Argumentliste for at vi internt i LTL bedrifter skal kreve at NSAB blir

Report
Argumentliste for at våre kunder skal
akseptere NSAB som en del av
kontraktsforpliktelsene
NSAB er en avtale der kundene er part.
Det er viktig å fremheve at NSAB ikke er en ensidig
kontrakt utarbeidet av speditørene. Det er en
kontrakt hvor transportkjøperne har deltatt som en
likeverdig part. Ved siste revisjon som ledet frem til
NSAB 2000, var det de nordiske transportkjøperorganisasjoner som krevde forhandlinger.
1
NSAB ble da revidert etter en gjennomgang av samtlige
ønskede endringsforslag og alle transportkjøperorganisasjoner i Norden støttet den nye avtalen.
I Norge var det Transportrukernes fellesorganisasjon
som deltok. Den har som medlem bl.a. NHO, Norsk
Industri, HSH, Skogbruket pluss en rekke enkeltselskaper. Således er de aller fleste transportkjøpere
part i avtalen, for eksempel Statoil, Norsk Hydro og mer
enn 30.000 andre bedrifter.
2
Det var partenes klare forutsetning at NSAB skal
benyttes som standardavtale.
Standardavtalen bygger på transportretten.
Avtalen er spesialdesignet for forholdet mellom en
logistikkbedrift og en transportkjøper. Den bygger på
de konvensjoner som dekker det som gjelder for
transport og lagring innenfor vei, sjø, bane og fly.
3
Dette gir fordeler for kjøperne:
•Speditøren har et strengere profesjonsansvar.
•Speditøren har bevisbyrden for at kontraktene blir
oppfylt på en omsorgsfull måte.
•Speditøren må også bevise at han ikke kan klandres for
skader, tap og forsinkelse.
4
•Kjøperne kan lettere forsikre sin risiko og det totale
behov for forsikringer blir også rimeligere.
•Kjøperne kan lettere gis kreditt.
•Det er lettere å få erstatning ved tidsbestemte avtaler.
•Det er større plikter ved lagring.
5
Standardavtalen er tilpasset
forsikringsmuligheter.
Bare ved bruk av standardavtalen kan man være sikker
på at speditøren gjennom sin forsikring kan dekke
kundens krav. Forsikringsbransjens forsikringer dekker
bare ansvaret man har etter NSAB. Dersom det gjelder
transport og lagring av svært verdifulle varer, har forsikringsbransjen tilbud om forsikringer for transportkjøperne. Omvendt er det altså nærmest umulig for
speditørbransjen å få tilsvarende dekning.
6
Kundens standardavtale er som oftest en avtale
som ikke gjelder tjenester.
De aller fleste kundeavtaler som forsøkes benyttet er
avtaler som bygger på kjøp av varer. De passer
således dårlig som avtale for våre tjenester. Sjølv om
de skulle være tjenesteavtaler, pålegger de speditørbransjen vilkår som man altså ikke kan forsikre og som
går på tvers av lovgivning og konvensjoner. De vil også
lettere føre til rettstvister da de er ensidige diktater.
7
Høyesterett har i dom inntatt i Rettstidende 1994
side 626 sagt:
NSAB inneholder en ansvarsregulering i en standardkontrakt fremkommet gjennom forhandlinger mellom
organisasjoner som er representative for spedisjonsbedriftene og kundene. Ansvarsreguleringen bygger
således på en avveining av de motstridende interesser
som gjør seg gjeldende, herunder hensynet til foreliggende forsikringsmuligheter og til hvem som er nærmest
til å tegne forsikring. Ikke minst gjør hensynet til
8
Forutberegnelighet og klare og enkle løsninger seg
gjeldende med styrke. Etter Høyesteretts mening vil det
være uheldig å forrykke den ansvarsregulering som på
dette punkt følger av kontrakten.
9
10

similar documents