Kamil Yeşiltaş - KİTS

Report
Lisans Anlaşmaları Kapsamında
Elektronik Kaynak Paylaşımı
Kamil Yeşiltaş
ANKOS Lisans Anlaşmaları Grubu Üyesi
ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı
Hitit Üniversitesi, 13-14 Eylül 2013
Sunum Planı
• Elektronik Kaynaklar ve Lisans Anlaşmaları
• Kaynak Paylaşımına İlişkin Düzenlemeler
• Lisans Anlaşmalarının Kütüphanelerarası İşbirliğine
Etkileri
• Dünya’dan ve Türkiye’den Kütüphanelerarası İşbirliği ile
İlgili Lisans Anlaşmaları Örnek ve Uygulamaları
• Lisans Anlaşmaları ve ILL Kütüphanecileri
• Sonuç ve Öneriler
ELEKTRONİK KAYNAKLAR VE
LİSANS ANLAŞMALARI
Elektronik Kaynaklar
• Elektronik kaynaklar her geçen gün artmaya devam
ediyor. Tam metin veritabanları, elektronik dergiler, teknik
raporlar, elektronik kitap ve tezler elektronik kaynakların
en bilinen türleridir.
• Basılı formattan elektronik formata hızlı dönüşüm
kullanıcıların da beklentilerini etkilemekte. Kullanıcıların
büyük bir çoğunluğu her türlü kaynağa daha hızlı ve
elektronik erişim istemekteler.
Lisans Anlaşmaları
• Elektronik kaynakların erişim hakkı lisans anlaşması
olarak adlandırılan belirli süreli sözleşmelerle elde
ediliyor. Bu sözleşmeler lisans anlaşması veya site lisansı
gibi isimler de verilen hukuki metinlerdir.
• Elektronik kaynak çeşitliliğinin artması, bunlara ait
lisansların da çeşitliliğinin artması anlamına geliyor. Her
lisans anlaşmasının kendine has fiyatlama, kullanım şekli,
kullanıcı sınırlamaları, erişim, cezalar gibi bölümleri var.
KAYNAK PAYLAŞIMINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
ILL : Telif Hakları Düzenlemeleri
• Amerikan telif hakları yasalarına göre kütüphaneler, fiziki
bir materyale sahipse «first sale» kuralına göre (U.S.C.
Title 17, Section 109), ödünç verme, kiralama, yeniden
satış ve istendiğinde dağıtma hakkına sahiptir.
• Fotokopi materyaller için, kütüphanelerarası ödünç verme
konusunda U.S.C. Title 17, Section 108 ile hak
tanınmıştır. Bu işlemin hangi şartlar dahilinde
yapılabileceği ise CONTU Guideline ile düzenlenmiştir.
CONTU GUIDELINES
• CONTU Guidelines: National Commission on New
Technological Uses of Copyrigted Works Guidelines (Telifli
Çalışmaların Yeni Teknolojik Kullanımı Ulusal Komisyonu)
• 1976 yılına ait Amerikan Telif Hakları Yasası, Bölüm 108 (17),
telifli bir yayının kütüphane ve arşivler için hangi şartlarda
çoğaltma/ödünç vermenin yapılacağını belirtmektedir. Madde
de, «belirli kütüphaneler telifli çalışmaları, benzer nitelikli
kütüphanelere makul sayıda gönderebilirler» demektedir.
• CONTU komisyonu 1978 yılında yasanın Bölüm 108 (g) (2)
maddesinde ifade edilen çoğaltma ve dağıtımın hangi şartlarda
ve şekilde olması gerektiği konusunu netleştirmiştir. Ancak
unutulmamalıdır ki bu rehber kanun hükmünde değildir.
CONTU GUIDELINES
• Bu rehber «5 Rehberi» veya «Öneri 5» adıyla da bilinir.
• «Bir takvim yılı boyunca, kullanıcı isteklerinde son beş yıla
ait dergilerden yılda beş makaleden fazlasına izin
verilemez» demektedir.
• Yani 2013 yılı için 2008 yılı ve sonrasında yayınlanmış bir
dergi sayısından aynı kullanıcı tarafından beş makaleden
fazlasına izin verilmez. Burada aynı yıl oması şart değil
bütün makaleler yıllara göre dağılsa da aynı yıldan da
olsa bu kural uygulanır.
• Her kütüphane, başka bir kütüphaneye yaptığı isteğe
ilişkin kayıtları 3 yıl tutmak zorundadır.
