šeit - lizda

Report
INFORMĀCIJA PAR
GROZĪJUMIEM
NORMATĪVAJOS DOKUMENTOS
attiecībā uz speciālās izglītības
iestādēm
2010./2011.m.g.
Ministru kabineta noteikumi Nr.820
PIEŅEMTI Rīgā 2010.gada 31.augustā
,,Kārtība, kādā izglītojamo uzņem
internātskolā, speciālajā izglītības iestādē
un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā,
kā arī atskaita no speciālās izglītības
iestādes un speciālās pirmsskolas
izglītības grupas”
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4.Panta 6.punktu, 26.panta otro daļu un 52.pantu
Normatīvā akta mērķis:
Izveidot tiesisko regulējumu izglītojamo
uzņemšanai internātskolās un uzņemšanai
atskaitīšanai un atskaitīšanai speciālajās
izglītības iestādēs, speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās atbilstoši
reālajai situācijai, panākot, ka netiek
pieļauta izglītojamo nepamatota
uzņemšana, uzturēšana vai atskaitīšana
no speciālajām izglītības iestādēm,
speciālajām pirmsskolas izglītības grupām
Kritēriji un nosacījumi, kādā gadījumā izglītojamo
var uzņemt izglītības iestādē
 4.punkts
Speciālajā izglītības iestādē un speciālajā
pirmsskolas izglītības grupā atbilstošas speciālās
izglītības programmas apguvei uzņem izglītojamos ar
redzes, dzirdes, valodas, mācīšanās, garīgās veselības,
fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem (pirmsskolas
izglītības grupā - arī ar jauktiem attīstības traucējumiem)
un smagām somatiskām saslimšanām, pamatojoties uz
vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā
norādīta konkrēta attiecīgajam izglītojamajam piemērota
speciālās izglītības programma.
Izglītojamo skaits
Noteikts maksimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasē un grupā
speciālās izglītības iestādēs:
1. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē:
 ar redzes, dzirdes, garīgās attīstības traucējumiem – 10
 ar valodas attīstības, jauktiem attīstības, garīgās veselības traucējumiem –
14
 ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām – 15
 ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - 6
2.Speciālajā izglītības iestādē:
 ar redzes,dzirdes traucējumiem – 10
 ar valodas, garīgās veselības traucējumiem – 14, garīgās attīstības
traucējumiem – 12
 ar fiziskās attīstības, mācīšanās traucējumiem – 16, somatiskām
saslimšanām – 20
 ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem – 6
!
Klasē nav pieļaujams apvienot vairāk kā
divu dažādu klašu izglītojamos, izņemot
speciālās pamatizglītības programmu
bērniem ar smagiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem
Kārtība, kas nepieļauj, ka izglītojamais izglītības iestādē
turpina izglītības iegūšanu nepamatoti ilgi:
 1.gadījumos, kad izglītojamam ir konstatēta veselības
stāvokļa uzlabošanās vai, ja ir beidzies valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumā norādītais speciālās izglītības programmas
īstenošanas termiņš
2. ir noteikts, kādā gadījumā izglītojamais ir pabeidzis
izglītības programmas apguvi un kad izglītojamais pēc
izglītības programmas apguves ir atskaitāms no
izglītības iestādes;
3. ir noteikti īpašie gadījumi, kuros veicama izglītojamo
atskaitīšana no speciālās izglītības iestādes pēc obligātā
vecuma sasniegšanas, kā arī noteikta atskaitīšanas
kārtība.
Ministru kabineta noteikumi Nr.825
PIEŅEMTI Rīgā 2010.gada 31.augustā
Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) un internātskolu finansēšanas
kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 17.punktu,
17.panta trešās daļas 13.punktu un 59.panta trešo daļu
Šie noteikumi paredz:
 Precizēt izglītības iestāžu nosaukumus atbilstoši
Vispārējās izglītības likumam;
 Papildināt noteikumus ar normu par ēdināšanas
nodrošināšanu speciālās izglītības iestādēs;
 Saskaņot normatīvo aktu ar citos normatīvajos
aktos iekļautajām normām par speciālo izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu
 Esošā budžeta ietvaros precizēt finansēšanas
normatīvus, nosakot vienādu finansējuma
aprēķināšanas koeficientu – 1,35 – visām
speciālajām internātskolām.
Iecerētie grozījumi likumā
par Vispārējo izglītību
 Papildināta 1.panta otrā daļa ar 14.punktu šādā
redakcijā:
,,Speciālās izglītības vajadzības – atbilstošu
atbalsta, korekcijas un rehabilitācijas pasākumu
nepieciešamība, lai izglītojamie ar iedzimtiem vai
iegūtiem funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes,
fiziskās attīstības, valodas, mācīšanās, garīgās
attīstības, garīgās veselības traucējumiem) un
saslimšanām, varētu piedalīties izglītības procesā un
apgūt valsts izglītības standartos noteiktās prasības,
atbilstoši savam veselības stāvoklim, spējām un
attīstības līmenim.”
 4.pantā:
papildināts 8.punkts ar vārdiem ,,un
profesionālās prasības komisiju sastāvam”
11.pantā:
aizstāts otrās daļas 3.punkts ar vārdiem
,,Izglītojamo speciālo izglītības vajadzību”.
25.pantā:
otrajā daļā aizstāts ar vārdiem ,,ar speciālajām
izglītības vajadzībām”
 49.pantā:
Izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
(1) Speciālās izglītības programmas nodrošina vispārējo
izglītību izglītojamajiem ar speciālām izglītības
vajadzībām atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām
un attīstības līmenim.
(2) Speciālās izglītības programmas var īstenot jebkurā
izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamā ar
speciālām izglītības vajadzībām rehabilitāciju,
pedagoģiski psiholoģisko korekciju, sagatavotību
darbam un dzīvei sabiedrībā”.
(3) Aizstāt trešajā daļā ar vārdiem ,,izglītojamo
speciālajām izglītības vajadzībām”.

