostacijas
seku likvidēšanas
dalībniekiem un avārijas rezultāta
213**cietušām personām 206
*2 – personām ar prognozējamu
invaliditāti
200***
110
* 1423 - personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā
425 – politiski represētām personām
182 - ČAES
1 – personai ar prognozējamu invaliditāti
*1423
- personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā
** NBS
***strādājošām
pers.
ar funkcionāliempersonām
traucējumiem pēc darbspējas vecuma
*425
– politiski
represētām
vecumā
Izpildelikvidēšanas
uz 1.dec. 2847
*182 - Černobiļas
2014 atomelektrostacijas
Plāns 3120* avārijas seku
dalībniekiem un avārijas rezultāta cietušām personām
Izpilde uz 1.dec. 151
288**
*1 – personai ar prognozējamu invaliditāti
* Personas ar funkcionāliem traucējumiem, prognozējamu invaliditāti, ČAES, politiski represētie un
strādājošas pers. ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma
** NBS
Zolitūdes traģēdijā cietušo rehabilitācija
*Dati uz 01.12.2014.
SIVA sniedz valsts apmaksātu 10 dienu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, cietušo un bojā gājušo
personu tuviniekiem, kā arī seku likvidācijā iesaistītajām personām
Kopā pieteikto personu skaits, no tām:
•
•
•
•
cietušās personas
cietušo personu tuvinieki
bojā gājušo personu tuvinieki
seku likvidācijā iesaistītās personas (t.sk.,
viena persona ar daļēju apmaksu 50%
apmērā)
750
64
121
147
418
Profesionālā rehabilitācija
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēji - personas darbspējas
vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte un VDEĀVK ieteikums apgūt
profesiju
Pasākumu kopums, kas, pamatojoties
uz individualizētu funkcionālo
traucējumu izvērtēšanu un
profesionālās piemērotības
noteikšanu, personām darbaspējīgā
vecumā nodrošina jaunas profesijas,
profesionālo zināšanu vai prasmju
apguvi vai atjaunošanu un
multidisciplinārus pakalpojumus
(sociālo rehabilitāciju ar ārstniecības
elementiem, speciālistu konsultācijas)
integrācijai darba tirgū*
Profesionālās piemērotības
noteikšana
Izglītības iegūšana Jūrmalas
profesionālajā vidusskolā vai
koledžā, paralēli saņemot
medicīnisko, psiholoģisko un
sociālo atbalstu
Apmācība “B” kategorijas
transportlīdzekļu vadītāju
auto kursos
Atbalsta sniegšana
iekārtošanai darbā pēc
izglītības iegūšanas
* Saskaņā ar ierosinātajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Studējošo skaits SIVA koledžā
2014./2015.m.g. izglītības programmās
ar iegūstamo kvalifikāciju:
1. Personāla speciālists
34
2. Grāmatvedis
74
3. Mārketinga un tirdzniecības speciālists
38
4. Viesnīcu servisa organizators
24
5. Datorsistēmu un datortīklu administrators
39
6. Programmētājs
29
7. Surdotulks
24
KOPĀ 262
Izglītojamo skaits Jūrmalas profesionālās
vidusskolā 2014./2015.m.g. (1):
Profesionālās pamatizglītības programmas
(var mācīties personas ar garīga rakstura traucējumiem):
• Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas – Palīgšuvējs
• Komerczinības – Tirdzniecības zāles darbinieks
11
uzsāks janvārī
Profesionālās arodizglītības programmas
(var mācīties personas ar psihiskām saslimšanām):
• Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs
• Grāmatvedība – uzskaitvedis
• Elektrotehnika un elektronika – elektrotehnikas montētājs
• Datoru lietošana – informācijas ievadīšanas operators
10
12
24
16
Profesionālās vidējās izglītības programmas
(var mācīties personas ar psihiskām saslimšanām, kustību traucējumiem, vispārējām
