Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?

Report
Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?
Implementering af forskningsbaseret viden i praksis
Elisabeth Arnbak
Institut for Pædagogik og Uddannelse
Århus Universitet
Indhold
1. Hvad skal der i trylledrikken?
•
Ingredienser i faglige læsefærdigheder
2. Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?
•
Udvikling af elevernes faglige læsefærdigheder
- et tværfagligt skoleprojekt
•
Projekt VIS: implementering af forskningsbaseret
viden i praksis
Faglig læsning – en svær cocktail!
‘Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst’
I faglig læseundervisning er der 3 faktorer i spil:
• Faget (viden)
Hvad ved eleven allerede, og hvad skal eleven
lære om emnet og faget (de faglige mål)?
• Fagets tekster (læsning af tekst)
Hvor godt matcher elevenernes forudsætninger
fagtekstens sproglige og indholdsmæssige kompleksitet?
• Elevernes faglige læreprocesser (tilegnelse)
Hvilke aktiviteter og strategier motiverer og understøtter
elevernes faglige læse- og læreprocesser?
Trylledrikken: faglig læseundervisning?
Målet
God faglig læseundervisning fører til, at eleverne
udvikler en målrettet, fleksibel og selvreguleret
læseadfærd.
Vejen derhen
1. Vi sikrer, at eleverne rent faktisk kan læse
2. Vi overvåger og evaluerer elevernes læseudvikling gennem hele
skoleforløbet
3. Vi sørger for, at eleverne udvikler deres bevidsthed om læsning
som en aktiv meningssøgende proces – et tænkearbejde
4. Vi har et fortsat fokus på, at eleverne undervises i og aktivt
bruger læsning i alle skolens fag.
Faglig læsning og skrivning – i brændpunktet mellem skolens
læse- og fagundervisning
Færdighedsniveau
Skriftsproglige komponenter i læsning og skrivning
‘At lære at læse og skrive’
Danskfagligt
• Faglig læsning kræver,
at eleven kan
• ordafkodning
og stavning
Basisfærdigheder
anvende effektive• forståelsesstrategier
i skrivningansvarsområde
flydende læsning og
(forudsætninger)
læsningen af fagets
• tekster
meningskonstruktion under læsning
• meningsproduktion i skrivning
• Undervisning i, hvordan eleven mest
hensigtsmæssigt læser fagets tekster og
‘At
læse
og skrive
for at lære’
tilegner sig et
godt
fagligt
ordkendskab,
er
Ansvarlig faggruppe?
et fagligt anliggende.
• aktivere/udnytte relevant forhåndsviden
i
Funktionel brug
af færdigheden
•
•
•
•
læseprocessen
bruge læseformål til at identificere/udvælge
informationer
forstå, kombinere og omsætte viden
monitorere egen forståelse
udnytte viden om faglige teksttypers formål,
struktur og sprog i læsingen af teksten.
Trylledrikkens ’Hvad’: Effektive faglige læse- og skriveprocesser
Før tekstlæsning og skrivning
•
Eleverne skal bruge nyttige strategier og
redskaber til at aktivere/få overblik over deres
egen viden og tekstens indhold
•
Eleverne skal være bevidste om deres læseformål,
så de kan styre læsningen af teksten efter dette.
Hvad ved jeg
allerede?
V
Hvad ønsker jeg at
vide?
Ø
Hvad har jeg lært?
L
Trylledrikkens ’Hvad’: Effektive faglige læse- og skriveprocesser
Undervejs i læse/skriveprocessen
•
Eleverne skal bruge effektive strategier og
redskaber til at fastholde, bearbejde og strukturere
deres viden.
•
Elevene skal arbejde bevidst og målrettet med faser
i den faglige læsning/skrivning og evaluere
udbyttet af deres læse- og skrivearbejde.
Trylledrikkens ‘hvordan’
Fra noget, eleven kan (en færdighed) til noget, eleven gør (en strategi)
•
Direkte eksplicit undervisning i effektive forståelses- og
skrivestrategier (fx i kursusforløb).
•
Eleverne bruger læse- og skrivestrategier i den daglige
fagundervisning (tydeliggørelse af strategiernes nytteværdi).
•
Læreren er en positiv rollemodel
(synliggørelse af den nødvendige tænkning – modellering af nyttige
læse- og skrivestrategier).
•
Særlig støtte til elever med læse- og skrivevanskeligheder
(fx via læsevejlederen).
Hvordan bliver vi selv ‘masterchefer’?
Implementering af forskningsbaseret viden i praksis
Vi må have involveret faglærerne!
Hvad plejer vi at gøre?
•
Ministeriet: Nye trinmål, eksamen og nationale tests i læsning!
