prezentace

Report
Efektivní práce s informace a základy tvorby
odborného textu
Markéta Řehůřková
FEKT VUT
E-mail: [email protected]
Jak se píše práce - postup
• přípravná fáze
– volba tématu a jeho vymezení
– časové vymezení práce
– vyhledávání pramenů + evaluace
– studium pramenů
– koncept práce
Jak se píše práce - postup
• realizační fáze
– psaní práce
– uvedení informačních pramenů (citace)
– závěrečná kontrola (formální, jazyková)
– odevzdání
Volba tématu
• získání x vlastní výběr
• obecná definice tématu
• později zpřesňování
– klíčová slova, příbuzná slova
– předmětová hesla
– myšlenkové mapy
• prvotní rešerše
– co k tématu existuje
Myšlenkové mapy
Zdroj: http://live-the-solution.com/wp-content/uploads/impacts-mindmap.jpg
Zdroj: http://www.fiftyfifty.cz/files/image/myslenkove-mapy/mmap1.jpg
Zdroj: http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy_soubory/Myslenkova_mapa_prakticky-4.png
Myšlenkové mapy - nástroje
http://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net
Struktura práce
• Koncept práce
–
–
–
–
osnova práce
obsah každé kapitoly
rozsah
dodržování =
• dodržení rozsahu
• neodbočení od tématu
• nevynechání důležitých pasáží
Struktura práce
• Hlavní části práce
– úvod
– hlavní část
– závěr
Struktura práce – co dalšího?
• povinně
–
–
–
–
odkazy na literaturu a její seznam
titulní list
obsah
anotace
• volitelně
–
–
–
–
citace práce
obrázky, grafy a tabulky
přílohy
seznamy a rejstříky
Struktura práce
• kontrola
– formální správnosti – pravidla na webu instituce
– kontrola stylistiky a gramatiky
Když píšete práci, co Vám
zabere nejvíce času?
Práce s časem
• Harmonogram všech fází psaní práce
• Dobrý časový harmonogram = reálný časový plán, který
dodržujete
• Často se podceňuje
• Myslete na možná rizika (nemoc, nečekané návštěvy,
výpadky internetu nebo dostupnosti internetových
zdrojů,..)
Timemanagement IV. generace
• Jakým způsobem si plánujete
– psaní práce,
– učení do školy,
– volný čas??
• TM IV. generace
– plánování v 7 denní periodě
– přehled o všech činnostech
Kde hledáte zdroje pro svou
práci?
Jak hledáte zdroje pro svou
práci?
Práce s literaturou
• Kde hledat?
• Co hledat?
• Kritický přístup ke zdrojům
Rešeršní strategie
• Rostoucí perla – pro rozšíření výsledků
• Osekávání – pro zúžení výsledků
• Základní kameny – pro specifikaci výsledků
Rešeršní strategie
• Booleovské operátory
– AND, OR, NOT, (AND NOT)
• Proximitní operátory
– NEAR (Nn), WITHIN (W), ADJACENT (ADJ, A), FOLLOWED BY.
• Trunction
– (krácení podle slovních kořenů) – znakem ?, *
• Stemming
– funkce umožňující automatické vyhledávání příbuzných slov
• Wild cards
– (zástupné znaky) – znakem ?, *, #
Kde hledat?
Internet nebo knihovna?
Kde hledat - knihovny
• Klasické zdroje
– Monografie, periodika, šedá literatura, speciální tisky, normy, AV
dokumenty apod.
• Elektronické zdroje
– Bibliografické, faktografické, plnotextové
• Klasické služby
– Výpůjční, referenční, rešeršní, reprografické, bibliografické
• Elektronické služby
– Dálkové zpřístupnění fondu, katalogu, EIZ, propagace apod.
Kde hledat - knihovny
• Z toho se Vám může hlavně hodit:
– Online katalog
• Seznam literatury v dané knihovně
• Možnost vyhledávání
– Služby
• MVS, MMVS
• DDS
• CoD a další reprografické a vazačské služby
– Přístup k EIZ
Kde hledat
• Jednotná informační brána
– Multivyhledávač v největších knihovnách ČR
•
Katalogy Národní knihovny
–
Souborný katalog (přispívá do něj naprostá většina knihoven)
•
•
–
–
•
•
Monografie
Periodika
Adresář knihoven
TDKIV (Terminologická databáze knihovnictví a info vědy)
Katalog MZK
VŠKP
Kde hledat - internet
Kde hledat - internet
• EIZ
– Volně dostupné x placené
• Placené dtb
–
–
–
–
–
Čeština??? Ne
Bibliografické, faktografické, plnotextové
Oborové, multioborové
Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu!
Vzdálený přístup
Příklady EIZ
Kde hledat - internet
• Volně dostupné
–
Kvalita?
•
OpenAccess
•
Seznam dalších volně dostupných EIZ přes MU
Volně dostupné EIZ
Kde hledat - internet
• EIZ
– Volně dostupné x placené
• Placené dtb
–
–
–
–
–
Čeština??? Ne
Bibliografické, faktografické, plnotextové
Oborové, multioborové
Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu!
