اینجا

Report
‫به نام خدا‬
‫فصل پنجم‬
‫ساختمان دستگاه های اندازه گیری‬
‫دستگاه اندازه گیری با قاب گردان و آهن ربای دائم‬
‫دستگاه اندازه گیری با قاب گردان و آهن ربای دائم در واقع همان گالوانمتر یا میکرو آمپر متر می باشد‬
‫که جریان های در حد میکرو آمپر را اندازه می گیرد‪ .‬از گالوانمتر در ساخت ولت متر و آمپر متر استفاده‬
‫می شود‪.‬‬
‫ساختمان گالوانمتر دآرسونوال‬
‫شکل دو نمونه از گالوانمتر در زیر نشان داده شده است‪ .‬درآرسونوال نام فردی است که این نوع‬
‫گالوانمتر را ساخت‪.‬‬
‫اجزای گالوانمتر عبارتند از‬
‫‪ -1‬آهن ربای دائم‬
‫‪ -2‬کفشک قطب ها‬
‫‪ -3‬استوانه نرم‬
‫‪ -4‬سیم پیج‬
‫نقش آهن ربای دائم ایجاد یک میدان مغناطیسی دائم است‪.‬‬
‫نقش کفشک قطب ها ایجاد میدان مغناطیسی یکنواخت است‪.‬‬
‫نقش استوانه‪ :‬برای درجه بندی خطی نیاز به یک میدان یکنواخت و شعاعی می باشد لذا از استوانه استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫نقش سیم پیچ‪ :‬با عبور جریان از سیم پیچ سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی سیم پیچ حول استوانه دوران می‬
‫کند و باعث می شود عقربه بچرخد‪.‬‬
‫در شکل زیر ساختمان گالوانمتر نشان داده شده شده است‪ .‬وظیفه تکیه گاه نگهدارنده سیم پیچ برای‬
‫دوران می باشد و وظیفه فنر ایجاد کوپل مقاوم برای برگرداندن سیم پیچ می باشد و همچنین عبور جریان‬
‫می باشد‪ .‬اگر از فنر برای عبور جریان استفاده نشود باید از تیغه کموتاتور استفاده شود‪.‬‬
‫در گالوانمترهای جدید برای ایجاد حساسیت بیشتر و ساختمان ساده از بجای سوزن ها و دو فنر و سیم پیچ را‬
‫با مفتول بسیار نازک از جنس آلیاژ برنز و نقره به دو تکیه گاه ثابت وصل می کنند‪ .‬با عبور جریان سیم پیچ‬
‫دوران می کند و مفتول نیز می چرخد و ایجاد کوپل مقاوم می کند‪.‬‬
‫حرکت عقربه یا چرخش قاب با جریان عبوری آن رابطه خطی دارد‪ .‬از این رو درجه بندی گالوانمتر‬
‫دآرسونوال خطی است‪ .‬یعنی اگر به ازای ‪ 1‬میکرو آمپر یک درجه انحراف دارد به ازای ‪ 2‬میکرو آمپر دو‬
‫درجه انحراف دارد‪.‬‬
‫حساسیت‪:‬‬
‫نسبت انحراف عقربه (زاویه گردش عقربه) به جریان عبوری از سیم پیچ را حساسیت گویند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪I‬‬
‫‪s ‬‬
‫'‬
‫حساسیت یک امر نسبی است یعنی برای اینکه بگوییم یکی حساس است باید آن را با دستگاه دیگر مقایسه‬
‫کنیم‪ .‬به ازای یک جریان گالوانمتری که دارای انحراف بیشتر می باشد حساس تر می باشد‪.‬‬
