Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!

Report
Skapa och bibehålla intresse och motivation
Varför är det så svårt?
”Sociala samarbetet, samtidigt som jag ska vara
matematisk och didaktiskt kompetent. Oerhört komplext
jobb! Detta kräver skickliga improvisatörer”
Anna Palmer: Specialpedagog och forskare inom matematikdidaktik
Didaktisk kompetens
”Som en kompetent didaktiker ska läraren kunna reflektera,
kritisera och pröva det förmedlingssätt som används. Den
didaktiskt kompetente läraren är problematiserande och prövande,
öppen för nya vägar och har kunskap om konsekvenserna av
handlingsval.
Ifrågasättande av det egna stoffet och att hela tiden reflektera över
material och tillvägagångssätt är centralt. Att läraren vågar
anpassa sin undervisning utefter eleverna, samt är kunnig om de
konsekvenser som uppstår beroende på vilka didaktiska val som
görs av läraren ses som viktiga faktorer för undervisningen”.
(Englund: 1992)
Vår syn på matematik
”80 % av eleverna behöver inte något mer än procent,
överslagsberäkning statistik, lite ekvationer och de fyra
räknesätten”
(Jonas Thente, Dagens Nyheter debattartikel 2012)
”Matematiken som huvudämne tillhör dåtiden – Politikerna bör
satsa framåt”
(Jonas Thente, Dagens Nyheter debattartikel 2012)
Ӏr det matematiken eller matematikundervisningen eleverna inte
förstår?”
Håkan Lennerstad,
docent i tillämpad matematik.
http://urplay.se/172182
Hur förmedlar vi vår syn till eleverna?
Diskussionsforum med eleverna (ringen,
gruppdiskussioner, intervjuer, berättelser,
mattegubben)
Samarbete mellan matematiklärarna, våga diskutera
matematikdidaktik!
Formativ bedömning, olika bedömningsformer
Variationsrik undervisning
Vad menar vi med formativ bedömning?
Vad säger forskarna?
”Till övervägande del”
Bedömningsformer
Formativa samtal
Dokumentation
Vad menar vi med formativ bedömning?
Dialog
Feed
forward
Tydliga
mål
Eleven i
centrum
Utveckling
Förståelse
En formativ bedömningsprocess
kännetecknas av att målet för
undervisningen tydliggörs, att
information söks om var eleven
befinner sig i förhållande till målet
och att återkoppling ges som talar
om hur eleven ska komma vidare
mot målet. Forskning har visat att
formativ bedömning ökar
elevernas lärande.”
- Skolverket
Bedömning
Betyg
Forskningsförankring
” Eleverna lär bättre med formativ bedömning om
den används rätt ”.
•
•
•
•
•
Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of Education, University of London
När målen med lärandet och kriterierna för
att nå målen är tydliga och delges eleverna på
ett sätt så att de förstår.
När det skapas diskussioner i klassrummet,
aktiviteter och uppgifter som gör att eleverna
presterar bevis på sitt lärande.
När elever får feedback som för lärandet
framåt.
När elever fungerar som lärresurser för
varandra.
När elever aktivt äger sitt eget lärande.
Forskningsförankring
”Den nya bedömningsforskningen har i flera studier visat att vissa
former av bedömning kan förbättra elevernas kunskaper avsevärt.
Internationella studier visar att elevernas lärande avseende kvalitet och
mängd, förbättras med 50-100 % på skolor som tillämpar formativ
bedömning eller bedömning för lärande”.
Christian Lundahl och Maria Folke-Fichtelius BEDÖMNING I OCH AV SKOLAN – PRAKTIK;
PRINCIPER OCH POLITIK
Bedömning
”Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt
bedömbara till det viktigaste”
”Bedömning kan ha enorm utvecklingspotential för lärandet. Det