Vzdálený přístup
Studium pramenů
•
Citační manažery
–
–
Tvorba poznámek + citace
Uchování rešerše
Citace, citování
Kdy?
Kde?
Jak?
Proč?
Citování
• Bibliografická citace
– souhrn všech potřebných bibliografických údajů systematicky sestavených
podle citačních pravidel použité citační normy, jež jsou nutné k jednoznačné
identifikaci citovaného díla
• Citace
•
zkrácené označení pramene v souvislém textu […], které slouží k tomu, aby se
citované místo jednoznačně spojilo se záznamem o citovaném dokumentu
• Citát
– text, který jsme doslovně převzali z nějakého dokumentu, informačního zdroje.
Musí být patrny jeho hranice, proto se píše v uvozovkách
• Parafráze
– druh citace, kdy autor přebírá myšlenky jiného autora, ale interpretuje je
vlastními slovy a slohem. V parafrázi je zachován důsledně a komplexně obsah
originálu, myšlenek a pořadí výkladu bez vkládání vlastních myšlenek či
komentářů
Citování
• Citace citace
– autor přebírá citát i bibliografickou citaci z jiného, sekundárního, zdroje
• Autocitace
– citování vlastního díla či více děl, které autor napsal a nyní z nich
vychází
• Seznam použité literatury
– zaznamenává všechny citované dokumenty, které autor textu použil
• Obecně známá informace
– informace, které jsou jak pro pisatele, tak i čtenáře (nebo očekávané
publikum) naprosto zřejmé, a proto není potřeba odkazovat na zdroj
Citát vs. parafráze
Citát
Parafráze
• „Citace je krátká forma
bibliografického záznamu
umístěná buď v závorkách uvnitř
textu citujícího dokumentu, nebo
připojená jako poznámka na
straně textu pod čarou, na konci
textu kapitoly nebo na konci
celého textu dokumentu.”
(Bratková, 2008, s. 7)
• Citace je zkrácený odkaz na
bibliografický záznam v textu
umístěný v závorkách, v
poznámce pod čarou nebo ve
formě čísla, případně
bibliografický záznam v
soupisu použité literatury v
závěru práce. (Bratková, 2008,
s. 7)
– uvozovky
– změna stylu písma (řez, font)
– samostatný odstavec
• více než 4 řádky (40 slov)
• odsazení (5pt)
– cizí myšlenka vlastními slovy
– větší míra zapracování do
vlastního textu
– neměnit původní myšlenku!!!
– platí i pro výtah z textu
Citování
• Citační styl
– pravidla pro tvorbu (strukturování a formulování)
bibliografických referencí a citací
• Metody citace
– působ zápis odkazů na použité dokumenty v textu
• Plagiátorství
• Citační etika
Citační etika aneb proč citujeme?
• Důstojné zacházení s informacemi
– Podat úplné a nezkreslené informace
• Jasné odlišení vlastních myšlenek, dat, formulací a
údajů od převzatých
• Úcta k autorům
• Deklarace vlastní orientace v problematice
• A také Autorský zákon
Plagiátorství
• Co to je?
• „Užití cizího výroku, myšlenek či výrobků bez odpovídajícího
uvedení autorství, jako je kopírování cizí práce, vydávání názorů a
teorií druhých za vlastní či vydávání kolaborativního projektu za
vlastní práci“ (Columbia Gorge Community College, 2005)
• „každý případ, kdy osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za
jakýmkoli účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci
někoho jiného s cílem prohlašovat ji za vlastní.“ (Zbíral, 2009, s. 13)
Plagiátorství
• Úmyslný plagiát
– Autor úmyslně a vědomě převezme cizí práci
– CTRL+C a CTRL+V
– Spojeno s internetovými zdroji
– Ghost writers
Plagiátorství
• Zatajení zdrojů
– Necitování děl, ze kterých autor čerpá ve své práci
– Zdroje, které jsou uvedeny v seznamu použité
literatury, musí být uvedeny i v textu
• nelze určit, co jsme převzali a z jakých zdrojů, což může být
problematické např. při ověření informací u původního
autora
– Uvedení bibliografických citací s nesprávnými údaji,
což vede k nedohledatelnosti původního díla
• Správná citace má původní zdroj odkrýt, nikoli zamaskovat!
Plagiátorství
• Nesprávná kompilace
– Kompilace = Odborný text, který vznikl sestavením
poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však
nepřebírá celé hotové pasáže bez citování
původního zdroje ani nepředstírá svou původnost.
– Nesprávná kompilace přebírá myšlenky pouze z
jednoho díla. Vzniká jednostranný pohled na
problematiku
Plagiátorství
• Nesprávná kompilace
– Mashups = spojíme více textů do jednoho
• vybereme si konkrétní věty nebo odstavce z několika
zdrojů, které pak poskládáme do vlastního textu
• problematické je neuvedení zdroje a chybějící vlastní
myšlenka, která dodá kompilaci přidanou hodnotu
• spadají sem také texty, kde se kombinují správně
odcitované pasáže s necitovanými pasážemi
Plagiátorství
• Patchwriting
– nebo-li drobné úpravy
• převezmeme text jiného autora a změníte v něm
některé formulace
–
–
–
–
nahradíme některá slova jejich synonymy
vypustíme některá nadbytečná slova
změníme slovosled ve větě
přehodíme některé věty apod.