‫برای ولت متر حساسیت را برحسب‬
‫اکثر انحراف را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪V‬‬
‫مشخص می کنند اگر عدد حساسیت را عکس کنیم جریان حد‬
‫اگر حساسیت ولت متری ‪ 20kΩ/v‬باشد و حساسیت ولت متر دیگری ‪ 50kΩ/v‬باشد‪ .‬کدام حساس تر‬
‫می باشند‪ .‬جریان حداکثر انحراف را بدست آورید‪.‬‬
‫ساختمان ولت متر ‪DC‬‬
‫همانطور که قبال“ گفته شده انحراف عقربه گالولنمتر رابطه خطی با جریان گالوانمتر دارد‪ .‬یعنی اگر‬
‫برای انحراف کامل جریان گالوانمتر ‪ 100‬میکرو آمپر باشد‪ .‬برای انحراف نصف عقربه جریان‬
‫گالوانمتر باید ‪ 50‬میکرو آمپر باشد‪.‬‬
‫‪  KI‬‬
‫اگر مقاومت داخلی گالوانمتر ‪ RG‬باشد و جریان عبوری برای انحراف کامل ‪ IG‬باشد‪ .‬در دو سر‬
‫گالوانمتر افت ولتاژ ‪ VG=RGIG‬ایجاد می شود‪ .‬و شمای فنی گالوانمتر به صورت زیر است‪.‬‬
‫مقاومت داخلی گالوانمتر بین ‪ 200‬تا ‪ 5000‬اهم می باشد‪ .‬این مقاومت مربوط به مقاومت داخلی سیم‬
‫پیچ و مسائل دینامیکی گالوانمتر می باشد‪.‬‬
‫اگر در یک گالوانمتر ‪ RG=4KΩ‬باشد و ‪ IG=30μA‬باشد افت ولتاژ دو سر گالوانمتر چقدر است؟‬
‫‪VG  RG  IG  4K  30  120mV‬‬
‫اگر به جای ‪ 30‬میکرو آمپر ‪ 15‬میکرو آمپر از گالوانمتر عبور کند‪ .‬میزان انحراف و افت ولتاژ در‬
‫دو سر گالوانمتر چقدر است‪.‬‬
‫انحراف نیز نصف می شود‬
‫‪VG  RG  IG  4K 15  60mV‬‬
‫گالوانمتر با ‪ RG=4KΩ‬و ‪ IG=30μA‬را می توان به عنوان یک میلی ولت متر یا حتی به عنوان یک‬
‫میکرو آمپر متر استفاده کرد‪.‬‬
‫اگر بخواهیم گالوانمتر فوق را که ولتاژ بین ‪ 0‬تا ‪ 120‬میلی ولت اندازه گیری می کند برای ولتاژ‬
‫بیشتر استفاده کنیم چه باید کرد؟‬
‫باید با آن مقاومت سری کرد‪.‬‬
‫فرض کنید که می خواهیم با گالوانمتر ذکر شده ولتاژ ‪ 0‬تا ‪ 1‬ولت را اندازه گرفت مقدار مقاومت سری شده‬
‫چه قدر است؟‬
‫‪120mV‬‬
‫‪VI  VG 1000m  120m 880m V‬‬
‫‪RS ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 29.33K‬‬
‫‪IG‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫توسعه رنج گالوانمتر یا ولت متر‬
‫اگر یک گالوانمتر دارای ‪ RG‬و ‪ IG‬معلوم باشد‪ .‬این گالوانمتر می تواند ولتاژهای ‪ 0‬تا ‪ VG=RGIG‬را اندازه‬
‫بگیرد‪ .‬اگر بخواهیم ولتاژهای بیشتری را اندازه بگیرد باید با گالوانمتر مقاومت سری کرد‪.‬‬
‫گالوانمتری با ‪ RG=4KΩ‬و ‪ IG=25μA‬وجود دارد‪ .‬می خواهیم از این گالوانمتر به عنوان ولت متر‬
