Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Operační program
Podnikání a inovace 2007 - 2013
Aktuální stav čerpání OPPI, otevřené výzvy
a příprava na nové programovací období
Ing. Zuzana Matějíčková
ředitelka odboru implementace SF
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 1 - Vznik firem
Start
Finanční nástroje
Základní programový dokument resortu
průmyslu a obchodu pro čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů EU v letech
2007 – 2013.
Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
Progres
Záruka
VC fond
ICT v podnicích
ICT a strategické služby
Alokace: 3 671 400 782 EUR = cca 92,7 mld. CZK
Rozvoj
OPPI je financován
Eko-energie
Prioritní osa 3 - Efektivní energie
Prioritní osa 4 - Inovace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85%
Inovace
ze státního rozpočtu – 15%
Potenciál
OPPI pro podnikatele a firmy
6 prioritních os
17 programů
Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace
Prosperita
Spolupráce
Školicí střediska
Nemovitosti
Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání
Poradenství
Marketing
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Zájem o OPPI 2007 – 2012
Dotační programy k 31. 8. 2012
Počet podaných registračních žádostí :
Hodnota podaných registračních žádostí :
20 077
226,4 mld. Kč
Počet podaných plných žádostí :
Hodnota podaných plných žádostí :
13 536
137 mld. Kč
Počet vydaných Rozhodnutí :
Hodnota podpory v Rozhodnutích :
7 663
66 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
OPPI nemá problémy s absorpční kapacitou
mld. Kč
250
200
150
100
50
0
Alokace OPPI Alokace výzev
Podané RŽ
Podané PŽ
Schváleno SFEU Rozhodnuto
Autorizováno
Proplaceno
Objem podaných registračních žádostí v rámci dotačních titulů
již významně překročil alokaci celého operačního programu
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - počet
MARKETING
1507
PORADENSTVÍ
755
NEMOVITOSTI
851
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
851
SPOLUPRÁCE - TP
48
SPOLUPRÁCE - Klastry
78
PROSPERITA
164
Celkem 13 536 projektů
POTENCIÁL
737
INOVACE - Patent
475
INOVACE - Inovační projekt
1504
EKO-ENERGIE
1,466
ROZVOJ
2,649
ICT a strategické služby
678
ICT v podnicích
1,773
0
200
400
600
800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800
Data k 31. 8. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti – objem
MARKETING
1,217
PORADENSTVÍ
233
NEMOVITOSTI
12,107
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
8,155
Celkem 137 mld. Kč
217
SPOLUPRÁCE - TP
SPOLUPRÁCE - Klastry
2,501
PROSPERITA
16,163
POTENCIÁL
14,851
INOVACE - Patent
107
INOVACE - Inovační projekt
31,589
EKO-ENERGIE
18,557
ROZVOJ
16,758
ICT a strategické služby
10,502
ICT v podnicích
4,049
0
5,000
10,000
Data k 31. 8. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
mil. Kč
Objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích již
překročil 66 mld. Kč
35,000
Objem přiznané dotace ve vydaných
Rozhodnutích v mil. Kč
30,000
Požadovaná částka dotace v podaných
plných žádostech v mil. Kč
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V jednotlivých krajích proplaceno již cca 28 mld. Kč v rámci dotačních programů
mil. Kč
5,000
4,515.3
4,500
3,999.6
4,000
3,453.0
3,500
3,123.4
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
1,682.5
1,184.5
1,129.2
1,851.2
1,768.8
1,612.7
1,488.7
1,166.6
681.5
500
0
Data k 31. 8. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Celkově jsme proplatili již více jak třetinu alokace programu
Proplacená podpora dosáhla 36 mld. Kč
Dotace*:
Úvěry a záruky:
Technická asistence:
28 mld. Kč
6,5 mld. Kč
1,5 mld. Kč
*Včetně podpory proplacené v rámci interních projektů
Stav k 31. 8. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Cíl 2012: 15 miliard Kč na účty českých podnikatelů
16
14
12
10.7
10
7
8
5.1
6
4
2
9.7
1.3
2.2
0
2007
2008
2009
2010
K 31. 8. 2012 jsme proplatili celkem 36 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2011
31.8.2012
Vyhlášené výzvy
K 31. 8. 2012 bylo vyhlášeno 60 výzev
v celkové alokaci 95 mld. Kč
Prioritní osa
Alokace výzev (CZK)
1. Vznik firem
2. Rozvoj firem
3. Eko-energie
4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a inovace
6. Služby pro rozvoj podnikání
OPPI celkem
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
252 000 000
25 731 720 000
11 700 000 000
25 086 792 000
29 520 000 000
1 750 000 000
95 040 512 000
Aktuálně je možné podávat RŽ do 2 programů a dvou
interních projektů
Příjem žádostí do
Inovace - Patent
Alokace
30. 9. 2012
50 mil. Kč
Potenciál
15. 10. 2012
2 000 mil. Kč
Marketing SVV
31. 12. 2012
611 mil. Kč*
14. 9. 2012
61 mil. Kč*
Projekt CzechAccelerator
*Jedná se o alokaci celého interního projektu
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Úspěšný projekt v programu INOVACE
COMTES FHT a.s. - Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace
Aktuální stav projektu: Monitorování
projektu
Popis projektu:
Zavedení
výroby
nanostrukturních
titanových polotovarů a polotovarů z
jiných materiálů společnosti COMTES FHT
a.s. pro použití v lékařských aplikacích
(dentální a kostní implantáty).
