Enerji Verimliliği Hizmetleri - Efektif Endüstriyel Enerji :: Efektif

Report
EFEKTİF ENDÜSTRİYEL ENERJİ A.Ş.
AHMET SEFEROĞLU
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
Sunum Planı



Neden Enerji Verimliliği
Yasal Çerçeve
Uygulamalar
 Enerji Yönetimi
 Destekler & Teşvikler
 Enerji Verimliliği Hizmetleri
 Binalarda Enerji Performansi
 Asgarî Enerji Verimliligi Gereksinimleri
 Elektrik Enerjisi Sektörü
 Ulaşım Sektörü
 Kamu Sektörü
 Bilinçlendirme

Gelecek Planlaması
 Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Sonuç ve Öneriler
Neden Enerji Verimliliği ?
Megawatt veya Negawatt
Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.
Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil.
Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor.
Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor.
Ekolojik denge alarm veriyor.
Enerji, Ekoloji ve Ekonomi için
Kullandığımız
enerjiyi
faydaya
dönüştürelim
Enerji Verimliliği ile Enerji Çevre El Ele
Emisyon sınırı 450 ppm (CO2 eşdeğeri)
Sıcaklık artışını  2 oC ile sınırlandırabilmek tüm bölgelerde büyük miktarlarda ve hızlı emisyon azaltımını
gerektiriyor
Gt
Dünya’nın enerji kullanımından kaynaklanan CO2 emisyon azaltımı senaryosu
42
40
Referans Senaryo
Teknoloji ile Azaltım, 2030
38
Verimlilik - 57%
36
34
32
13.8 Gt
3.8 Gt
YEK & Biyoyakıtlar - 23%
30
Nükleer - 10%
28
Senaryo 450
TKS - 10%
26
2007 2010
2015
2020
2025
2030
450 senaryosunda, 2030 a kadar emisyondaki azalmanın çoğunun enerji verimliliğini destekleyen
önlemlerle sağlanması için gerekli ilave toplam yatırım miktarı 10,5 trilyon $...
Enerji Yoğunluğu Değişimleri
Enerji Yoğunluğu
0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıl
Türkiye: Yılık Ortalama Değişim:  + %0
1998 – 2008 Farkı:  - %0,07
AB 16: Yıllık Ortalama Değişim:  - %2
1997 – 2007 Farkı:  - %18,53
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE RADİKAL DÖNÜŞÜM
VİZYON
Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye..
Kişi başına enerji kullanımı yüksek, aynı zamanda da birim yurt
içi hasıla başına az enerji kullanan ülkeler arasında yer alan bir
Türkiye...
STRATEJİK HEDEF
Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe alınacak
tedbirler ile;
2023 yılında; Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji
Yoğunluğunu) %20 oranında azaltmak.
Yasal Çerçeve (1/2)

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (RG: 2 Mayıs
2007)
 Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (RG:
7/10/2010)
 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik (RG: 17/4/2009)
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi (RG: 5/12/2008 – Degisiklik:
1/4/2010)
 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
İlişkin Yönetmelik (RG: 25/12/2008)
-
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler,
Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar
Hakkında Tebliğ – 2009/2 (RG: 6/2/2009)
-
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında
Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ – 2010/1 (RG: 26/2/2010)
-
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Sertifika
Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ – 2010/2
(RG: 26/2/2010)
Yasal Çerçeve (2/2)
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (RG: 18/10/2008)
 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik (RG: 9/6/2008)
 Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sicak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su
Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (RG: 14/4/2008)
 Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (RG: 8/10/2007)
 16/02/2008 tarihli ve 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi (RG)
 13/8/2008 tarihli ve 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi (RG)
 05/08/2008 tarihli ve 2008/55 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi
 13/08/2008 tarihli ve 2008/1 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi
 01/03/2010 tarihli ve 2008/18 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
 TS EN 16001 Enerji Yönetimi Sistemleri-Kullanım Kılavuzu ve
Şartlar
Sanayide Enerji Yönetimi Yükümlülükleri
 Endüstriyel İşletmeler
 Enerji Tüketimi > 50.000 TEP
 Enerji Yönetim Birimi / Kalite Yönetim Birimi
- 1 Enerji Yöneticisi (Mühendis)
- 1 Makina Mühendisi
- 1 Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
 Enerji Tüketimi > 1.000 TEP
 1 Enerji Yöneticisi (Mühendis)
 Organize Sanayi Bölgeleri
 Enerji Yönetim Birimi
- 1 Enerji Yöneticisi (Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik
Mühendisi)
- 2 Teknik Eleman
Binalarda Enerji Yönetimi Yükümlülükleri
 Kamu Binaları
 Toplam İnşaat Alanı > 10.000 m2 veya Enerji Tüketimi > 250 TEP
 1 Enerji Yöneticisi
- Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
- Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu (Makina veya Elektrik)
 Ticari binalar & Hizmet binaları
 Toplam İnşaat Alanı > 20.000 m2 veya Enerji Tüketimi > 500 TEP
 1 Enerji Yöneticisi
- Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
- Teknik Öğretmen (Makina veya Elektrik)
 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar
 Kriterler Valiliklerce Belirlenecektir.
 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
 Kriterler Kendilerince Belirlenecektir.
Enerji Yöneticilerinin Görevleri (1)

Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yönetim birimleri
kurulması veya enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi

Tüketim alışkanlıkların iyileştirilmesine yönelik önlemlerin belirlemesi, eğitimlerin
düzenlemesi,

Sistem, ekipman ve prosesler üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi

Enerji etütlerinin yapılmasının ve verimlilik artırıcı projelerin hazırlanmasının ve
uygulanmasının koordine edilmesi,

Ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında
yapılmasının sağlanması,

Üst yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyacı ve verimlilik artırıcı uygulamaların
planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,

Enerji tüketiminin ve maliyetlerin izlemesi, değerlendirilmesi ve peryodik raporlar
hazırlanması,
Enerji Yöneticilerinin Görevleri (2)

İzleme için gerekli sayaç ve ölçüm cihazlarının tesis edilmesinin sağlanması,

Enerji yoğunluğunun (Fiziki & Mali), enerji-üretim (Mal & Hizmet) ilişkisinin izlenmesi,
iyileştirme önerilerinin hazırlanması,

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif kaynak kullanımı için araştırmalar
yapılması, emisyon azaltıcı tedbirlerin hazırlanması ve uygulanmasının koordine
edilmesi,

Petrol ve doğal gaz konusunda, ikmal kesintisi durumları için acil eylem planları
hazırlanması,

Yönetime sunmak üzere, her yıl EİE’ye gönderilecek bilgilerin hazırlanması,
 Yılda 5.000 TEP ve üzeri enerji tüketen işletmelerin ve OSB’lerin kamu ile
ilişkilerinde Enerji Yönetimi Standartına sahip olmalarının zorunlu hale getirilmesi
 2015 yılı sonuna kadar, ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısının en az
5.000 kişiye çıkarılması planlanıyor.
Destekler & Teşvikler (1)
 Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
 Geri ödeme süresi en fazla
5 yıl
 Azami yatırım miktarı
500.000 TL
 Azami destek oranı
%20
 Azami destek miktarı
100.000 TL
 Başvurular:
Ocak
 Destek tavanının azami 500.000 TL’ye çıkarılması,
 Kapsamın ticari binalara genişletilmesi ve hizmet bedellerinin de
kapsama alınması,
 Bedeli 2,5 milyon TL’nin üzerinde olan VAP’ların kurumlar vergisi
indiriminden yararlandırılması planlanıyor.
Destekler & Teşvikler (2)
 2009 VAP Destekleri
 VAP’larının Desteklenmesi Kararlaştırılan Endüstriyel İşletmeler
Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret. AŞ
Aygaz AŞ
Coats Türkiye İplik Sanayi AŞ
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret. AŞ
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret. AŞ / Gaziantep
Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret. AŞ
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
* İzmir Rafinerisi
* Kırıkkale Rafinerisi
* İzmit Rafinerisi
- Ülker Bisküvi Sanayi AŞ / Ankara
- Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
-
1 Proje
1 Proje
1 Proje
2 Proje
1 Proje
1 Proje
2 Proje
2 Proje
2 Proje
2 Proje
1 Proje
1 Proje
 Öngörülen Toplam Destek Miktarı
 1 Milyon TL
 Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı
 5 Milyon TL
 Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı
 6 Milyon TL/Yıl
Destekler & Teşvikler (3)
 2010 VAP Destekleri
 VAP’larının Desteklenmesi Kararlaştırılan Endüstriyel İşletmeler
-
-
Arçelik LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Aygaz Anonim Şirketi Gaz Aletleri Üretim Tesisleri
Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.
Türkün Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
* İzmir Rafinerisi
* İzmit Rafinerisi
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ / Ankara
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş.
Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ergani Şubesi
Özel Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
1 Proje
1 Proje
1 Proje
1 Proje
1 Proje
2 Proje
1 Proje
1 Proje
1 Proje
1 Proje
2 Proje
1 Proje
1 Proje
 Öngörülen Toplam Destek Miktarı
 1,1 Milyon TL
 Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı
 5,7 Milyon TL
 Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı
 6.500 TEP/Yıl
Destekler & Teşvikler (4)
 Gönüllü Anlaşmalar
 Anlaşma dönemi 3 yıl
 Enerji yoğunluğunda en az %10 azaltım
 Ödül: Anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20’si (Azami
100.000 TL)
 Kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve atık kullanımı
