Karácsony Imréné

Report
Szja és járulék változások
2015.
KARÁCSONY IMRÉNÉ
ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE
 Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél első házasságát köti, a házasságkötés
hónapját követő hónaptól 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre
való jogosultság megnyíltáig, együttesen jogosultsági hónaponként 31 250 forinttal
csökkentheti az adóalapját. Ez havi 5000 forintnyi adót jelent.
 A kedvezményt a házastársak a családi kedvezményhez hasonlóan – döntésük szerint –
az összeg megosztásával közösen érvényesíthetik.
 A kedvezmény igénybevételének nem akadálya, ha a házasság megkötésekor a
házastársak bármelyike már jogosult családi kedvezményre.
 A kedvezmény a családi kedvezményhez hasonlóan a megfelelő adóelőleg-nyilatkozat
megtétele esetén már az előleg levonásánál figyelembe vehető, a házastársak közösen
érvényesíthetik.
Családi kedvezmény
 2016-tól négy év alatt megduplázódik a két eltartottat nevelők által
érvényesíthető családi kedvezmény (azaz 62.500 Ft-ról 125.000 Ft-ra).
 A kedvezmény a jelenlegi 10 ezer forintról négy év alatt évi 2500
forinttal 2019-re 20 ezer forintra nő.
 A családi kedvezmény igénybevétel feltételeként tett nyilatkozatban a
gyermekek adóazonosító jelét fel kell tüntetni, tehát a gyermek
adóazonosító jelének megigényléséről gondoskodni szükséges a
családi adókedvezményre vonatkozó 2015. év eleji nyilatkozat leadása
előtt.
 Kiegészül azon kifizetők köre, akiknek a családi kedvezmény (adó- és
járulék), illetve a személyi kedvezmény adóelőleg megállapításánál
történő figyelembevétele érdekében nyilatkozat adható. Ilyen nyilatkozat
ezentúl az adóelőleget megállapító munkáltató mellett a rendszeresen
ismétlődő bevételt (pl. tartós megbízás alapján teljesített kifizetést)
juttató kifizetőnek is adható.
Béren kívüli juttatások
Változott:

az éves keretösszeg 200 ezer forint bármilyen „klasszikus” béren kívüli juttatás (pl.
Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás, az önkéntes kölcsönös
biztosítópénztárba vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalt
munkáltatói hozzájárulás) esetén,

e keret felett további 250 ezer forint erejéig (tehát összesen legfeljebb évi 450 ezer
forintig) a SZÉP kártya három zsebébe is biztosítható támogatás – „rekreációs
keretösszeg”,

az értékhatárt – akár az egyedi, akár az éves keretösszeget vagy az éves rekreációs
keretösszeget – meghaladó juttatási értékrész után a közterhet annak a hónapnak a
kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni, amelyben az értékhatár
átlépése megtörtént.
Béren kívüli juttatások
Nem változott:

a fizetendő közterhek alapja a juttatás értékének 1,19-szerese,

az éves keretösszegig fizetendő közteher mértéke az előzőek szerinti alap után
16% személyi jövedelemadó és 14% egészségügyi hozzájárulás, összesen
35,7%,

ha a foglalkoztatás csak az év egy részében áll fenn, az éves
keretösszeget/rekreációs keretösszeget a foglalkoztatás napjaival arányos
(csökkentett) összegben kell megállapítani.

az egyes meghatározott juttatás közterhe marad 51,17%, ezt kell megfizetni:



ha az adott juttatás meghaladja az adott juttatásra meghatározott egyedi értékhatárt, és/vagy
ha a „minden más” juttatás értéke együttesen meghaladja az éves keretösszeget (200 ezer
forintot), és/vagy
ha a „minden más” juttatás értéke, de legfeljebb az éves keretösszeg (200 ezer forint) a
SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegével együtt meghaladja a rekreációs
keretösszeget, az évi 450 ezer forintot.
Béren kívüli juttatások
Nem változott: a béren kívül juttatásnak minősülő juttatások köre, valamint
az egyes juttatásokra meghatározott korlát:








üdültetés a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében levő üdülőben a minimálbér
összegét meg nem haladó értékben;
munkahelyi étkeztetés havi 12 500 forintot meg nem haladóan;
Erzsébet utalvány havi 8000 forintot meg nem haladóan;
a SZÉP kártya három „zsebébe” adott munkáltatói támogatás (szálláshely évi 225 ezer
forint, vendéglátás évi 150 ezer forint, szabadidő évi 75 ezer forint);
helyi utazási bérlet;
iskolakezdési támogatás gyermekenként a minimálbér 30 százalékáig;
iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása minimálbér két és félszereséig;
munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulás


•
az önkéntes nyugdíjpénztárba/ a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a
minimálbér 50 százalékáig,
az önkéntes egészség- és/vagy önsegélyező pénztárba havonta a minimálbér 30 százalékáig.
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba ún. célzott szolgáltatásra utalt munkáltatói
adomány.
Az üzleti biztosítások adókötelezettségét érintő
módosítások
Változott:

Nyugdíjbiztosítás fogalma: négy kockázatot (halál, egészségkárosodás, nyugdíjba
vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) kötelezően tartalmaznia kell, és ezen kívül a
biztosítás más kockázatokra nem terjedhet ki.

A biztosító teljesítésére (a biztosított halála esetét kivéve) a szerződés egész tartama
alatt a biztosított lehet jogosult.

Járadékszolgáltatás esetén a 10 éves idő számításánál a járadékfizetés kezdő napját
nem az első biztosítói teljesítéstől (járadékfizetéstől), hanem a szerződés
létrejöttének napjától kell számolni.

Az állami támogatás minden olyan szerződésre átutalásra kerül, amelyre történt
kedvezményre jogosító befizetés, mégpedig a díjfizetéssel arányosan.

2017. december 31-ét követően kifizető által magánszemély javára kötött WL díja
(mind a rendszeres díj, mind az eseti díj) – hasonlóan az egyéb, megtakarítási jellegű
biztosításokhoz – egyes meghatározott juttatásként visel közterheket.
Egyéb változások

A kiküldetési rendelvény fogalma kiegészül, és a jövőben a szükséges adatokat
tartalmazó, zárt rendszerben előállított és kezelt elektronikus úton előállított bizonylat
is kiküldetési rendelvénynek minősül.

Munkaerőkölcsönzés esetén a belföldön bejegyzett kölcsönvevő a magyarországi
foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő, a munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó kötelezettségeket is teljesítheti a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás
helyett.

Lakáscélú felhasználás fogalma kiegészül a lakáscélú állami támogatásokról szóló
kormányrendelet szerinti akadálymentesítéssel.

Új alapelv jellegű szabály, hogy a magánszemélynek kifejezetten (önálló vagy nem
önálló) tevékenység ellenértékeként adott juttatások nem tartozhatnak kedvező
adózási megítélés alá (bevételnek nem számító, adómentes vagy kedvezményes
adózású juttatások).
ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS

A vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos
módosítások (különböző időpontokban módosult, de valamennyi rendelkezést 2014. január
1-jétől lehet alkalmazni)
 Adómentes az a támogatás is, amelyet korábban lakáscélra felvett hitel törlesztéséhez,
visszafizetéséhez ad a munkáltató.
 A pénzügyi vállalkozástól felvett lakáscélú hitel visszafizetéséhez is lehet adómentesen adni.
 Abban az esetben is adómentes a támogatás, ha аzt olyan hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez
adja а munkáltató, amelynek felhasználásával megszerzett lakás а támogatás folyósításakor már
nincs а munkavállaló tulajdonában, de а szerzéssel kapcsolatos hitel törlesztése még terheli а
magánszemélyt,
 A méltányolható lakásigény vizsgálatakor elegendő а lakás szobaszámát vizsgálni, а lakás építési
költségének, vételárának nem kell megfelelnie а lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) számú Кorm. rendelet mellékletében meghatározott maximális összegeknek.
 A lakáscélú hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek – például а végrehajtási költség, а
késedelmi pótlék – megfizetéséhez is adható vissza nem térítő támogatást.
2015. évi változások
Járulékok/szociális hozzájárulási adó

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.660 Ft-ról inflációkövető
módon 6.930 Ft-ra emelkedik, melynek napi összege így 231 Ft lesz.

A részmunkaidőben foglalkoztatott gyedben, gyesben vagy gyetben részesülő
munkavállaló után is 100 százalékban veheti igénybe a munkáltató a szociális
hozzájárulási adó-kedvezményt. (A kedvezmény az első kettő vagy három (az öt
éven keresztül igénybe vehető kedvezmény esetén) évben a bruttó bér 27%-a, a
követő év(ek)ben pedig 14.5%.)
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET
TEL +36 1 376 60 42 FAX +36 1 376 60 43
EMAIL: [email protected]
WEB HTTP://WWW.TMCFIRST.HU

similar documents