Plagiátorství
• Nesprávné rozpoznání všeobecně známých faktů
– Všeobecně známá fakta NENÍ POTŘEBA CITOVAT
– ALE je potřeba uvědomit si své publikum a jeho
znalosti
– Kde takové informace čerpat?
• Encyklopedie, učebnice, slovníky, skripta
Formy plagiátorství
• Citování nepoužitých děl
– Způsob, jak „vylepšit“ svoji práci o díla autorit v oboru
– Autoplagiátorství/selfplagiátorství
• ve chvíli, kdy použiji části ze svého dříve publikovaného
článku v novém textu, měl bych jej opatřit autocitací
• z pohledu publikační etiky není úplně v pořádku vydávání
stejných článků opakovaně v různých zdrojích, protože jde o
zbytečné duplikování informací, téma by mělo být
publikované novým způsobem a mělo by přinášet nové
poznatky
Formy plagiátorství
• Kryptomnézie
– Skrytá paměť
– Užití myšlenky, u níž si nepamatujete zdroj nebo o
něm nemáte záznam, a prezentuje myšlenku za
vlastní.
Formy plagiátorství
• Odůvodněná míra
– v odborné literatuře nenajdeme bližší vysvětlení
„odůvodněné míry“, vždy záleží na konkrétním
textu a druhu práce, u prací kompilačního
charakteru lze očekávat větší počet citací než u
původních výzkumů, nicméně nemusí to platit
obecně
Formy plagiátorství
• Citáty bez uvozovek
– vydáváme citát za parafrázi
– nejčastěji se tak stává ve chvíli, kdy zapomeneme
dát citát do uvozovek, čtenář pak neví, kde začíná
převzatý text a co už je myšlenka autora
Citační styly
Citační styly
• ČSN ISO 690
– česká verze mezinárodní normy
• APA
– pro potřeby American Psychoogical Association
– psychologie, ekonomie a další příbuzné obory
• MLA
– humanitní obory, především jazykověda
– Manuál v pdf
• Chicago
– společenské vědy
– Popisuje, jak citovat VŠKP
Citační styly
•
Harvard
– citační styl Harvard Bussiness School
– POZOR! neplést se stylem odkazování Harvard style
•
CSE/CBE
– přírodověda, především biologie
•
ACS
– chemie
•
AIP
– fyzika, astronomie
– Manuál v pdf
•
Vancouver
– pro časopisy z oblasti lékařství, biomedicíny, lékařských technologií apod.
– Manuál v pdf
ČSN ISO 690
ČSN ISO 690
• Platná od 1.4.2011
• Nahradila ČSN ISO 690 a 690-2
• Nová verze po 14 letech
• Obecně uznávaná interpretace normy
(Biernátová, Skůpa)
– připomínkováno 8 odborníky na citace
Způsoby použití
• Odkazování v textu
– harvardský styl
– metoda číselného odkazu
– poznámky pod čarou
• Soupis použité literatury
Harvardský styl
• (příjmení prvního autora, rok, strana)
– (Zbíral, 2008, s. 125)
• strana je volitelná
– (Zbíral, 2008)
• chybí-li autor, pak název korporace
– (Adobe Creative Team, 2011)
• chybí-li autor i korporace, pak první slova z názvu
– není kurzívou
– (Soustružníci lidských duší, 2005, s. 18)
Harvardský styl
• zkrácená citace stejná u více děl
– za rok se vkládá index (písmeno a,b,c,d,...)
– (Zbíral, 2008b, s. 54)
• citace se může vkládat kamkoliv do věty, na konci
věty se dá před tečku
– ... citace dáváme do uvozovek (Bratková, 2008) nebo
je lze i jinak zvýraznit (Cihlář, 2011).
• citace použité hned za sebou spojujeme
– (Bratková, 2008; Cihlář, 2011)
Harvardský styl
• pokud je ve větě příjmení citovaného
autora v prvním pádu, vypouštíme ho ze
zkrácené citace
– ... a tento pojem definuje Kafka takto,... (2008,
s. 34).
• hranaté vs. kulaté závorky
Harvardský styl
• v soupisu použité literatury je rok hned za autorem
(pokud není, tak za názvem), rok vydání se dále neuvádí
– KAFKA, Jan. 2008. Název: podnázev... Praha: Mladá Fronta,
254 s.
– Soustružníci lidských duší. 2005. 2. vyd..... Praha: Academia,
302 s.....
• pokud je v citaci celé datum, pak ho uvádíme
– SRBECKÁ, Gabriela. 2010. Rozvoj kompetencí studentů ve
vzdělávání. Inflow: information journal [online]. Brno, 02/07/2010,
roč. 3, č. 7...
Harvardský styl
• Constructionism sees “language as constitutive for the construction of
selves and the formation of meanings.” (Talja, Tuominen, & Savolainen in
press). Further, “We produce and organize social reality together by using
language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin (Holquist,
2002) and Foucault (1972), among others. Frohmann (1994) and Talja
(1999) have expounded on the use of this approach in LIS. This approach
has been applied in LIS by Budd & Raber (1996), Frohmann (2001), and
Talja (2001), among others. A non-LIS, but highly relevant example can be
seen in Hayles (1999).
