ovde. - Direkcija za izgradnju Opštine Inđija

Report
SISTEM 48
IZVEŠTAJ
43/13 - 44/13
2 1 . 1 0 . 2 0 1 3 . – 0 3 . 11 . 2 0 1 3 .
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE INĐIJA J.P.
http:// www.direkcija-indjija.net
e-mail: [email protected]
zaključci
Na sastancima Sistema 48, koji su održani 25.10.2013. i
01.11.2013. godine, a kojima je predsedavao predsednik
opštine Inđija, doneti su sledeći zaključci o radu
Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P. :
datum: 08.11.2013. godine
ZAKLJUČCI
STATUS
1. Obavezuje se JP Direkcija za izgradnju Opštine Inđija da
kontaktira nadležne kako bi bili popravljeni saobraćajni znaci
na skretanju iz pravca Novog Sada na Inđijsku obilaznicu i da
kontaktira nadležne iz Inđijskog Autleta kako bi sa znaka za
skretanje u isti, bio uklonjen najlon koji onemogućava vidljivost
istog.
1. Obavešteno je PZP Sremput iz Rume, preduzeće koje
u ime i za račun upravljača državnog puta JP Putevi
Srbije vrši održavanje putne mreže državnih puteva sa
pripadajućim signalizacijom i opremom, o nastalim
oštećenjima na predmetnoj saobraćajnoj signalizaciji i
da iste otkloni u najkraćem mogućem roku. Takođe,
kontaktirani su predstavnici Outlet centra, da putem
izvođača radova, izvrše uklanjanje folije sa predmetnog
saobraćajnog znaka.
naplata parkiranja
IZVEŠTAJNI PERIOD
SMS PARKING KARTE
Tip usluge
07.10.13.
20.10.13.
21.10.13.
03.11.13.
SMS
8470
8313
1. Zona
83%
83%
2. Zona
17%
17%
izdati nalozi
za d. p. k.
240
plaćene
dnevne p.k.
UKUPNO
Trend
-2%

228
-5%

79
60
-24%

372.955,00
350.791,50
- 6%

BROJ PARKING MESTA
DNEVNE PARKING KARTE
ODNOS PARKING ZONA
Besplatni parking
550
1. zona
276
35 din./h
2. zona
211
35 din./2h
UKUPNO
1037
naplata parkiranja
FINANSIJSKI EFEKTI 2005. - 2013. GOD.
(177.231
(201.911
(208.565
(254.388
(279.359
(278.041
(228.311
(217.986
(128.974
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
kom.)
FINANSIJSKI EFEKTI U 2013. GODINI
Tip usluge
količina
Prihod
SMS
177231
6.203.055,00 din.
Parking karte
16800
588.000,00 din.
Povlašćene karte
257
131.070,00 din.
Mesečne karte
199
374.520,00 din.
Godišnje karte
9
190.530,00 din.
Zakup parkinga
0
0,00 din.
Plaćene dnevne karte (1015,00)
939
955.231,65 din.
Plaćene dnevne karte (900,00)
999
898.900,00 din.
UKUPNO
9.341.306,65 din.
vertikalna saobraćajna signalizacija
INTERVENCIJE U TOKU IZVEŠTAJNOG PERIODA
Intervencije
07.10.13.
20.10.13.
21.10.13.
03.11.13.
Broj
intervencija
22
22
Znakovi
4
4
Stubovi
4
2
- 50%

Troškovi
27.681,20
23.018,40
- 17%

trend
INTERVENCIJE U 2013. GODINI
Ukupan broj intervencija
582
Postavljeni znakovi
173
543.362,80 din.
Postavljeni stubovi
111
211.143,20 din.
Ukupni troškovi u 2013.
754.506,00 din.
Popravljeno
znakova
Broj
intervencija
INTERVENCIJE PO MESTIMA
Postavljeno
stubova
VRSTA INTERVENCIJE
Lokacija
Postavljeno
znakova
vertikalna saobraćajna signalizacija
Inđija
4
2
5
11
Jarkovci
0
0
2
2
Ljukovo
0
0
0
0
Novi Karlovci
0
0
0
0
Novi Slankamen
0
0
3
3
Stari Slankamen
0
0
0
0
Slank. Vinogradi
0
0
0
0
Krčedin
0
0
1
1
Beška
0
0
4
4
Maradik
0
0
0
0
Čortanovci
0
0
1
1
UKUPNO
4
2
16
22
javna rasveta
UKUPNO 2005.-2013.
INTERVENCIJE U TOKU IZVEŠTAJNOG PERIODA
Intervencije
07.10.13.
20.10.13.
21.10.13.
03.11.13.
trend
Broj
intervencija
66
31
-53%