Po úspěšném zavedení: celosvětově první
průmyslový dodavatel nanostrukturního
titanu.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Celkové způsobilé výdaje:
15 000 000 Kč
Přiznaná výše podpory:
8 400 000 Kč
Úspěšný projekt v programu Nemovitosti
Jaroslav Ježek – KOMUNIKACE - Hala Ciboušov
Aktuální stav projektu: Monitorování projektu
Žadatel je malý podnik s deseti zaměstnanci.
Hlavním přínosem projektu je rekonstrukce
brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se
zaměřením na zpracovatelský průmysl kovoobrábění a zámečnictví.
Projekt
umožní
zvýšení
efektivnosti
a produktivity výroby. Nové prostory umožní
efektivní a racionální výrobu s předpokladem
jejího rozšíření vlivem vhodných prostor.
Celkové způsobilé výdaje: 14 992 335 Kč
Přiznaná výše podpory:
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
8 994 000 Kč
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Foto před a po realizaci projektu
Úspěšný projekt v programu Rozvoj
Tiskárna GARMOND spol. s r.o. - Nákup nového pětibarvového ofsetového
tiskového stroje za účelem zvýšení produktivity, flexibility a rychlosti tisku
Aktuální stav projektu: Projekt proplacen
Cílem projektu bylo významně posílit
konkurenceschopnost firmy, růst výkonů, kvality,
přidané hodnoty a zlepšit pozici na trhu.
V rámci realizace projektu byl pořízen, instalován
a uveden do provozu nový pěti barvový archový
ofsetový tiskový stroj. Jedná se o moderní
technologii s vyššími technickými a užitnými
parametry.
Nákupem tohoto stroje společnost rozšířila své
portfolio služeb a produktů, čímž došlo k pokrytí
širšího spektra zákazníků v regionu, České
republice i v zahraničí.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Celkové způsobilé
výdaje:
18 220 000 Kč
Přiznaná výše podpory:
11 292 000 Kč
Připravujeme pilotní projekt na vytvoření nového
finančního nástroje pro inovační start-upy
Seed-capital fond doplňující stávající dotační programy a finanční nástroje.
Podpora kapitálového vstupu do nově vznikajících inovačních firem (v ČR dosud
tento nástroj podpory neexistuje).
Nutný podíl soukromého kapitálu.
Cíl:
usnadnit zakládání nových inovačních podniků pomocí vhodných finančních
nástrojů
prostřednictvím bankovních nástrojů posilovat konkurenceschopnosti malých
a středních podniků a podporovat rozvoj jejich podnikatelských záměrů
Plánovaná alokace: 1,4 mld. Kč
(s využitím dodatečných finančních prostředků EU)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Programovací období 2014+
udržitelný růst
spočívající v podpoře
konkurenceschopnější
a ekologičtější
ekonomiky méně
náročné na zdrojích
Strategická orientace
Navrhovaný model politiky
soudržnosti pro období po
roce 2013 se opírá o
Strategii Evropa 2020, jejíž
základní prioritou je:
inteligentní růst
ekonomiky
založené na
znalostech
a inovacích
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
SUSTAINABLE
SMART
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
INCLUSIVE
růst podporující
začlenění založený na
podpoře ekonomiky
s vysokou
zaměstnaností, která
se bude vyznačovat
sociální a územní
soudržností
Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR
Pátá kohezní zpráva
Vychází z posílení strategického plánování a provázanosti politik
EU s národními programy reforem.
Systém strategického plánování bude založen na:
Společném strategickém rámci (přijatém Komisí)
Smlouvě o partnerství pro rozvoj a investice (určující investiční
priority, přidělování vnitrostátních prostředků a prostředků EU na
prioritní oblasti a programy, jakož i dohodnuté podmínky a cíle,
jakých má být dosaženo)
Operačních programech (jako hlavním nástroji řízení a převádění
strategických dokumentů na konkrétní investiční priority)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout?
Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na
podporu podnikání, koncentrujícího se na:
znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory)
Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji,
inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu
technologií apod.
vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory
(s využitím zejména finančních nástrojů)
Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních
podpor.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Operační program pro období 2014 - 2020
OP Inovace a
konkurenceschopnost ?
OPPI
2007 - 2013
OPPP
2004 - 2006
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Důraz na inovační
podpory
+ podpora VaV ve
firmách (Potenciál),
spolupráce mezi
terciární sférou
a průmyslem
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2014 - 2020
Důraz na znalostní
ekonomiku, transfery
technologií a
spolupráci VaV
s inovačními firmami
Priority MPO pro novou kohezní politiku
Návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+ :
Národní rozvojová priorita:
Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech
a inovacích
Sektorové priority MPO:
Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Důraz na výzkum, vývoj a inovace bude v novém OP ještě rozsáhlejší než
v OPPI, vč. využívání nových forem podpory (nástroje finančního inženýrství).
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Příprava MPO na novou kohezní politiku
V současné době probíhají přípravy na budoucí programovací
období – příprava materiálu pro jednání vlády s vymezením
operačních programů
Harmonogram:
2012 – vymezení operačních programů a řídících orgánů
2012 – příprava návrhů operačních programů
2013 – dopracování návrhů OP ve spolupráci s EK
12 / 2013 – odsouhlasení operačních programů s EK
1/2014 – zahájení implementace nového OP
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Zdroje informací
www.mpo-oppi.cz
www.mpo.cz
www.czechinvest.org
Zelená linka: 800 800 777
Děkuji za Vaši pozornost
jméno přednášejícího: Ing. Zuzana Matějíčková
e-mail:[email protected]
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

similar documents