Harvardský styl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information.
Information Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226.
FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972.
FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library
& Information Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138.
FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research.
Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26.
HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and
informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999.
HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002.
TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library &
Information Science Research, 1999, 21(4), s. 459-477.
TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press,
2001.
TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism,
collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press.
Metoda číselného odkazu
• každá citace má své jedinečné číslo v soupisu literatury
– 48. NOVOTNÝ, Jan. Metody odposlechu...
• číslo citace se použije v textu
– ..., což s sebou může přinášet problémy (25, s. 158).
– ..., což dle Novotného není úplně vhodné (48).
• spojení více citací do jedné
– (25, s. 158; 48)
• hranaté závorky
Metoda číselného odkazu
• Constructionism sees “language as constitutive for the
construction of selves and the formation of meanings.” Talja,
Tuominen, & Savolainen [4]. Further, “We produce and
organize social reality together by using language.” This
metatheory arose from the work of Bakhtin [9] and Foucault
[10], among others. Frohmann [28] and Talja [29] have
expounded on the use of this approach in LIS. This approach
has been applied in LIS by Budd & Raber [30], Frohmann [31],
and Talja [32], among others. A non-LIS, but highly relevant
example can be seen in Hayles [16].
Metoda číselného odkazu
4. TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and
constructionism. Journal of Documentation. In press
9. HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002.
10. FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972.
…
16. HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1999.
…
28. FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information
Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138.
29. TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science
Research, 1999, 21(4), s. 459-477.
30. BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information
Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226.
31. FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education
for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26.
32. TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001.
Poznámky pod čarou
• funkce vložit poznámku pod čarou ve Wordu
– ve své knize Kafka1.... a také ve svém článku2
• pod čarou jen zkrácená citace
– = příjmení a jméno autora, název, strana
– SMITH, Michael. Digital libraries, s. 195.
• bez autora = korporace
– Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS5, s.
188.
Poznámky pod čarou
• bez autora i korporace = jen název
– Principy sazby, s. 18.
• u částí dokumentů (např. články) není název kurzívou
– SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve
vzdělávání.
• každá citace má vždy nové číslo
• citaci lze vkládat kamkoliv do věty
– hned za citovanou pasáž
– na konci věty před tečku
Poznámky pod čarou
• stejné citace pod sebou – tamtéž
– Principy sazby, s. 18.
– tamtéž, s. 25.
• odkaz na jinou poznámku (první použití)
– KAFKA, cit. 1, s. 124.
Poznámky pod čarou
• Constructionism sees “language as constitutive for the
construction of selves and the formation of meanings.” Talja,
Tuominen, & Savolainen1. Further, “We produce and organize
social reality together by using language.” This metatheory
arose from the work of Bakhtin2 and Foucault3, among others.
Frohmann4 and Talja5 have expounded on the use of this
approach in LIS. This approach has been applied in LIS by
Budd & Raber6, Frohmann7, and Talja8, among others. A nonLIS, but highly relevant example can be seen in Hayles9.
Poznámky pod čarou
[1] TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism,
collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press…
[2] HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002.
[3] FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972.
[4] FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library &
Information Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138.
[5] TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information
Science Research, 1999, 21(4), s. 459-477.
[6] BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information.
Information Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226.
[7] FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research.
Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26.
[8] TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press,
2001.
[9] HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics.
Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999.
NEBO ABECEDNĚ PODLE PŘÍJMĚNÍ
Jak citovat
Základní pravidla při citování
• Jednoznačná identifikace citovaného dokumentu.
– Při vytváření bibliografických citací je nezbytné uvádět informace,
které jsou potřebné k nalezení citované části v dokumentu.
• Přebírání údajů z citovaného zdroje/dokumentu pro
bibliografickou citaci v následujícím pořadí:
– titulní list (nebo úvodní obrazovka webové stránky, etiketa na CD
apod.)
– rub titulního listu, hlavička strany
– obálka, etiketa, doprovodná dokumentace
– jiná část dokumentu
• Normou přesně stanovené pořadí jednotlivých údajů.
Základní pravidla při citování
• Vytvoření co nejpřesnějšího záznamu bibliografické citace.
– Není možné vynechat povinné údaje, pokud jsou v citovaném zdroji
dostupné.
– Pokud možno uvádět i nepovinné údaje, pokud jsou pro identifikaci
citovaného zdroje nějakým způsobem důležité.
• V případě, že v citovaném zdroji chybí určitý údaj, vynechává se
a pokračuje údajem následujícím.
– dohledání dotazu v jiném zdroji (přebíráme-li dotaz z jiného zdroje,
uvádíme jej v hranaté závorce) nahrazení zástupnou formulací
• Citování konkrétního výtisku, verze dokumentu nebo jeho části
• Jednotná forma citací a interpunkčního značení
• Zapisování citovaných údajů ve stejném jazyce, ve kterém jsou
uvedeny citované zdroje.