Troškovi
materijala
83.752,80
29.707,2
-65%

Troškovi
ugradnje
-
-
-
Ukupno
troškovi
83.752,80
29.707,2
-65%
INTERVENCIJE U 2013. GODINI
Ukupan broj intervencija
1166
Ukupno troškovi materijala
750.476,20
Ukupno troškovi ugradnje
1.644.780,00
Ukupni troškovi u 2013.
2.395.256,2
-

javna rasveta
BROJ INTERVENCIJA
UTROŠENA SREDSTVA
Otuđenje i naknada za uređivanje građ. zemljišta
BROJ ZAKLJUČENIH UGOVORA U 2013.
UGOVORI U TOKU IZVEŠTAJNOG PERIODA
VREDNOST ZAKLJUČENIH UGOVORA U 2013. PO NASELJIMA
07.10.13.
20.10.13.
21.10.13.
03.11.13.
trend
potpisani ugovori
1
2
+50%

jednokratno
219.665,00
613.782,00
+179,4%

na rate
-
-
-
UKUPNO
219.665,00
613.782,00
+179,4%
UGOVORI U 2013. GODINI
Ukupan broj
zaključenih ugovora
46
Jednokratno plaćanje
14.920.565,15
Plaćanje na rate
4.886.707,41
UKUPNO u 2013.
19.807.272,56

legalizacija objekata
BROJ ZAKLJUČENIH UGOVORA 2003.-2013.
UGOVORI U TOKU IZVEŠTAJNOG PERIODA
07.10.13.
20.10.13.
21.10.13.
03.11.13.
trend
potpisani ugovori
-
-
-
jednokratno
-
-
-
na rate
-
-
-
UKUPNO
-
-
-
UGOVORI U 2013. GODINI
VREDNOST ZAKLJUČENIH UGOVORA 2003.-2013.
Ukupan broj
zaključenih ugovora
11
Jednokratno plaćanje
1.491.304,66
Plaćanje na rate
-
UKUPNO u 2013.
1.491.304,66
UGOVORI 2003.-2013.
1241
UKUPNO 2003.-2013.
150.071.306,88
11
Javni prevoz Inđija - izveštajni period od 01.10.2013. do 31.10.2013. godine
*legitimacije
∑
∑
din
I
2509
150.540,00 Din.
II
6257
500.560,00 Din.
III
11705
1.404.600,00 Din.
IV
uk. pojedinačne
I
1808
22279
110
253.120,00 Din.
2.308.820,00 Din.
203.500,00 Din.
II
302
755.000,00 Din.
III
310
1.147.000,00 Din.
IV
uk. mesečne
II
42
764
104
180.600,00 Din.
2.286.100,00 Din.
218.400,00 Din.
III
167
534.400,00 Din.
IV
19
70.300,00 Din.
kom
din
I
2240
134.400,00 Din.
∑
uk. pojedinačne
2240
I
58
∑
uk. mesečne
58
I
348
∑
uk. sa pop 40%
prihodi
uk. sa pop 40%
290
823.100,00 Din.
izrada
73
14.600,00 Din.
godišnje
0
0,00 Din.
23406
5.432.620,00 Din.
(poj+mes+leg)
Zona
pojedinačne
mesečne sa
popustom
40%
∑
kom
mesečne
mesečne
∑
Zona
*legitimacije
pojedinačne
prihodi
01.10.-31.10.2013. gradski prevoz
mesečne sa
popustom
40%
01.10.-31.10.2013. prigradski prevoz
∑
km
din
naselja
132,00 Din.
66.609,2
8.792.414,40 Din.
∑
uk. km
66.609,2
8.792.414,40 Din.
provizija za prodaju karata 5%
∑
ukupno rashodi
DOTACIJA
107.300,00 Din.
556.800,00 Din.
556.800,00 Din.
izrada
9
1.800,00 Din.
godišnje
0
0,00 Din.
2655
800.300,00 Din.
01.10.-31.10.2013. gradski prevoz
din/km
rashodi
107.300,00 Din.
348
(poj+mes+leg)
01.10.-31.10.2013. prigradski prevoz
134.400,00 Din.
din/km
km
din
grad
132,00 Din.
11.932,6
1.575.103,20 Din.
∑
uk. km
11.932,6
1.575.103,20 Din.
rashodi
271.631,00 Din.
9.064.045,40 Din.
provizija za prodaju karata 5%
∑
3.631.425,40 Din.
UKUPNO DOTACIJE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
ukupno rashodi
DOTACIJA
40.015,00 Din.
1.615.118,20 Din.
814.818,20 Din.
4.446.243,60 Din.
12
Javni prevoz Inđija – Gradski
prevoz
FINANSIJSKI EFEKTI U 2013. GODINI
(Gradski prevoz)
količina
Tip usluge
Broj prodatih pojedinačnih karata
25624
Broj prodatih mesečnih markica
4515
OSTVARENI PRIHOD:
8.951.840,00 din.
CENA REALIZACIJE PREVOZA
17.845.574,80 din.
SUBVENCIJA
8.893.734,80 din.
IZVRŠEN BROJ KONTROLA U AUTOBUSIMA JPI
2011
2012
27
87
2013
53
Izveštajni
period
5
13
Javni prevoz Inđija – Prigradski prevoz
FINANSIJSKI EFEKTI U 2013. GODINI
(Prigradski prevoz)
Tip usluge
količina
Broj prodatih pojedinačnih karata
198380
Broj prodatih mesečnih markica
7732
OSTVARENI PRIHOD:
44.502.890,00 din.
CENA REALIZACIJE PREVOZA
82.561.677,70 din.
SUBVENCIJA
38.058.787,70 din.
IZVRŠEN BROJ KONTROLA U AUTOBUSIMA JPI
2011
2012
64
109
2013
80
Izveštajni
period
11
Nasipanje i uređenje parkinga kod doma zdravlja u Inđiji
Obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama

similar documents