Pensionsfrågan 140919

Report
Pension och omställning
 Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och
personal.
 Som underlag för en muntlig presentation se aktuell information på
www.svenskscenkonst.se, bland annat ”Frågor och svar om
pensionsförhandlingarna" som uppdateras löpande.
 Vid övriga frågor kontakta Svensk Scenkonsts kansli.
1
Pension & omställning
- systemskifte för branschen 2015
2
Branschen behöver ett systemskifte
Dagens system är oförutsägbart orättvist & omodernt
Dyra och ojämna premier skadliga för verksamheten
Premier till frilansare ger inga förmåner före 65
Systemet ger inget stöd för omställning/karriärväxling
Trots höga kostnader säkras inte konstnärlig kvalitet
3
Regeringens besked i pensionsfrågan
 Statliga pensionssystemet ska avvecklas från 2015
 Kollektivavtal ska ersätta det statliga systemet
 Arbetslinjen gäller – pensionsåldern ska höjas
 Omställningsstöd ska ge hög konstnärlig kvalitet
4
Regeringens besked i pensionsfrågan
 Ramarna för det nya systemet är 180 mkr
 På sikt ska 120 mkr frigöras från pensionssystemet
 Frigjorda medel ska stanna i scenkonstbranschen
 Frigjorda medel ska ge kvalitetsstärkande åtgärder
 Politikerna beslutar om frigjorda medel
5
Regeringens besked om ekonomiska ramar
 Dagens kostnad (PISA* + AIP**):
300 mkr
 Framtida kostnad:
180 mkr
- Tjänstepension :
- Omställningsstöd:
150 mkr
30 mkr
 Frigjorda medel:
- Övergångskostnader 2015
- Kvalitetsförstärkningar 2015
6
120 mkr
60 mkr
60 mkr
Svensk Scenkonsts syn på beskeden
 Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem
 Bra att inbetalade PISA-premier omvandlas till fribrev
 Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten
 Ramen på 180 mkr tillräcklig för branschens behov
 Högre kostnader garanterar inte högre konstnärlig kvalitet
 Dyrare avtal riskerar att inte täckas av framtida anslag
 Analys krävs före omfördelning av frigjorda medel
7
Fackens syn på beskeden
 Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem
 Bra att inbetalade Pisapremier omvandlas till fribrev
 Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten
 Ramen på 180 mkr för det nya systemet ifrågasätts
 Krav på dyrare avtal för fortsatta anställningsförmåner
8
Vilka berörs av systemskiftet?
Ett 60-tal statligt finansierade institutioner går på PISA-förordningen
5 782 personer omfattas av dagens system (enligt SPV)
3 333 av dessa har idag 65 års pensionsålder
2 449 har idag lägre pensionsålder än 65
206 dansare med pensionsålder 41
272 sångare med pensionsålder 52
596 skådespelare med pensionsålder 59
486 regissörer, länsmusiker, teaterchefer m fl med pensionsålder 60
889 dirigenter, musiker vid symfoniorkestrar m fl med pensionsålder 63
9
Hur påverkas arbetsgivarna?
 PISA och AIP fortsätter att gälla i fem år för övergångsgrupp
 Nytt pensionsavtal från 2015
 Nytt omställningsavtal senast från 2020
 Lägre totala pensionskostnader (- 60 mkr år 2015)
 Mer förutsägbara kostnader (avgiftsbestämt system)
 Inga kostnader för sjuklön från dag 91
10
Hur påverkas de anställda?
 < 5 år till pension – kvar i gamla systemet (PISA + AIP)
 Nytt pensionsavtal i linje med övriga arbetsmarknaden (65 år)
 Intjänad statlig pension före 65 – fribrev*
 Förväntad statlig pension efter 65 – fribrev*
 Karriärväxling före 65 – tidsbegränsat omställningsstöd
 Sjuklön även efter 180 dagars sjukskrivning
11
Vem gör vad i systemskiftet?
Socialdepartementet – förordning om PISA-avveckling
SPV – system för fribrev för intjänade förmåner
Regeringen – beslut om datum för avveckling av PISA
Kulturdepartementet – direktiv till Kulturrådet
Riksdagen – beslut om anslag i budget
Svensk Scenkonst/PTK – kollektivavtal för nytt system
12
Detta gör Svensk Scenkonst
 Analyserar branschens behov
 Tar fram förslag på framtida kollektivavtalslösningar
 Utreder administrativa lösningar för nya avtal
 Leder avtalsförhandlingarna med motparterna
 Bevakar frågan om ”frigjorda medel”
 Informerar internt och externt
13
Detta vill Svensk Scenkonst
Det nya systemet för pension och omställning ska:
Ge förutsägbara kostnader för arbetsgivarna
Ge rättvisa pensions- och omställningsvillkor
Bidra till hög konstnärlig kvalitet inom scenkonsten
Vara långsiktigt ekonomiskt hållbart
14
Svensk Scenkonsts förslag på nya avtal
Pensionsavtal motsvarande ITP 1* = avgiftsbestämt
Försäkringar i enlighet med ITP-systemet
Aktivt omställningsstöd till alla konstnärliga grupper
Ekonomiskt omställningsstöd till dansare och sångare
Långtidskontrakt införs för fler konstnärliga grupper
15
Effekter av de nya avtalen
 Pensionsåldern likställs med övriga arbetsmarknaden
 Unikt stöd för karriärväxling av konstnärliga skäl
 Frilansare får samma förmåner som fast anställda
 Möjligheten till visstidsanställningar utökas
 Långtidssjukskrivna får längre ersättning (>180 dagar)
 Arbetsgivarnas kostnad för sjuklön borta från dag 91
16
Hinner förhandlingarna bli klara i tid?
Beslut krävs om avveckling av PISA-förordningen
Förhandlingarna väl förberedda sedan 2013
Förhandlingstider utsatta till och med december
Administration av pensionsavtalet redo från 1/1 2015
Omställningsavtalet kan slutförhandlas efter årsskiftet
17
Vad händer om nya avtal inte är klara 2014?
Förhandlingarna fortsätter tills avtal träffats
Pensionsavtalet AIP gäller tillsvidare (4,5 %)
(sämre förmån för de anställda än SvS förslag)
Omställningsbehovet täcks av PISA till 1/1 2020
(mindre tid bygga upp buffert i nytt system)
18
Vad händer med ”frigjorda medel”?
Beslutas i budgetar för kommande år
Omfördelning kräver föregående analys:
 Vad blir effekterna av systemskiftet lokalt?
 Vem äger frigjorda medel?
Svensk Scenkonst fortsätter att bevaka frågan
19
Vad händer om systemskiftet skjuts upp?
 Branschen fortsätter att lida av dåligt system
 Förhandlingar utan slutmål tappar tempo
 Beräkningar som gjorts 2014 blir inaktuella
 Reformutrymme för kvalitetsförstärkningar uteblir
 Svensk Scenkonst fortsätter att arbeta för
ETT BÄTTRE PENSIONSSYSTEM FÖR BRANSCHEN
20
Aktuell information
Avtalsutkast
Förhandlingsfakta
Frågor och svar
Analys ekonomiska ramar
Analys frigjorda medel
Pressmeddelanden
Medlemsinformation
www.svenskscenkonst.se/viktiga frågor
www.svenskscenkonst.se/arbetsgivarguiden
21

similar documents