LİSANS ANLAŞMALARININ
KÜTÜPHANELERARASI
İŞBİRLİĞİNE ETKİLERİ
Lisans Anlaşmaları - ILL
• ILL konusunda geleneksel yayıncılıkla ilgili uygulamalara
ait belirli düzenlemeler kabul görmüş ve oturmuş
durumda. Kitapları nasıl ödünç verebileceğimiz, bir
dergiden kaç makaleyi hangi şartlarda fotokopisini çekip
kullanabileceğimiz veya paylaşabileceğimiz konusunda bir
standartlaşmadan bahsedebiliriz.
• Kütüphaneler basılı kaynakların yanısıra pek çok
elektronik kaynaktan da ILL istekleri karşılaşmaktadırlar.
Bununla birlikte, bu elektronik kaynaklar lisanslıdır ve
kütüphanenin mülkiyetinde değildir.
Lisans Anlaşmaları – ILL : Telif Hakları
Düzenlemeleri
• Peki, kütüphaneler istek sahiplerine bir elektronik kaynağı
basılı yada elektronik olarak gönderebilecekler mi?
• Bu konu hala net değildir çünkü elektronik yayınlar belirli
sürelerle lisanslanırlar. Dolayısıyla «first sale» kuralı
burada geçerli olamayacaktır. Sahipliğin yerini lisans
anlaşması ile kiralama almıştır. Ve telif yasalarında bu
konuyu düzenleyen bir madde halihazırda yoktur.
Dolayısıyla kurumlar yapmış oldukları lisans
anlaşmalarıyla konunun çözümüne gitmek
durumundadırlar.
E-Kitap
• Basılı (fiziki) yayınların «First Sale» kuralı doğrultusunda
ödünç verilebileceğinden bahsetmiştik. Ancak elektronik
kitapların ILL yoluyla ödünç verilmesine yönelik bir
düzenleme veya konsensus henüz oluşmamıştır. Bazı
firmalar geçici kısa süreli ödünç verme üzerinde çalışıyor.
Bazıları ise sadece bir bölümün (chapter) çıktı alınarak
gönderilmesine imkan tanıyorlar. Bu gönderimde de faks
yada doğrudan posta şeklinde sınırlamalar söz konusu.
E-Dergi
• ILL ile elektronik bir dergiden makale ödünç vermek oldukça
kompleks bir süreç içerir. Elektronik bir dergiden yapılacak makale
isteği basılı bir dergiye göre iki açıdan daha kompleks bir yapıya
sahiptir.
• İlki, istek yapılan dergi, Lisans Anlaşması ile ILL’e karşı koruma
altında olabilir ve bu Lisans Anlaşmasında bir kaynağın ne şekilde
ödünç verilebileceğinin sınırları çizilmiş olabilir. Bir başka deyişle,
isteği otomatik olarak çabucak karşılamada kütüphane abone olduğu
halde bu kaynağı kullanamaz.
• İkincisi, basılı abonelikten farklı olarak, elektronik bir dergide ye alan
makale, farklı sağlayıcılar ve günden güne değişen farklı formatlarda
olabilir. Bir başka deyişle, kütüphanelerin abone olduğu yayınlar artık
statik değildir. Artan bu karmaşıklık, elektronik dergilerden yapılacak
istekler ve bunların karşılanması konusunda yeniden düşünmeyi
gerektirir.
DÜNYA’DAN VE TÜRKİYE’DEN
KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİNE
İLİŞKİN LİSANS ANLAŞMASI ÖRNEK
VE UYGULAMALARI
LIBLICENSE: Licensing Digital Content /
Center for Research Libraries (CRL)
ACS: Basılı veya elektronik olarak 5 makaleye kadar izin veriyor
AIP: Contu’ya uygunluk istiyor. Sadece basılı formatta
gönderime izin var.
AMS: Section 108 ve CONTU kapsamında basılı formatına izin
veriyor.
APS: Aynı ülke içinde ILL’e izin veriyor. Sınırlama belirtilmemiş.
ASM: Aynı ülke içinde ILL’e izin veriyor. Sınırlama belirtilmemiş.
Cambridge Journals: Aynı ülke içinde ILL’e izin veriyor.
Elektronik formatta gönderimin ardından basılı olarak kullanıcıya
eriştirilmeli ve derhal orjinal kopya silinmeli.
SAGE: Elektronik izin vermiyor/ basılı evet/ sınırlama
belirtilmemiş.
ScienceDirect: Aynı ülke içinde makale ve kitap bölümü için ILL
izni var. Sınırlama belirtilmemiş.