Obecná struktura citace
•
•
•
Tvůrce (autor)
Název
Vedlejší názvy
–
•
•
•
•
[Typ nosiče] (v případě potřeby)
Vydání
Další tvůrci
Nakladatelské informace
–
•
•
•
•
•
:podnázev, díl, název části [původní název nebo překlad]
Místo vydání: vydavatel, datum vydání
Název edice, číslo (pokud je k dispozici)
Číslování v rámci popisované jednotky
Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI atd.)
Dostupnost, přístup nebo umístění (u online zdrojů)
Doplňující všeobecné informace
Tištěné dokumenty
Tištěné dokumenty
•
•
•
•
•
•
•
•
Monografie
Periodika
Sborníky konferencí
Akademické práce
Normy, patenty
Legislativa
Kartografické dokumenty
Firemní literatura a nepublikované dokumenty
Monografie
• Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy.
Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum,
počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní
identifikátor. Poznámky.
• NEKOLOVÁ, Věra a Irena CAMUTALIOVÁ. Ruština nejen pro
samouky. Voznice: LEDA, 2002. ISBN 80-85927-96-9.
• THE BRITISH MUSEUM. Designs of the world. London: British
Museum Press, 2011. ISBN 978-0-7141-5088-8.
Příspěvek v monografii
• Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce publikace.
Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo:
nakladatel, datum, rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo
edice. Standardní identifikátor. Poznámky.
• HENRY, Miriam et al. Understanding Schooling: An Introductory
Sociology of Australian Education. London, Sidney: Routledge, 1988,
s. 18-39. ISBN 0-415-00895-6. Dostupný také z:
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=100177
88&p00=sociology
Sborník
• Jméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce.
Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice.
Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.
• BAUEROVÁ, Danuše a Hana POŠTULKOVÁ. MoodleMoot.cz 2010:
sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010:
10.-11. června 2010, Brno. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2242-6.
Sborník - příspěvek
• Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce
dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce.
Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku. Název edice, číslo
edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.
• LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. In: ŠKYŘÍK,
Petr. Infokon: inspirace, inovace, imaginace: 2. ročník konference:
Brno, Česká republika, 22. listopadu 2008: sborník příspěvků. Brno:
Tribun EU, 2008, s. 121-136. ISBN 978-80-7399-591-1.
Periodikum
•
Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku-. Standardní identifikátor.
Lokace. Poznámky.
•
Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR,
1990-. ISSN 1804-6436.
•
ROBOT revue: magazín ze světa robotiky. Praha: RCR s.r.o., 2009-2011. ISSN 1804-056X.
•
dTest. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2011, roč. 20. ISSN 1210-731X.
•
Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1987-.
ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/
Periodikum – jedno číslo
•
Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum,
číslování, počet stran. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.
•
Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a
praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 22, č. 5. ISSN 18046436.
•
Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a
praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, 22(5). ISSN 1804-6436.
Periodikum – příspěvek
• Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika.
Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování,
rozsah stran příspěvku. Standardní identifikátor. Lokace.
Poznámky.
• VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v moderní
společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč. 2,
č. 2, s. 69–71. ISSN 1214-4967.
Vysokoškolská práce
•
Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání, datum odevzdání, počet
stran. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce
napsána. Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky.
• JANKŮ, Monika. Mateřství a dětství očima žen různých generací. Brno,
2008, 133 s. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/78718/fss_m_a2. Diplomová
práce. Vedoucí práce Miroslava Štěpánková. Masarykova univerzita,
Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Miroslava
Štěpánková.
Legislativní dokumenty
Není definováno v normě, odvozeno z obecné struktury!
• Země působnosti. Primární odpovědnost. Název: podnázev. In: Primární
odpovědnost sbírky. Název sbírky: podnázev sbírky. Rok vydání, část, rozsah
stran. Dostupnost. Poznámky.
• ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České
republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf
• Na právnických fakultách se při citování vychází z Legislativních pravidel
vlády (s. 48-52) nebo interpretace knihovny VŠE
Normy a standardy
• Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy.
Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak.
Poznámky.
• ČSN 73 1289. Terminologie v oboru pórobetonu.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví, 2011, 63 s. Třídící znak 73 1289.
Patenty
•
Jméno majitele (žadatele). Název. Vedlejší názvy. Vynálezce (původce).
Název země nebo kód. Oficiální označení řady. Typ dokument, číslo. Datum
vydání (udělení). Dostupnost a přístup. Poznámky.
•
ŠKODA AUTO. Zařízení pro demontáž čepů. Původce Jiří HENDRYCH.
Česká republika. IPC: B 25 B 27/02 B 25 B 27/073. Užitý vzor, CZ 8523 U1.
1999-04-12. Dostupné také z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0008/uv008523.pdf
Kartografické dokumenty
• Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Vydání.
Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum. Rozměr. Název edice,
číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky.
• Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. 1:50 000. Praha:
Trasa, 2010. 58 x 77 cm. Edice Klubu českých turistů, 89.
ISBN 978-80-7324-259-6.
