Bildspel från föräldramötet 130917

Report
Välkomna!
2013-09-17
Syfte med föräldramötet
Öppet föräldramöte om Skolprojektet och
strukturöversynen.
Deltagare:
projektledare Kristina Lohman
Barn- och utbildningschef Cecilia Vikström
BU-nämndens ordförande Kristina Jävergren (s),
presidieledamöter Monica Falk (A2) och Sirkka
Mäenpää (m).
.
Upplägg på kvällens möte
18.30-19.30 Information av Cecilia och
Kristina
19.30-19.50 Fika
19.50-20.30 Frågestund
Messa: 0709-56 73 67
Flens kommun 2019
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av
Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår
kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med
bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi har
skolor med hög kvalitet.
Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som
verkar i Flens kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen.
Vårt arbete gör skillnad!
Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska
landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och
mest gästfria besöksmålet i Sörmland. I Flens kommun har vi nära till
varandra och vi delar gärna med oss av våra tillgångar och möjligheter.
Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke.
Flens kommun – Sörmlands hjärta.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunens strategiska mål
1. HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV
2. UTVECKLANDE, LÄRANDE OCH HÄLSOBEFRÄMJANDE
MILJÖER FÖR ALLA BARN OCH UNGDOMAR
3. ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER
4. VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ OCH UTVECKLAR VÅRT
KULTURLANDSKAP OCH VÅRA ORTER MED OMTANKE OCH
MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
5. VI DRIVER VÅR EGEN UTVECKLING OCH PÅVERKAR
UTVECKLINGEN I REGIONEN
6. EFFEKTIV OCH TILLGÄNGLIG KOMMUNAL ORGANISATION
KÄNNETECKNAD AV ETT BRA BEMÖTANDE
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolprojektet
”En skola att vara stolt över”
XXXXXXXX
Varför skolprojektet?
• Måluppfyllelsen i skolan i Flen har minskat
de senaste 10 åren( betygen år 9)
• Eleverna måste få den utbildning de har
rätt till
Tidsplan 3 årigt projekt
Fas 1
Kartläggning och
analys av skolan i
Flen
mars-dec 2012
Fas 2
Fas 3
Förslag på
åtgärder
Genomförande/utvärdering/
jan- sep -2013
åtgärder
okt-2013 - mars 2015
Fyra strategier för ökad måluppfyllelse
Lärande
organisation
Lärmiljön






Interkulturella skolan
Synligt lärande
Moderna lärmiljöer
Särskilt stöd
Trygghet och studiero
Särskilda satsningar
tex matematik
Öppenhet
samverkan
Ledarskap
Fyra strategier för ökad
måluppfyllelse
 Bygger på tidigare analyser, skolinspektionen
och aktuell forskning
 Långsiktiga och hållbara över tid
 Insatserna hänger ihop-systemteoretiskt
perspektiv
 Alla insatser ska kvalitetssäkras
Ett jättesatsning på att utveckla
ALLA elevers lärmiljö
• Utmanande undervisning( synligt lärande)-tar stöd av
internationell och nationell expertis
• Nya läromedel och data/IT
• Ny modell för modersmål/studiestödet i samverkan med Västerås
kommun-Mälardalens Högskola, sommarskola för flerspråkiga
• Trygghet och studiero på alla skolor, ”ordning o reda” tex
gemensamma regler
• Studieverkstäder/läxhjälp på alla skolor
• Skapa framtidstro - entreprenörer
• Utveckla stödet till barn i behov, satsning på kompensatoriska
hjälpmedel t ex datateket
Åtgärder
•
•
•
•
Utveckla ledarskapet på alla nivåer
Kompetensrusta lärarna ett lärarlyft
Införa ett kvalitetsledningssystem
Samverkan föreningar-näringsliv-hela
kommunen
• Strukturera om skolorna - förslag till ny
skolstruktur kommer 18 oktober
Syfte
En ny struktur för
förskola och skola är ett
medel för att nå målen!
Kommunen som huvudman
måste styra skolan utifrån
Långsiktighet
för att kunna investera i rätt saker, planera
och följa upp
Helhet
för alla barns rätt till en bra skola
från förskola till högstadium
Varför?
Lagkrav och pedagogiska perspektiv
• Svårt med likvärdigheten (etnicitet, socio-ekonomiskt, kön) i hela
kommunen
– Alla elever ges inte samma möjlighet till en bra skola
– Segregerade skolor
• Svårt att ge extra stöd till barn i behov av särskilt stöd( ny skollag)
• Små klasser. elevvolymen, gör att lärarresurserna inte räcker till
ca 25 elever= 1 klasslärare
ca 13 elever= 0,5 klasslärare
Varför?
Lagkrav och pedagogiska perspektiv:
• Skolorna är inte indelade (stadieindelande) utifrån nuvarande läroplan, vi
bryter i flera skolor i år 5, ny läroplan med betyg år 6
• Svårt med behörighetskravet, lärarlegitimationskravet på små skolor
Lokal perspektivet
• Stort renoveringsbehov, miljön, tillgänglighet
• Flera skolbyggnader kan inte byggas ut där behov finns tex år 6
Ekonomiskt perspektiv
• Dyr organisation då det är svårt att samnyttja/samverka effektivt
• Mindre medel till undervisning
• Höga lokalkostnader per elev
Alla dessa delar ska vägas in i
förslaget till ny organisation
•
•
•
•
•
•
Bygga på ny skollag och läroplaner
Likvärdig utbildning
Stöd till barn i behov av särskilt stöd
Behöriga och kompetenta lärare
Bryta segregationen
Pedagogisk- och kostnadseffektiv
organisation
Upplägg rapporten”Förslag till ny skolstruktur för Flens kommunala förskolor och
grundskolor”
+
B
Fakta
Prognos
=
C
Förslag
Skolprojektet
Tidsplan
5 sep Brev till vårdnadshavare. Info på webben startar- 6 sep
17 sep Föräldramöte. Projektledning och styrgrupp
25 sep Informationsmöte om arbetsmaterialet till alla medarbetare
inom BU.
5 okt Workshop med föräldrar. Projektledning och styrgrupp
Synpunktshantering
16 okt Beslut om förslag till skolstruktur i skolprojektets styrgrupp
18 okt Förslaget blir offentligt. Skickas till Barn- och
utbildningsnämnden
31 okt Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
14 okt Kommunstyrelsens sammanträde
12 dec Beslut i kommunfullmäktige
Mer information
• www.flen.se/skolprojektet
• Fortsätt messa 0709-56 73 67
• Frågor och svar publiceras på hemsidan
Vi ses den 5 oktober, 10-16,
anmäl till [email protected]

similar documents