50.pants
(1) Speciālās izglītības programmas īsteno, ņemot vērā valsts
izglītības standartā noteiktos izglītības programmu galvenos
mērķus, uzdevumus un obligāto saturu, atbilstoši izglītojamo
attīstības traucējumu veidam, viņu spējām, veselības stāvoklim.
(2) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem. Speciālās izglītības
programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
īsteno atbilstoši individuālajiem izglītības plāniem. Atkarībā no
izglītojamo veselības stāvokļa un izglītības iestādes iespējām
individuālo attīstības plānu īstenošana sagatavošanai darbam un
dzīvei sabiedrībā var ilgt vēl 3 gadus.
(3) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem.
Ja programmas īstenotājs nodrošina iespēju iegūt
profesionālo izglītību, programmu var īstenot ilgākā laika
posmā, bet ne ilgāk par 12 gadiem
(4) Profesionālās izglītības programmas var īstenot viena
līdz trīs gadu laikā jebkurā speciālās izglītības iestādē
pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības
iegūšanas.
(5) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem un redzes vai dzirdes
traucējumiem var ilgt 10 gadus, speciālās izglītības
programmas nedzirdīgiem izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem var ilgt 11 gadus.
(6) Nedzirdīgajiem izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās
izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes
traucējumiem, pamatizglītības iegūšana var ilgt 11gadus,
bet vidējās izglītības iegūšana – 3 gadus.
(7) Speciālās pamatizglītības programmu apguve
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem vai smagiem
valodas traucējumiem var ilgt 10 gadus.
(8) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar
fiziskās attīstības traucējumiem, garīgās veselības
traucējumiem vai somatiskām saslimšanām
pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 9 gadiem”.
53.Pants ,, Izglītojamo ar speciālām izglītības
vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības
iestādēs”
(1) Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, var integrēt
izglītojamos ar speciālām izglītības vajadzībām. Prasības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
nodrošinājumam atbilstoši speciālām izglītības vajadzībām nosaka
Ministru kabinets.
(2) Atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamiem ar
speciālām izglītības vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības
iestādē, nodrošina izglītības iestāde. Izglītības iestāde integrētiem
izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām izstrādā katram
individuālu izglītības programmas apguves plānu.
54.pants:
 Papildināt pēc vārdiem ,,komisiju kompetenci” ar vārdiem ,,un
profesionālās prasības komisiju sastāvam”
57.Pants
 Mācību stundas ilgums speciālās izglītības programmās
Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums
no 1.klases līdz 9.klasei ir 30 minūtes.

similar documents