Folkehelseperspektivet

Report
Barn og unges psykiske helse –
i et folkehelseperspektiv
Fagtorget 17. mars 2011
Arild Bjørndal
FLYKTIGT
Vid hva skal jag väl likna
denna värld?
Kölvattenstrimman, den vita
efter båten
som de rodde bort med i
grydningen
Prästen Mansei,
fra ´Japansk Lyrik
för tusen år sedan´
Barn og unges psykiske helse –
i et folkehelseperspektiv
Hvem er dere?
Hvilke støvler har
jeg på?
Regionsenteret
´… å bidra til økt
kvalitet på tjenestene
innen alle sentrale
områder i arbeidet
med barn og unges
psykiske helse.
Utdanning, forskning
og formidling er
sentrale virkemidler
for å løse oppgavene´
Hva er det vi skal snakke om?
Norges viktigste
ressurs (mye viktigere
enn fisk, olje, aluminium,
papir, sauer mm.)
Folkehelseperspektivet
•
•
•
•
•
Makroskopet
Politikk
Rammebetingelser
Ressurser
Arenaer for mange
• Grunnleggende
arbeid
• ´Upstream´
• Forebygging
• Livskvalitet
Hva tror dere var det viktigste fremskritt siste hundre år?
Viktigste fremskritt siste hundre år
Hva er et folkehelseproblem?
Det er et problem som:
• Angår mange
• Er konsekvensrikt
• Koster mye
For å komme på sporet må vi spørre
• Er dette et problem i befolkningen og hva
kommer det av?
• Hvordan kan samfunnet organisere tiltak som
kan redusere problemet?
• Hva slags informasjon trenger vi for å treffe
beslutninger om slike tiltak?
• Hvordan skaper vi ønsket endring?
Barn og unges psykiske helse
• Hvordan ser utfordringen ut?
• Hos deg
• I landet
• Hvordan forstår vi disse fenomene?
• Hvordan skaper vi forbedring?
I befolkningen
´8% har en diagnostiserbar psykisk lidelse,1520% psykiske vansker med så mye symptomer
at det går utover trivsel, læring, daglige
gjøremål og samvær med andre´
Hvordan forstå dette?
• Kan det være sant?
• Den paradoksale sannhet
• Å bli født i Norge er som å vinne i den
globale Lotto-trekningen
• Mange, mange barn og unge i Norge strever
• Denne utfordringen fortjener større
oppmerksomhet
Hva sier dette om vårt samfunn?
• Og hvordan bør
svaret påvirke vår
tenkning om å
bidra til
forbedring?
Hvordan er disse problemene
fordelt?
Fordelingen ser sikkert slik ut
Massefenomener
• Er som regel sterkt knyttet til grunnleggende
betingelser rundt oss og i oss
• Hvis slike fenomener vedvarer, betyr det ofte
at det ikke finnes veldig gode løsninger (per
nå)
Folkehelsestrategi - mål
Hva
•
•
•
•
•
•
er målet?
Helbredelse
Symptomlindring
Påvirke forløpet
Bedre den opplevde situasjonen
Unngå sykeliggjøring
Glede og andre livskvaliteter
Elementer i en folkehelsestrategi
Én av flere akser å tenke langs:
1. Forbedre grunnleggende betingelser
2. Helsefremmende arbeid (for alle)
3. Forebygging (i risikogrupper)
4. Behandling (for en del)
5. Hjelp til best mulig funksjon (for en del)
Forbedre grunnleggende ytre betingelser
Forbedre grunnleggende ytre
betingelser forts.
• De fleste som utvikler symptomer vokser opp i
vanlige familier
• Kan man forbedre betingelsene for disse
vanlige familiene?
Kan man forbedre grunnleggende
indre betingelser?
´Mind your mindfulness´
Vi må øve på å være i verden
”We read the world wrong
and say that it deceives
us…..We take for
permanent that which is
ephemeral and for
happiness that which is but
a source of suffering: the
desire for wealth, for
power, for fame, and for
nagging pleasures”
Matthieu Ricard
Elementer i en folkehelsestrategi forts.
Helsefremming, forebygging, behandling
Nå snakker vi om tiltak,
programmer, arbeidsmåter
• Gode intensjoner ikke nok
• Vi har gjort mer skade enn nytte opp gjennom
historien
• Evaluerende kultur og praksis avgjørende
• Sammenliknende erfaring er rettesnoren
• Må suppleres av monitorering av
hverdagsarbeidet
• Vi må holde orden på det vi vet og det vi ikke
vet
Kunnskapsbasert og koordinert praksis
• Å treffe beslutninger på basis av det vi vet, og
det brukeren ønsker
• Brukerne vet hva de trenger
• Samhandling/støtte må bli noe mer enn det er
(horisontalt, vertikalt, langs forløp)
Elementer i en folkehelsestrategi forts.
Flere akser
Alle barn er i:
• Barnehagen
• Skolen
• Hos foreldrene
• I uterommet
Hva betyr det å
jobbe helsefremmende,
forebyggende,
utvelgende,
henvisende,
habiliterende og
kunnskapsbasert
her?
F.eks.: Skolen er produsent av
utstøting og uhelse
• ´Utdanningens posisjon i kunnskapssamfunnets marginaliseringsprosesser tilsier
at skolen må settes i sentrum av forståelsen
av barnevern´
(Frønes og Strømme 2010)
• I Sverige var det brann i 512 skoler i 2008
Har vi en folkehelsestrategi i Norge
som er godt tenkt,
heldekkende,
balansert,
koordinert,
praksisorientert,
brukerpreget,
lokalsamfunnsbasert,
kunnskapsinformert,
evaluerende osv?
En kommentar til ny folkehelselov
´Det er langt fram til et kunnskapsbasert
folkehelsearbeid i Norge, og de rette grep er
ennå ikke tatt. Deler av forklaringen er at
nåværende praksis, som i all hovedsak foreslås
videreført, er et faglig svakt, fragmentert arbeid,
ofte utført av enkeltpersoner uten tilstrekkelig
kompetanse og helt uten den støtte man trenger
dersom fagpersoner, grupper, etater og
kommuner skal greie å drive effektiv
helsefremming og forebygging tuftet på god
kunnskap om at man gjør mer skade enn nytte.´
Barn og unges psykiske helse er en
folkehelseutfordring som ikke møtes
´For å unngå at disse utbredte vanskene
fortsetter å skape uhelse, vantrivsel, sosial
eksklusjon og livsvarige stigma, må det en
helhetlig tilnærming til; et helt eget grep. Dette
grepet må være både politisk og faglig, det må
spenne fra helsefremming til spesialisttjenester,
det må bygge bro fra helse til barnevern, det må
trekke med barnehage og skole, og det må også
omfatte de minste.´
Det må vi gjøre noe med!
´Velsignet de små i verden´
Det finnes ikke
viktigere jobb enn
din!
Lykke, lykke til

similar documents