 Başvurular: Ocak
 Yıllık enerji tüketimi 500-2.000 TEP arası işletmelerde elektrik enerjisi
yoğunluğunu azaltmaya yönelik yapılması,
 Anlaşma süresinin iki yıla indirilmesi
 Ödül miktarının daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.
Destekler & Teşvikler (5)
 Gönüllü Anlaşmalar
 2010-2012 Dönemi İçin Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
ve Enerji Yoğunluğu Azaltma Oranı Taahhütleri
-
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kayseri Şubesi
Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Ece Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. Lüleburgaz Şubesi
Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.
Ak Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
Mey Alkollü İçecekler San. ve Tic. A.Ş.
Ülker Bisküvi San. A.Ş. Ankara Şubesi
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Man Türkiye A.Ş.
 Öngörülen Toplam Destek Miktarı
 Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı
13,8
10,0
10,0
17,5
11,0
11,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,1 Milyon TL
 17.500 TEP/Yıl
11 Milyon TL/Yıl
Destekler & Teşvikler (6)
 Gönüllü Anlaşmalar
 2010 Başvuruları: 11 endüstriyel İşletme
- YKK Metal ve Plastik Ürünleri San. ve Tic A.Ş.
10,0
- Hayes Lemmerz İnci Jant San. AŞ. (Alüminyum)
10,0
- Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş.
25,0
- Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.
11,6
- Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş. (Çelik)
10,2
- Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Şanlıurfa Şubesi
10,0
- Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep Şubesi
10,0
- Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
10,0
- Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd Şti
10,0
- Serel Seramik Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş.
12,0
- Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.
15,0
Enerji Verimliliği Hizmet Sektörü (1)
 Yetkilendirilmiş Kurumlar
 Enerji Yöneticisi Eğitimleri
 Eğitim-Etüt-Proje Eğitimi
 Şirketlerin Yetkilendirilmesi
 EVD Şirketleri
 Enerji Yöneticisi Eğitimleri
 Enerji Etüdleri
 VAP Hazırlama ve Uygulama
 Danışmanlık
 Binalarda Enerji Yönetimi Uygulamaları
 Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme
Enerji Verimliliği Hizmet Sektörü (2)
 Yetkilendirilmiş Kurumlar
 Yetkilendirilen (MMO: B: Enerji Yönetiicisi Kursları) 1
 EVD Şirketleri
 Yetkilendirilen
20
- Bina
15
- Sanayi
13
 Yetkilendirme Aşamasında
10
- Bina
5
- Sanayi
5
 Değerlendirme Aşamasında
11
Enerji Verimliliği Hizmetleri
Planlananlar
 EİE Finansmanı ile her bir sektörü temsilen 5 işletmede 4 yılda bir etütlerin
yapılması,
 Yılda 5.000 TEP’in üzerinde enerji tüketen işletmelerle kullanım alanı 20.000
m2’nin üzerindeki ticari binalarda 4 yılda bir etüt yapılması,
 2015 yılı sonuna kadar sanayide uzmanlaşmış EVD Şirketi sayısının en az 50’ye
çıkarılması,
 EVD Şirketlerinin yetkilendirmelerinin eğitim, etüt-proje ve uygulama şeklinde
yapılandırılması,
 BEP Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek EVD
Şirketlerinin yetkilendirilmesi kriterlerinin yeniden düzenlenmesi,
 EVD Şirketleri için yurt dışı işbirliklerinin özendirilmesi,
 EVD Şirketlerinin laboratuvar, araç ve gereç kullanımına yönelik imkanların
yaygınlaştırılması,
 Standart ve prosedürlerin hazırlanması ve geliştirilmesi planlanıyor.
Binalarda Enerji Performansı







Tasarım Esasları (Mimarî, mekanik, elektrik vs)
Isı yalıtımı
Isı ve sıcaklık kontrolu
Kojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve yenilenebilir enerji kullanımı
Merkezi ve bölgesel ısıtmada bireysel ölçüm
Yardımcı işletmeler (ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat, aydınlatma)
Enerji kimlik belgesi
 Binalara azami enerji ve emisyon sınırlaması getirilmesi
 2015 yılından itibaren standartlara uygun yalıtımı olmayan binalardan her yıl artan
şekilde emisyon vergisi alınması,
 mevcut binalarda yalıtım ve verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin
özendirilmesi,
 2010 yılındaki yapı stoğunun en az ¼’ünün 2023 yılına kadar sürüdürülebilir yapı
haline getirilmesi,
 Toplu konutlarda yerinden üretimin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Asgari Enerji Verimliliği Gereksinimleri








