Aritmi ve Antikoagülasyon

Report
Reçete Günleri
17-19 Nisan 2013
KORONER ARTER HASTALIĞI
Prof. Dr. Oğuz Yavuzgil
Kardiyovasküler hastalıklar
Yaygın hastalıklardır. (Ölümlerde 1. sıra!!)
Uzun süreli tedavi gerektirirler
Bazılarında bu süre “ömür boyu” dur
Çok fazla ekonomik yük
Birliktelik çok yaygın
– Hipertansiyon - Hiperlipidemi - KAH - KKY - DM
İlaç sayısı / İlaç firması çok fazla
Kardiyovasküler hastalıkların
tedavisinde amaç nedir?
Yakınmaları gidermek ?
Prognozu düzeltmek
Hastalığın hızlanmasını önlemek, durdurmak
hatta geriletmek
Hastalığın komplikasyonlarını önlemek
Yeni sorunları ortaya çıkarmamak…
İlaç yazarken
Az sayıda tablet kullanarak sorunu çözebilmeliyiz
Aynı işi görebilecek daha ucuz bir ilaç varsa tercih
edilmeli
Birden çok hastalığa aynı anda iyi gelebilecek gruplar
iyi belirlenmeli
Riskli hastaları önceden tanıyabilmeliyiz
Hipertansiyon
Hiperlipidemi
Diyabet
Kalp yetersizliği
Kapak hastalıkları
Diğer Komorbid durumlar (İleri yaş, KBY, …)
AMLODİPİN
Amlodis, Amloheks, Amlokard, Amlovas, Dilopin,
Monovas, Nipidol, Norlopin, Normopres, Norvadin,
Norvasc, Penvasc, Vasocard, Vasonorm, Vazkor....
ATORVASTATİN
Alvastin, Ateroz, Ator, Avitorel, Cardyn, Cholvast,
Cholastin-L, Divator, Kolestor, Lipidra, Lipitaksin,
Saphire, Tarden,Torvaxal .....
Sık Rastlanan klinik senaryolar
Stabil koroner arter hastalığı
 Stabil (kararlı) Anjina Pektoris
 Asemptomatik koroner arter hastalığı
Akut Koroner Sendrom’lar
 STE-AKS
 NSTE-AKS
 Kararsız Anjina Pektoris
 Varyant (Prinzmetal) Anjina Pektoris
Diğerleri
 Kalp yetersizliği
 Aritmiler
 Ani ölüm
 …..
Koroner arter hastalığında tedavi
Semptomlar
ın tedavisi
Risk
faktörlerinin
düzeltilmesi
Cihaz
tedavileri
Başarı
Revaskülar
izasyon
Yaşam tarzı
değişiklikleri
İlaç
tedavisi
Stabil anjina pektoris
 Hastaların yaklaşık %50’sinde ilk
bulgu stabil anjina pektoris (SAP)
 Olguların yaklaşık %50’sinde
semptomlar günlük yaşam ve
işgücünü kısıtlamakta
 ABD’de >30 yaş için 213 / 100.000
insidans
 Her bir AMİ’ye karşın 30 SAP
İskemik olay kaskadında en son ortaya
çıkan hangisidir?
Stabil anjina pektoris tedavisinde ilaçlar
 Vasküler direnç
 Koroner kan akımı
 O2 taşıma kapasitesi
SUNU
 Kalp hızı
 Kontraktilite
 Sistolik duvar gerilimi
GEREKSİNİM
İlaçlar – Antianjinal ajanlar
Beta blokerler
Kalsiyum kanal blokerleri
Nitratlar
Metabolik ajanlar
İlaçlar – Prognozu düzelten ajanlar
ACE inhibitörleri
Statinler
Antiagreganlar
BETA BLOKERLER
Beta blokerler
Birinci kuşak --- nonselektif blokerler (b1+b2)
– DİDERAL®
Propranolol 40 Mg
İkinci kuşak --- Selektif blokerler (Temel olarak b1 ,
yüksek dozlarda b1+b2)
– BELOC®
– TENSİNOR®
– CONCOR®
– PRENT ®
Metoprolol 25/50/100mg
5mg amp
Atenolol 50/100 mg
Bisoprolol 5/10mg
Acebutolol 200mg
Beta blokerler
Üçüncü kuşak -- Vazodilatör blokerler
– DİLATREND® Karvedilol 6,25/12.5/25mg
– VASOXEN® Nebivolol 5mg
Bucindolol
Labetalol