Kartografické dokumenty jako součást jiného
dokumentu
•
Tvůrce mapy. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce
publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo:
nakladatel, rok, rozsah stran. Standardní identifikátor. Poznámky.
•
Mapa Korejského poloostrova v r. 1945. Měřítko neuvedeno. KUČEROVÁ,
Ilona. History revue. Praha: RF Hobby, 2012, s. 26. ISSN 1803-0440.
•
Soubor map habsburské říše 1815-1918. Měřítko neuvedeno. In: SKET,
Alan. Úpadek a pád habsburské říše. Praha: Panevropa, 1995, s. 318-322.
ISBN 8085846004.
Firemní literatura a nepublikované dokumenty
• Název instituce. Název dokumentu. Místo: vydavatel, datum.
Dostupnost a přístup. Poznámky.
• ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Průmyslové vzory a
jejich právní ochrana. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví,
2011. Dostupné také z:
http://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacnibrozury.html
Archivní dokumenty
• Není definováno normou, pouze odvozeno.
• Název instituce, značka/název fondu nebo sbírky, inventární
číslo nebo signatury, číslo kartonu/knihy/složky/spisu. Název
nebo stručný popis. Datum, místo vydání listin.
• Moravský zemský archiv, D 12 (popisy hranic), kart. 238, i.č.
5581, sign. 369.
Elektronické dokumenty
Základní pravidla citování elektronických dokumentů
• Problém nalezení bibliografických info
• Zdroje informací
–
–
–
–
–
nadpisy
hlavička, metadata
titulek
[externí zdroje]
[odhad]
• údaje o datu citování, aktualizace, data publikování,
nosiče, místo vydání verze
Elektronické dokumenty
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronické monografie
Elektronické sborníky
Elektronická periodika
Web (stránka i příspěvek)
Blogy
E-maily
Programy
Dokumenty z repozitářů
Elektronická monografie
•
Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo:
nakladatel, datum [datum citování], počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor.
Dostupnost a přístup. Poznámky.
•
DENK, Stanislav. Obruče vzduchu [formát pdf]. Praha: Dybbuk, 2011 [vid. 2012-01-03], 104 s.
ISBN 978-80-7438-043-3. Volně dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/165487/obruce-
vzduchu/
•
HÖNIG, Johannes Franz. Abdominoplastik: Prinzip und Technik [online]. [Heidelberg]: Steinkopff, 2008 [cit.
2011-10-18]. ISBN 978-3-7985-1817-9. DOI: 10.1007/978-3-7985-1817-9. Dostupné z:
http://www.springerlink.com/content/978-3-7985-1816-2
•
Pokud je monografie vydána i v tištěné podobě, bibliografická citace digitalizované monografie bude mít stejnou podobu jako tištěná verze s údajem
o dostupnosti, který je v tomto případě povinný (vizte první dva příklady). Toto pravidlo platí nejen u monografií, ale i u sborníků a periodik.
E-sborník - příspěvek
•
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce dokumentu.
Název dokumentu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce
dokumentu. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku [datum citování].
Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.
Lokace. Poznámky.
•
PAPÍK, Richard. Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence. In:
INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích,
Praha 5.-6. února 2008. [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008.
[2012-05-02]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/papik-richard.pdf
E-články
•
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. Název periodika.
Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran
příspěvku. [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace.
Poznámky.
•
WANG, Yingxu. On Cognitive Informatics. Brain and Mind: A Transdisciplinary Journal of
Neuroscience and Neurophilosophy [online]. Springer Netherlands, 2003, 4(2), s. 151-167.
ISSN 1573-3300. Dostupné z:http://www.springerlink.com/content/q237t5w44223667k/
•
ŠMEJKAL, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence.
ProInflow. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 1, s. 4-17 [vid. 2011-1107]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/cisla/competitive-intelligence
Další e-dokumenty
• obdobně se vytvářejí citace elektronických
ekvivalentů klasických dokumentů
– e-příspěvky,
– e-časopisy,
– e-firemní literatura,
– část e-knihy,
– e-práce
Webová sídla
•
Jméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum
publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost
a přístup. Lokace. Poznámky.
•
POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Knihovny.cz: Projekt portálu veřejných knihovnických a
informačních služeb pro nejširší veřejnost [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [vid.
2011-03-09]. Dostupné z: http://www.knihovny.cz/
•
Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a
inovace, ©2011, Poslední změna 09.11.2011 09.56 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z:
http://www.vyzkum.cz
Webová stránka
• Součást webu!!
•
Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky. Název webového
sídla. Další názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo:
nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování].
Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.
•
ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Literatura a knihovny. MKCR.cz
[online]. Praha: Ministerstvo kultury, ©2007 [vid. 2011-11-14]. Dostupné z:
http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/default.htm
Příspěvek do webového sídla
•
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. In: Jméno tvůrce
webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další
tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a
přístup. Lokace. Poznámky.