‫استفاده کنیم به طوریکه ولتاژهای ‪ 0‬تا ‪ 1‬ولت و ‪ 0‬تا ‪10‬ولت و ‪0‬تا ‪100‬ولت و ‪ 0‬تا ‪500‬ولت مدار آن‬
‫را رسم کنید‪.‬‬
‫‪VG  RG  I G  4K  25  100mV‬‬
‫‪100mV‬‬
‫‪4KΩ‬‬
1000mV
100mV
RS1 
4KΩ
1000m  100m 900

 36k
25
25
10  1 9
RS 2 
 106  9  4 10000 360K
25 25
100 10 90
RS 3 
 106  90 4 10000 3600K
25
25
500 100 400
RS 4 

106  16106  16M
25
25
‫‪100mV‬‬
‫‪4KΩ‬‬
‫ساختمان ولت متر‬
‫ساختمان ولت متر ‪AC‬‬
‫اگر بجای ولتاژ ‪ DC‬به ولتاژ ‪ AC‬استفاده شود با توجه به رابطه ‪ θ=KI‬عقربه به سمت چپ و راست‬
‫حرکت خواهد کرد‪ .‬در این حالت نمی توان ولتاژ را اندازه گرفت‪ .‬برای اندازه گیری ولتاژ ‪ AC‬ابتدا باید‬
‫ولتاژ ‪ AC‬را به ولتاژ ‪ DC‬تبدیل کرد‪ .‬برای این مهم از المان الکترونیکی به نام دیود استفاده می شود‪.‬‬
‫شمای فنی دیود به صورت زیر است‪.‬‬
‫کاتد‬
‫آند‬
‫مقدار ‪ DC‬این ولتاژ برابر است با‬
‫‪Vm‬‬
‫‪‬‬
‫‪Vdc ‬‬
‫برای روشن شدن دیود یا برای هدایت دیود ‪ 0.6v‬ولتاژ نیاز می باشد‪.‬و این ولتاژ با تغییر دما تغییر‬
‫می کند‪ .‬از این رو ولت متر ‪ AC‬برای اندازه گیری ولتاژ های کم به کار نمی رود‪ .‬برای سری کردن‬
‫مقاومت ها در گالوانمتر ‪ AC‬باید به دو نکته دقت کرد که عبارتند از‬
‫‪ -1‬ولتاژ ‪ AC‬برحسب موثر سنجیده می شود و باید درجه بندی برحسب موثر ورودی باشد ‪.‬‬
‫‪ -2‬گالوانمتر با ولتاژ ‪ DC‬کار می کند‪.‬‬
‫لذا رابطه بین مقدار موثر و ‪ DC‬مد نظر است‪.‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.45Veff‬‬
‫به جای دیود یک مقاومت ‪ 3kΩ‬قرار می دهیم‪.‬‬
‫‪Veff 2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Veff ‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪‬‬
‫‪Vdc ‬‬
‫مثال‪ :‬یک گالوانمتر با ‪ RG=4KΩ‬و ‪ IG=30μA‬داریم می خواهیم از این گالوانمتر به عنوان ولت متر‬
‫‪ 0‬تا ‪ 10‬ولت استفاده شود‪ .‬مطلوب است‪ .‬مقاومت ‪RS‬‬
‫‪Vave  Vdc  0.45Veff  0.4510  4.5v‬‬
‫‪VIN  VG 4.5  120m 4.38‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 0.146M  146K‬‬
‫‪IG‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪RS ' ‬‬
‫‪RS  RS '3  146 3  143K‬‬
‫مثال‪ :‬در یک گالوانمتر با ‪RG=4KΩ‬و ‪ IG=30μA‬مطلوب است محاسبه مقاومت ها به طوریکه ولتاژهای‬
‫‪ AC‬به رنج های ‪0‬تا ‪6‬و ‪0‬تا ‪ 30‬و ‪0‬تا ‪150‬و ‪ 0‬تا ‪ 300‬ولت را اندازه بگیرد‪ .‬در پایان مدار آن را رسم کنید‪.‬‬