ANKOS: Lisans Anlaşması Örnekleri
• ACS: Yılda 5 adet izin var.
• AMA: Aynı ülke içinde, (ABD) Section 108 ve CONTU
•
•
•
•
•
guideline’a göre 5 makaleye kadar izin veriyor. Güvenli
ortamda (Ariel, Prospero vb.) elektronik gönderim yapılabilir.
Annual Review: CONTU Guidelines’e uygunluk.
BioOne: Kişisel kullanım olmak koşuluyla ILL’e izin veriyor.
Cambridge University Press: Aynı ülke içinde olmak kaydıyla
güvenli ortamda (Ariel vb.) izin veriyor. Alındı yapıldıktan sonra
elektronik kopya mutlaka silinmelidir.
Springer Lecture Notes: Fair use kapsamında bir bölümün
(chapter) basılı kopyası ödünç gönderilebilir.
Wiley: Basılı olarak veya güvenli ortamda (Ariel) gönderilebilir.
Alındı yapıldıktan sonra mutlaka silinmelidir.
EKUAL: Lisans Anlaşması Örnekleri
• EBSCOHOST: Üye olmayan bir kütüphaneye ARIEL benzeri
yazılımlar kullanarak tek bir makalenin basılı kopyası
gönderilebilir.
• IEEE: Aynı ülke içindeki ticari olmayan kütüphanelerden gelen
makale istekleri basılı olarak gönderilebilir, ancak bu uygulama
USA Telif Yasası, Bölüm 108 ve CONTU İlkeleri ile uyumlu
olmalıdır.
• SCIENCEDIRECT: Abonenin bulunduğu ülkedeki ticari olmayan
kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta
karşılanabilir.
• TAYLOR&FRANCIS: ARIEL türü yazılımlar kullanarak diğer
kütüphanelerin Kullanıcılarına belge gönderilebilir. Elektronik
yolla gönderime izin yoktur.
http://ekual.ulakbim.gov.tr/lisans/lisans_kosul.uhtml#bmj
Lisans Anlaşması Örneklerine Göre
Ortaya Çıkan Durumlar - I
• ABD: Telif Hakları Kanunu’na (17 U.S.C. 108 ) uygunluk.
• İngiltere: Copyright, Designs and Patents Act 1988 C.48,
S.41’e uygunluk.
• 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/EC sayılı AP Direktifi’ne
uygunluk.
• CONTU Guidelines’a uygunluk.
Lisans Anlaşması Örneklerine Göre
Ortaya Çıkan Durumlar - II
• Kaynaklar posta ya da faks yolu ile gönderilebilir.
• Elektronik ortamda kullanılan (Ariel, Prospero systems)
gibi sistemlerle gönderilebilir, fakat bilgiyi e-ortamda alan
kütüphane bu kaynağın hemen çıktısını aldıktan sonra
silmelidir.
• Makaleler akademik ve şahsi kullanım için gönderilebilir,
fakat ticari amaçla kullanım için gönderilmez.
• Elektronik kitabın bir bölümü adil kullanım (fair use)
kapsamında çıktı alınarak paylaşılabilir, fakat e-ortamda
göndermek kesinlikle yasaktır.
• ILL gönderilen kaynağa telif hakları uyarısı eklenmelidir.
KİTS / İstekte Bulunan Tarafın
Sorumlulukları
• 1.1 Yazılı Politikalar
• Bir kütüphanenin/bilgi merkezinin, kütüphaneler arası
kaynak paylaşımı ve ödünç alma politikası tüm
kütüphane üyelerinin kolaylıkla erişebileceği bir
formatta ve yazılı olarak elde edilebilir olmalıdır. Web
Sitesi’nde ödünç alma politikası okunabilir olsa da aynı
zamanda danışma, ödünç alma bölümü veya
kullanıcıların kolay erişebileceği herhangi bir yerde basılı
kağıt olarak elde edilebilir olmalıdır.
TÜBESS: Sağlayıcı Kurumun
Yükümlülükleri
• 6.2.4. İstek yapan kurumun, basılı veya elektronik formattaki
TÜBESS belge isteklerini, telif haklarına ve kurum adına
imzalanmış lisans anlaşmalarına uygun şekilde gerçekleştirmek,
• 6.2.8. TÜBESS üzerinden, bir dergi sayısının ve/veya kitabın
tümünün kopyasını, telif hakları gereği, göndermemekle
yükümlüdür
TÜBESS: İstek Yapan Kurumun
Yükümlülükleri
• 6.3.4. Bir dergi ve/veya kitaptan telif haklarına aykırı olarak sistematik ölçüde seri
istek yapmamak,
• 6.3.5. Sağlayıcı kütüphane tarafından iletilen elektronik belgeleri (makale vd.),
son kullanıcıya basılı (print) formatta teslim etmek, bu belgeleri bilgisayar
sistemlerinden silmek ve hiçbir suretle arşivlememek,
• 6.3.6. Hizmetler kapsamında belgelerin adil ve doğru kullanımından sorumlu
olmak. Bu konuda olası bir uygulama ihlalinden Sağlayıcı Kütüphaneler ve/veya
TÜBİTAK ULAKBİM hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.
