Ar pamoka mokykloje, ar mokykla pamokoje???

Report
Ar pamoka mokykloje, ar
mokykla pamokoje???





Etosas
Ugdymas
Pasiekimai
Pagalba
Valdymas
NMVA išorės vertintoja S. Šukevičienė
2010 m. m.
Pamokos tema………………....................................……
………………………........................................................
Uždavinys……………………………………...................
...........................................................................................
Mokinių skaičius sąraše ...........................................
Pamokoje yra ir kitų ypatingų poreikių mokinių
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Kita informacija (mokytojo nuožiūra)
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Pamokos įvertinimas lygiu
4-3-2-1-N
Pamatuojamas uždavinys
 (kas iš to?) Perėjimas į tolesnį
būvį...
+ (dalomoji medžiaga)
Veiklos stebėjimo protokolo analizė
Tema
Mokinių skaičius sąraše. Mokinių skaičius pamokoje.
Dalykas. Pamokos tema. Uždavinys.
Pamokos
planavimas ir
organizavimas
Mokymosi uždavinių kėlimas. Apibrėžtumas. Pamokos struktūros
logiškumas. Mokymosi uždavinių ir metodų, priemonių dermė. Laiko
panaudojimo racionalumas.
Mokymas
Mokytojo aiškinimo, demonstravimo, nurodymų suprantamumas,
medžaigos aktualizavimas, siejimas su mokinių patirtim, interesais,
poreikiais. Individualaus ir grupinio mokymosi derinimas. Namų darbų
apimtys, ryšys su darbu klasėje.
Mokymasis
Mokinių aktyvumas pamokoje. Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis,
noras bendradarbiauti. Atsakomybė už savo mokymąsi.
Pagalba mokiniui
Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių
poreikių turintiems(specialiųjų poreikių, gabiems, turintiems elgesio
sutrikimų ir kt.) mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius.
Vertinimas
Vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas ir dažnumas. Kiekvieno
mokinio matymas;grįžimas prie nesuprastų dalykų;klaidų taisymas.
Santykiai, tvarka,
klasės valdymas
Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi.
Mokymosi aplinka
Patalpų tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas. Informaciniai
šaltiniai pamokoje, jų kiekis, tinkamumas, racionalus erdvių , patalpų
pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui.
Pasiekimai
pamokoje
Mokinių pasiekimai lyginant su iškeltu uždaviniu. Pamokos rezultatų
apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas;tikrinimas, kiek mokiniai suprato ir
ką išmoko.
Mokytojo veiklos planavimas
 Ar mokytojas pamokai
pasiruošęs:
 aiškus uždavinys (uždavinys =
rezultatas).
 Ar racionaliai naudojamas
laikas.
 Ar taikomi ugdymo metodai
atitinka mokinių amžių, patirtį, ir
galimybes. N. d. užduotys
skiriamos pagrįstai, aiškus
atsiskaitymas.
 Ar dera uždavinys, ugdymo
turinys, metodai ir mokymo
Pamokos struktūros kokybė
 Skelbiamas uždavinys.
 Į uždavinio siekimą orientuoti
metodai (jų įvairovė).
 Metodai atitinka mokinių amžių,
patirtį, galimybes.
 Pagal metodus naudojamos
mokymo (si) priemonės.
 Užduotys skiriamos pagrįstai,
efektyvios, aiški atsiskaitymo už
jas tvarka.
Mokymas
 Mokytojo aiškinimo demonstravimo ir
nurodymų suprantamumas.
 Mokymo medžiagos aktualizavimas,
susiejimas su mokinių patirtimi,
interesais, poreikiais.
 Tinkamas metodų parinkimas,
atsižvelgimas į
mokinių
mokymosi poreikius ir stilius.
 Individualaus ir grupinio mokymo (si)
derinimas.
 Namų darbų apimtys, tikslingumas,
ryšys su darbu klasėje, namų darbų
individualizavimas.
Mokymasis
 Mokinių aktyvumas pamokoje.
 Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis,
vertinti savo mokymąsi įvardinti mokymosi
sunkumus ir problemas,
 Gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant su
kitais mokiniais ir mokytoju.
 Atsakomybė už savo mokymąsi.
Pagalba mokiniui
 Individualaus konsultavimo sistema
 SPM (dėstomos medžiagos
pritaikymas, dalyvavimas bendroje
veikloje-bendradarbiavimas)
 Gabiųjų ugdymosi sistema
(atpažinimas pamokoje, jų poreikių
tenkinimas ir tikslingi darbo metodai
(diferencijavimas, nedidinant
ugdymo turinio!!!)
 Heterogeninių grupių didaktika
Vertinimas
 Kaip pažinimas
 Kaip informavimas (išmokimo
stebėjimas)
 Kaip ugdymas
 Mokiniams gerai suprantama ir
sąmoningai suvokiama vertinimo
sistema?!
Vertinimas
 vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas
ir dažnumas.
 Kiekvieno mokinio matymas, grįžimas prie
nesuprastų ar neišmoktų dalykų, klaidų
taisymas.
 Skatinimų giriant ar kritikuojant dažnumo
santykis.
 Pamokoje sukauptos informacijos panaudojimas
mokymosi uždaviniui pasiekti.
Santykiai






Mokytojo ir mokinių dialogas
Nuostatų, vertybių formavimas
Kartu sukurtų taisyklių laikymasis
Klasių mikroklimatas
Bendruomenės santykiai
Klasės valdymas
Mokymosi aplinka
 Mokymosi aplinkos pritaikymas,
jaukumas, IKT naudojimas
 Galimybė pasinaudoti
informaciniais šaltiniais
 Patalpų naudojimas
 Turto vadyba
Rezultatų apibendrinimas,
įsivertinimas
 Ar įgyvendintas uždavinys?
 Ar visiems pavyko pasiekti uždavinio
kriterijus?
 Išmokimo stebėjimas
 Atskirų mokinių pažanga
 Kaip man sekėsi? Kas nesisekė?
Kodėl?







Kiti informacijos šaltiniai:
PMI, STA, DOC. Analizė
Individualūs pokalbiai
Pokalbiai grupėse
Nedarbingumo pažymos...
Informacijos pateikimas:
...
Klausimai
???
Diskusija
Ačiū už dėmesį.

similar documents