‫‪Vave  Vdc  0.45Veff  0.45 6  2.7v‬‬
‫‪2.7  120m‬‬
‫‪RS1 ' ‬‬
‫‪ 86K‬‬
‫‪30‬‬
‫‪RS1  RS1 '3  86  3  83K‬‬
‫‪30 0.45  2.7 13.5  2.7‬‬
‫‪RS2 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 360K‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪150 0.45  13.5‬‬
‫‪RS3 ‬‬
‫‪ 1800K‬‬
‫‪30‬‬
‫‪300 0.45  67.5‬‬
‫‪RS4 ‬‬
‫‪ 2.25M‬‬
‫‪30‬‬
‫آمپر متر ‪DC‬‬
‫قبال“ گفته شد که گالوانمتر را می توان به عنوان ولت متر و آمپر متر به کار برد‪ .‬اگر به عنوان ولت متر‬
‫به کار رود می تواند ولتاژ ‪ 0‬تا ‪ VG‬را اندازه بگیرد‪ .‬اگر به عنوان آمپر متر به کار رود می تواند جریان‬
‫‪ 0‬تا ‪ IG‬را اندازه بگیرد‪ .‬با توجه به اینکه جریان ‪ IG‬در حد میکرو آمپر می باشد‪ ،‬برای اندازه گیری‬
‫جریان بیشتر چه کار باید انجام داد‪.‬‬
‫برای اندازه گیری جریان بیشتر باید با گالوانمتر مقاومت موازی کرد‪ .‬این مقاومت نسبت به ‪ RG‬چقدر‬
‫است‪ .‬این مقاومت نسبت به ‪ RG‬باید کمتر باشد‪.‬‬
‫‪VG‬‬
‫‪VG‬‬
‫‪Rsh ‬‬
‫‪‬‬
‫‪I sh I  I G‬‬
‫توسعه رنج آمپر متر‬
‫گالوانمتر دآرسونوال برای اندازه گیری جریان در حد میکرو آمپر استفاده می شود‪ .‬اگر بخواهیم جریان های‬
‫بیشتری را اندازه بگیرد‪ .‬گالوانمتر را باید توسعه دهیم‪.‬‬
‫مثال‪ :‬گالوانمتری با ‪ IG=30UA‬و ‪ RG=4KΩ‬داریم ‪ .‬می خواهیم آن را توسعه دهیم به‬
‫طوریکه جریان های ‪ 0‬تا ‪ 1‬میلی آمپر و ‪ 0‬تا ‪ 5‬میلی آمپر و ‪ 0‬تا ‪ 10‬میلی آمپر و ‪ 0‬تا ‪100‬‬
‫میلی آمپر اندازه بگیرد‪ .‬مقاومت ها شنت را محاسبه کرده و مدار آن را رسم کنید‪.‬‬
‫‪VG‬‬
‫‪I  IG‬‬
‫‪VG  RG  I G  4 K  30  120m V, Rsh ‬‬
‫‪120m‬‬
‫‪ 123.7‬‬
‫‪(1000 30) ‬‬
‫‪120m‬‬
‫‪Rsh 2 ‬‬
‫‪ 24.14‬‬
‫‪(5000 30) ‬‬
‫‪120m‬‬
‫‪Rsh 3 ‬‬
‫‪ 12.04‬‬
‫‪(10000 30) ‬‬
‫‪120m‬‬
‫‪Rsh4 ‬‬
‫‪ 1.2‬‬
‫‪(100000 30) ‬‬
‫‪Rsh1 ‬‬
‫‪Rsh‬‬
‫‪IG  I‬‬
‫‪ IG  K  I‬‬
‫‪RG  Rsh‬‬
‫از رابطه فوق چه نتیجه ای می گیرید؟‬
‫چرا در آمپر متر و ولت متر رنج های مختلفی وجود دارد؟ فرض کنید می خواهیم جریان ‪ 0.91mA‬را اندازه‬
‫بگیریم‪.‬‬
‫عیب این آمپر مترها این است که هنگام تغییر رنج همه جریان از گالوانمتر عبور می کند و گالوانمتر می‬
‫سوزد‪ .‬برای رفع این عیب مدار چاپی آمپر متر را به صورت زیر می سازند‪.‬‬
‫برای اندازه گیری جریان بیشتر مقاومت شنت شده دارای مقاومت کمتری می باشد‪ .‬لذا وقتی جریان بیشتر‬