har forskning visat. Det har visat sig att en bedömning som är
koncentrerad till att se och analysera kunskaper och där eleven
får konstruktiv feedback där både de svaga och starka sidorna
lyfts fram och där färdriktningen är tydlig har en mycket positiv
effekt på elevens kunskapsutveckling. Får eleven dessutom
vara med och diskutera bedömningen och ta ansvar för att själv
bedöma vad den kan och inte kan ja då blir effekten desto
större och då står bedömning verkligen i lärandets tjänst”
Astrid Pettersson
Professor i pedagogik med inriktning mot
utvärdering och matematikämnets didaktik
Allt hänger ihop
För att bedömning ska kunna vara
ett kraftfullt verktyg för lärande
måste bedömning ses i ett
sammanhang. Vi kan inte
frikoppla bedömning från
undervisningen.
Till övervägande del
Kunskapsprofilerna för
betygen B
och D kan se olika ut för olika
elever.
Vad innebär till övervägande del?
Matriser
”Formativ bedömning handlar i grunden
om en förbättra kommunikation, så att
alla vet spelreglarna och har lika
chanser att nå målen”.
Anders Jönsson
Docent i utbildningsvetenskap
•
Lärare blir mer samstämmiga i sin
bedömning.
•
Lärare i större utsträckning sorterar bort
ovidkommande faktorer i bedömningen, och
bättre fokuserar på de faktorer som ska ingå i
bedömningen.
•
Det blir lättare för läraren att ge feedback
och konkreta förslag på vad som kan
utvecklas.
•
Elever kan använda matriser som hjälpmedel
för självbedömning.
•
Matris matematik
Samtal
Samtal är en förutsättning för att lyckas med den
formativa bedömningen.
Vad bör ett sådant samtal innehålla? Vad kan vi
vinna på att ha dem? Vilka hinder finns?
Bedömning tar tid….
- ”Om man som lärare tror att
man alltid ska ge individuell
återkoppling kommer man att
knäcka sig själv. Återkoppling kan
ges på många olika sätt.
Christian Lundahl, ”
Docent: Lund Universitet
http://webapps2.malmo.se/pedag
ogmalmo/artiklar/bedomninglundahl/
Bedömningsformer
Självskattning innan avsnitt
Bedöma egna prov
Kamratbedömning
Gruppbedömning
Egna prov och bedömningsanvisningar
Loggbok
Inlämningsuppgift
Egna lektioner
Muntligt prov
Skriftligt prov
Grupprov
Rätta prov i grupp
Filma muntliga redovisningar
……..
•
Förmågorna talar om att det
måste finnas en variation i
undervisningen
•
Då måste det också finnas
en variation av
bedömningsformer
Feedback (Feedforward) som stöttar lärande
•
Utgå från uppgiften (ej
person)
•
Beskriva vad eleven kan
•
Ge konkreta förslag på hur
elevens prestationer ska bli
bättre
•
Innehålla självskattning,
självbedömning som en del
i undervisningen
Exitövning
•
Ta reda på om eleverna förstår
syftet med undervisningen.
•
Vad är det viktigaste du lärt
dig?
•
Väsentligaste budskapet med
lektionen?
Dokumentation
Provexempel
Dokumentation,
Provexempel
Strukturmall
Matris
Variationsrik undervisning
Intervju
Självförtroende

Visa på matematikens betydelse
Väcka
nyfikenhet
Enkätundersökning
Bibehålla motivation
Öka förståelsen för
matematik
Ge en allsidig och rättvis
bedömning

Idrott
Löpning
Problemlösning
Rika matematiska
problem
Laborationsrapport
Kommunikation och resonemang
Kommunikation, 2, 3 , (Uppgift)
Talförståelse
Sportaffärer
Projekt
Premier League
Körkortsmatematik
Jag som mäklare
Drömhuset
Fotboll
Intervju
Lektionsplaneringar
Löneutveckling Elevarbete
Minilabbar
Sms lån, elevarbete
http://www.youtube.com/watch?v=xzat_XNURY8
Vakna med the Voice
http://www.youtube.com/watch?v=KM6r7Am5oKY

similar documents