Bristningsregistret

Report
Bristningsregistret
Eva Uustal
KK Universitetssjukhuset Linköping
Bristningsregistret
•
•
•
•
Initiativ från UR-ARG 2010
Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister
Men kan användas efter alla bristningar
Öppen styrgrupp med obstetriker,
barnmorskor, bäckenbottenforskare,
colorektalkirurg, gastroenterolog
• Finansierat av SKL, 2012-2013 675 tKr
• Kliver på Gynopregistrets färdiga teknik
Interna sfinktern, IAS
perinealkroppens Greta Garbo
• Svår att se i såret
• Lätt att se med ultraljud
(glucogen)
• Nödvändig för kontinens
• Kan bara sys direkt efter
förlossning, sen krymper
den ihop!
Uustal 2013
Obstetrisk diagnostik enligt ICD 10
idag i Sverige
• O70.2 Perinealbristning av  Det är trasigt i största allmänhet
tredje graden
• O70.2A Perinealbristning av
 En del av något är trasigt
3:e graden; partiell
sfinkterruptur
• O70.2B Perinealbristning av  Det mesta av allt utom
3:e graden; total
analslemhinnan är trasigt
sfinkterruptur
• O70.2X Perinealbristning av
 Något är trasigt och vi vet inte vad
3:e graden; ospecificerad
• O70.3 Perinealbristning av  Allt är trasigt
fjärde graden
• O70.9 Perinealbristning
 Något är trasigt och vi vet inte vad
under förlossningen,
ospecificerad
Uustal 2013
Med ändrade diagnoskoder måste man
uppmärksamma den interna sfinktern
“A structured way of describing OASI damage
according to Uustal Fornell and coworkers and
recommended by the RCOG
Grade 3A: any tear of the EAS < 50%
Grade 3B: an EAS tear > 50%
Grade 3C: related damage to the IAS
Grade 4: related rupture of the anal mucosa”
Denna klassifikation införs från 2014 i Sverige i
nya Diagnoshandboken
Lindqvist , Jernetz
BMC Pregnancy Childbirth. 2010; 10: 51.
Uustal 2013
Ny klassificering av sfinkterskador från 2014
•Interna sfinktern ska bedömas
•Kommer i Obstetrix men Siemens kan
inte svara på när
•I registeropmallen finns utrymme för
att skriva om interna sfinktern
•Måste t v beskrivas i fritext!
Uustal 2013
Bristningsregistrets delar
• Pregravid funktion- kontinens/ tömning urin/
avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om
besvärsfri.
• Obstetriska data överförs av sekreterare ( nu)
automatiskt( sen), ca 30 variabler
• 8 veckorsenkät, mest om komplikationer
• 1-årsenkät om funktion- kontinens/ tömning
urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20
frågor om besvärsfri.
Operationsmallen, förs över från Obstetrix till Gynop
av sekreterare
NYTT: Dessa 4 nya uppgifter behöver läkare/bm skriva i fritext!
Suturmaterial
INTERN SFINKTER
Perinealkropp
Antibiotika ja/nej
Återkoppling
• Patientens svar skördas av läkarsekreterare
och läggs till suturerande doktor/ BM
• Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år
utifrån patientens svar
• Text genereras till Obstetrix
• Klinikens resultat jämfört med riket kan följas
kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion
• Årlig delregisterrapport
Hur passar Bristningsregistret ihop
med Graviditetsregistret?
• Kvinnor med bristning växlar in på
Bristningsregistret utöver graviditetsregistrets
allmänna uppföljning
• Frågorna kan användas till alla med bristning
med nuvarande formuleringar
• När GR är igång kan Gynop få opdata direkt.
Vad blir doktorns merarbete:
• Skriva fritext i opmall om perinealkropp, intern
sfinkter, suturmaterial som används och
antibiotika – kom ihåg PISA
• Bedöma enkät efter 8 v och ett år, behövs
åtgärder?
Barnmorskans roll
• Skriva suturmaterial i
opmall om den
används till grad 2
• På BB: se till att kvinnan
fyllt i enkäten om hur
det var före graviditeten
och få med Epostadress om den inte
redan finns i Obstetrix
• Informera om
uppföljningsenkäterna
vid utskrivningssamtal
Vad blir läkarsekreterarens roll:
• Fånga upp/få information om kvinnor på BB
med bristning grad 3-4
• Lägga upp dem som patient i Gynop
• Föra över data från opmall i Obstetrix
• Skicka enkäter efter 8 v och 1 år. Ev. även
”före-enkäten” om inte det redan är gjort.
Tidsperspektiv
• Pilot pågår i Linköping vad gäller praktiskt
förfarande vid inkludering
• Utbildningsmaterial webbhjälp/ tutorial för
sekreterare under utveckling
• Man meddelar Gynop när kliniken vill vara
med och bokar ev. utbildning
• Kliniker utan Gynop idag behöver mer
utbildning än de som redan har Gynop

similar documents