Rakentava palaute Konstruktiv bedömning

Report
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
Oppilaiden arvioinnin kehittämishanke
Utvecklingsprojekt för elevbedömning
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
lähtökohdat

ops-perusteissa korostetaan opintoja
tukevaa, jatkuvaa palautetta

ops-perusteissa korostetaan
oppilaan itsearviointitaitojen
kehittämistä

musiikkioppilaitoksissa vaikuttaa
vahva kerralliseen suoritukseen
perustuva arvioinnin traditio, joka
helposti johtaa oppilasta
objektivoivaan toimintakulttuuriin
utgångspunkter

i ubs-grunderna poängteras vikten
av en mångsidig och kontinuerlig
bedömning

i ubs-grunderna poängteras
elevernas handledning till
självvärdering

i musikinstituten finns en stark
tradition av att bedömningen endast
sker några få gånger
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
tavoitteet
målsättning

tutustutaan oppilasarvioinnin perustaviin
käsitteisiin ja lähestymistapoihin,
kirkastetaan taiteen perusopetuksessa
arvioinnin funktiot ja tavoitteet sekä niitä
tukevat menettelyt ja välineet

kehitetään uusia toimintatapoja ja
arvioinnin välineitä oppilasarvioinnin
käyttöön sekä tasosuorituksiin että
lukuvuosiarviointiin
kokeillaan toimintatapoja ja välineitä
käytännössä


levitetään tietoa arvioinnin uusista
käytännöistä ja välineistä järjestämällä
valtakunnallinen seminaari

vi bekantar oss med elevbedömningens
grundläggande begrepp och metoder samt
förtydligar dess funktion och metoder inom
den grundläggande konstundervisningen

vi utvecklar nya metoder och verktyg för
elevbedömningen till både nivåproven och
läsårsproven

vi prövar de nya bedömningsmetoderna i
praktiken

vi sprider informationen om de nya
metoderna genom att ordna ett nationellt
seminarium
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
sisältö
innehåll

orientoiva luento: arvioinnin peruskäsitteet, arvioinnin funktiot, arvioinnin
välineiden avaruus suhteessa arvioinnin
funktioihin

inledande föreläsning i
bedömningens grundbegrepp och
funktion samt mångfalden av
metoder jämfört med dess funktion

nykykäytäntöjen kartoitus ja kriittinen
arviointi, heikkouksien ja vahvuuksien
kirkastaminen

en kartläggning av nuvarande praxis
och en kritisk bedömning angående
för- och nackdelar

perustetaan yli oppilaitosrajojen aineryhmäkohtaiset työryhmät, jotka kehittävät aineryhmille omia hyviä
käytäntöjä

vi grundar instrumentspecifika
arbetsgrupper som utreder nya
metoder för just den
instrumentgruppen
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
sisältö
innehåll

perehdytään suorituskortteihin /
osaamismatriiseihin sekä portfoliotyöskentelyyn

vi bekantar oss med prestationskort
eller kompetensmatriser samt
portfolioarbete

kehitellyistä välineistä saadaan
hankkeen aikana versiot sekä ruotsin
että suomen kielellä

både finska och svenska versioner
görs av metoderna

bedömningssystemen prövas i
praktiken och vi samlar in
information om hur de nya
metoderna fungerar

arviointivälineitä kokeillaan käytännössä
ja kootaan tietoa välineiden ja uusien
käytäntöjen toimivuudesta
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
työryhmät

huilu / flöjt



Lassfolk Hellevi, Gustavsson Åsa
jouset / stråkinstrument

arbetsgrupper
Pentti Minja, Ranta Maarit, Rechardt
Päivi, Kurkikangas Leila, Drosdek
Ulrike
kitara / gitarr


Summanen Otso, Jämbäck Kari
piano

Ylivaara Esa, Malmelin AnneMarie, Tikkala Kari, Kauppinen
Kristian
Rakentava palaute
valtakunnallinen seminaari


29. – 30.10.2015 Espoon
Leppävaarassa Musiikkiopisto
Juvenalian tiloissa Sellossa ja
Sellosalissa
lisätietoja kevään 2015 aikana
Konstruktiv bedömning
riksomfattande seminarium

29 – 30.10.2015 i Juvenalias
utrymmen i Sello

mer information senare under våren
2015
Rakentava palaute
Konstruktiv bedömning
lisätietoja
närmare uppgifter
Musiikkiopisto Avonia



Mikko Antikainen, 010 420 1081
Ilari Iivonen,
[email protected]
Musikinstitutet Kungsvägen


Patrik Smulter, 050 5285270
fö[email protected]
Musiikkiopisto Juvenalia


Matti Vänttinen, 050 345 8332
[email protected]

similar documents