Kazanlar
Kombiler
Kat kaloriferleri
Brülörler
Elektrik Motorları
Klimalar
Elektrikli Ev Aletleri (Buzdolapları, Çamaşır ve bulaşık makinaları, fırınlar)
Lambalar
 2012 yılı sonuna kadar lambaların, buzdolaplarının ve elektrik motorlarının piyasa
dönüşümünün tamamlanması,
 Diğer ürünlerin piyasa dönüşümünün AB paralelinde yapılması,
 Enerjiyi verimsiz kullanan ürünlerin satışının sınırlandırılması,
 Kamu kuruluşlarının enerji kullanan mal alımlarında asgarî verimliliğin zaruri
kriter olarak kullanılması planlanıyor.
Elektrik Enerjisi Sektörü
 Verimi %80 ve üzeri olan kojenerasyon için lisans muafiyeti
 500 kW altı yenilenebilir enerji tesisleri için lisans muafiyeti
 Toplu konutlar ve 20.000 m2’nin üzerindeki binalar için zorunlu
uygulamalar (Kojenerasyon, yenilenebilir enerji, ısı pompası vb)
 2023 yılına kadar ülke genelindeki kömürlü termik santrallerin, atık ısı
geri kazanımı dahil ortalama toplam çevrim verimlerinin %45’in üzerine
çıkarılması,
 2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak
amacıyla talep tarafı yönetimi konusunda, tarife uygulamalrı, yük
azaltılması, enerji ve güç yönetimi konularında tedbirler geliştirilmesi
planlanıyor.
Ulaşımda Verimlilik

Verimli araç kullanılması,

Toplu taşımacılığın ve raylı ulaşımın yaygınlaştırılması,

Kent içi trafik güzergahlarının ve sinyalizasyon sistemlerinin belirlenmesinde yakıt
sarfiyatının öncelikle gözetilmesi,

