last ned - Dagens Medisin

Report
•
Slik fungerer
LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid
HODs overordnede
legemiddelpolitiske målsettinger
• Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive
legemidler uavhengig av betalingsevne
• Legemidler skal brukes riktig faglig og økonomisk
• Det skal være lavest mulig pris på legemidler
Lov om offentlige anskaffelser
§ 1. Formål
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i
samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved
offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige
opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
§ 2. Oppdragsgivere som er omfattet
Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer.
Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å
endre
Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS
• Etablert januar 1995
• 4 stillinger
• Administrerer
> 7 400 avtaler for 2012
LIS-vedtekter
§1
Formålet for legemiddelinnkjøpssamarbeid er å
legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering
av legemidler og andre apotekvarer etter
oppdrag fra helseforetak og dermed redusere
kostnader for disse produkter.
Prisutvikling som følge av årlig
konkurranseutsetting og patentutløp,
Paclitaxel 50ml
16,000
13,474
14,000
11,351
12,000
9,974
10,000
8,000
Maksimal AIP
LIS AIP
6,000
4,000
2,000
229
0
149
Generisk
konkurranse
fra 2005
Prisutvikling som følge av årlig
konkurranseutsetting og patentutløp,
Docetaxel 80 mg/4ml
7,000
6,000
5,661
5,500
5,000
5,088
4,855
4,000
Maksimal AIP
3,000
LIS AIP
2,000
888
1,000
Forventet
198 generisk
0
konkurranse 2010
Finansieringen av
TNF-hemmere overført
til HFene fra 1.6 2006
MS legemidler fra
1.1.2008
TNF og MS utgjør
ca 50 % av
helseforetakenes
legemiddelutgifter
LIS-MS
spesialistgruppe
•
•
•
•
Astrid Edland
Elena D Pedersen
Elisabeth Celius
Kjell Morten Myhr
Vestre Viken HF
AHUS/MS senteret Hakadal
OUS, Ullevål
Helse Bergen HF
• Rune Midgard
Helse Møre og Romsdal HF
•
•
•
•
•
•
OUS, Rikshospitalet
UNN, Tromsø
Helse Bergen HF
MS forbundet, observatør
LIS
LIS
Ragnhild Wehus
Svein Ivar Mellgren
Randi Haugstad
Svein Grindestad
Anne Helen Ognøy
Torfinn Aanes
LIS-MS
spesialistgruppe
Mandat og oppgaver
Utlyse og gjennomføre anbudskonkurranse av
MS legemidlene
Utvikling LIS avtalepriser innenfor
MS 2008 -2011
20,000
17,281
18,000
15,363
16,000
14,000
11,623
12,000
10,000
9,679
9,664
2008
9,507
8,637
8,188
2011
7,312
8,000
6,541
6,000
4,000
2,000
0
Avonex
Rebif
Interferon beta 1b
Copaxone
Tysabri
Omsetning MS legemidler 2011
Legemiddel
COPAXONE
AVONEX
REBIF
EXTAVIA
BETAFERON
TYSABRI
GILENYA
Netto fakturert 2011
AIP
% endring mot 2010
66 458 851
38 043 550
41 219 738
14 951 084
11 138 612
86 192 212
9 395 661
4,3
0,9
-28,2
99,2
-40,3
20,2
ISF satser for 2011-2012 MS
DRG 2012 Kr 38 209
ISF 40 % = Kr 15 283,60
Pasientadministrert
2011 - vekt 3,483
2011 - vekt 3,080
2012 - vekt 3,063
801 H Poliklinisk
behandling (Tysabri)
2011 - vekt 0,425
2012 - vekt 0,406
Pr infusjon
ISF per år
Kr 51 507
Kr 45 545
Kr 46 814
Kr 6 285
Kr 6 207
81 704
80 691
Forslag fra LIS til endringer
vedrørende ISF takster for TNF og MS
• Møte med Helsedirektoratet 25.11.2011
• Lik vekt for alle legemidler innenfor
samme indikasjon, uavhengig av
behandling i eller utenfor sykehus.
• Innføre separat takst for infusjon på
sykehus (indikasjonsuavhengig)
Anbudskonkurranse MS 2012
Hvilke muligheter gir det?
LIS MS 2012
ANBEFALINGER
LIS-avtaler i perioden 1.2.2012 - 31.1.2013 og
anbefaling av førstevalg ved immunmodulerende
(sykdomsmodifiserende) medikamenter med
indikasjonen for multippel sklerose (MS)
LIS MS spesialistgruppe januar 2012
Anbefaling
Anbefalingen gjelder for oppstart av behandling og ved
indikasjon for endring i pågående behandling.
På bakgrunn av mottatte tilbud gir LIS-MS spesialistgruppe
gjennom helseregionene anbefalinger for legenes valg ut fra
prisberegninger basert på godkjente indikasjoner
og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale
http://legemiddelverket.no/.
Prisberegningene er gjort for første års behandling.
LIS MS spesialistgruppe januar 2012
Anbefaling
Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg
hos individuelle pasienter.
Dette kan eksempelvis være brukervennlighet
og pasientens evne til å håndtere preparatet,
injeksjonshyppighet og bivirkningsprofil og
belastning ved reiser til behandlingssted.
I slike tilfelle kan behandlende lege gjøre
begrunnede avvik fra anbefalingen om å velge
rimeligste alternativ.
LIS MS spesialistgruppe januar 2012
Legemidler for
førstelinjebehandling
Beregnet årskostnad (LIS AUP) basert på tilbudspris per legemiddel:
Legemiddel
Årskostnad
Merknad
Interferon beta-1b (Betaferon®)
Kr 74 115
Inj subst 250 mcg
Interferon beta-1b (Extavia®)
Kr 75 899
Inj subst 250 mcg
Glatirameracetat
Kr 88 531
Inj 20 mg/ferdigfylt sprøyte
Interferon beta-1a (Avonex®)
Kr 96 520
Inj subst 30 mcg
Interferon beta-1a (Avonex®)
Kr 98 150
Inj 30 mcg/ferdigfylt sprøyte
Interferon beta-1a
(Rebif®) 44 mcg
Kr 121 012
Inj 44 mcg/ferdigfylt sprøyte
Ferdigfylt injeksjonspenn (Rebidose)
Sylinderampulle (RebiSmart)
(Copaxone®)
LIS MS spesialistgruppe januar 2012
Fremtiden
- Økte utgifter til legemidler for
spesialisthelsetjenesten
• Nye dyre legemidler kommer
• Orphan drugs kommer for fullt behandling av enkeltpasienter
• Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen: “ Den som starter utgiften
skal betale for den”…
• Vil helseforetakene få finansieringsansvar for flere legemidler?
Fremtiden
- Økte utgifter til legemidler for
spesialisthelsetjenesten forts.
• Vil finansieringssystemet endres –
helhetlig finansiering av legemidler?
• TNF/MS legemidler ikke med i samhandlingsreformen
• Biotilsvarende legemidler kommer
Administrerende direktør Stener Kvinnsland
i hospitalet –
Tidsskrift for Helse Bergen:
”Hva har LIS-avtalene med etikk å gjøre?
I mitt hode er det innlysende: Etikk
handler også om å forvalte de ressursene
vi har fått til rådighet på best mulig måte
for pasientene.
Satt på spissen kan det karakteriseres
som uetisk å ikke følge de avtalene som
gir best utnyttelse av de pengene vi har
fått stilt til rådighet for å hjelpe
pasientene.”
Legemiddelkjøp på LIS avtaler 2011
Prisreduksjon LIS AUP mot maksimal AUP
1098 000 000

similar documents