‫شود‪ .‬اگر پهنای مدار چاپی زیاد نباشد‪ ،‬برد می سوزد و ثانیا“ کلید سلکتور تحمل جریان های زیاد را‬
‫ندارد‪ .‬لذا برای جریان بیشتر از مدار زیر استفاده می شود‪.‬‬
‫اهم متر سری‬
‫اگر یک مدار سری شامل باتری و چند مقاومت و گالوانمتر باشد و مقدار مقاومت آن تغییر کند‪،‬‬
‫جریان مدار تغییر می کند‪ .‬می توان رابطه بین تغییر مقاومت و انحراف عقربه را پیدا کرد‪ .‬در این‬
‫حالت توانسته ایم صفحه مولتی متر را برحسب مقاومت اهمی درجه بندی کنیم‪.‬‬
‫اهم متر سری از یک گالوانمتر و یک مقاومت ثابت و یک مقاومت متغیر و یک منبع درست شده‬
‫است‪.‬‬
‫اگر ‪ RX=0‬باشد انحراف اهمتر بیشترین مقدار می باشد و روی عدد صفر است‪ RV .‬برای تنطیم صفر‬
‫عقربه می باشد‪ .‬درجه بندی اهم متر غیر خطی است‪.‬‬
‫دستگاه اندازه گیری آهن نرم گردان‬
‫از این دستگاه بیشتر در وسایل اندازه گیری تابلویی استفاده می شود‪ .‬درجه بندی این نوع دستگاه خطی‬
‫نیست ولی با تغییراتی که در ساختمان آن می دهند در محدوده ای از رنج خطی می شود‪.‬‬
‫ساختمان ولت متر و آمپر متر یکی می باشد‪ .‬در ولت متر تعداد دور زیاد و قطر کم و در آمپر متر تعداد‬
‫دور کم و قطر زیاد می باشد‪.‬‬
‫اصول کار این نوع دستگاه بر اساس دافع و جاذبه مغناطیسی می باشد‪.‬‬
‫جاذبه الکترومغناطیسی‬
‫اگر یک میله آهنی را در نزدیک یک سیم پیچ مغناطیسی شده قرار دهیم‪ .‬می بینیم که میله آهنی به داخل سیم‬
‫پیچ کشیده می شود‪ .‬علت این است که میله آهنی مغناطیس شده و خطوط آن هم جهت خطوط میدان سیم پیچ‬
‫می باشد‪ .‬این پدیده اساس کار دستگاه با آهن گردان می باشد‪.‬‬
‫دافعه الکترومغناطیسی‬
‫اگر دو صفحه آهنی نرم را در داخل یک سیم پیج قرار دهید چه اتفاقی می افتد؟ با توجه به این که هر دو‬
‫صفحه در یک جهت مغناطیس می شوند‪ .‬لذا از یکدیگر دور می شوند‪ .‬اگر جهت جریان نیز عوض شود با‬
‫توجه به اینکه میدان سیم پیچ بر عکس می شود‪ .‬لذا دوباره دو صفحه از هم دور می شوند‪.‬‬
‫روش های ساخت دستگاه اندازه گیری آهن نرم گردان‬
‫دستگاه اندازه گیری آهن نرم گردان به سه صورت ساخته می شود که عبارتند از‬
‫‪-1‬با پره های شعاعی‬
‫‪-2‬با پره های متمرکز‬
‫‪ -3‬با هسته متحرک‬
‫دستگاه اندازه گیری با پره های شعاعی‬
‫دستگاه اندازه گیری با پره های شعاعی از دو صفحه که داخل یک بوبین قرار دارد تشکیل شده است‪ .‬که یکی‬
‫ثابت و دیگری متحرک می باشد‪ .‬وقتی از بوبین جریان عبور می کند در داخل آن میدان ایجاد می شود در نتیجه‬
