Fjernvarmens miljøverdi i Norge

Report
Presentasjon av bransjestandard for beregning
og rapportering av CO2-utslipp
Jon Iver Bakken
Leder Miljø og samfunnsansvar
Hafslund ASA
s.1
Bakgrunn
• Store og viktige fjernvarmekunder etterspør i økende grad klimainformasjon.
• Som bransje er det viktig at vi gir denne informasjonen på en troverdig og ensartet
måte
• Det finnes ingen forskrifter som regulerer hvordan denne type informasjon skal gis
til kunder. Internasjonale, frivillige standarder er ikke godt egnet for formålet.
• I dag er det store variasjoner i verdiene på utslippsfaktorer som benyttes i slike
sammenhenger. Tre energiformer der variasjonene er store er bl.a. elektrisitet,
avfall og i økende grad bioenergi. Man kan enkelt få det resultatet man ønsker ved
å velge ”rett” faktor.
• Også store variasjoner i benyttet metodikk. Benytter man CO2 eller CO2ekvivalenter? Angir man utslippene per produsert eller per levert kWh? Inkluderer
man oppstrøms utslipp til utvinning, transport og prosessering av brensel?
• Bakgrunn for prosjektet i 2011 var et ønske om å utarbeide en omforent
bransjestandard for beregning og rapportering av klimagassutslipp mot kunder og
andre interessenter. Vi så til Sverige. Norsk Energi reviderer nå arbeidet.
s.2
Spesielt tre områder der variasjonene i CO2-faktorer er store
s.3
Viktige prinsipper
• For å sikre troverdighet og etterrettelighet skal metodikken være
etterprøvbart, tydelig og åpen. Det er lagt vekt på å benytte anerkjente og
aksepterte kilder og definisjoner. Sverige har kommet langt i dette arbeidet.
• Fokus på bokføringsperspektiv og ikke marginalperspektiv. Det vil si et
”tilbakeskuende blikk” og gjennomsnittsfaktorer for perioden.
• Alle faktorer inkluderer, i tillegg til egen forbrenning, utslipp fra utvinning,
prosessering og transport av brensel. Faktorene skal dermed i stor grad
gjenspeile en komplett verdikjede (LCA).
• Faktorer for forbrenningsutslipp baseres i størst mulig grad på offisielle
kilder (ETS)
• For biobrensel har vi regnet selve ressursen som karbonnøytral
• For energiutnyttelse av restavfall er CO2-utslipp et spørsmål om allokering.
Det er her anbefalt at utslippene ikke belastes energiutnyttelse av avfallet.
ETS har også holdt avfallsforbrenning utenfor.
• Det er benyttet en nordisk, fysisk miks for utslipp knyttet til elektrisitet.
• Forbrenningsutslipp som f.eks.CH4 og N2O er regnet om til CO2-ekv.
s.4
Foreløpig
Hvordan beregne og rapportere - 1?
• Alle utslipp skal beregnes på bakgrunn av innfyrte/tilførte energimengder til
varmesentralen.
• De totale utslippene relateres til den solgte / leverte energimengden til
kundene. Da tar vi hensyn til alle tap i vår egen verdikjede.
• På den måten får kunden et mest mulig korrekt bilde av den totale
klimabelastningen per kWh «levert på døra».
s.6
Endres i topp-/bunntekst
Hvordan beregne og rapportere - 2?
Tap i nettet
Tilført energi
Energiinnhold i
råvare
Produsert energi
Mengden energi produsert i varmesentral
og sendt ut på nett
Tap i varmesentral
s.7
Endres i topp-/bunntekst
Levert energi
Mengden energi levert til kunde
Det primære rapporteringsformatet er
gram CO2e/kWh levert kunden. Da tar vi
hensyn til alle tap i produksjon og
overføring
Eksempel for Hafslund Varme i Oslo
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for FV-bransjen
Noen betraktninger til slutt
• Norsk Fjernvarme oppfordrer flest mulig av sine medlemmer til å
benytte metodikken. Må brukes per FV-nett!
• Husk at metodikken skiller seg fra det vi rapporterer til Altinn,
ETS etc, samt Breeam (som har sin egen metodikk).
• I og med at man her har et LCA-perspektiv så inkluderer vi også
utslipp som ikke er «våre». Dette er viktig å være klar over.
• Vi kan ikke regne med at alle er faglig enig i våre metodikk.
Bevisstgjøring og diskusjon om temaet er bra
• Vi har et miljøvennlig produkt og har mye å vinne på god og
konsis miljørapportering!
Takk for meg!

similar documents