saslimšanām):
• Datorsistēmas – datorsistēmu tehniķis
• Komerczinības – rūpniecības komercdarbinieks
20
44
Izglītojamo skaits Jūrmalas profesionālās
vidusskolā 2014./2015.m.g. (2):
Profesionālās tālākizglītības programmas
(veļas mazgātāju un konditora palīgu programmā var mācīties personas ar garīga rakstura
traucējumiem, bet fiziski spēcīgas):
• Mājturība – veļas mazgātājs un gludinātājs
• Ēdināšanas pakalpojumi – konditora palīgs
• Datoru lietošana – informācijas ievadīšanas operators
• Datorsistēmas - datorsistēmu tehniķis (960h)
• Grāmatvedība – uzskaitvedis (640h)
5
12
14
20
uzsāks janvārī
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
• Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana –
Apdrukas tehnoloģijas
10
KOPĀ 198
Auto vadītāju apmācības
2012
Plāns
60
Izpilde 62
2013
Plāns
60
Izpilde 45
2014
Plāns
60
Auto pārbūve
2012
Plāns
25
Izpilde 36
2013
Plāns
25
Izpilde 23
2014
Plāns
16
Izpilde 20
Pakalpojumu attīstība
sociālās rehabilitācijas jomā
• Pārskatīt un pilnveidot funkcionālo spēju novērtēšanas metodiku
rehabilitācijas sākumā un beigās
• Palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu
īpatsvaru, kuriem ir redzams funkcionālo spēju uzlabojums
• Pārskatīt un pilnveidot pakalpojumu grozu saturu
• Attīstīt uz individuālo vajadzību novērtējumu balstītu pakalpojumu
piedāvājumu
• Lai mazinātu rindas - palielināt valsts budžeta finansēto pakalpojumu
īpatsvaru; pārskatīt pakalpojumu piešķiršanu reglamentējošo normatīvo
bāzi
• Izvērtēt maksas sociālās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu
izcenojumu atbilstību to faktiskajām izmaksām, vienlaikus risinot
infrastruktūras noslodzes jautājumus
• Renovēt rehabilitācijas centra 2.korpusu, lai, nodrošinot vides pieejamību,
palielinātu gultasvietu skaita personām ar kustību traucējumiem īpatsvaru
Pakalpojumu attīstība
profesionālās rehabilitācijas jomā (1)
• Attīstīt profesionālās izglītības iegūšanas pakalpojumu personām ar smagu
un ļoti smagu invaliditāti, palielinot šo personu īpatsvaru profesionālās
rehabilitācijas saņēmēju grupā
• Attīstīt prasmju un iemaņu apguves programmas personu ar garīga
rakstura traucējumiem sekmīgākai iekļaušanai darba tirgū
• Izveidot prasmju un iemaņu sertificēšanas sistēmu
• Sadarbībā ar NVA uzsākt pakalpojumu sniegšanu jaunai mērķa grupai –
riska grupu bezdarbniekiem
• Pilnveidot un uzlabot profesionālās piemērotības noteikšanas
pakalpojuma saturu
• Palielināt (%) darba tirgū integrēto cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem
skaitu
Pakalpojumu attīstība
profesionālās rehabilitācijas jomā (2)
• Sadarbībā ar augstskolām (IZM, VM, LM, NVA) uz SIVA Koledžas bāzes
veidot izglītības programmu piedāvājumu cilvēku ar invaliditāti atbalsta
personālam (asistenti, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie
rehabilitētāji, surdotulki utt. )
• Pilnveidot individuālo rehabilitācijas plānu saturu un pakalpojumu groza
piedāvājumu
• Nodrošināt uz vajadzību novērtēšanu balstītu pakalpojumu sniegšanu
(sadarbībā ar VDEĀVK izveidota jauna darbspēju novērtēšanas sistēma)
• Sniegt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem dzīves un darba vietā (ergoterapeitu u.c. speciālistu
konsultācijas)
• Nodrošināt cilvēka neatkarību veicinošu infrastruktūru, modernizējot
darba, mācību un uzturēšanās vidi
Paldies!
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: 67769890; Fakss: 67769495
www.siva.gov.lv

similar documents