terminibaasi tutvustust

Report
14. märts 2013
Marve Allik



Erinevates allikates kasutatud inglise- ja eestikeelsete
terminite ja nendega seotud info koondamine
Platvorm ja tööriist eestikeelsete terminite
süstematiseerimiseks ja ühtlustamiseks
Abiks:
lennundusspetsialistidele
tudengitele
ametnikele
tõlkijatele
õigusaktide, õppematerjalide, dokumentide, käsiraamatute
jm lennundusalaste tekstide koostajatele ja toimetajatele
◦ juristidele
◦
◦
◦
◦
◦
Kokku ~5500 terminikirjet
1.
Ingliskeelsed terminid osaliselt ilma eestikeelsete
vasteteta
Chicago konventsiooni 18 lisas (ICAO Annex) kasutatud terminid
koos definitsioonidega*
2.

Ingliskeelsed terminid koos eestikeelsete vastetega
Ühtsete lennundusnõuete JAR-145, 147, 66 ja JAR-OPS 1 ja
3 tõlgetes kasutatud terminid (võivad olla ilma allikaviiteta)
* Kõikide ICAO lisade pealkirjad on terminibaasis nii
inglise kui eesti keeles

Dokumentidest ja sõnastikest pärit terminid
◦ EL määruste http://www.ecaa.ee/index.php?id=199335
terminid:
 EL siseturu nõuded
 Lennureeglid
 Lennutegevus, lennuohutus ja lennukõlblikkus
 Lennuliikluse korraldamine
◦ Lennundusteabe kogumiku AIP terminid ja lühendid
◦ EMHI lennumeteoroloogia sõnavara
◦ Satelliitnavigatsiooni terminid (Lennuakadeemias kaitstud
diplomitöö osa)- ~120 terminit
◦ Reisijateveo sõnastik (Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö) –
~300 terminit

Lennundusterminoloogia komisjoni kinnitatud
terminid: ~ 2200 terminit, sealhulgas valdkonniti:
◦ Pilootide load ja koolitus (FCL) – ~500 terminit
◦ Lennutegevus ja õhusõidukite käitamine (OPS) –
~ 300 terminit
◦ Lennuväljad – ~300 terminit
◦ Lennuliikluse korraldamine (ATM) – ~300 terminit
◦ Õhusõidukite hooldus ja lennukõlblikkus – ~500
terminit
Alustas tööd Lennuameti juures 2008. aasta oktoobris.
Töö eesmärk: lennundusringkondades (lennundusega tegelevad
ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud) üldaktsepteeritav ja eesti
kirjakeele normidele vastav lennundusterminoloogia
Liikmed:
 8 eksperti erinevatest valdkondadest (lennutegevus,
piloodikoolitus, lennundustehnika hooldus, lennujuhtimine,
reisijatevedu)
 Eesti Keele Instituudi terminoloog ja keelekorraldaja,
 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja,
 Lennuameti spetsialist(id) vastavalt arutatavale valdkonnale
 Vajadusel erinevate valdkondade spetsialistid
Terminoloogiatöö lähtub mõistest, selle
määratlemisest/defineerimisest. Termin on mõiste
tähistus, mis võib olla väljendatud sõna, sõnaühendi või
fraasiga.
Hea termin on:
 keeleliselt korrektne, vastab keelenormile;
 väljendab mõnda mõistele iseloomulikku tunnust;
 meeldejääv;
 lühike;
 võimaldab tuletisi



Sinisel taustal: terminikomisjoni poolt
kinnitatud terminid
Rohelisel taustal: terminikomisjonis
arutusel olevad terminid
Kollasel taustal: tõlkeprobleemid (NB!
Oodatud ettepanekud aadressil
[email protected])
Terminil klikkides avaneb terminikirje e terminikaart:
Üldinfo terminikaardil:
 Valdkond: Erinevad lennundusvaldkonnad või
terminiloendite ja terminiprojektide tähistused
 Mõiste tüüp
◦ termin
◦ dokumendi pealkiri (ICAO Annex – vt )
◦ (Rahvusvahelise) organisatsiooni, töögrupi vms nimetus

Staatus:
◦ komisjoni poolt kinnitatud
◦ komisjonis arutusel
◦ tõlkeprobleem (ettepanekud oodatud!)

ENG – inglise keel
◦ Definitsioon - kehtib kogu mõiste kohta
◦ Terminite juures võib olla ka kontekst (id)
◦ Allikad

EST – eesti keel
◦ keelenditüübid:




Eelistermin – soovitatav kasutada
Sünonüüm – samatähenduslik termin
Variant – eelistermini või sünonüümi keeleliselt erinev
variant
Ebasoovitatav - eksitav, ebaõige vaste antud terminile
Vananenud – ei ole enam kasutusel
?
Tänan tähelepanu eest ja
kaunist emakeelepäeva !

similar documents