EM DT_221013

Report
EKONOMIKAS MINISTRIJAS UN
EKSPERTU ZIŅOJUMS PAR VEIKTAJIEM
PĒTĪJUMIEM DARBA TIRGUS JOMĀ
22.10.2013.
LATVIJAS REPUBLIKAS
EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS
OF THE REPUBLIC OF LATVIA
EM darba tirgus prognozes
 EM regulāri sagatavo darba tirgus vidēja un ilgtermiņa
prognozes, kas parāda iespējamās darba tirgus
attīstības tendences, saglabājoties pašreizējai izglītības
sistēmai
 reizi gadā MK iesniegts informatīvais ziņojums
 IZM un LM ņem vērā vidēja un ilgtermiņa
prognozes darbaspēka piedāvājuma
koriģēšanā
 prognozes tiek prezentētas Saeimas komisijās,
TSP, AIP, PINTSA, Rektoru padomē, LBAS …
2
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Prognožu izstrādes loģiskā shēma
PIEDĀVĀJUMA
FAKTORI
DARBA
TIRGUS
PIEPRASĪJUMA
FAKTORI
Demogrāfija
Pieprasījums
Izaugsme
Ekonomiskās
aktivitātes līmenis
Pieprasījuma un
piedāvājuma
līdzsvarošanās
Izglītība un
prasmes
Piedāvājums
3
Produktivitāte
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
3
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Galvenās darba tirgus disproporcijas
 liels speciālistu pārpalikums humanitāro un
sociālo zinātņu jomās
 saglabāsies neatbilstība starp izglītības
piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu
 liels jauniešu īpatsvars, kas nonāk darba
tirgū bez konkrētas specialitātes
 liels mazkvalificēto īpatsvars
4
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
4
Turpmākā rīcība
IZM sadarbībā ar EM sagatavo vidēja termiņa rīcības
virzienus:
 eksakto un dabas zinātņu priekšmetu apguves kvalitātes paaugstināšanai
pamata un vidējā vispārējā izglītībā
 proporcijas maiņai vidējā vispārējā izglītībā par labu vidējai profesionālajai
izglītībai
 budžeta vietu pārdalei par labu dabas, eksaktajiem un inženierzinātņu
virzieniem, profesionālās augstākās izglītības 1.līmeņa (koledžu) piedāvājuma
palielināšanai
 vienotas pieaugušo izglītības sistēmas izveidei konkrētām mērķa grupām
 EM izvērtē paredzēto pasākumu ietekmi uz darba tirgus disproporciju
mazināšanu
(termiņš 30.10.2013.)
LM ņem vērā darba tirgus prognozes, izstrādājot profesiju
sarakstu bezdarbnieku apmācībai un pārkvalifikācijai
5
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
5
Darba tirgus pārkārtošanas sistēmas pilnveide
 EM turpina darbu pie Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmas organizatoriskās struktūras un sadarbības modeļa izstrādes,
lai nodrošinātu savlaicīgu un saskaņotu valsts institūciju, kā arī valsts institūciju un nevalstisko
organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo
pārkārtojumu ieviešanā
 EM 2010.gadā uzsāka īstenot ESF projektu ar mērķi attīstīt
efektīvu darba tirgus pieprasījuma prognozēšanas
sistēmu un pilnveidot prognozēšanas metodoloģiju
Projekta galvenie īstenošanas virzieni
Darba tirgus vidēja un
ilgtermiņa prognozēšanas
instrumentārija pilnveide
6
Pētījumi darba
tirgus jomā
Aptaujas darba
tirgus jomā
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
6
Pētījumi darba tirgus jomā
Mērķis – sniegt ekonomikas struktūrpolitikas veidotājiem plašāku informatīvo
bāzi par Latvijas darba tirgus procesiem un galvenajiem nākotnes
izaicinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanos, prasmju pieprasījuma
strukturālām izmaiņām un darbaspēka atbilstību un spēju pielāgoties darba
tirgus prasībām.
Veikti trīs pētījumi:
 par nākotnē pieprasītākām prasmēm Latvijā. Latvijas tautsaimniecības
ilgtermiņa attīstības alternatīvas, prasmju un kompetenču pieprasījuma tendences
 par iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz nākotnes prasmju
piedāvājumu Latvijā. Novecošanās ietekme uz prasmju piedāvājumu līdz 2030.g.,
no tā izrietošie darba tirgus riski
 par darbaspēka profesionālo mobilitāti. Mobilitātes intensitāte dažādu
profesiju grupu ietvaros un starp tām, ņemot vērā izglītības sistēmu un strukturālās izmaiņas
darba tirgū
7
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA

similar documents