• 6.3.7. TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma
amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunmak
ve sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapmamak,
• 6.3.8. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda, sağlayıcı kütüphanenin
varsa zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
ILL Konusunda Öneriler: Ödünç Veren
Kütüphaneler – I (Copyright Clearance
Center - White Paper)
• Kütüphanenizin klasmanından emin olun: İşbirliğinde bulunan her
iki kurum aynı türden olmalı.
• Öncelikle lisans anlaşmanızı kontrol ediniz: Lisans Anlaşmasının
veya abonelik şartnamesinin ILL’e izin verdiğinden emin olun.
• Uygunluk Durumunun kontrol edildiğinden emin olun: İstekte
bulunan kurumun ILL şartlarını gösteren tabloları kontrol ettiğinden
ve uygun istekte bulunduğundan emin olun.
• Her bir isteğin yapılma amacını kontrol edin: Yapılan istekler özel
çalışma, akademik yada araştırma dışındaki amaçlarla yapılan
istekler kapsam dışı bırakılmalıdır.
ILL Konusunda Öneriler: Ödünç Veren
Kütüphaneler - II (CCC - White Paper)
• Yayın tarihlerini kontrol edin: 5 yaşından küçük yayınlar için
CONTU Rehberine uygun davranın (5 yaşından küçük dergilerde
yılda 5 makaleden fazla istek karşılamayın).
• Orjinal copyright bildirim: Eğer makalenin kendisi uyarı metni
içermiyorsa standart bir metin oluşturularak paylaşım yapılan
yayına ekleyin.
• Elektronik ILL konusunda çalışmalarda bulunun: Yayıncılarla
yaptığınız görüşmelerde elektronik ILL gönderimi konusunu
müzakere edin.
ILL Konusunda Öneriler: Ödünç İsteyen
Kütüphaneler - I (CCC - White Paper)
• Kütüphanenizin klasmanından emin olun: İşbirliğinde bulunan her
•
•
•
•
iki kurum aynı türden olmalı.
Kullanıcılarınızı copyright konusunda bilgilendirin: İstekte bulunan
kullanıcılarınıza ILL ve copyright kuralı ile ilgili bildirimde bulunun.
Bu bildirim her istek için tekrarlanmalı.
İçerik türünü dikkate alın: Muzik eseri, resim, fotoğraf, heykel, film
gibi eserler ILL kapsamı dışındadır.
Her bir isteğin yapılış amacını dikkate alın: Özel araştırma,
akademik çalışmalar dışındaki istekler dikkate alınmamalıdır.
Yayın tarihlerini kontrol edin: CONTU Rehberine göre yayınların
tarihinde son beş yılı için yılda beş istek kuralını göz önünde
bulundurun.
ILL Konusunda Öneriler: Ödünç İsteyen
Kütüphaneler - II (CCC - White Paper)
• İstek sayılarını dikkate alın: Bir yayından yapılacak toplu istekleri
•
•
•
•
dikkate alın. Örneğin bir dergi sayısının içinde yer alan tüm
makaleler isteniyorsa bu sayıyı satın alma yoluna gidin.
«İki kuralı» nı dikkate alın: Copyright kurallarında göre bir dergi
sayısından sadece bir makale istenebilir.
Dergiler için bir dergiden yılda 5 makaleden fazla istek gelirse
satınalma önerisinde bulunun.
ILL istek kayıtlarını üç yıl boyunca tutunuz.
Her yılın sonunda isteklere ait bir rapor oluşturunuz.
Web Tabanlı Güvenli Kaynak Dolaşım
Programları - I
• Ariel: Interlibrary Loan Software
• Odyssey: Software for Electronic Document Delivery (free
- open source)
• Prospero: A Web-based Document Delivery System (free
– open source)
• ILLiad-OCLC: Resource Sharing Management Software
Web Tabanlı Güvenli Kaynak Dolaşım
Programları - II
• Pek çok ILL yönetim sistemi telif haklarına uygunluk
açısından değerlendirilebilecek detaylı izleme raporları
verir. Clio ve ILLiad gibi sistemler her bir dergi başlığı için
otomatik hesaplamaları yapmakta ve kotayı aşan istekler
için ayrıca ödeme seçeneğiyle sağlama yöntemini
kullanmaktadırlar.