•
Příspěvek - článek
•
BOROVIČKOVÁ, R. V japonském stylu. In: BORGIS. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis,
©2012, 12. února 2012 14:39 [vid. 2012-02-12]. Dostupné z:
http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/258538-v-japonskem-stylu.html?ref=ostatni-clanky
Příspěvek na webu
•
Wikipedie
•
Albert Einstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida):
Wikipedia Foundation, 5 November 2001, 8 October 2012 [cit. 2012-10-08]. Dostupné z
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
•
Příspěvek na blogu
•
HERMÁNEK, Jiří. Havel, Klaus a Fischer?. In: MAFRA a.s. blog.IDNES.cz [online]. ©2012, 12.
února 2012 08:20 [vid. 2012-02-12]. Dostupné z:
http://jirihermanek.blog.idnes.cz/c/245992/Havel-Klaus-a-Fischer.html
•
Facebook - příspěvek, tweet
•
E-CITACE. [Abychom Vám trošku představili náš reCitátor...] In: Facebook [online]. 23. listopad
2011 22.22 [vid. 2011-12-20]. Dostupné z:
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111890005593291&id=234158816646
277
YouTube
• Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy
příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového
sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce.
Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].
Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
• 1. knihovnický hackathon - reCitátor. In: YouTube [online]. [vid.
2012-02-11]. Dosutpné z:
http://www.youtube.com/watch?v=w3YlLyX4LIM&feature=share
Příspěvek na blogu
• Primární odpovědnost příspěvku. Název příspěvku:
podnázev příspěvku. In: Primární odpovědnost blogu.
Název blogu: podnázev blogu [nosič]. Sekundární
odpovědnost. Vydání/verze. Místo vydání:
Nakladatelství, datum vydání, datum aktualizace
[datum citování]. Identifikátor. Dostupnost. Poznámky.
• TWEETY. Pokročilá propagace webu. In: SEO blog
[online]. 7. 1. 2008 [cit. 2010-07-08]. Dostupný
z: http://www.seoblog.cz/pokrocila-propagace-webu
E-mail
• Jméno odesílatele. Název zprávy [nosič]. Message to:
příjemce zprávy. Datum odeslání [datum citování]. Poznámky.
• VOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu [elektronická
pošta]. Message to: [email protected] 21. února 2012
12:53 [cit. 2012-08-03]. Osobní komunikace.
Příspěvek v e-konferenci
• Primární odpovědnost zprávy. Název zprávy: podnázev zprávy. In:
Název systému zpráv: podnázev systému zpráv [nosič]. Sekundární
odpovědnost. Místo vydání: Vydavatel, datum vydání/odeslání,
datum aktualizace [datum citování]. Číslování/lokace v rámci
systému zpráv. Dostupnost. Poznámky.
• RICHTER, Vít. Autorske pravo ve znalostni ekonomice. In: KNIHOVNA
List: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [online].
Praha: CESNET, Fri, 15 Aug 2008 11:54:34 +0200 [cit. 22. prosince
2008]. Dostupné prostřednictvím e-mailu: [email protected] a
také z archivu: http://listserv.cesnet.cz/cgibin/wa?A2=ind0808&L=knihovna&T=0&F=&S=&P=3291
Program
• Jméno tvůrce. Název. Další názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo:
nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum
citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor.
Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.
• GOOGLE, INC. Google Chrome [software]. 10. listopadu 2011
[2012-02-11]. Dostupné z: http://www.slunecnice.cz/sw/googlechrome/. Požadavky na systém: Vista-32, Vista-64, Win XP, Win
2000, Win 7; velikost 22,05 MB.
Speciální dokumenty
Audio/Audiovizuální dokumenty
• Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče].
Další tvůrci. Místo: nakladatel, rok. Poznámky.
• WERICH, Jan. Jan Werich vypráví pohádky a povídky
[zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon, 2007.
Film
• Název filmu [alternativní názvy] [typ nosiče]. Režie. Země produkce:
vydavatel, rok uvedení v zemi produkce. Poznámky.
• Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko: Sony Music, 1999.
Délka 116 min.
• The Social network [česky Sociální síť] [film]. Režie David
FINCHER. USA, 2010.
TV/rozhlasový pořad
•
Jméno tvůrce. Název pořadu [typ nosiče/formát]. Další tvůrci. Druh vysílání,
název stanice, datum uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup.
Poznámky.
•
GOLDONI, Carlo. Sluha dvou pánů [Záznam inscenace činohry Národního
divadla]. Hraje Miroslav Donutil. TV, ČT 2, 9. února 2011, 20.00.
•
Knihovnička Jany Klusákové. [rozhlasový pořad]. Radio, ČRo 1 Radiožurnál, 7. února 2012, 13.35.
Seriál
• Název seriálového pořadu. Vedlejší názvy. Číslo řady, číslo epizody,
název epizody. Další tvůrce. Druh vysílání, název stanice, datum
uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky.
• Vyprávěj. 3. řada, 17. díl, Smrt Brežněva. TV, ČT1, 20. ledna 2011,
20.00.
• Desperate Housewifes. Season 8, Episode 9, Putting It Together.
TV, ABC, 4 December 2011, 20.00.
Rozhovor v TV/rozhlasu
• Osoby, s nimiž byl veden rozhovor. Název rozhovoru. In: Název
pořadu. Druh média, program, datum vysílání. Dostupnost.
Poznámky.