‫بین دو صفحه نیروی دافعه ایجاد شده و صفحه متحرک حرکت کرده و عقربه نیز حرکت می کند‪.‬‬
‫دستگاه اندازه گیری با پره های متمرکز‬
‫این دستگاه مشابه با دستگاه اندازه گیری با پره های شعاعی می باشد با این تفاوت که به جای دو صفحه از دو‬
‫نیم استوانه که یکی ثابت و دیگری متحرک می باشد درست شده است‪ .‬با عبور جریان از بوبین ‪ ،‬در داخل آن‬
‫میدان مغناطیسی ایجاد می شود و بین دو استوانه نیروی دافعه مغناطیسی ایجاد شده و استوانه متحرک حرکت‬
‫کرده و در نتیجه عقربه نیز حرکت می کند‪.‬‬
‫در عمل برای ایجاد میدان مغناطیسی غیر یکنواخت نیم حلقه ثابت را از یک طرف به صورت شیب دار‬
‫درست می کنند‪.‬‬
‫دستگاه اندازه گیری با هسته متحرک‬
‫این نوع دستگاه اندازه گیری از یک هسته آهنی متحرک که قسمتی از آن داخل سیم پیچ قرار دارد درست شده‬
‫است‪ .‬با عبور جریان از سیم پیچ هسته به درون سیم پیچ کشیده می شود و در نتیجه عقربه نیز حرکت می کند‪.‬‬
‫این نوع دستگاه ‪ ،‬اولین دستگاه اختراعی در زمینه دستگاه های اندازه گیری با آهن متحرک می باشد‪.‬‬
‫خفه کن ها‬
‫در دستگاه های اندازه گیری قسمت های دوار سبک ساخته می شود‪ .‬با عبور جریان از سیم پیچ عقربه‬
‫حرکت می کند‪ .‬به دلیل وزن کم عقربه‪ ،‬عقربه ثابت نمی ماند‪ .‬برای بر طرف کردن این مشکل از خفه کن‬
‫استفاده می شود‪ .‬همچنین هنگام برگشت عقربه به سمت صفر ‪ ،‬عقربه به پین برخورد می کند ‪ ،‬برای‬
‫جلوگیری از این مشکل از خفه کن استفاده می شود‪.‬‬
‫خفه کن از یک پره متحرک و اتاقک بسته تشکیل شده است که با حرکت عقربه پره متحرک در فضای بسته‬
‫اتاقک حرکت می کند و هوا فشرده می شود و از یک سوراخ هوا به بیرون فرستاده می شود و وقتی عقربه‬
‫بر می گردد هوا به آرامی از این سوراخ مکیده می شود‪.‬‬
‫ساختمان داخلی وات متر‬
‫وات متر وسیله اندازه گیری برای توان می باشد‪ .‬وات متر تقریبا“ شبیه به گالوانمتر دآرسونوال می باشد با‬
‫این تفاوت که به جای آهن ربای دائم از سیم پیچ استفاده می شود‪ .‬ساختمان وات متر به صورت زیر است‪ .‬با‬
‫عبور جریان از سیم پیچ جریان هسته آهن ربا شده و با عبور جریان از سیم پیچ ولتاژ عقربه منحرف می‬
‫شود‪.‬‬
‫مولتی متر دیجیتالی‬
‫دستگاه های اندازه گیری دیجیتال مقادیر اندازه گیری شده را توسط ارقام در روی صفحه نمایش نشان می‬
‫دهند‪ .‬این دستگاه ها برای اندازه گیری ولتاژ‪ -‬جریان – مقاومت –وات متر‪ cos -‬فی متر‪ -‬درجه حرارت‪ -‬وزن‬