LİSANS ANLAŞMALARI VE ILL
KÜTÜPHANECİLERİ
ILL Kütüphanecilerinin Lisans
Anlaşmalarına Yönelik Bilmesi Gerekenler
• Lisans Anlaşması ILL’e izin veriyor mu?
• Lisans Anlaşmasının, belirli kurumlar için farklı sınırlamaları var
mı (Akademik/Halk kütüphanesi, Kar amacı güden/gütmeyen
kurumlar)?
• Lisans Anlaşmasında belirli bir bölge veya ülke sınırları içinde
ILL’e izin verilir ibaresi var mı?
• Lisans Anlaşmasında, gönderilecek makalenin hangi yöntemle
paylaşılacağına yönelik sınırlama var mı?
• Lisans Anlaşması ne kadarlık bir süreyi kapsıyor olacak?
Lisans Anlaşması Görüşmeleri - I
• Konsorsiyumlarda bu konu merkezi olarak ele alınıyor
ancak bazen kurum olarak konsorsiyum dışında da
kalarak ürün alınabilir.
• Yayıncılar, ILL konusunda çok katı kuralları dikte
edebilirler. Onlara alternatif metinler önerilebilir.
Lisans Anlaşması Görüşmeleri - II
• Yayıncılar, ILL için çok adımlı ve prosedürel (Bürokrasi
yaratan) bir kısım isteklerde bulunabilirler (Kaç kez ILL
verildi, hangi makaleler, hangi dergiler, aylık yada
dönemsel rapor istekleri gibi). Bu isteklerin mümkün
olduğunca basitleştirilmesi ve karşılanabilir olmasına
dikkat edilmelidir.
• Pek çok Lisans Anaşması’nda bir elektronik kaynak veya
makalenin çıktısını alarak faks yada posta yoluyla
gönderimi veya kullanıcıya çıktı alarak verilmesi kurala
bağlanmıştır. Burada Ariel, Prospero gibi programların
kullanılması da önerilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç ve Öneriler
• Yapılan lisans anlaşmalarının dokümantasyonu yapılmalı,
her bir lisans anlaşmasının getirdiği haklar ve kısıtlar alanı
mutlaka tablo halinde verilmelidir.
• Kütüphaneler elektronik dergilerin koleksiyonları için
lisans anlaşmalarını çok iyi anlamak durumundadırlar. Bu
konuda ILL sorumlusu da kendi alanı ile ilgili noktalara
ekstra gayret göstererek katkıda bulunmalıdır.
Sonuç ve Öneriler
• Lisans Anlaşma metinlerinin açık olarak erişilebilmesi
sağlanmalı. Mümkünse bu metinlerin tercümesini edinin.
Burada sadece farklı bir dil olması değil, hukuk dilinin
getirdiği ayrımlarında farkına varılması önemlidir.
• Doküman Sağlama (Dolaşım): Eğer ILL izni varsa, bunun
elektronik doküman dolaşımına da izin verdiği anlamı
çıkmayabilir. Pek çok lisansta elektronik doküman
dolaşımı yasaklanmıştır. Bu pdf formatında doğrudan
dolaşım (hemen hemen bütün anlaşmalarda
yasaklanmıştır). Ariel, Prospero gibi platformlar üzerinden
izin verilebilir. Bu yüzden bu tür yasaklamalara ilişkin
notlar mutlaka belirtilmelidir.
Sonuç ve Öneriler
• Lisans Anlaşmaları konusunda ilgili personelin eğitilmesi
gerekmekte. Bu konuda ALA, ARL, ACRL gibi kurumların
online kurslarına katılınabilir.
• ILL kütüphanecisi lisans anlaşmaları ile ilgili uzman olmak
zorunda değil ancak yine de belli bir seviyede bilgi sahibi
olmasında fayda var.
• ILL kütüphanecilerinin Lisans Görüşmelerine katılımı
artmalı
Sonuç ve Öneriler
• Mesleki yayınlar takip edilmeli, güncel gelişmelerden
haberdar olunmalı
• Tartışma listelerine üye olunarak dünyada konuyla ilgili
gelişmeler takip edilmeli
SORULAR...

similar documents