• ECHIKSON, William. Google varuje před cenzurou internetu.
In: Studio ČT24. TV, ČT24, 30. listopadu 2012, 17:05. Dostupné
z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studioct24/212411058361130/
Hudebniny
• Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Vydání. Další
tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Edice, číslo edice.
Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.
• CAPLET, André: Elegie pour violoncelle (ou violon) et
piano. Paris: R. Hourstel.
Grafika
•
Jméno
tvůrce.
Název
díla.
Vedlejší
názvy
[alternativní
názvy]
[druh
nosiče/technika]. Další tvůrce. Rozměry. Místo uložení, Datum. Lokace.
Poznámky.
•
REMBRANDT. Noční hlídka [Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a
Willema van Ruytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. Rijks Museum in
Amsterdam, 1642.
•
HANYCH, Rudolf. Žně u Kadova [olejomalba]. 80x100 cm. Rekreační stredisko
DRAK, Křížanov, 1964.
Citační software
Citační SW – co to je?
• = Reference management software/ system
• správa citací
• funkce
–
–
–
–
–
vkládání/import záznamů (z DB)
export do citačních stylů, tvorba bibliografií
vyhledávání
nově funkce Webu 2.0
doplňky (např. plug-in do Wordu, lišty,...)
Citace.com
•
•
•
•
•
•
•
•
generátor citací
správa citací po registraci
generování dle stylu ČSN ISO 690
export do Wordu
importy dle ISBN a DOI
poradna na Facebooku (e:citace )
e-kurz (e:citace )
...
CitacePRO
•
•
•
•
přístup: http://www.citacepro.com
od tvůrců Citace.com
podrobný návod
přihlášení
– klikněte na ikonu Moravská zemská knihovna
– zadejte své přihlašovací údaje
CitacePRO
CitacePRO
EndNote Web
• Thomson Reuters
• správy citací, podpora různých typů dokumentů a citačních
stylů
• nepřímý import z profi DB (přes externí soubory)
• dostupný na MU
• Přístup
EndNote Web
Další citační manažery
• ZOTERO
– rozšíření do Firefoxu
– umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky
– sdílení a export citací
• Connotea
– systém pro správu odkazů z internetu a profi DB
– citace lze tagovat a sdílet
• CiteULike
–
–
–
–
systém pro správu citací
možnost doplnění FT, tagování, sdílení, RSS
podpora všech významných citačních stylů
ale nepodporuje ISO 690
Další citační software
• BibTEX
– generování použité literatury v prostředí LATEX
– oddělení obsahu od formy
– BibShare - plug-in pro Word
• Bibus
– open source
– spolupracuje s BibTEX
• EasyBib
– free (MLA), premium (AMA, Chicago)
– zajímavý import dat (např. WorldCat)
Další citační software
• Citation Machine
–
–
–
–
generátor citací
dle ISBN
MLA, APA, Turabian, Chicago
problém s českou literaturou
• Mendeley
– Mnoho citačních stylů
– Uložení PDF
– plug.-in pro textový editor
• Více o citačních manažerech na Infogramu
Další užiteční nástroje
Sociální bookmarky
Další užitečné nástroje
• Prezi
– Tvorba prezentací
• Google disc
– Sdílení a editace dokumentů
• SlideShare
– Sdílení prezentací, možnost vyhledávání a zveřejňování vlastní
práce
Literatura k tématu
Citační software
•
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora Drobíková a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační
práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce,
habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné
činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické
dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706.
•
MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. Martin: Osveta,
2006, 481 s. ISBN 8080632197.
•
KŘOVÁČKOVÁ, Blanka a Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve
společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635.
•
ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací.
Praha: Linde, 200., ISBN 978-80-7201-779-9.
Citační software
•
•
•
norma ČSN ISO 690
norma ISO 690:2010
citování dle ČSN ISO 690
– BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan Skůpa - Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01
0197) platné od 1. dubna 2011 [pdf, 1.3 MB]
– BIERNÁTOVÁ, Olga – Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [ppt,
Slideshare]
– E.citace – Metodické materiály
• Informační vzdělávání UTB – IVA
• Harvarský styl odkazování
• Krátké prezentace projektu e.citace
• Odevzdej.cz – kontrola plagiátů
E-kniha o citacích
• KRATOCHVÍL, Jiří, Petr Sejk, Věra Eliášová a Marek Stehlík. Metodika
tvorby bibliografických citací [online]. Brno, Masarykova univerzita,
2010, aktualizace 18. října 2011. ISSN 1802-128X. Dostupné z
Elportálu MU.
– e-kniha dostupná zdarma v IS MU
– popis nejpoužívanějších citačních stylů
Použitá literatura
• COLUMBIA GORGE COMMUNITY COLLEGE. Academic integrity
policy. The Dalles, 2005. Dostupné z:
http://www.cgcc.cc.or.us/studentservices/documents/acade
mic_integrity_policy.pdf. Překlad autorky. )
• ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných
vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 200., ISBN
978-80-7201-779-9.
DĚKUJI ZA POZORNOST
Kontakt
[email protected]
Facebook : E-Citace
Web: e.citace.com

similar documents