Kent merkezlerinde araç kullanımının azaltılması,

Taksi uygulamaları

Kentsel ulaşım planları

Otopark uygulamaları

Sürücülerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
 2013 yılına kadar büyük şehirlerdeki ulaşım master planlarının yürürlüğe
konulması,
 Emisyon seviyesi düşük çevre dostu (Yürürlükteki tip onayı mevzuatına uygun)
küçük motor hacimli, yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi ve 15
yaş üzerindeki araçların kademeli olarak trafikten çekilmesi,
 Büyük şehirlerde, toplu taşımayı ve yakıt sarfiyatını öncelikle gözeten ulaşım
master planlarının yürürlüğe konulması planlanıyor.
Kamu Sektöründe Verimlilik
 Enerji yönetimi
 Enerji etütleri ve VAP’lar (25 Ekim 2011 e kadar)
 Kamu alımlarında klimalar, elektrik motorları ve ofis ekipmanları
için asgari verimlilik sınırlamaları
 İzleme ve değerlendirme
 Başbakanlık Genelgesi tedbirleri
 Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi 2015 yılına
kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması,
 Kamu kuruluşlarında 10 yılını doldurmuş araçların trafikten kaldırılması,
 Kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumların yeniden
yapılandırılması,
 Kamu kuruluşları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi
Bilinçlendirme
 Enerji Verimliliği Haftası (Ocak ayının 2. Haftası)
 Doğal gaz ve elektrik tüketicilerinin enerji kullanımları hakkında
bilgilendirilmesi
 Enerji tüketen ürünlerin kullanım kılavuzlarında ürünün verimli
kullanımı bilgileri
 Elektrik motorları, klimalar, buzdolapları ve lambalar için Enerji
Verimliliği Etiketi
 Ödüllü yarışmalar
 İlköğretim öğrencileri arasında resim ve öykü yarışmaları
 Lise öğrencileri arasında proje yarışmaları
 İşletmelerde proje yarışmaları
 Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” kapsamında sürdürülen
bilinçlendirme ve özendirme etkinliklerinin kamu, özel ve sivil toplum
işbirlikleri ile yaygınlaştırılması,
 İletişim Planı hazırlanması ve yürürlüğe konulması,
 Bilinç endeksi geliştirilmesi planlanıyor.
Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (1)
 Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji
kayıplarını azaltmak,
 10 yıl içerisinde; belirli sanayi alt sektöründeki indirgenmiş enerji yoğunluklarının en az
%15 azaltılması,
 Enerji verimliliği yüksek Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını
azaltmak, ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu
binaları yaygınlaştırmak,
 2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir
niteliğe haiz olan binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarındaki yapı gurup sınıfı 2
inci sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte toplam kullanım alanı 10.000 m2’nin üzerindeki
ticari ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve
enerji verimli ısıtma sistemlerinin bulunması,
 2010 yılındaki yapı stoğunun en az 1/4’ünün 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline
getirilmesi,
Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (2)
 Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak,
 Asgari enerji verimlilik sınıfının üzerindeki lambaların, buzdolaplarının, ve
elektrik motorlarının piyasa dönüşümünün 2012 yılı sonuna kadar,
ısıtma/soğutma sistemlerinin ve diğer enerji verimli ürünlerin piyasa
dönüşümü ise AB uygulamalarına paralel olarak tamamlanması,
 Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; enerji kayıplarını
ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak,
 2023 yılına kadar; ülke genelindeki kömürlü termik santrallerin, atık ısı geri
kazanımı dahil ortalama toplam çevrim verimlerinin %45’in üzerine çıkarılması,
 2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak amacıyla
talep tarafı yönetimi konusunda tedbirler geliştirilmesi,
Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (3)
 Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve demir
yollarında toplu taşıma payını artırmak ve şehiriçi ulaşımda gereksiz yakıt
sarfiyatını önlemek,
 Yolcu veya yük taşıyan küçük araçların (M1/N1 kategorileri) CO2 salımına ilişkin AB
direktifleri doğrultusunda çıkarılacak ikincil mevzuat şartlarını karşılaması, 2013 yılına
kadar büyük şehirlerdeki ulaşım master planlarının yürürlüğe konulması,
 Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak,
 Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve
2023 yılına kadar %20 azaltılması,
 Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji
kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu dışında finansman
ortamları oluşturmak
 2012 yılı sonuna kadar; uygulayıcı kurumların kurumsal yapılarının, kapasitelerinin ve
aralarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi,
Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (4)
 Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji
kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu dışında finansman
ortamları oluşturmak
 2015 yılı sonuna kadar, ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısının en az 5.000
kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış EVD sayısının en az 50 şirkete çıkarılması,
 2023 yılına kadar; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında, yurt içinde
gerçekleştirilen AR-GE sonuçlarına dayanarak üretime aktarılmış özgün tasarım ve/veya
ürün sayısının en az 50 olması,
 Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” kapsamında sürdürülen bilinçlendirme ve özendirme
etkinliklerinin kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması,
 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamalar için kamu dışında
sürdürülebilir finansman ortamları bağlamında, Türkiye’de karbon ticareti ve karbon
borsası alt yapısını geliştirme çalışmalarının 2012 yılı içerisinde tamamlanması,
Sonuç ve Öneriler
 Sınırlı kaynaklarla kalkınma hamlelerini sürdürebilmek için enerjimizi
kaynağından nihai kullanımına kadar her aşamada verimli kullanmak
zorundayız.
 Enerji verimlilikte başarı toplumun tüm kesimlerinin ortak hareketlerine, bilgiyi
davranışa dönüştürecek bilincin gelişmesine, alışkanlıkların iyileşmesine
bağlı...
 Tasarruf potansiyelimizi fırsatlara dönüştürebiliriz...
 Enerji verimliliğinde karadeliklerimiz, israf; yalıtım yetersizliği; verimsiz ürün,
ekipman ve sistem kullanımı ve atıklar & kayıplar,
 Sanayideki üretim proseslerinde ileri teknolojileri uygulamak, kayıp ve
kaçakları önlemek veya bunlardan yararlanmak, enerjiyi verimli kullanan
araçları, sistemleri, ekipmanları ve cihazları kullanmak üzere enerji etütlerinizi
yapın, VAP’larınızı hazırlayın, desteklerden yararlanın.
 Yetkilendirilmiş EVD’ler hizmetinize hazır.... Enerji etütlerinizi yapsınlar,
VAP’larınızı hazırlasınlar, performans garantisi vererek üçüncü taraf
finansmanı ile uygulasınlar....
VERİMLİ
KULLANIRSAN
ENERJİ
GELECEKTİR...
TEŞEKKÜRLER
AHMET SEFEROĞLU
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
[email protected]
Tel: + 90 352 321 27 27
Faks: +90 352 321 27 28
www.seferogluelektrik.com.tr

similar documents