NİTRATLAR
Nitratlar
İSORDİL®
İsosorbid dinitrat 5mg/10
CARDİOKET®
MONOKET®
MONOKET Long®
MONODUR®
İsosorbid mononitrat
20/25/40/40/50/60mg
MONOLONG SR®
DANİTRİN®
DANİTİN FORT®
Pentaeritritol tetranitrat
20mg (+meprobomate)
Uzun etkililer (12-24 saat)
Nitratlar
Nitrolingual® Pump Spray
Bir püskürtme dozu 0.4 mg Nitrogliserin içerir.
Çok hızlı etkililer (2-30dk)
KALSİYUM KANAL
BLOKERLERİ
Kalsiyum kanal blokerleri
Dihidropridinler
– NORVASC®
– ADALAT CRONO®
NİDİLAT®
– CONİEL®
Amlodipin 5/10mg
Nifedipin 30mg
Nifedipin 10mg
Benidipine 4mg
Nondihidropridinler
– İSOPTİN®
– DİLTİZEM®
Uzun etkili tipler
Verapamil 40/80/120/240mg
Diltiazem 30/60/90/120/240 mg
ampul 25 mg
RAS BLOKERLERİ
ACE-İ leri
Sülfidril grubu
KAPTORİL®
KAPRİL®
Karboksil grubu
ENAPRİL®
KONVERİL®
RENİTEC®
SİNOPRYL®
ZESTRİL®
RİLACE®
Kaptopril 25/50mg
Kaptopril 25mg
Enalapril 5/10/20mg
Lisinopril 5/10/20mg
ACE-İ leri
DELİX®
COVERSYL®
ACUİTEL®
CIBACEN®
GOPTEN®
İNHİBACE®
ZOPROTEC®
Fosfinik asid grubu
MONOPRİL®
Ramipril 2.5/5/10mg
Perindopril 5mg
Kinapril 5/20mg
Benazepril 5/10mg
Trandolapril 0.5/2mg
Cilazapril 1/2.5/5 mg
Zofenopril 15/30mg
Fosinopril 10/20mg
Diüretik (HCT 12.5/25mg) eklenirse....
KONVERİL PLUS®
DELİX PLUS®
SİNORETİK®
COVERSYL PLUS®
ACCUZİDE®
MONOPRİL PLUS®
CİBADREX®
İNHİBACE PLUS®
ZOPROTEC PLUS®
ARB ler
COZAAR®
DİOVAN®
ATACAND®
KARVEA®
MİCARDİS®
PRİTOR®
OLMETEC®
HİPERSAR®
Losartan 50/100mg
Valsartan 80/160/320mg
Candesartan 8/16/32mg
İrbesartan 75/150/300mg
Telmisartan 80mg
Olmesartan 20mg
Diüretikli ARB preparatları
HYZAAR®, HYZAAR FORT®
CO-DİOVAN®
ATACAND PLUS®
KARVEZİDE®
MİCARDİS PLUS®
PRİTOR PLUS®
OLMETEC PLUS®
HYPERSAR PLUS®
STATİNLER
ZOCOR ®
ZOVATİN ®
SİMVAKOL ®
.....
LİPİTOR ®
ATOR ®
TARDEN ®
.....
CRESTOR ®
ROSUCOR ®
COLNAR ®
Simvastatin 10/20/40/80mg
Atorvastatin10/20/40/80mg
Rosuvastatin10/20/40mg
PRAVACHOL ®
LESCOL®
Pravastatin 10/20/40mg
Fluvastatin 40/80mg
Antitrombosit ilaçlar
ASPİRİN ®
CORASPİN ®
Asetil salisilik asit 0.5gm
Asetil salisilik asit
100/300mg tb
PLAVİX ®
KARUM ®
PİNGEL ®
KLOPRA ®
OPİREL ®
Klopidogrel 75mg tb
PLETAL ®
Silostazol 50/100 mg tb
DRİSENTİN ®
TROMBOLİZ ®
Dipridamol 75 mg drj
Antikoagulanlar
K vitamin antagonisti
– COUMADİNE ®
Varfarin 5 mg tablet
Heparin
– NEVPARİN ®
Heparin sodyum 25.000Ü/5ml
– HEPARİN SODYUM PANPHARMA ®
Düşük molekül ağırlıklı heparin
– CLEXANE ®
– FRAXIPARINE ®
Enoksaparin Sodyum
2000/4000/6000/8000/
10.000/12.000Ü
Nadroparin Kalsiyum
0.3/0.4/0.6 ml
Kardiyolojide Antitrombosit ve
antikoagulan ilaç kullanım alanları
Kronik Koroner hastalığında
 Antitrombosit
Akut koroner sendrom
Aritmilerde
Kapak hastalıkları
Derin Ven Trombozu
Kronik pulmoner embolizm
Antikoagulan

+
Antitrombosit
STABİL ANJİNALI HASTA REÇETESİ
Nitrat
Beta bloker
Antiagregan
Statin
Nitrat
Kalsiyum
antagonisti
Metabolik
ajan
REVASKÜLARİZE EDİLMİŞ
HASTA REÇETESİ
AKS GEÇİRMİŞ HASTA REÇETESİ

similar documents