•
Kommunen: Læsning i fagene skal skrives ind i skolens
læsepolitik!
•
Skolen: Vi får en ekspert ud og holde foredrag om faglig
læsning, så kan lærerne ’gå ud og gøre ligeså’!
•
‘Læsefolket’: Vi giver eleverne et fagligt læsekursus, så ved vi,
at de kender nyttige strategier og redskaber.
•
Faglærerne: Vi gør fagundervisningen sjovere, fx bruger noget
IT – så skal læsningen nok glide ned hos eleverne!
Udvikling af elevernes faglige læsefærdigheder
– et tværfagligt skoleprojekt
God faglig læseundervisning forudsætter praksisudvikling lokalt på
den enkelte skole:
•
Et kursus i faglig læsning sikrer, at eleverne har færdigheder i
at bruge effektive forståelses- og hukommelsesredskaber.
MEN
• Faglæreren er den faglige ekspert: hvad skal eleverne lære om
faget? Hvilke faglige sammenhænge og informationer skal stå i
mindmappet, ordkendskabskortet, eller 2-kolonnenotatet?
DERFOR
• udvikler eleverne kun gode faglige læsefærdigheder, hvis de
dagligt ser nytten af forståelsesredskaber og metoder i
hverdagens fagundervisning.
Faglærere er ikke uddannet til at
•
at vurdere fagtekstens sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad
(ekspertens indforståethed)
•
at medtænke undervisning i læsestrategier og redskaber i
fagundervisningen
•
at vise elevernes læsearbejde respekt (fx afsætte tid til at samle op
på læsningen og afhjælpe forståelsesproblemer)
•
at modellere brugen af forståelsesstrategier
•
at udvikle bevidsthed om egen læsemåde og egne strategier.
Hvordan får vi integreret undervisning i faglige læsestrategier i skolens fagundervisning?
Skolens læsevejleder(e) er det oplagte omdrejningspunkt
for praksisudvikling i skolen, når det gælder elevernes
arbejde med fagets tekster i fagundervisningen.
En engageret ledelse, der målrettet sikrer ressourcer
(uddannelse og timer) til det tværfaglige samarbejde.
Udvikling af gode faglige læsevaner – hvem har
ansvaret for hvad?
Læsevejleder
Hvilke redskaber og strategier
skal eleven benytte i læsningen
af teksten?
Hvordan skal læreren undervise
eleverne i faglig læsning?
Hvilke hjælpemidler
bør elever og faglærer have til
rådighed i undervisningen?
Faglærer
Hvad skal eleven lære
om faget i teksten?
Projektets vision
Undervisning i faglige læsestrategier er en naturlig, integreret del
af skolens fagundervisning.
Projektets parter
• MBU, DLF, DPU og Hvidovre kommune.
Projektets undersøgelsesområde
• Hvordan kan faglærere integrere undervisning i læsestrategier i
fagundervisningen?
Projektets metoder
• Praksisudvikling lokalt på den enkelte skole.
• 2 forskellige metodiske tilgange.
Formål, indhold og struktur
•
Projekt VIS har fokus på læsevejlederen
som central ressourceperson i elevernes faglige
læseudvikling.
•
Vi uddanner læsevejlederen til at kunne coache kolleger og
støtte dem i deres praksisudvikling gennem et 20 timers
kursusforløb og en 14 ugers praksisperiode.
•
Læsevejlederprojektet resulterer i en vejledning til
læsevejledere om vores erfaringer med arbejdsmetoden og
redskaberne.
Formål, indhold og struktur
•
VIS-rutinen har 3 fokusområder:
- Fokus på emnet i faget
- Fokus på fagets tekster
- Fokus på elevernes læreprocesser
•
Projektlærerne uddannes til at planlægge undervisning
ved hjælp af VIS-rutinen i en 3 dages workshop, som de
efterfølgende gennemfører i en 14 ugers praksisperiode.
•
Historieprojektet resulterer i en vejledning til faglærere
om VIS-rutinen, redskaberne og vores erfaringer med
denne.
• God faglig læseundervisning kræver planlægning og
koordinering på tværs af faggrupper i grundskolen
• Udvikling af gode læserutiner kræver motivation og bevidsthed
om nytten ved at bruge forståelsesstrategier før, under og efter
tekstlæsningen
• Eleverne investerer kun energi i tekstlæsningen, hvis vi tydeligt
signalerer, at det er vigtigt og kan nytte.
• Faglærere må derfor være gode rollemodeller for eleverne og
vise, hvordan de bør tænke undervejs i opgaveløsningen.
Fortsat god arbejdslyst – og held og lykke med trylledrikken!

similar documents