‫و غیره به کار می روند‪.‬‬
‫مزایای دستگاه اندازه گیری دیجیتال‬
‫‪ -1‬به دلیل نداشتن قسمت متحرک دارای طول عمر زیاد می باشند‪.‬‬
‫‪ -2‬به عوامل فیزیکی از قبیل لرزش و رطوبت تمیزی هوا حساس نیستند‪.‬‬
‫‪ -3‬قابل اتصال به کامپیوتر می باشند‪ .‬در نتیجه قابل ذخیره و تصمیم گیری می باشند‪.‬‬
‫قسمت اصلی یک دستگاه دیجیتال ولت متر ‪ DC‬می باشد‪ .‬ولت متر های دیجیتال به صورت ‪AUTO‬‬
‫‪ RANG‬می باشند‪ .‬یعنی با توجه به مقدار ولتاژ ورودی رنج خود را به صورت خودکار تعیین می کنند‪.‬‬
‫اگر بخواهیم ولتاژ ‪ AC‬را اندازه بگیریم ابتدا توسط سلکتور ولت متر ‪ Ac‬را انتخاب کرده و سپس ولتاژ را‬
‫اندازه گیری می کنیم‪ .‬در ولت مت ‪ AC‬ابتدا ولتاژ ‪ AC‬به ‪ DC‬تبدیل می شود و ولتاژ یکسو شده به ولت‬
‫متر داده می شود‪.‬‬
‫آمپر متر دیجیتالی ‪ AUTO RANG‬نیستند و با توجه به مقدار جریان رنج انتخاب می شوند‪ .‬اگر بخواهیم‬
‫جریان ‪ AC‬را اندازه بگیریم ابتدا جریان توسط یکسو سازها به جریان ‪ DC‬تبدیل شده و سپس به ولت متر‬
‫‪ DC‬داده می شود‪.‬‬
‫اگر ولت متر دارای رنج اتوماتیک باشد‪ ،‬اهم متر نیز به دارای رنج اتوماتیک است‪ .‬همچنین اکثر مولتی متر‬
‫دارای کلیدی می باشند تا آومتر را از حالت اتوماتیک خارج کنند‪.‬‬
‫در اسالید بعد یک نمونه مولتی متر دیجیتال نشان داده شده است‪.‬‬
‫کلید ‪ : AC/DC‬وقتی مولتی متر روشن است برای اندازه گیری ولتاژ ‪ AC ، AC‬و برای اندازه گیری ولتاژ‬
‫‪ DC ،DC‬را فشار می دهیم‪.‬‬
‫‪ :HOLD‬برای ضبط مقادیر اندازه گیری شده به کار می رود‪.‬‬
‫کلید سلکتور‪ :‬برای تغییر رنج و روشن و خاموش کردن مولتی متر به کار می رود‪.‬‬
‫‪ : V‬ترمینال برای اندازه گیری ولتاژ‬
‫‪ : COM‬ترمینال مشترک برای اندازه گیری کمیت ها‬
‫‪ : Ω,μa,mA‬برای اندازه گیری مقاومت و جریان‬
‫‪ : 10A‬برای اندازه گیری جریان های زیاد‬
‫‪ : RANG‬رنج به صورت خودکار یا دستی انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪ : O ADJ‬برای تنظیم صفر به کار می رود‪.‬‬
‫اگر سلکتور روی این شکل تنظیم شده باشد‪ .‬برای تست دیود و اتصال کوتاه به کار می رود و‬
‫عالمت روی صفحه نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫اگر روی صفحه نمایش عالمت ‪ BAT‬ظاهر شود بیانگر این است که باتری ضعیف شده است‪.‬‬
‫اگر در صفحه نمایش ‪ O ADJ‬نشان داده شود بیانگر این است کلید تنظیم صفر (‪ ) O ADJ‬فشار داده شده‬
‫است‪.‬‬

similar documents